קרית ספר – כל המאמרים

קרית ספר – כל המאמרים

רשימת המאמרים המלאה

1930-1920

תרפ"ד

/ מגמתנו., תרפד, 1-82
/ מגמתנו., תרפד, 1-7
דינור, בנציון, / אברהם יעקב ברור, "לקורות ישוב החסידים בא"י" (תרפד)., תרפד, 15-7
שלום, גרשם, / מרדכי לוריא, "ספר מלחמת יעבץ" (תרפד)., תרפד, 17-
שלום, גרשם, / שמואל קליין, "על אדות קמיע אחד וכתבתו" (תרפד)., תרפד, 35-18
שלום, גרשם, / האם חבר ר' משה די ליאון את ספר השם?, תרפד, 45-
קוק, שאול חנא, / שו"ת הר"ן :מהדורות רומי וקושטנטינה., תרפד, 52-52
ילין, אבינעם, / מכתב מירושלים לראשי עדת הקראים במצרים., תרפד, 55-54
אסף, שמחה, / פרוש ר' יהונתן הכהן מלוניל למס' חולין., תרפד, 61-61
טויבר, אריה / ס' אמרי נואש לר' שלמה דאפירה., תרפד, 139-
טויבר, אריה / לתולדות היהודים במרוקו., תרפד, 66-141
אסף, שמחה, / כתבים מאת משה מנדלסון ובני דורו., תרפד, 68-67
דינור, בנציון, / מארכיונו של פרץ סמולנסקין., תרפד, 77-76
דינור, בנציון, / יוסף קלוזנר, "תולדות בית חשמונאי"., תרפד, 101-84
שלום, גרשם, / חיים בלוך, "קובץ מכתבים מקוריים מהבעש"ט ז"ל ותלמידיו" (תרפד)., תרפד, 104-103
איגר, י. / Maurice Maeterlick, "Das grosse Rätsel" (1924)., תרפד, 106-106
דינור, בנציון, / שמחה אסף, "באיזו ארץ נתחברו 'חקי התורה'?" (תרפד)., תרפד, 107-
ברגמן, שמואל הוגו, / Carl Willing, "Hebräisch; brieflicher Sprach- und Sprech- Unterricht für das Selbststudium Erwachsener" (1924)., תרפד, 109-
ברגמן, שמואל הוגו, / Walter Kinkel, "Hermann Cohen; eine Einführung in sein Werk" (1924)., תרפד, 109-
דינור, בנציון, / Albert von Aachen, "Geschichte des ersten Kreuzzuges" (1923)., תרפד, 111-110
ברגמן, שמואל הוגו, / C. R. Ashbee, "A Palestine notebook 1918-1923" (1923)., תרפד, 111-
דינור, בנציון, / מיכה יוסף לבנזון, שיריו, תרגומיו, אגרותיו בצירוף מבוא וציונים מאת יעקב פיכמן., תרפד, 113-
אסף, שמחה, / תשובות גאונים., תרפד, 117-114
שלום, גרשם, / "שערי צדק", מאמר בקבלה, מאסכולת ר' אברהם אבולעפיה, מיוחס לר' שם טוב (ן' גאון?)., תרפד, 127-126
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / על המחלוקת בין הרש"ז מלאדי ור' אברהם הכהן מקאליסק :מכתבים מר' אברהם., תרפד, 142-139
דינור, בנציון, / מארכיונו של שי"ר (א), תרפד, 150-150;
קוק, שאול חנא, / הערות בענין שריפת ספרי הרמב"ם ומחבר ספר החינוך., תרפד, 160-159
טויבר, אריה / כנפי רוח לר"א אזולאי כ"י., תרפד, 161-161
קלין, שמואל, / למחלוקת על ס' בשמים ראש., תרפד, 162-
דריאנוב, א. / מחברת של כתבי חובבי-ציון., תרפד, 162-
שלום, גרשם, / הערות., תרפד, 163-163
/ ידיעות בית הספרים, תרפד, 85-168
/ ידיעות בית הספרים, תרפד, 85-87
פרס, ישעיהו, / יהושע ילין, "זכרונות לבן-ירושלם" (תרפד)., תרפד, 90-87
שלום, גרשם, / עקיבה שליזינגר, "לב העיברי" (תרפד)., תרפד, 93-
דינור, בנציון, / ע. נ. פרנק, "דער 'יום-טוב' און זיין היסטארישערהינטערגרונד" (1924)., תרפד, 96-
דינור, בנציון, / Gustav Pfannmüller, "Handbuch der Islam-Literatur" (1923)., תרפד, 96-
דינור, בנציון, / יוסף קלוזנר, "מחברו של ספר קהלת"., תרפד, 97-97
שלום, גרשם, / Friedrich Nötscher, "'Das Angesicht Gottes schauen' nach biblischer und babylonischer Auffassung" (1924)., תרפד, 98-

