קוקיז (עוגיות)

אתר הספרייה הלאומית עושה שימוש בעוגיות (cookies) על מנת לשפר את חווית הגלישה שלך. הגלישה שלך באתר מהווה הסכמה לשימוש בעוגיות. למידע נוסף, אנא עיינו במדיניות הפרטיות

חזרה לתוצאות החיפוש

להגדלת הטקסט להקטנת הטקסט
  • כתב יד
This manuscript belongs to the Biblioteca Palatina of Parma, Ministero per I Beni e le Attività Culturali, Italy
כותר סדור מנהג ספרד (קטלוניה) לכל השנה.
כותרים נוספים וארץ אקוד ואשתחוה בפחד
חרדים לבית תפלתם
אדני רצה נא מחמד הלולי
מארץ שפלנו ברבי עונינו
שוכני בתי חמר למה תשאו עין
ליל שמורים אותו אל חצה
נברך אלהינו משלו האכילנו
כל אחד כפי שכלנו
בינו בינו נא זאת ידידי
יפה שירי ומנעמי
אדון חסדך בל יחדל
השם אם מאוס מאסתנו ולעד זנחתנו
כל ברואי מעלה ומטה ... שלושים ושתים נתיבות שבילך
אדני אלהי ישועתי פלטה נפשי מרשע
אדני יגוני קראוני אל אבל
שבעים ושנים פסוקים
יגדל אלהים חי
אדון עולם אשר מלך
אדני יום לך אערוך תחנה
אדני זעקתי בצירי ומכובד שברי
אדני נגדך כל תאותי
אלהי אל תדינני כמעלי
יוצרים נוספים אבן עזרא, אברהם בן מאיר, 1089-1164 ((ממנו))
אבן עזרא, משה בן יעקב, 1055-1140 ((ממנו))
אבן אלתבאן, לוי בן יעקב ((ממנו))
עזרא בן שלמה, מגרונה ((ממנו))
אבן גבירול, שלמה בן יהודה, 1021-1058 ((ממנו))
מר שאול, יצחק בן לוי אבן ((ממנו))
יהודה, הלוי, 1075 בערך-1141 ((ממנו))
דניאל בן יהודה, הדיין ((ממנו))
זרחיה בן יצחק, הלוי, 1125?-1186 ((ממנו))
פרידריך ה-2, קיסר האימפריה הרומית הקדושה, 1194-1250
Antonio Francesco Enriques (censor)
The Palatina Library Italy
(current owner)
מקור/בעלים The Palatina Library, Parma, Italy
סוג הכתיבה ספרדית מרובעת
שנה מאה י"ד
הערות בכה"י: "סדור תפלו' לכל השנה". יש השפעות של מנהג סיציליה-קורפו.
בראש כה"י (לפני השער): "ע"ב פסוקי'" פותחים: "הודו לה' קראו בשמו". בראשם הפיוט "יגדל אלהים חי" מאת דניאל בן יהודה הדיין והפיוט "אדון עולם" עם הכותרת "ייחוד השם". אחרי ע"ב פסוקים התפלה שאומרים אחריהם וה"תחנה: ה' זעקתי בצירי" מאת הרז"ה.
13ב עד השער יש ספירת דפים (14 דף) ומשם ואילך אין ספירת דפים.
בשער (14א): "סדור תפלו' לכל השנה".
אחרי השער: "בקשות": "ה' נגדך כל תאותי" ([14]ב), "ה' יום לך אערוך תחנה" ([173]א) שתיהן מאת ריה"ל והבקשה "אלהי אל תדינני כמעלי" ([16]א) מאת לוי אבן מר שאול. אחרי הבקשות תפלת שחרית בין ברכות השחר שבראשה: "שומר את גרים" ו"שלא עשני בור" ([19]ב).
באמצע פסוקי דזמרא ([31]א) קבוצת פסוקים נפרדת שבראשה הכותרת "בשני ובחמישי".
אחרי שירת היום הפיוט "כל ברואי מעלה ומטה ... שלשים ושתים נתיבות שבילך" מאת שלמה אבן גבירול ([41]ב).
אחרי ההוראות הקצרות לסדר תפלת מנחה של חול נכתבו "תחנונים" ([66]ב) אלו מיועדים לימים שני וחמישי. אחריהם "תחנות לשני וה" הפותחות כולם בשם ה' ([74]ב).
למרות הכותרת יש ביניהן תחינות המיועדות "לתעניות ציבור: "ה' אלהי ישועתי פלטה נפשי מרשע" מאת עזרא בן שלמה לתענית אסתר ([76]ב), "ה' יגוני קראותי אל אבל" מאת ריה"ל לעשרה בטבת ([77]ב),
"ה' אם מאס מאסתנו ולעד זנחתנו" מאת משה לשבעה עשר בתמוז ([78]א). נוסף להן מצויות בין התחינות תחינות מאת לוי אבן אלתבאן ([74]ב, [75]ב).
הברכה השלישית בתפלת עמידה בליל שבת פותחת "לדור ודור נמליך לאל" ([89]ב).
ב"ברכת המלך" לפני קריאת התורה בשבת נזכר "המלך דון פדריקו דרגון" הוא פרידריך השני שמלך בסיציליה בשנים 1296-1337 בנו של המלך פטר השלישי באראגון.
