אתר הפיוט והתפילה: תנאי ​שימוש

אתר הפיוט והתפילה: תנאי ​שימוש

תנאי שימוש

אנא קראו את תנאי השימוש שלהלן ביסודיות, בטרם תורידו את האפליקציה או תיכנסו לאתר הפיוט והתפילה שזמין תחת שם המתחם:
 https://www.nli.org.il/he/discover/music/jewish-music/piyut

http://www.piyut.org.il   ("האפליקציה" ו- "האתר" ויחד: "המערכות שלנו") או תשתמשו בהם בכל דרך. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלנו חלים על כל שימוש מכל סוג שהוא באתר האינטרנט שלנו וגם באפליקציה ומהווים הסכם מחייב, לכל דבר ועניין, ביניכם לביננו, עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב והספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ) ("סנונית", "הספרייה הלאומית" ויחד "המפעילות"). על כן, אנו מעודדים אתכם לקרוא בעיון את תנאי השימוש שלהלן וגם את מדיניות הפרטיות שלנו שכן הם מהווים ביחד ולחוד הסכם מחייב בנינו לבניכם.

 

 1. קבלת תנאי השימוש

 

 • כניסה לאתר, גלישה בו או צפייה בתוכן הזמין בו וכן הורדת האפליקציה והשימוש בה מהווים את בקשתכם להשתמש במערכות שלנו והסכמתכם המפורשת לתנאי השימוש הללו אשר יחייבו אתכם לכל דבר ועניין כפי שיהיו זמינים מעת לעת. אם אינכם מסכימים לתנאי השימוש, הימנעו מגלישה באתר, אל תורידו את האפליקציה ואל תשתמשו במערכות שלנו בשום צורה. אנו שומרים על זכותנו לסרב לאפשר לכם גישה למערכות שלנו מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי.

1.2  תנאי השימוש חלים על כל שימוש שנעשה באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין בכל דרך אחרת, ובכל אמצעי שימוש.

אנו שומרים על זכותנו לסיים את ההתקשרות בנינו לבינכם, באופן מלא או חלקי, לבטל הסכם זה מולכם ולחסום את הגישה שלכם למערכות שלנו באופן מלא או חלקי בכל עת ומבלי להודיע על כך מראש, בכל מקרה של אי עמידה או הפרת תנאי השימוש, או אם הפרתם הוראת כל דין או אם תהיה לנו סיבה לחשוד שאתם מתכוונים להפר את תנאי השימוש או הוראת כל דין, והכל בין אם בעצמכם או באמצעות כל אדם או ישות מטעמכם.

כמו כן, אנו רשאים לסיים את ההתקשרות ואת הסכם זה כולה או חלקה בכל במקרה של טעות (לרבות טעות אנוש) באתר, באפליקציה, בפרטיהם, במאפייניהם, הרשאותיהם וכיוצא בזה.

 

 1. עדכון תנאי השימוש

2.1 אנו שומרים על זכותנו להתאים, להשעות, להפסיק או לשנות את המערכות שלנו או כל חלק מהן בכל עת, לרבות הרשאות גישה, זמינות של פעילויות ותכנים שונים, שעות פעילות, תוכן, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה ושימוש במערכות שלנו.

 • אנו רשאים לשנות, לתקן, לגרוע או להוסיף על תנאי השימוש בכל עת, על פי שיקול דעתנו הבלעדי. שימוש במערכות שלנו לאחר פרסום עדכון או תיקון תנאי השימוש, מהווה הסכמה מצדכם לשינוי ו/או העדכון לתנאי השימוש. עליכם לחזור ולעיין בתנאי השימוש מעת לעת. בכל מקרה, לא תישאנה המפעילות באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה משינויים או התאמות כלשהן למערכות שלנו.  

 

 1. 3. אודות האתר והשירותים

 

3.1 המערכות שלנו מציעות גישה מלאה למאגר רחב היקף בתחומי המוזיקה היהודית. המפעילות הן גופים ללא כוונת רווח המשקיעות משאבים כדי לאסוף, לתעד ולשמר טקסטים וביצועים מכל מסורות ישראל לכדי מאגר אחד מקיף ועשיר.