תרפ"ה

/ ידיעות בית הספרים, תרפה, 169-172
/ ידיעות בית הספרים, תרפה, 169-172
ליפשיץ, א. מ. / שמחה אסף, "בתי הדין וסדריהם אחרי חתימת התלמוד" (תרפד)., תרפה, 174-175
ברגמן, שמואל הוגו, / Carlo Bernheimer, "Paleografia Ebraica" (1924)., תרפה, 185-186
ברגמן, שמואל הוגו, / Georg Schneider, "Handbuch der Bibliographie" (1924)., תרפה, 186-187
ברגמן, שמואל הוגו, / James Baikie, "The Life of the Ancient East" (1923)., תרפה, 187-188
ברגמן, שמואל הוגו, / Chas. W. Cooper, "The precious stones of the bible" (1924)., תרפה, 188-
וינר, הרולד מרקוס, / Hans Schmidt (ed.), "Studien zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments" (1923)., תרפה, 189-
ברגמן, שמואל הוגו, / Paul Jensen, "Gilgamesch-Epos, judäische Nationalsagen, Ilias und Odysse" (1924)., תרפה, 190-
וינר, הרולד מרקוס, / Max Löhr, "Untersuchungen zum Hexateuchproblem" (1924)., תרפה, 191-
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / Richard Riess, "Atlas Scripturae Sacrae" (1924)., תרפה, 192-
וינר, הרולד מרקוס, / D. C. Simpson, "Pentateuchal criticism" (1924)., תרפה, 193-
פיק, חיים / Moses Gaster, "The exempla of the Rabbis" (1924)., תרפה, 195-197
שלום, גרשם, / Hermann Raschke, "Die Werkstatt des Markusevangelisten" (1924)., תרפה, 198-199
וינר, הרולד מרקוס, / Alfred Jeremias, "Allgemeine Religionsgeschichte" (1924)., תרפה, 200-
מאיר, לאון אריה בן ברוך, / D. S. Margoliouth, "The relations between Arabs and Israelites prior to the rise of Islam" (1924)., תרפה, 200-201
סוקניק, אלעזר ליפה בן משה, / Joseph Vogt, "Die Alexandrinischen Münzen" (1924)., תרפה, 202-203
שלום, גרשם, / שמואל אבא הורודצקי, "תורת הקבלה של רבי משה קורדובירו" (תרפד)., תרפה, 203-205
שלום, גרשם, / "ספר חסידים" ., תרפה, 205-206
שלום, גרשם, / Hans Leisegang, "Die Gnosis" (1924)., תרפה, 206-207
ה. / Franz Rosenzweig, "Sechzig Hymnen und Gedichte des Jehuda Halevi deutsch" (1924)., תרפה, 207-
ילון, חנוך, / Jakob Levi and Lazarus Goldschmidt, "Nachträge und Berichtigungen zu Jakob Levy's Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim von Jakob Levy" (1924)., תרפה, 208-209
מרגליות, מרדכי יום טוב / Wm. D. Stevenson, "Grammar of Palestinian Jewish Aramaic" (1924)., תרפה, 209-210
שלום, גרשם, / Mose ben Maimon, "Führer der Unschlüssigen" (1923)., תרפה, 211-
ברגמן, שמואל הוגו, / Leon Roth, "Spinoza, Descartes & Maimonides" (1924)., תרפה, 211-
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / Hermann Schroetter, "Das Tote Meer" (1924)., תרפה, 213-214
סוקניק, אלעזר ליפה בן משה, / Mrs. Steuart Erskine, "Trans-Jordan" (1924)., תרפה, 214-
דינור, בנציון, / מיכל בערקאוויטש, "נייע מאטעריאלען וועגען אהרן ליבערמאן" (תרפד)., תרפה, 217-
אסף, שמחה, / Emanuel Gamoran, "Changing conceptions in Jewish education" (1924)., תרפה, 220-221
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / על המחלוקת בין הרש"ז מלאדי ור' אברהם הכהן מקאליסק :מכתבים מר' אברהם., תרפה, 226-238
ילין, אבינעם, / שאלה שנשלחה לרבי אברהם הנגיד., תרפה, 238-239
וילנסקי, מיכאל, / הערה. , תרפה, 240-
/ ידיעות בית הספרים, תרפה, 241-243
/ ידיעות בית הספרים, תרפה, 241-243
ח. / A.W.F. Blunt, "Israel before Christ" (1924)., תרפה, 250-
ברגמן, שמואל הוגו, / Edna M. Bosner, "How the early Hebrews lived and learned" (1924); Friedrich Wolf, "Das Heldenepos des Alten Bundes" (1925)., תרפה, 250-
ה. / "Lehrbuch der Religionsgeschichte", herausgegeben von Alfred Bertholet und Edvard Lehmann (1924)., תרפה, 251-
דינור, בנציון, / James George Frazer, "Folk-Lore in the Old Testament" (1923)., תרפה, 251-252
וינר, הרולד מרקוס, / Martin Kegel, "Away from Wellhausen" (1924)., תרפה, 252-
הרטצברג, ה. ו. / Eduard König, "Die messianischen Weissagungen des alten Testaments" (1924)., תרפה, 252-253
פרי, חירם, / P. Saintyves, "Essais de folklore biblique" (1923)., תרפה, 254-
הרצטברג, ה. ו. / Ernst Sellin, "Geschichte des israelitisch-jüdischen Volkes" (1924)., תרפה, 254-255
שלום, גרשם, / Asher Feldman, "The parables and similes of the rabbis" (1924)., תרפה, 256-257
ברגמן, שמואל הוגו, / St. John D. Seymour, "Tales of king Solomon" (1924)., תרפה, 257-
דינור, בנציון, / Julius D. Bruzkus, "Pismo chazarskavo Jevreja ot X bjeka" (1924)., תרפה, 258-259
דינור, בנציון, / Rafael Sabatini, "Torquemada and the Spanish Inquisition" (תרפד)., תרפה, 259-260
ברגמן, שמואל הוגו, / "These eventful years", the Encyclopaedia Britannica (1924)., תרפה, 261-
שלום, גרשם, / חיים אליעזר הכהן ביחובסקי, "מ' גנזי נסתרות" (תרפד)., תרפה, 261-
שלום, גרשם, / Elias Gewürz, "Beautiful thoughts of the ancient Hebrews" (1924)., תרפה, 262-
בנעט, דוד צבי, / Julius Ruska, "Arabische Alchemisten" (1924)., תרפה, 262-263
דינור, בנציון, / Nina Salaman, "Rahel Morpurgo and contemporary Hebrew poets in Italy" (1924)., תרפה, 263-
הרצטברג, ה. ו. / Johannes Herrmann, "Hebräisches Wörterbuch zu den Psalmen" (1924)., תרפה, 264-
ילון, חנוך, / Friedrich Schulthess, "Grammatik des Christlich-Palästinensischen Aramäisch" (1924)., תרפה, 264-265
דינור, בנציון, / Anonymi, "Gesta Francorum et Aliorum Hierosolymitanorum" (1924)., תרפה, 267-
פרס, ישעיהו, / "Cook's traveller's handbook for Palestine and Syria", revised by Harry Charles Luke (1924)., תרפה, 268-270
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / E. Gómez-Carillo, "Jerusalén y la Tierra Santa" (1924)., תרפה, 270-
קרוליק, שלמה / Fritz Grobba, "Die Getriedewirtschaft Syriens und Palästinas seit Beginn des Weltkrieges" (1923)., תרפה, 271-
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / Aubrey Herbert, "Ben Kendim" (1924)., תרפה, 271-272
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / Joachim Jeremias, "Jerusalem zur Zeit Jesu" (1923-24)., תרפה, 272-
שלום, גרשם, / Fritz Mordechai Kaufmann, "Gesammelte Schriften" (1923)., תרפה, 274-
ברגמן, שמואל הוגו, / Bruno Weil, "Die jüdische Internationale" (1924)., תרפה, 275-
מאיר, לאון אריה בן ברוך, / Arthur Levy, "Jüdische Grabmalkunst in Osteuropa" (חשד)., תרפה, 276-277
וילנסקי, מיכאל, / אפיזודה ספרותית., תרפה, 279-283
שלום, גרשם, / הערות ותקונים לרשימת כתבי היד שבמינכן., תרפה, 284-293
ריבקינד, יצחק, / ספרי סלוניקו., תרפה, 294-302
טויבר, אריה / דפוסי פולניה ורוסיה., תרפה, 302-306
טויבר, אריה / דפוסי קארעץ , תרפה, 302-306
אסף, שמחה, / מפנקס זבלודובה., תרפה, 307-317
דינור, בנציון, / מארכיונו של שי"ר (ב)., תרפה, 318-324