אחרי "תפלת של ראש ח[דש]" ([122]ב) נכתבו "תקון חנכה" ([128]ב), ו"סדר פורים" [130]ב) הכולל תפלת עננו לתענית אסתר, תפלת "על הנסים", הפיוט "אדון חסדך בל יחדל" מאת ריה"ל ו"ברכות המגלה".
דף [142]א: "תפלות המועדים" תפלות עמידה לשחרית ולמוסף של שלוש רגלים (מוזכר בו חג פסח, אך מסתבר שהן מיועדות לכל הרגלים. בתפלות שאר הרגלים לא נכתבו תפלות עמידה).
אחריהן נכתבו המעריב "ליל שמורים אותו אל חצה" לא' של פסח והגדה של פסח. לפני ברכת המזון שבהגדה של פסח נכתבו פיוטים" "נברך לאלהינו משלו האכילנו" ([168]ב), "כל אחד כפי שכלנו" ([169]ב), "בינו בינו נא זאת ידידי" מאת יעקב ([170]ב),
"יפה שירי ומנעמי" מאת יצחק ([170]ב).
אחרי ההגדה "מסכת" אבות ([179]א), עם פרק קנין תורה, ואחריה "אזהרות לר' שלמה בן גבירו[ל]" לשבועות ([201]ב).
לתשעה באב נכתבה בכה"י תפילת "נחם" בלבד ([221]א), ואחריה תפילות עמידה לר"ה עם תפילת "אבינו מלכנו" וסדר תקיעת שופר, ותפילות עמידה ליו"כ. תפילות המיועדות לסוכות אין בכה"י.
דף [252]ב: "סדר תעניות" (=המסגרת לסליחות בתעניות ציבור), ואחריו ([261]ב) תפלות ברכות ופיוטים למאורעות בחיי האדם: ברית מילה, אירוסין, נישואין, "הטבת חלום", פתרון חלומות", "שנוי השם לחולי[ם]", "וידוי לשכיב מרע", "צדוק הדין"
ו"השכבה" לאיש ולאשה. בין התפלות למאורעות בחיי האדם: "פסוקי דרחמי" ([269א), ונכללים בהם הפיוטים: "ה' רצה נא מחמד הלולי" שהוא חלק מן הקרובה "וארץ אקוד" מאת ראב"ע ([270א),
והפיוט "חרדים לבית תפלתם" שהוא חלק מן הקרובה "מארץ שפלנו" מאת רמב"ע. בראשם ([7ב): "תוכחה: שכני בחי חמר" מאת רשב"ג.
עם הוראות קצרות לסדר התפילה.
עם קישוטים עיטורים וציורים. כולל קישוטים דמויי שטיח.
נושא נוסף: צנזורה 1688
נושא נוסף: חלום
נושא נוסף: תפלה סדורים ומחזורים מנהג ספרד
נושא נוסף: ציורים. קישוטים
The Palatina Library Parma Italy Cod. Parm. 1752
Catalogue De-Rossi Parma Italy 975
ספרור הדפים [בסוגריים מרובעים] לפי ספרור המסגרות שעל הסרט.
נושא Digitized manuscripts
פרסומים שימש עד נוסח בסדור קטלוניה, הוצאת ע' פרץ, תשע"ט. ראה תיאור שם עמ' 12- 13.
J. B. De-Rossi, Mss. codices hebraici Biblioth I. B. De-Rossi (Parmae, 1803), no. 975.
Tamani, G,. "Elenco dei manoscritti ebraici miniati e decorati della 'Palatina' di Parma" in: La Bibliofilia, LXX (1968), p. 109-110, no. 181.
Hebrew manuscripts in the Biblioteca Palatina in Parma: catalogue / edited by Benjamin Richler
palaeographical and codicological descriptions, Malachi Beit-Arié. Jerusalem: Hebrew University of Jerusalem, Jewish National and University Library, 2001
סוגה Censored manuscripts
Illustrated works (Manuscript)
סימול במוסד בעלים אין בכה"י תיקוני ומחיקות צנזור, אך בסופו יש חתימת צנזור:
Censor: Antonio Francesco Enriques, 1688.
היקף החומר [285] דף.
ספרור הדפים [בסוגריים מרובעים] לפי ספרור המסגרות שעל הסרט.
שפה עברית
קרדיטים This manuscript belongs to the Biblioteca Palatina of Parma, Ministero per I Beni e le Attività Culturali, Italy, The National Library of Israel. "Ktiv" Project, The National Library of Israel.
מספר מערכת בספרייה הלאומית 990000926750205171
קישורים For Hebrew Manuscripts in the Biblioteca Palatina in Parma (Ed. B. Richler) entry, click here