3.2  באתר מופיעים הרכיבים האלה: מילים; טקסט מלווים; פירושים; כתבי יד; תווים; ביצועי אודיו; ביצועי וידאו; מאמרים; ותמונות (להלן: "היצירות").

3.3 ההאזנה לביצועים נעשית מתוך האתר, מסאונד קלאוד או מיוטיוב (באמצעות קישור המוטמע באתר), וחל איסור על הגולשים לבצע הורדה, הפצה, העתקה או שימוש אחר כלשהו ביצירות, מלבד השימושים המותרים במפורש בתנאי השימוש.

3.4 הגולשים רשאים לגלוש באתר זה להנאתם ולהעשרתם האישית.

הצהרות והתחייבויות

אתם תצייתו להוראות הסכם זה במלואן ולהוראת כל חוק, הוראה, תקנה, צו ו/או כל דין אחר במסגרת שימוש במערכות שלנו.

רק אתם תהיו אחראים לכל נזק אשר ייגרם כתוצאה מהסתמכותכם על הנתונים המוצגים במערכות שלנו, וכי ידוע לכם שלא נישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמשים או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש במערכות שלנו או הסתמכות על המידע שמופיע בהן.

לא להשתמש במערכות שלנו באופן שמהווה הפרת סודיות או הפרת כל דין ו/או הפרת זכויות של צד ג', לרבות אך לא רק, הפרה ו/או פגיעה בכל אחד מאלה: בזכויות יוצרים, סימן מסחר, עיצוב תעשייתי, פטנט, סוד מסחרי וכל זכות קניין רוחני מכל סוג שהיא ו/או בזכות הפרטיות, בכבוד האדם, ברגשות הציבור, לשון הרע, פגיעה בזכות הפרסום.

חל איסור מוחלט על ביצוע ו/או לשדל אחר לבצע איום, הוצאת דיבה, השמצה, ביוש, תוכן מגונה, פורנוגרפי, גס ו/או בוטה ו/או פגיעה בצנעת הפרט וחל איסור מוחלט על ביצוע כל פעולה שעולה לכדי עבירה פלילית ו/או שידול לעבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית ו/או שיש בה כדי לעודד התנהגות היכולה לעלות כדי עבירה פלילית, עוולה אזרחית ו/או הפוגעת ברגשות הציבור ובתקנת הציבור, לרבות, אך לא רק, עבירה ו/או עוולה בניגוד לחוק המחשבים, תשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, חוק האזנת סתר, תשל"ט-1979, חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

אתם מתחייבים גם לא לבצע אף אחת מהפעולות הבאות:

 • לא להשתמש במערכות שלנו לרבות בתכנים שזמינים בהן למטרות רווח או למטרות מסחריות וגם לא שיווקיות באמצעותכם או באמצעות צד שלישי.
 • לא להפעיל יישום או אמצעי כלשהו המאפשר סריקה, חיפוש, העתקה, קידוד, כריית מידע, תרגום או אחזור אוטומטי של תכנים במערכות שלנו. האמור בסעיף זה חל גם על פעולות שמיועדות לאסוף מידע ונתונים על משתמשים אחרים במערכות שלנו;
 • לשנות או להתערב בקשר בין המערכות שלנו לשרתים או המערכות המארחות אותן וגם, אך לא רק, לא להעביר כמות פקודות ו/או בקשות לשרתי המערכות שלנו באופן אוטומטי ו/או ממוחשב, באופן ישיר, באמצעות אחר ו/או באמצעות מספר יחידות מחשוב, בכמות כזו שבן אדם אינו יכול לבצע ואשר יוצרת עומס על המערכות שלנו ו/או משביתה או משבשת את פעילותן באופן מלא או חלקי;
 • לשנות או להעתיק בדרך כלשהי את הקוד של המערכות שלנו, את עיצובן, את שירותיהן או את התכנים המופיעים בהן לרבות בדרך של הנדסה חוזרת או פירוק;
 • למען הסר ספק, אין לפרסם, למכור, להשכיר, להפיץ, להעתיק, לשנות, למכור, לשווק, להציג וכיוצא בזה, בין אם באופן מסחרי ובין אם באופן אישי, כל תוכן ומידע המצוי במערכות שלנו;
 • לפרסם במערכות שלנו תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי ללא רשות מפורשת בכתב מאיתנו;