תרפ"ה-תרפ"ו

וינר, הרולד מרקוס, / Lorenz Dürr, "Die Stellung des Propheten Ezechiel in der israelitisch-jüdischen Apokalyptik" (1923)., תרפה-תרפו, 14-
בר, יצחק, / Martin von Gerlach, "Deutscher Führer durch den hebräischen Psalter und dessen Lieder" (1924)., תרפה-תרפו, 14-
ה. ב. / Haller, Max, Das Judentum (1925)., תרפה-תרפו, 14-15
ב. / Troeltsch, Ernst, Gesammelte Schriften (1924)., תרפה-תרפו, 16-
וינר, הרולד מרקוס, / Welch, Adam C, The code of Deuteronomy (1924)., תרפה-תרפו, 16-
ב. / Neutestamentliche Apokryphen, In Verbindung mit Fachgelehrten in deutscher Übersetzung und mit Einleitungen herausgegeben von Edgar Hennecke., תרפה-תרפו, 17-
ה. / Violet, Bruno, Die Apokalypsen des Esra und des Baruch in deutscher Gestalt herausgegeben im auftrage der Kirchenväter-Commission der preuss (1924)., תרפה-תרפו, 18-
ה. ב. / Zielinski, Th, La Sibylle (1924)., תרפה-תרפו, 18-19
ב. ד. / Барацъ, Г. М., О Составиляхъ "Повѣсти временныхъ лѣтъ" и ея источникахъ, преимущствено еврейскихъ (1924)., תרפה-תרפו, 19-20
ה. ב. / Jerusalem, Wilhelm, Gedanken und Denker (1925)., תרפה-תרפו, 21-
דינור, בנציון, / Anton Jirku, "Die Wanderungen der Hebräer im 3 u. 2 Jahrtausend" (1924)., תרפה-תרפו, 21-22
ה. ב. / Rudolf Kittel, "Geschichte des Volkes Israel" (1923-1925)., תרפה-תרפו, 22-
ליפשיץ, א. מ. / כתבי רבי נחמן קרוכמל, בעריכת שמעון רבידוביץ., תרפה-תרפו, 26-27
הורודצקי, שמואל אבא, / תשובת הורודצקי. לביקורת של גרשם שלום ותשובת שלום, תרפה-תרפו, 28-31
שלום, גרשם, / Max Löhr, "Begriff und Wesen des Chassidismus" (1925)., תרפה-תרפו, 32-
ילון, חנוך, / אשר ברוך גברונסקי, "אוצר לשון המקרא והתלמוד" (תרפד)., תרפה-תרפו, 32-33
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / Henri Baraude, "Aux Pays du Mirage" (1924)., תרפה-תרפו, 35-
דינור, בנציון, / Louis Bréhier, "Histoire anonyme de la première croisade" (1924)., תרפה-תרפו, 35-36
א. י. ב. / Weiss, Leopold, Unromantisches Morgenland (1924)., תרפה-תרפו, 37-
בנעט, דוד צבי, / Ignaz Goldziher, "Vorlesungen über den Islam" (1925)., תרפה-תרפו, 42-43
קוק, שאול חנא, / ספרי ר' יעקב סקילי., תרפה-תרפו, 48-51
אסף, שמחה, / שלמה אהרן ווערטהיימער, "ס' גאון הגאונים" (תרפה)., תרפה-תרפו, 5-6
לוין, בנימין מנשה, / ספר הזכרון, כתב יד תימני., תרפה-תרפו, 52-53
ריבקינד, יצחק, / דקדוקי ספרים: לחקר התפתחות הדפוס העברי., תרפה-תרפו, 54-63
שלום, גרשם, / הערה ל"מספר הנאהב"., תרפה-תרפו, 63-
טויבר, אריה / דפוסי קארעץ , תרפה-תרפו, 64-69
דינור, בנציון, / מארכיונו של שי"ר (ג). , תרפה-תרפו, 69-78
/ ידיעות בית הספרים, תרפה, 1-3
שלום, גרשם, / המקובל ר' אברהם בן אליעזר הלוי :עם הוספות מתוך כ"י שונים., תרפה-תרפו, 101-141
טויבר, אריה / מי הוא מחבר הקונקורדנציה התנכ"ית?, תרפה-תרפו, 141-144
אסף, שמחה, / פיוטים וסליחות מתקופת הגאונים., תרפה-תרפו, 145-149
בנעט, דוד צבי, / קטע מתוך מכתב-פולמוס לרבי שמואל הנגיד., תרפה-תרפו, 150-154
דינור, בנציון, / מנדלסון והמחלוקת בדבר ספרו של וייזל, "דברי שלום ואמת"., תרפה-תרפו, 155-157
מרקס, אלכסנדר, / הערות :רשימה חדשה מספרים וכתבי יד., תרפה-תרפו, 157-159
דינור, בנציון, / שמחה אסף, "מקורות לתחילת החנוך בישראל" (תרפה)., תרפה-תרפו, 81-82
דינור, בנציון, / א' דריאנוב, "כתבים לתולדות חבת ציון וישוב ארץ ישראל" (תרפה)., תרפה-תרפו, 83-
ה, פ / Gadd, C. J., A Sumerian reading-book (1924)., תרפה-תרפו, 87-
שובה, משה, / Erwin Preuschen, "Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchrislichen Literatur" (1925)., תרפה-תרפו, 89-90
וינר, הרולד מרקוס, / W. Staerk, "Das Problem des Deuteronomiums" (1924)., תרפה-תרפו, 90-91
ד / Cohen, George, The Jews in the making of America (1925)., תרפה-תרפו, 92-
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / Leo Haefeli, "Ein Jahr im Heiligen Land" (1924)., תרפה-תרפו, 95-
סוקניק, אלעזר ליפה בן משה, / רשימה ביבליוגרפית של מאמרים העוסקים בחקירת ארץ-ישראל שנתפרסמו בכתבי העת בשנת 1924., תרפה-תרפו, 99-100
/ ידיעות בית הספרים, תרפה, 79-80
טויבר, אריה. / למאמרו של ריבקינד. , תרפו, 159-160
וינר, הרולד מרקוס, / W. H. Boulton, "Babylon, Assyria and Israel"., תרפו, 174-
וינר, הרולד מרקוס, / D. Devimeux, "Essai sur les procédés littéraires dont il paraît que Moïse s'est servi pour composer le livre de la Genèse" (1922)., תרפו, 175-
וינר, הרולד מרקוס, / Max Löhr, "Das Deuteronomium" (1925)., תרפו, 176-
/ ידיעות בית הספרים, תרפה, 161-164
