הודעות ועדכונים

הודעות ועדכונים

סגירת הספרייה לקהל

הספרייה סגורה לקהל עד להודעה חדשה עקב עלייה משמעותית במספר העובדים הנמצאים בבידוד. שירותי היעץ ימשיכו לפעול באופן מקוון