תנאים להזמנת צילומי כתב יד מהספרייה הלאומית או ממוסד חיצוני

תנאים להזמנת צילומי כתב יד מהספרייה הלאומית או ממוסד חיצוני

תנאים להזמנת צילומים כתב יד מהספרייה הלאומית

​בהסכמתי אני מתחייב:

 • הצילומים יהיו לשימוש פרטי בלבד.
 • צילומים יהיו לשימוש המבקש ואין למסור אותם לאחר ללא רשות הספרייה הלאומית.​
 • לא לפרסם בשום אופן את הצילומים, בין בשלמות בין באופן חלקי, ללא אישור בכתב ממחלקת כתבי-היד.​
 • לציין בכל פרסום המסתמך על צילום זה את הסיגנטורה המלאה של כתב-היד, ואת היותו שייך לאוסף הספרייה הלאומית, וכן את מספר הסרט במחלקה.​
 • למסור שני עותקים של הפרסום למחלקת כתבי היד, בנוסף לעותקים חייבים להימסר על פי החוק לספרייה הלאומית.​
 • מחירים לצילום ו/או סריקה ודמי הרשאה להכנת צילום ישולמו לספרייה הלאומית לפי התעריפים שהיא קובעת. למחירון
 • הספרייה הלאומית תוכל, אם תרצה, להעלות את הגרסה הדיגיטלית של כתב-היד לאתר שלה באינטרנט לאחר שעברו ששה חדשים מאז שנסרק.​

תנאים להזמנת צילומים כתב יד ממוסד חיצוני

בהסכמתי אני מתחייב:

 • לא לפרסם בשום אופן שהוא שום קטע מתוך כתב-היד ללא קבלת רשות מהמוסד אשר כתב-היד בבעלותו (צוות הספרייה הלאומית יסייע באיתור כתובת המוסד).​
 • לציין בכל פרסום המסתמך על צילום זה את הסיגנטורה המלאה של כתב-היד, ואת מספר הסרט בספרייה הלאומית.​
 • למסור שני עותקים של הפרסום למחלקת כתבי-היד, בנוסף לעותקים החייבים להימסר על פי החוק לספרייה הלאומית.​
 • עלויות הצילום ישולמו לספרייה הלאומית בהתאם לתעריפים המשתנים בה מעת לעת. למחירון

ידוע לי כי המוסד ממנו קבלה הספרייה הלאומית את צילום כתב-היד עלול לבקש מהספרייה הלאומית למסור לו את המידע הכלול בטופס ההזמנה, כולו או חלקו. במילוי הטופס הזמנת צילומי כתבי יד, הריני מסכים להעברת המידע שבו למוסד המוזכר לעיל, והריני מוותר/ת בזה על כל טענה או תביעה נגד הספרייה הלאומית או נגד המוסד בגין מסירת המידע כאמור.