שובה, משה, / Erwin Preuschen, "Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchrislichen Literatur" (1925)., תרפו, 178-179
אסף, שמחה, / "גנזי קדם; מאסף מדעי לתקופת הגאונים", ערוך ע"י ד"ר בנימין מנשה לוין (תרפה)., תרפו, 182-184
בלובשטיין, יעקב, / Augusto Guzzo, "Il pensiero di B. Spinoza" (1924)., תרפו, 186-187
ה. ר. / Martin S. Briggs, "Muhammadan architecture in Egypt and Palestine" (1924)., תרפו, 190-
ה. ר. / Ernest Tatham Richmond, "The Dome of the Rock in Jerusalem" (1924)., תרפו, 192-
ה. ר. / Peter Thomsen, "Die neueren Forschungen in Palästina-Syrien und ihre Bedeutung für den Religionsunterricht" (1925)., תרפו, 193-
בנעט, דוד צבי, / Richard Hartmann, "Eine islamische Apokalypse aus der Kreuzzugszeit" (1924)., תרפו, 197-
קרויס, שמואל, / סדור כ"י על דרך המקובל האר"י ז"ל., תרפו, 198-203
דובנוב, שמעון, / אגרות הבעש"ט ותלמידיו :אמת או זיוף?, תרפו, 204-211
פרובסט, מנדל / חומר מספרי (סטטיסטי) לתולדות התפתחותה של העתונות הישראלית לארצותיה, לשנותיה וזמניה החל מיום הוסדה (1667) עד סוף 1920., תרפו, 212-214
טויבר, אריה / דפוסי קארעץ , תרפו, 215-230
אסף, שמחה. / תוספת., תרפו, 291-
/ ידיעות בית הספרים, תרפו, 231-233
דינור, בנציון, / "רשומות; מאסף לדברי זכרונות, לאתנוגרפיה ולפולקלור בישראל, ד'" ערוך ע"י ח. נ. ביאליק, א. דרויאנוב וי. ח. רבניצקי (תרפו)., תרפו, 239-240
פיק, חיים / E. A. Wallis Budge, "Babylonian life and history" (1925)., תרפו, 242-243
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / Walter F. McEntire, "Was Christopher Columbus a Jew" (1925)., תרפו, 245-
פרי, חירם, / J.S. da Silva Rosa, "Geschiedenis der portugeesche Joden te Amsterdam, 1593-1925" (1925)., תרפו, 245-
שלום, גרשם, / Abraham Meyer, "Légendes juives apocryphes sur la Vie de Moïse" (1925)., תרפו, 247-
שלום, גרשם, / Carl Schmidt, "Pistis Sophia" (1924)., תרפו, 247-248
פרי, חירם, / J. Alexander Gunn, "Benedict Spinoza" (1925)., תרפו, 248-
פרי, חירם, / Harald Höffding, "Spinozas Ethica" (1924)., תרפו, 248-249
פיק, חיים / J. Scheftelowitz, "Alt-Palästinensischer Bauernglaube in religionsvergleichender Beleuchtung" (1925)., תרפו, 250-
בנעט, דוד צבי, / Ernst Harder, "Deutsch-arabisches und arabisch-deutsches Tachenwörterbuch" (1925)., תרפו, 251-
פרי, חירם, / J.L. Cardozo, "The Contemporary Jew in the Elizabethan Drama" (1925)., תרפו, 255-
פרי, חירם, / M.J. Landa, "The Jew in Drama" (1926)., תרפו, 255-256
בנעט, דוד צבי, / Paul Casanova, "Mohammed et la fin du monde" (1924)., תרפו, 257-
ששון, סלימאן דוד / עקידת יצחק אבינו., תרפו, 258-267
קוק, שאול חנא, / מדרש מי השילוח., תרפו, 267-269
שלום, גרשם, / המקובל ר' אברהם בן אליעזר הלוי (תוספת), תרפו, 269-273
טויבר, אריה / הערות ובאורים לתמונות וציורים., תרפו, 274-277
ספיבק, חיים, / אין שכרות לישראל :מוקדש להמושבה הראשונה בארץ ישראל - ראשון לציון., תרפו, 278-291
ילין, אבינעם, / אסף כתבי ה"גניזה", אשר בבית עקד הספרים הלאומי בירושלם., תרפו, 292-297
אסף, שמחה, / ספר בית יעקב ליעקב החצרוני למלך פולין., תרפו, 298-300
שלום, גרשם, / ספר שערי בינה., תרפו, 300-301
לוין, בנימין מנשה, / הערה ל"נטרי תרעי". , תרפו, 300-
אסף, שמחה, / על ר' מצליח בן אלבצק. , תרפו, 300-
שובה, משה, / Erwin Preuschen, "Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchrislichen Literatur" (1925)., תרפז, 123-124
/ ידיעות בית הספרים, תרפו, 1-4
פיק, חיים / Theo Bauer, "Die Ostkananäer" (1926)., תרפו, 23-25
וינר, הרולד מרקוס, / Lorenz Dürr, "Wollen und Wirken der alttestamentlichen Propheten" (1926)., תרפו, 26-
וינר, הרולד מרקוס, / George Buchanan Gray, "Sacrifice in the Old Testament" (1925)., תרפו, 27-
פרי, חירם, / Arturo Farinelli, "Marrano" (1925)., תרפו, 38-39
פרי, חירם, / H. Michelson, "The Jew in early English literature" (1926)., תרפו, 40-41
פרי, חירם, / Samuel Schwarz, "Os Cristiaos-Novos em Potugal no século XX" (1926)., תרפו, 41-42
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / G. Schuhmacher und Carl D. Steurnagel, "Der Adschlun" (1925)., תרפו, 54-55
שובה, משה, / "Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft" (1925)., תרפו, 71-
שובה, משה, / Erwin Rohde, "Psyche" (1925)., תרפו, 71-72
וילנסקי, מיכאל, / על דבר ספר היסוד וספר שפת יתר לר' אברהם אבן עזרא., תרפו, 73-79
הברמן, אברהם מאיר, / הערה ל"כתבי רנ"ק"., תרפו, 80-
דינור, בנציון, / הערה על המאסף רשומות., תרפו, 80-