בכל שימוש יש לציין את מקור הפריט בנוסח הבא:

This manuscript belongs to the Biblioteca Palatina of Parma, Ministero per I Beni e le Attività Culturali, Italy, The National Library of Israel. "Ktiv" Project, The National Library of Israel.

תנאי השימוש:

איסור העתקה שימוש לא מסחרי להוראה ומחקר בלבד

מותר להשתמש בכתב היד למטרות הוראה, מחקר ושימוש אישי בלבד.

מותר להעתיק ולפרסם טקסט הלקוח מכתב היד למטרות הוראה ומחקר.

חובה לציין את מקור כתב היד בכל שימוש בפריט.

אסור להעתיק את העותק הדיגיטלי של כתב היד.

אסור לפרסם את העותק הדיגיטלי של כתב היד.

אסור לעשות שימוש מסחרי בפריט.

אין צורך לפנות לספרייה הלאומית לקבלת רשות לשימוש שאינו מסחרי לצרכי הוראה ומחקר וללא העתקה ופרסום של העותק הדיגיטלי.

שימוש מסחרי, שימוש שאינו לצורכי הוראה ומחקר העתקה ופרסום העותק הדיגיטלי מותנים בקבלת הרשאה מבעל כתב היד. לא נדרש אישור נוסף מהספרייה הלאומית.

לפרטי הקשר של בעלי כתבי היד יש ללחוץ כאן.

מידע נוסף:

כתב יד זה שייך לנחלת הכלל (Public Domain) ואינו כפוף לזכויות יוצרים במדינת ישראל.

תנאי השימוש נקבעו בהסכם עליו חתמה הספרייה הלאומית.

אם לדעתך נפלה טעות בנתונים המוצגים לעיל או שקיים חשש להפרת זכות יוצרים בפריט, אנא פנה/י אלינו באמצעות טופס בקשה לבירור זכויות יוצרים

 

תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?