השאלת פריטים לתערוכה

השאלת פריטים לתערוכה

הנחיות להשאלת פריט/ים מאוספי הספרייה לתערוכה

1. פריטים מאוספי הספרייה הלאומית יושאלו לצורך תערוכות לגופים או למוסדות מוכרים חינוכיים ותרבותיים.

2. המבקש ימלא את טופס הבקשה להשאלה ויחזירו מלא וחתום לרכזת תערוכות החוץ של הספרייה, אשר תהיה אחראית לטיפול בבקשה עד לאישורה על ידי הגורמים הרלבנטיים.

3. הקריטריונים לאישור ההשאלה:

3.1. מטרת ההשאלה.

3.2. תנאי התצוגה (כגון: פיקוח על תנאים סביבתיים, אבטחה וכד') לפי לדרישות הספרייה הלאומית.

3.3. מצבו הפיזי של הפריט וכן כשירותו להכנה לתערוכה, למשלוח ולתצוגה לפי דרישות הספרייה הלאומית.

3.4. פניה מהמוסד השואל בחו"ל לפחות שנה מראש ובארץ לפחות 6 חודשים מראש מתאריך פתיחת התערוכה.

3.5. הזמן הנדרש לביצוע ההליכים הנזכרים לעיל לפי דרישות הספרייה הלאומית.

 

4. אישור להשאלת פריט יינתן בכפוף לשיקולי הספרייה ובכפוף לעמידה בתנאי התצוגה הנדרשים על פי קביעת מחלקת שימור ושיקום.

5. כל הפריטים יושאלו לתקופה של שלושה חודשים. הספרייה הלאומית שומרת לעצמה את הזכות להחזרת הפריט לספרייה הלאומית גם לפני פקיעת מועד ההשאלה שנקבע. המבקש יקבל הודעה כתובה על כך, והספרייה הלאומית תנסה לספק פריט חילופי במידת האפשר. בקשות להארכת תקופת ההשאלה תידונה בהתאם לנסיבות.

6. בכל תקופת ההשאלה יהיה בתוקף ביטוח אמנות מקיף.

7. רכזת תערוכות החוץ של הספרייה הלאומית תקבל מהמבקש הסכם השאלה חתום וכן תעודת ביטוח לפני משלוח הפריט.

8. הפריט יועבר אל התערוכה ובחזרה ממנה לספרייה הלאומית על ידי בלדר עובד הספרייה הלאומית או מי שימונה על ידה.

9. כל עבודות השימור, האריזה והשינוע של הפריט יבוצעו על ידי צוות הספרייה הלאומית או באמצעות חברות חיצוניות שייקבעו על ידה.

10. כל טיפול בפריט בזמן תקופת ההשאלה יבוצע אך ורק על ידי צוות הספרייה הלאומית, אלא אם כן יקבל המבקש הרשאה כתובה לטיפול בפריט מרכזת תערוכות החוץ של הספרייה הלאומית.

 

רחל משרתי

רכזת תערוכות חוץ [email protected]