תרפ"ז


שובה, משה, / Fritz Heichelheim, "Die auswärtige Bevölkerung im Ptolemäerreich" (1926)., תרפז, 126-
שובה, משה, / S. Eitrem, "Papyri Osloenses" (1925)., תרפז, 128-130
בנעט, דוד צבי, / Isaak Heinemann, "Die Lehre von der Zweckbestimmung des Menschen im griechisch-römischen Altertum und im jüdischen Mittelalter" (1926)., תרפז, 135-137
ילין, אבינעם, / מחמד בדר, "המטמון" (1926)., תרפז, 157-158
פליישר, יהודה ליב. / ע"ד ספר היסוד ושפת יתר לראב"ע., תרפז, 165-168
ששון, סלימאן דוד / סעדיה בן יוסף השני., תרפז, 168-171
ריבקינד, יצחק, / ספרי סיולניקו., תרפז, 171-173
זונה, ישעיה, / שתי מהדורות ממחזור כמנהג האשכנזים שנדפס בסביוניטה-קרימונה, שי"ז-שכ"א., תרפז, 173-176
לוין, בנימין. / אין שכרות לישראל!, תרפז, 176-177
ארנסט, שמעון / הערות למאמר "אין שכרות בישראל"., תרפז, 177-178
נייהויזען, חיים שמעון, / הערה. , תרפז, 178-181
שלום, גרשם, / ספר התמר לאבו אפלח הסרקסטי, יו"ל עפ"י שלושה כתבי יד., תרפז, 181-218
דינור, בנציון, / אגרות שי"ר :י"ל על ידי בן ציון דינבורג., תרפז, 222-235
ראטה, בצלאל / ס' דרך חיים לר' יוסף ן' יחייא., תרפז, 236-240
/ ידיעות בית הספרים, תרפז, 81-84
אסף, שמחה, / בנימין לוין, "ארץ ישראל בתשובות הגאונים ופרושיהם" (תרפו)., תרפז, 97-98
/ ידיעות בית הספרים, תרפז, 241-244
אסף, שמחה, / בן ציון דינבורג, "תולדות ישראל בגולה" (תרפז)., תרפז, 249-253
שובה, משה, / Adolf Deissman, "Paulus" (1925)., תרפז, 272-273
אסף, שמחה, / ספר משפטי שבועות לר' דוד ב"ר סעדיה., תרפז, 295-297
פליישר, יהודה ליב, / שלושת אלפים עמודים כ"י מהרב ר' וואלף בוסקוביץ ז"ל., תרפז, 297-300
בן צבי, יצחק, / ליישוב האשכנזים בכפר פקיעין., תרפז, 300-305
דינור, בנציון, / אגרות שי"ר :י"ל על ידי בן ציון דינבורג., תרפז, 306-319
/ ידיעות בית הספרים, תרפז, 1-4
בודנהיימר, פריץ / רשימה ביבליוגרפית :מעבודות מדעיות, העוסקות בחקירת החי של ארץ ישראל ושהופיעו בדפוס בחוץ לארץ., תרפז, 51-55
זונה, ישעיה, / שמות המגיהים ובניהם בסדורי תפלה ומחזורים., תרפז, 55-58
ריבקינד, יצחק, / על דפוסי קארעץ. , תרפז, 58-65
אונגר, מנשה. / הערות אחדות למאמרו של י. בן צבי. , תרפז, 65-66
הלוי, מאיר בן אברהם, / הערה קטנה ל"הספרות היפה בעברית"., תרפז, 66-67
דינור, בנציון, / אגרות שי"ר :י"ל על ידי בן ציון דינבורג., תרפז, 67-76
שובה, משה, / Erwin Preuschen, "Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchrislichen Literatur" (1925)., תרפז, 118-119
שוחטמן, ברוך, / אב קאהן, "בלעטער פון מיין לעבען" (1926)., תרפז, 121-
שובה, משה, / H. I. Bell, "Juden und Griechen im römischen Alexandria" (1926)., תרפז, 123-124
טויבר, אריה / נתן בן יחיאל, "ספר הערוך" (תרפז)., תרפז, 129-130
ילון, חנוך, / Hans Bauer, "Grammatik des Biblisch-Aramäischen" (1926?)., תרפז, 133-134
ילון, חנוך, / Izydor Bernfeld, "Zupelny slownik jezyka hebrajskiego i polskiego" (1926)., תרפז, 134-
ילון, חנוך, / Gustaf Dalman, "Aramäische Dialektproben unter dem Gesichtspunkt neutestamenlicher Studien" (1927)., תרפז, 135-
ילון, חנוך, / M.H. Segal, "A Grammar of Mishnaic Hebrew" (1927)., תרפז, 136-
שונמי, שלמה / Jozsef Patai, "A föltàmado Szentföld" (1926)., תרפז, 142-
אסף, שמחה, / Peter Thomsen, "Die Palästina-Literatur" (1927)., תרפז, 143-
אפשטין, יעקב נחום, / חידושי הריטב"א לשבת., תרפז, 160-165
דינור, בנציון, / אגרות שי"ר :י"ל על ידי בן ציון דינבורג., תרפז, 166-174
לויער, חיים דר. / הערה. , תרפז, 175-
/ ידיעות בית הספרים, תרפז, 81-86
אסף, שמחה, / "רשומות; מאסף לדברי זכרונות, לאתנוגרפיה ולפולקלור בישראל, ה'" ערוך ע"י ח. נ. ביאליק וי. ח. רבניצקי (תרפז)., תרפז, 89-
ריבקינד, יצחק, / נוספות למאמרי על דפוסי קארעץ. , תרפז, 281-286
טויבר, אריה / נוספות למאמרי על דפוסי קארעץ., תרפז, 281-286

תרפ"ח


/ ידיעות בית הספרים, תרפח, 177-184
/ ידיעות בית הספרים, תרפח, 177-184
קוק, שאול חנא, / יצחק בן צבי, "שאר ישוב" (תרפז)., תרפח, 190-191
דינור, בנציון, / יוסף קלוזנר, "הרעיון המשיחי בישראל מראשיתו ועד חתימת המשנה" (תרפז)., תרפח, 199-202
פרי, חירם, / "Jüdisches Lexikon", hrsg. von Georg Herlitz und Bruno Kirschner (1927)., תרפח, 214-
פרי, חירם, / S. Wininger, "Grosse jüdische National-Biographie" (1927)., תרפח, 215-
פרי, חירם, / Hans Vollmer, "Ein deutscher glossierter Auszug des 15. Jahrhunderts aus den alttestamentlichen Propheten" (1927)., תרפח, 223-
שבדרון, אברהם, / גרשם באדער, "דרייסיג דורות אידען אין פוילען" (1927)., תרפח, 226-
דינור, בנציון, / Simon Dubnow, "Die Geschichte des jüdischen Volkes in der Neuzeit, das XVI. und die erste Hälfte des XVII. Jahrhunderts" (1927)., תרפח, 227-228
שובה, משה, / Josephus Flavius, "Flavius Josephus' Lebensbeschreibung" (1925)., תרפח, 229-231
וילנסקי, מיכאל, / על דבר העתק כה"י של ספר התרשיש לר' משה בן עזרא., תרפח, 267-269
זונה, ישעיה, / דברים אחדים על הדפוס העברי בסביוניטה., תרפח, 269-273
ריבקינד, יצחק, / דקדוקי-ספרים: לחקר התפתחות הדפוס העברי., תרפח, 272-280
שלום, גרשם, / פרקים מתולדות ספרות הקבלה., תרפח, 286-327
דינור, בנציון, / שלשה מכתבים משניאור זק"ש לרפאל קירכהיים :יו"ל מכת"י אשר בבית הספרים הלאומי ע"י בן ציון דינבורג., תרפח, 328-340
נייהויזען, חיים שמעון, / Leo Jung, "Living Judaism" (1927)., תרפח, 101-
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / Gustaf Dalman, "Arbeit und Sitte in Palästina" (1928)., תרפח, 106-107
פרי, חירם, / E. Sabatier, "Chansons hébraico-provençales des Juifs comtadins" (1927)., תרפח, 116-
ילון, חנוך, / Michel Schlesinger, "Satzlehre der aramäischen Sprache des Babilonischen Talmuds" (1928)., תרפח, 116-117
גויטיין, שלמה דב, / Henri Lammens, "L'islam, croyances et institutions" (1926)., תרפח, 122-123
פרי, חירם, / Luigi Schiaparelli, "Avviamento allo studio delle abbreviature latine nel Medioevo" (1926)., תרפח, 124-125
פליישר, יהודה ליב, / איפה מת רבנו אברהם אבן עזרא ז"ל?, תרפח, 126-141
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / "ציון, מאסף החברה הא"י להיסטוריה ואתנוגרפיה" (תרפז)., תרפח, 14-15
רוזנברג, חגי / חבורי רב חיד"א וכתביו שלא ראו עדיין אור הדפוס., תרפח, 142-162
ריבקינד, יצחק. / למאמרו של מר ישעיה זנה. , תרפח, 162-164
שוחטמן, ברוך, / מארכיונו של אחד העם., תרפח, 165-175
וילנסקי, מיכאל, / הערה. , תרפח, 176-
שוואגר, ליפא, / מכתב למערכת. , תרפח, 176-
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / חבור בלתי נודע על פחות ירושלים באמצע מאה הי"ט., תרפח, 177-
ילון, חנוך, / הערה. , תרפח, 177-
שלם, נתן, / אברהם יעקב ברור, "הארץ" (תרפח)., תרפח, 20-24
/ ידיעות בית הספרים, תרפח, 3-11
איזנשטדט, ש. / תרכיה, "חוקים" (תרפ"ח)., תרפח, 36-
שוחטמן, ברוך, / "איים - קובצים לעניני החיים, ספרות ומדע" (תרפח)., תרפח, 44-45
מ. ס. / שמואל אברהם פוזננסקי, "ספר זכרון" (תרפז)., תרפח, 45-49
שוחטמן, ברוך, / Еврйский вестник., תרפח, 50-52
דינור, בנציון, / Еврейская Старина., תרפח, 52-54
פרי, חירם, / Encyclopaedia judaica, "Das Judentum in Geschichte und Gegenwart" (1928)., תרפח, 57-59
שובה, משה, / A.V. Billen, "The Old Latin Texts of the Heptateuch" (1927)., תרפח, 64-
פרי, חירם, / Wilhelm Bolin, "Spinoza - Zeit-Leben-Werk" (1927)., תרפח, 75-76
קלוזנר, יוסף, / Archibald Duff, "A history of the religion of Judaism, 500 to 200 B.C." (1927)., תרפח, 76-78
פרי, חירם, / "Die Religion in Geschichte und Gegenwart", hrsg. von Hermann Gunkel und Leopold Zscharnack (1927-1928)., תרפח, 81-82
נייהויזען, חיים שמעון, / יעקב מארק, "גדולים פון אונזער צייט" (תרפז)., תרפח, 87-
עמינדב, דוד בן צבי, / Еврейская земледельческая колонизация в старой России :политика-идеология-хозяйство-быт; по архивным материалам., תרפח, 89-91
קלוזנר, יוסף, / Rudolf Kittel, "Die Zeit der Wegführung nach Babel und die Aufrichtung der neuen Gemeinde" (1927)., תרפח, 93-95
בר, יצחק, / J. Millas i Vallicrosa, "Documents hebraics de jueus catalans" (1927)., תרפח, 95-96