 

 1. הגבלת אחר
  4.1שירותי האתר ניתנים כפי שהם (AS IS), ללא כל התחייבות, מצג, אחריות או תנאי אחר מכל סוג שהוא. המפעילות אינן מתחייבת ואף לא  אחראיות כלפיך בכל הנוגע לאיכות השירותים ו/או המידע באתר, לרבות נכונות ולשמות המידע באתר, ו/או זמינות השירותים ו/או המידע ו/או אבטחת שירותי האתר, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

4.2  המפעילות לא ישאו באחריות ביחס למידע ו/או תכנים אשר יתפרסמו באתר ו/או בשירותים על ידי צדדים שלישיים לרבות תוכן גולשים, לרבות ביחס לנכונותם ו/או שלמותם, או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או שימוש בהם.

4.3הנך מוותר/ת בזאת, על כל טענה ו/או תביעה כנגד המפעילות ו/או מי מטעמן ביחס למידע ותכנים כאמור.

4.4 השימוש באתר ובשירותים ייעשה על אחריותך המלאה והבלעדית.

4.5המפעילות לא ישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף הנובע בדרך כלשהי מן השימוש בשירותים לרבות האתר ו/או מחוסר האפשרות להשתמש בשירותים ו/או בחלק מהם, וזאת בין אם המפעילות ו/או מי מטעמן צפו או יכולות היו לצפות את הנזק מראש.

4.6 המפעילות לא ישאו באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותים ו/או לגרום נזקים כלשהם. כמו כן, המפעילות אינן מתחייבות כי אתר זה או השרת אשר מכוחו אתר זה פועל, נקיים מוירוסים או מכל מרכיב מזיק אחר; הגולש/ המשתמש באתר (ולא המפעילות) יישא בכל ההוצאות הכרוכות בכל טיפול, שירות או תיקון שיהיה צורך בהם.

4.7 המפעילות לא ישאו באחריות כלשהי לנזקים אשר ייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של הגולש באתר ו/או כל משתמש, אובדן מידע, או כל נזק אחר הנובעים מהורדת מידע ו/או תוכנות באמצעות השירותים.

4.8 באתר עשויים להופיע קישורים (links) לאתרים אחרים, ישראליים או זרים. המפעילות אינן אחראיות לשירותים באתרים אחרים מכל בחינה שהיא, לרבות אך לא רק כל פגיעה ברגשות המשתמשים. הימצאות הקישור באתר אינה המלצה לבקר בו, אלא אם כן מצוין כך במפורש.

4.9 המפעילות אינן אחראיות למוצרים ו/או שירותים אשר ניתן לרכוש מאתרים אחרים אשר מקושרים לאתר, כמו גם לסוגיית אבטחת המידע המבוקש באתרים הללו. לא ננקטו מטעם המפעילות צעדים לבדוק את נכונות או מהימנות המידע הכלול בשירותים ו/או במוצרים המוצעים דרך אתרים כאמור, וכל מי שנכנס לאתר אחר באמצעות קישור מהאתר עושה זאת על אחריותו בלבד. 