תרפ"ט


/ ידיעות בית הספרים, תרפט, 183-188
ברגמן, שמואל הוגו, / אהרן דוד גורדון, "כתבי א. ד. גורדון, ד'" (תרפח)., תרפט, 192-193
ברגמן, שמואל הוגו, / תיאודור הרצל, "ספרי הימים 1895-1904" (תרפח)., תרפט, 194-195
דינור, בנציון, / אהרן ניר, "שניאור זק"ש" (תרפח)., תרפט, 197-
טויבר, אריה / חיים דבריש פריעדבערג, "בית עקד ספרים" (תרפח)., תרפט, 206-208
שנידר, לוי / Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. Краткие сводки, выпуск 4 :народность и родной язык населения СССР., תרפט, 217-219
נרקיס, מרדכי, / Tassilo Hoffman, "Jacob Abraham and Abraham Abramson" (1927)., תרפט, 222-224
ילון, חנוך, / ברוך קרופניק, "מלון שימושי לתלמוד, למדרש ולתרגום" (תרפז)., תרפט, 224-225
פרי, חירם, / D. S. Blondheim, "Les parlers judéo-romans et la Vetus Latina" (1925)., תרפט, 225-228
נייהויזען, חיים שמעון, / מ. ליפסאן [מרדכי יאוואראווסקי], "די וועלט דערציילט" (תרפח)., תרפט, 232-233
ב. / הדפוס העברי בס.ס.ס.ר. (רוסיה). :חומר לביבליוגרפיה., תרפט, 250-254
שפנייר, ארתור, / הערה. , תרפט, 278-
/ ידיעות בית הספרים, תרפט, 279-285
לוין, בנימין מנשה, / שמחה אסף, "תשובות הגאונים מתוך ה'גניזה'" (תרפט)., תרפט, 290-292
שוחטמן, ברוך, / י. ח. ברנר, "כל כתבי י. ח. ברנר, ז'" (תרפח)., תרפט, 293-295
קוק, שאול חנא, / ב. מ. לוין, "אוצר הגאונים" (תרפח)., תרפט, 299-300
ברגמן, שמואל הוגו, / זיגמונד פרויד, "הפסיכולוגיה של ההמון והאנליזה של האני" (תרפח)., תרפט, 302-
סגל, מ.צ. / ס' איוב, ס' משלי מפורש ע"י אברהם כהנא (תרפח)., תרפט, 305-306
בן משה, מ. / ספר תהלים מבאר על-ידי שמואל ליב גורדון (תרפח)., תרפט, 307-
איזנשטט, שמואל, / Frederic M. Goadby, "International and religious private law in Palestine" (1926)., תרפט, 308-309
שוחטמן, ברוך, / "היינט" 1908-1928, תרסח-תרפח., תרפט, 315-
דינור, בנציון, / Збирнiк праць Жидiвськоi iсторично-археографiчноi комiсii., תרפט, 317-318
פרי, חירם, / "Encyclopaedia judaica - das Judentum in Geschichte und Gegenwart" (1928)., תרפט, 319-320
יערי, אברהם, / "Jüdisches Lexikon; ein enzyklopädisches Handbuch des jüdischen Wissens" (1928)., תרפט, 321-322
יערי, אברהם, / Salomon Wininger, "Grosse jüdische National-Biogrpahie, III"., תרפט, 323-324
קלוזנר, יוסף, / Личность Христа в совеременной науке и литературе., תרפט, 332-333
גויטיין, שלמה דב, / הן יוסף יוזפא, "ס' יוסף אומץ" (תרפח)., תרפט, 334-335
אסף, שמחה, / אברהם מרמורשטין, "תשובות הגאונים" (תרפח)., תרפט, 335-336
דיזנדרוק, צבי, / יעקב קלצקין, "אוצר המונחים הפילוסופיים" (תרפח)., תרפט, 338-344
קלוזנר, יוסף, / V. Aptowitzer, "Parteipolitik der Hasmonäerzeit im rabbinischen und pseudoepigraphischen Schrifttum" (1927)., תרפט, 348-355
שוחטמן, ברוך, / Слово о полку; исторiя еврейскаго легiона по воспоминанiям его иницiатора., תרפט, 362-363
שבדרון, אברהם, / Piotr X. Stach, "Wrażenia z podróży do Ziemi Świętej" (1927)., תרפט, 364-365
נרקיס, מרדכי, / ישראל רוחמובסקי, "מיין לעבן און מיין ארבייט" (1928)., תרפט, 367-368
הראובני, אפרים, / Immanuel Löw, "Die Flora der Juden" (1928)., תרפט, 369-373
דינור, בנציון, / משה קליינמאן, "דמויות וקומות - רשימות לתולדות והתפתחות הספרות העברית החדשה" (1928)., תרפט, 374-376
שוחטמן, ברוך, / מארכיונו של אחד העם., תרפט, 396-399
הלוי, מאיר בן אברהם, / מלואים ל"הספרות היפה בעברית". , תרפט, 400-
שלום, גרשם, / פרקים מתולדות ספרות הקבלה., תרפט, 109-118
איזנשטדט, ש. / "המשפט העברי" בעריכת פלטיאל דיקשטין (תרפח)., תרפט, 11-12
יערי, אברהם. / מלואים לביבליוגרפיה של הספרות היפה בעברית. , תרפט, 119-138
ילין, דוד בן יהושע, / מקור הקדמת "כתאב אלרסאיל" לר' מאיר בר טודרוס הלוי והתחלת הספר., תרפט, 139-144
ילון, חנוך, / שתי הערות., תרפט, 145-146
טויבר, אריה / משה דוד גאון, "יהודי המזרח בארץ ישראל בעבר ובהוה, א'" (תרפח)., תרפט, 15-16
ברגמן, שמואל הוגו, / בנימין זאב הרצל, "ספרי הימים 1904-1895" (תרפט)., תרפט, 18-
שוחטמן, ברוך, / מרדכי בן הלל כהן, "עולמי" (תרפט)., תרפט, 21-
ריידר, יוסף / משה צבי סגל, "יסודי הפוניטיקה העברית" (תרפח)., תרפט, 24-26
רופין, ארתור, / עדה פישמן, "תנועת הפועלות בארץ-ישראל, תרסד-תרפט" (תרפט)., תרפט, 27-
/ השלמה לביבליוגרפיה של דפוסי ארץ ישראל., תרפט, 27-35
טויבר, אריה / אריה ליב פרומקין, "ספר תולדות חכמי ירושלם" (תרפט)., תרפט, 28-29
/ ידיעות בית הספרים, תרפט, 3-8
רזניק, א. / "ציונים; קובץ לזכרונו של יעקב נפתלי שמחוני ז"ל" (תרפט)., תרפט, 37-
יערי, אברהם, / Salomon Wininger, "Grosse jüdische National-Biogrpahie, III"., תרפט, 41-42
בנעט, דוד צבי, / Ali ibn Sulaiman, "The Arabic commentary of 'Ali ben Suleiman the Karaite on the book of Genesis" (1928)., תרפט, 43-46
שובה, משה, / Erwin Preuschen, "Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchrislichen Literatur" (1925)., תרפט, 54-55
לויאס, קספר, / יהודה ליב קצנלסון, "התלמוד וחכמת הרפואה" (תרפח)., תרפט, 57-58
גויטיין, שלמה דב, / Samuel Bialoblocki, "Materialien zum islamischen und jüdischen Eherecht" (1928)., תרפט, 58-59
שלום, גרשם, / <> Hebrew book of Enoch, edited by Hugo Odeberg (1928)., תרפט, 62-64
אסף, שמחה, / אברהם קלויזנר, "ספר מנהגים לרבי אברהם קלויזנער" (תרפט)., תרפט, 66-
שובה, משה, / Жебелев, "Евреи и спартанцы"; Р. Л. Эрлих, "Ольвинская надпись" (1928)., תרפט, 69-70
צ'ריקובר, אביגדור, / Michel S. Ginsburg, "Rome et la Judée" (1928)., תרפט, 72-
נרקיס, מרדכי, / Stephan Hirzel, "Grab und Friedhof der Gegenwart" (1927)., תרפט, 88-89
נרקיס, מרדכי, / Karl Schwarz, "Die Juden in der Kunst" (1928)., תרפט, 89-91
/ ידיעות בית הספרים, תרפט, 147-152
סמבורסקי, שמואל, / אלברט אינשטין, "על תורת היחסיות הפרטית והכללית" (תרפט)., תרפט, 157-158
אפשטין, יצחק, / יצחק מירקין, "פסיכולוגיה - (קצור) בכוון פדגוגי" (תרפט)., תרפט, 163-165
בנעט, דוד צבי, / "Preussische Staatsbibliothek" (1929)., תרפט, 180-182
פרי, חירם, / "Bible tr. Spanish", ed. by Américo Castro (1927)., תרפט, 186-
נייהויזען, חיים שמעון, / David I. Macht, "The holy incense" (1928)., תרפט, 190-191
שובה, משה, / Alfred Rahlfs, "Septuaginta" (1926)., תרפט, 192-193
אולבריט, וילים פוקסול, / Abraham Shalom Yahuda, "Die Sprache des Pentateuch in ihren Beziehungen zum Aegyptischen" (1929)., תרפט, 194-196
שובה, משה, / George Holley Gilbert, "Greek thought in the New Testament" (1928)., תרפט, 196-197
ברגמן, שמואל הוגו, / Hermann Cohen, "Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums" (1929)., תרפט, 204-
נייהויזען, חיים שמעון, / "The Jewish Library", edited by Leo Jung (1928)., תרפט, 205-
שלום, גרשם, / חיים שמעון ניהויזן, "זהרי זהר - אסף אמרות מספר הזהר והנלוים עליו" (תרפט)., תרפט, 208-209
דינור, בנציון, / Simon Dubnow, "Weltgeschichte des jüdischen Volkes von seinen Uranfängen bis zur Gegenwart" (1928-1929)., תרפט, 218-221
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / Filip Friedmann, "Die galizischen Juden im Kampfe um ihre Gleichberrechtigung (1848-1868)" (1929)., תרפט, 221-
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / Gustaf Dalman, "Arbeit und Sitte in Palästina" (1928)., תרפט, 231-233
ילון, חנוך, / יונה ן' ג'נאח, "ספר הרקמה" (תרפט)., תרפט, 236-237
זונה, ישעיה, / לגורלו של א"ב מקושט., תרפט, 248-258
שלום, גרשם, / פרקים מתולדות ספרות הקבלה., תרפט, 259-276
שלום, גרשם, / פרקים מתולדות ספרות הקבלה., תרפט, 259-276
יערי, אברהם. / מלואים לביבליוגרפיה של הספרות היפה בעברית. , תרפט, 277-290