 1. קניין רוחני

 כל זכויות הקניין הרוחני לרבות אך לא רק מלוא זכויות היוצרים, זכויות המבצעים והמשדרים, האמצאות, הפטנטים, העיצובים התעשייתיים, סימני המסחר, הסודות המסחריים או כל זכות אחרת, במערכות שלנו בשמן, בתוכנות הזמינות בהם, בקודים, בכל היצירות, בעיצובים הגרפיים, בחווית המשתמש, ממשק המשתמש, בטקסטים בסימנים המסחריים, ושם המתחם שלנו, ובכל עיצוב, קוד או טכנולוגיות אחרות שייכות לנו או לצדדים שלישיים אשר נתנו לנו רישיון או הרשאה אחרת לשימוש, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע או רכיב ספציפי הודעת זכויות יוצרים, פטנט, עיצוב או סימן מסחר ובין אם לאו, בין זכויות הקניין הרוחני או האחרות רשומות, הוגשו לרישום או לאו.

אין בתנאי שימוש אלה או בשימוש שלכם במערכות שלנו כדי להעניק בכל דרך או להעביר לכם או לצד שלישי כלשהו מטעמכם זכות בעלות, שימוש או ניצול זכויות אחרות, לרבות בנכסי הקניין הרוחני שלנו, כגון, אך לא רק, זכויות יוצרים סימני מסחר, עיצובים, פטנטים, המצאות, ביטויים של רעיונות, סודות מסחריים, שלא צויינו במפורש בהסכם זה. לפיכך, כל שימוש, מכירה, השכרה, שינוי, העתקה, הורדה, שעתוק, הפצה, שידור, פרסום, העברה, יצירת יצירה נגזרת, ביצוע פומבי או העמדה לרשות הציבור, בכל דרך אסורים בהחלט. כל שימוש במערכות שלנו שאינו מותר באופן מפורש בתנאי שימוש אלה, מהווה פגיעה בזכויותינו, לרבות זכויות קניין רוחני שלנו והאחריות להפרה כאמור על פי כל דין או הסכם זה תחול עליכם.

אם אתם צד שלישי ומצאתם שבמערכות שלנו נמצא תוכן שלשיטתכם מפר זכויות קניין רוחני שלכם ו/או מפר את זכות הפרטיות שלכם ו/או מהווה לשון הרע עליכם או שהוא פוגע בכם בדרך אחרת ("תוכן פוגע"), אנא צרו עימנו קשר. אנו נעשה את מירב המאמצים על מנת להסיר את התוכן הפוגע, בכפוף לבירור הנושא. 

חשוב שתדעו שכל תוכן משתמשים, מועלה על אחריות המשתמשים בלבד ואנו עושים מאמצים רבים כדי למנוע העלאת תוכן פוגע אך עם זאת אין לנו אף שליטה על התוכן שמשתמשים מעלים למערכות שלנו ולא חלה עלינו אף אחריות בשל העלאת תוכן פוגע וגם לא לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לצדדים שלישיים, אם ייגרם, בשל העלאת תוכן פוגע על ידי מי מבין המשתמשים.

 

 1. דיוור ישיר אלקטרוני

 המפעילות מעוניינות לשלוח אליך/ייך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר האתר והשירותים וכן מידע הקשור לפעולותיהן האחרות. תוכל/י לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלת המידע כאמור.

 1. תמיכה ויצירת קשר

בכל שאלה או בקשה, הינך רשאי/ת לפנות למפעילות בדרכים הבאות:

אתר הפיוט והתפילה

עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב

האוניברסיטה העברית

גבעת רם

9190501

טלפון: 972-2-6584935+

פקס: 972-2-6586914+דוא"ל

[email protected]

 

 1. שונות

8.1  על הסכם זה יחול הדין הישראלי בלבד. לבית המשפט המוסמך בירושלים תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בכל עניין, בקשה או תביעה שתוגש בקשר לשימוש באתר ו/או בכל הנוגע לתקנון.

8.2 שום החלטה של מי מהמפעלות לאכוף או להימנע מאכיפה של זכות כלשהי לא תפורש כוויתור עליה.

8.3 הסכם זה ממצה את כל ההסכמות בין הצדדים ובא במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו קודם לכן בכתב ו/או בעל-פה על ידי מי מהצדדים.