תר"ץ


/ ידיעות בית הספרים., תרץ, 291-293
פרי, חירם, / "Bible - Psalms; Psalterium ex hebraeo latinum" auctore Francisco Zorell (1928)., תרץ, 315-316
מורמלשטיין, בנימין, / "גנזי שכטר, א" (תרפח)., תרץ, 318-328
אסף, שמחה, / "גנזי שכטר, ב" (תרפט)., תרץ, 328-334
צפרוני, אברהם, / Adolf Büchler, "Studies in Sin and Atonement in the Rabbinic Literature of the First Century" (1928)., תרץ, 336-338
ברגמן, שמואל הוגו, / Margery Bentwich, "Michael Lange - a memoir" (1928)., תרץ, 345-346
פרי, חירם, / Mordekai Cohen, "Gli Ebrei in Libia" (192-?)., תרץ, 346-
פרי, חירם, / Jacob Zwarts, "Hoofstukken uit de geschiedenis der Joden in Nederland" (1929)., תרץ, 349-
מאיר, לאון אריה בן ברוך, / Camille Enlart, "Les monuments des croisés dans le royaume de Jérusalem" (1928)., תרץ, 356-357
נרקיס, מרדכי, / Иоффе, И[еремия], "С. Юдовин; гравюры не дереве" (1928)., תרץ, 364-365
ריבקינד, יצחק, / ספרי סלוניקו., תרץ, 383-385
שלום, גרשם, / פרקים מתולדות ספרות הקבלה., תרץ, 385-419
שוחטמן, ברוך, / מארכיונו של אחד העם., תרץ, 420-423
/ ידיעות בית הספרים, תרץ, 425-428
שוחטמן, ברוך, / יוסף ספיר, "חלוצי התחיה" (תרץ)., תרץ, 441-
טויבר, אריה / חיים דבריש פריעדבערג, "בית עקד ספרים" (תרפח)., תרץ, 451-456
שוחטמן, ברוך, / Всесоюзное общество политических каторжан и ссыльно-поселенцев, "Деятели революционного движения в России; био-библиографический словарь от предшественников декабристов до падения царизма" (1929)., תרץ, 456-457
שובה, משה, / Robert Helbing, "Die Kasussyntax der Verba bei den Septuaginta" (1928)., תרץ, 462-463
איזנשטדט, ש. / Louis M. Epstein, "The Jewish marriage contract" (1927)., תרץ, 469-470
פרי, חירם, / W. J. de Wilde, "De Messiaansche opvattingen der middeleeuwsche exegeten (1929)., תרץ, 472-
פרס, ישעיהו, / Roy Elston, "The traveller's handbook for Palestine and Syria" (1929)., תרץ, 490-492
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / Ladislaus Szczepanski, "Geographia historica Palaestinae antiquae" (1926)., תרץ, 498-499
דרויאנוב, אלתר, / Сборник памяти А[брама] Д[авидовича] Идельсона., תרץ, 501-502
נרקיס, מרדכי, / Teresa Feodorowna Ries, "Die Sprache des Steines" (1928)., תרץ, 504-
ילון, חנוך, / Hans Bauer and Pontus Leander, "Kurzgefasste biblisch-aramäische Grammatik" (1929)., תרץ, 504-505
בנעט, יחזקאל בן גרשון וולף, / "גנזי שכטר, ג" (תרפח)., תרץ, 505-509
בראון, נח, / Moses b. Maimon, "Fi tadbir as-sihhat" (1925)., תרץ, 522-524
טויבר, אריה / ישנים גם חדושים., תרץ, 525-530
יערי, אברהם, / הגדות של פסח שנדפסו עד שנת תרס :מלואים לרשימת ווינער., תרץ, 531-564
שלום, גרשם, / לביבליוגרפיה של ספרות חסידי ברסלב :הוספות ותקונים., תרץ, 565-570
דינור, בנציון, / מכתבי אברהם מפו לאברהם קפלן., תרץ, 571-577
צובל, משה נחום / הערה על אודות ר' יוסף בייאלי., תרץ, 578-
נייהויזען, חיים שמעון, / כתבי יד בקבלה", הערה, תרצא, 590-
קלין, שמואל, / Robert Koeppel, "Palästina - die Landschaft in Karten und Bilden" (1930)., תרץ, 104-105
ברגמן, שמואל הוגו, / Hans Kohn, "Martin Buber, sein Werk und seine Zeit" (1930)., תרץ, 105-106
הראובני, אפרים, / Augusta Anna Temple, "Flowers and trees of Palestine" (1929)., תרץ, 109-
פרי, חירם, / Pere Voltas, "El Sionismo o la questió nacional hebraica" (1928-1929)., תרץ, 109-
יערי, אברהם, / "גאלדפאדען-בוך" (1926)., תרץ, 111-112
ילון, חנוך, / Gotthelf Bergsträsser, "Hebräische Grammatik" (1929)., תרץ, 115-116
גויטיין, שלמה דב, / مراد فرج, "ملتقى اللغتين العربية والعبرية" (1930)., תרץ, 117-118
לוין, בנימין מנשה, / ישראל דודסון, "אוצר השירה והפיוט מזמן חתימת כתבי הקדש עד ראשית תקופת ההשכלה" (תרפט)., תרץ, 118-121
הלפרין, ישראל, / חבורי רבי יום-טוב ליפמן הלר וכתביו: רשימה ביבליוגרפית., תרץ, 140-148
שלום, גרשם, / פרקים מתולדות ספרות הקבלה., תרץ, 149-165
זונה, ישעיה, / הערות., תרץ, 166-170
הברמן, אברהם מאיר, / הערות., תרץ, 166-
טויבר, אריה / תשובה לתשובה., תרץ, 171-172
קלין, שמואל, / Palestine (department of antiquities), "Provisional schedule of historical sites and monuments" (1929)., תרץ, 24-
/ ידיעות בית הספרים, תרץ, 3-9
ברגמן, שמואל הוגו, / Moses Mendelssohn, "Gesammelte Schriften" (1929)., תרץ, 42-44
טויבר, אריה / "אשכול; אנציקלופדיה ישראלית" (1929)., תרץ, 46-47
שוחטמן, ברוך, / Всесоюзное общество политических каторжан и ссыльно-поселенцев, "Деятели революционного движения в России; био-библиографический словарь от предшественников декабристов до падения царизма" (1929)., תרץ, 49-50
אסף, שמחה, / Jacob Obermeyer, "Die Landschaft Babylonien im Zeitalter des Talmuds und des Gaonats" (1929)., תרץ, 60-62
נייהויזען, חיים שמעון, / Leo Jung, "Toward Sinai!" (1929)., תרץ, 69-70
זולאי, מנחם, / Mahzor Yannai, "Zum Machsor Jannai" (1929)., תרץ, 70-
שוחטמן, ברוך, / יצחק ניסנבוים, "עלי חלדי" (תרפט)., תרץ, 72-
קלוזנר, יוסף, / "Encyclopaedia Judaica; Moses Mendelssohn" (1929)., תרץ, 74-76
הימן, ג. מ. / Jacob de Haas, "Louis D. Brandeis; a Biographical Sketch" (1929)., תרץ, 77-
פרי, חירם, / "Calendar of the Plea rolls of the Exchequer of the Jews, III", edited by Hilary Jenkinson (1929)., תרץ, 77-
קלוזנר, יוסף, / Rudolf Kittel, "Die Zeit der Wegführhung nach Babel und die Aufrichtung der neuen Gemeinde" (1929)., תרץ, 78-81
פרי, חירם, / Laurie Magnus, "The Jews in the Christian Era from the First to the Eighteenth Century and Their Contribution to Its Civilization" (1929)., תרץ, 82-
בראון, נח, / Max Meyerhof, "Notes sur quelques médicins juifs égyptiens qui se sont illustrés à l'époque arabe" (1929)., תרץ, 82-83
פרי, חירם, / Philotheo Eliau Montalto, "Quatre lettres d'Ellie de Montalto" (1929)., תרץ, 83-84
ברגמן, שמואל הוגו, / Abraham Aron Roback, "Jewish influence in modern thought" (1929)., תרץ, 84-85
צ'ריקובר, אביגדור, / Henry St. John Thackeray, "Josephus, the man and the historian" (1929)., תרץ, 85-88
פרי, חירם, / Daniel Völter, "Glozel und die Einwanderung von Semiten" (1929)., תרץ, 88-
סוקניק, אלעזר ליפה בן משה, / "The Casale pilgrim, a sixteenth century illustrated guide to the Holy places", edited by Cecil Roth (1929)., תרץ, 99-101
יערי, אברהם, / תקון טעות. , תרצא, 172-
אסף, שמחה, / "גנזי קדם; מאסף מדעי לתקופת הגאונים, ד'", ערוך ע"י ד"ר בנימין מנשה לוין (תרץ)., תרץ, 188-189
בנעט, דוד צבי, / אברהם אלמליח, "מלון עברי ערבי" (תרפט)., תרץ, 192-194
שוחטמן, ברוך, / י. ח. ברנר, "כל כתבי י. ח. ברנר, ח'" (תרץ)., תרץ, 197-198
קלין, שמואל, / יצחק יהודה, "הכתל המערבי" (תרפט)., תרץ, 202-203
שנידר, לוי / דוד גורביץ, "קרן היסוד; ספר סטטיסטי לארץ ישראל, תרפט 1929" (1930)., תרץ, 208-210
פרי, חירם, / Georg Aicher, "Hebräische Wortspiele im Matthäusevangelium" (1929)., תרץ, 236-235
פרי, חירם, / Moses König, "Die Philosophie des Jehuda Halevi und des Abraham Ibn Daud" (1929)., תרץ, 240-
וילנסקי, מיכאל, / Соколов, М. Н., "Арабский оригинал сочинения "Mibhar ha-peninim", приписываемого Соломону ибн-Гебиролю" (1929)., תרץ, 241-243
נרקיס, מרדכי, / Majer Balaban, "Zabytki historyczne żydów w Polsce" (1929)., תרץ, 248-249
פרי, חירם, / Julius Höxter, "Quellenbuch zur jüdischen Geschichte und Literatur" (1930)., תרץ, 251-
פרי, חירם, / Ludwig Marcus, "Revolutionär und Patriot" (1929)., תרץ, 252-
בראון, נח, / Max Meyerhof, "L'oeuvre médicale de Maimonide" (1929)., תרץ, 252-
פרי, חירם, / Arno Schirokauer, "Lassalle - die Macht der Illusion, die Illusion der Macht" (1928)., תרץ, 253-
שוחטמן, ברוך, / Грулев, М., "Записки генерала-еврея" (1930)., תרץ, 254-
עמינדב, דוד בן צבי, / Лозинский, С[амуил] Г[орациевич], "Социальные корни антисемитизма в средние века и в новое время" (1929)., תרץ, 255-256
וילנסקי, מיכאל, / Соколов, М. Н., "Фрагмент "Книги законов" Анана га-Насию", Ленинград] :Академия наук СССР, 1928., תרץ, 256-257
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / Benjamin Maisler, "Untersuchungen zur alten Geschichte und Ethnographie Syriens und Palästinas" (1930)., תרץ, 269-

תרץ


כהן, הנס, / Georg Schwarzenberger, "Das Völkerbunds-Mandat für Palästina" (1929)., תרץ, 274-282
זונה, ישעיה, / תוך כדי קריאה., תרץ, 282-289
בית הלוי, ישראל דוד, / נוספות לביבליוגרפיה של הספרות היפה בעברית., תרץ, 290-309
יערי, אברהם. / עוד דפוסי שאלוניקי. , תרץ, 294-309
רבינוביץ, מיכל יצחק בן יעקב גרשון, / לתולדות הדפוס העברי בירושלים: הערה ביבליוגרפית., תרץ, 310-

1940-1930

 

תרצ"א


פרי, חירם, / Baruch Spinoza, "Spinoza" (1927)., תרצא, 340-341
/ ידיעות בית הספרים, תרצא, 342-344
דיקן, פלטיאל, / אשר גולק, "לחקר תולדות המשפט העברי בתקופת התלמוד" (תרפט)., תרצא, 356-361
דיקן, פלטיאל, / אשר גולק, "לחקר תולדות המשפט העברי בתקופת התלמוד" (תרפט)., תרצא, 368-370
קוק, שאול חנא, / האי בן שרירא גאון, "ספר השטרות" (תרץ)., תרצא, 371-372
דינור, בנציון, / יוסף קלוזנר, "היסטוריה של הספרות העברית החדשה" (תרץ)., תרצא, 372-375
טויבר, אריה / שלמה רוזניס, "דברי ימי ישראל" (תרץ)., תרצא, 384-387
יערי, אברהם, / זלמן רייזען, "לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור פרעסע און פילאלאגיע" (1929)., תרצא, 390-393
קלוזנר, יוסף, / Arthur Drews, "Das Markus-Evangelium als Zeugnis gegen dir Geschichtlickeit Jesu" (1928)., תרצא, 394-395
קלוזנר, יוסף, / P. I. Painter, "The man of Nazareth" (1928)., תרצא, 403-
קרויס, שמואל, / יחיאל מיכל גוטמן, "מפתח התלמוד" (תרפה-תרץ)., תרצא, 407-
צ'ריקובר, אביגדור, / Isaak Heinemann, "Antisemitismus" (1929)., תרצא, 412-413
בר, יצחק, / Selma Stern, "Jud Süss" (1929)., תרצא, 414-
פרי, חירם, / Erich Bischoff, "Das Blut in jüdischen Schrifttum und Brauch" (1929)., תרצא, 416-
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / Alessandro Besozzi, "Italia e Palestina" (1930)., תרצא, 416-417
פרי, חירם, / Silvia, "Silviae vel potius Aetheriae peregrinatio ad loca sancta" (1929)., תרצא, 417-418
רוזובסקי, שלמה, / Abraham Zwi Idelsohn, "Jewish music in its historical development" (1929)., תרצא, 418-419
פרי, חירם, / Honel Meiss, "Traditions populaires alsaciennes" (1928)., תרצא, 420-
נרקיס, מרדכי, / И. И. Бродский; сборник статей (1929)., תרצא, 466-482
נרקיס, מרדכי, / С. Я. Кишиньовский, "Матерiяли до монографii з приводу сорокорiчного ювiлею <1889-1929>" (1929)., תרצא, 482-483
גויטיין, שלמה דב, / Charles Autran, "De quelques vestiges probables, méconnus jusqu'ici, du lexique méditerranéen dans le sémitique d'Asie Mineure, et, notamment, de Canaan" (1926)., תרצא, 482-
פרי, חירם, / Kurt Levy, "Historisch-geographische Untersuchungen zum Judenspanischen" (1929)., תרצא, 483-484
ילון, חנוך, / Hermann L. Strack, "Hebräische Grammatik mit Übungsbuch" (1930)., תרצא, 484-485
שוחטמן, ברוך, / מארכיונו של אחד העם., תרצא, 486-
הברמן, אברהם מאיר / הוספות לביבליוגרפיה של ספרות חסידי ברסלב. , תרצא, 491-494
הברמן, אברהם מאיר, / הערה למאמרו של ישראל היילפרין. "חבורי רבי יום-טוב ליפמן הלר וכתביו" , תרצא, 502-503
אסף, שמחה, / הערות אחדות על הקטלוג של "כתבי יד בקבלה הנמצאים בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלם"., תרצא, 507-511
זונה, ישעיה, / זנה, ישעיה. למאמרו של ריבקינד והוספות לרשימתו., תרצא, 522-523
ריבקינד, יצחק. / תוספת הערה ומלואים. , תרצא, 532-533
/ ידיעות בית הספרים, תרצא, 554-555
שוחטמן, ברוך, / יעקב יערי, "זאב ז'בוטינסקי" (תרצא)., תרצא, 568-569
ילין, דוד בן יהושע, / יהודה קויפמן (עורך), "מלון אנגלי-עברי" (1929)., תרצא, 570-573
ברגמן, שמואל הוגו, / Moses Mendelssohn, "Gesammelte Schriften" (1930)., תרצא, 574-584
שובה, משה, / Harvey Eugene Dana and Julius R. Mantey, "A manual grammar of the Greek New Testament" (1928)., תרצא, 585-589
בן צבי, יצחק, / Elizabeth Anne Finn, "Reminiscences of Mrs. Finn" (1929)., תרצא, 589-590
זונה, ישעיה, / אפלטון, "גורגיאס או על הדברנות" (תרפט)., תרצא, 590-
בן צבי, יצחק, / פנחסיה., תרצא, 590-
דוקר, אברהם גורדון, / אגד הגדות :מלואים לרשימות ווינער ויערי., תרצא, 3-7
וילנסקי, מיכאל, / לא שמואל הנגיד אלא אבן ג'נאח., תרצא, 16-17
יערי, אברהם. / על ר' יצחק בן מרדכי גרשון. , תרצא, 17-18
נייהויזען, חיים שמעון, / הערה. , תרצא, 18-19
א. י. ב. / לנער., תרצא-תרצב, 21-22
מ. ס. / שרמן, אליעזר, הירשלה אוסטרופולר (תרצא)., תרצא-תרצב, 24-25
דוקר, אברהם גורדון, / אגד הגדות :מלואים לרשימות ווינער ויערי., תרצא, 25-
יערי, אברהם, / לקוטי בתר לקוטי. , תרצא, 28-
זונה, ישעיה, / תוך כדי קריאה., תרצא, 39-
קון, פינחס, / האכסמפלר היחידי של "ספר הקונדס"., תרצא, 40-42
זונה, ישעיה, / תקוני טעות והערות אחדות על רשימת "כתבי יד בקבלה וכו'". , תרצא, 47-48
זונה, ישעיה, / תיקוני טעות והערות אחדות על רשימת "כתבי יד בקבלה וכו'"., תרצא, 49-50
קוק, שאול חנא, / בנימין מנשה לוין, "אוצר הגאונים, ג"., תרצא, 52-55
גויטיין, שלמה דב, / משה בן מימון, "دلالۀ الحائرين - דלאלה אלחאירין - ספר מורה נבוכים" (תרצא)., תרצא, 66-
דינור, בנציון, / ליב צנציפר, "עשר שנות רדיפות" (תרץ)., תרצא, 68-
מיטרשטין, צ. / יוסף שפירא, "המלריה בארץ ישראל" (תרץ)., תרצא, 69-70
גויטיין, שלמה דב, / ابينعم يلين, "مختارات القرائة في اللغة العربية للمدارس والطلبة" (1930)., תרצא, 71-72
/ ידיעות בית הספרים, תרצא, 75-76
כהנא, א. / "Das Buch Hiob eingeleitet, übersetzt und erklärt" von Eduard König (1929)., תרצא, 76-77
קלוזנר, יוסף, / Marcus Ehrenpreis, "Propheten und Gottesmänner" (1930)., תרצא, 80-81
גוטמן, יחיאל מיכל בן אלכסנדר, / מיכאל היגר, "שבע מסכתות קטנות" (תרץ)., תרצא, 83-
איזנשטט, שמואל, / Esriel Erich Hildesheimer, "Das jüdische Gesellschaftsrecht" (1930)., תרצא, 100-121
בנעט, דוד צבי, / Samuel Rosenblatt, "The high ways to perfection of Abraham Maimonides" (1927)., תרצא, 122-126
שוחטמן, ברוך, / אברהם גולדברג, "כתבי אברהם גולדברג, א" (תרץ)., תרצא, 126-129
כהן, ה. / Norman Bentwich, "The mandates system" (1930)., תרצא, 129-133
קליין, ש. / Wilhelm Borée, "Die alten Orstnamen Palästinas" (1930)., תרצא, 134-
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / Gustaf Dalman, "Jerusalem und sein Gelände" (1930)., תרצא, 134-
מיטרשטין, צ. / Israel J. Kligler, "The Epidemiology and Control of Malaria in Palestine" (1930)., תרצא, 139-144
פרס, ישעיהו, / Harry Charles Luke (ed.), "The handbook of Palestine and Transjordan" (1930)., תרצא, 148-150
יערי, אברהם, / אידישער וויסנשאפטלעכער אינסטיטוט, "ארכיון פאר דער געשיכטע פון יידישן טעאטער און דראמע" (תרץ)., תרצא, 171-
נרקיס, מרדכי, / Siegfried Silberstein, "Eine in Kupfer gestochene Estherrolle" (1930)., תרצא, 181-
/ ידיעות בית הספרים, תרצא, 187-188
גויטיין, שלמה דב, / אברהם צבי אידלזון,"שירי תימן" (תרצא)., תרצא, 198-202
שונמי, שלמה / דובער וכשטין, "מפתח ההספדים הנמצאים והנזכרים בספרי בית אוצר הספרים דקהל וינא" (תרץ)., תרצא, 211-
איזנשטט, שמואל, / Harmut Schmökel, "Das angewandte Recht im Alten Testament" (1930)., תרצא, 223-226
נייהויזען, חיים שמעון, / Leo Jung (ed.), "The Jewish Library" (1930)., תרצא, 248-262
יערי, אברהם, / Simon Ginzburg, "The life and works of Moses Hayyim Luzzatto" (1931)., תרצא, 262-265
בונה, א. / Heinrich Silbergleit, "Die Bevölkerungs- und Berufsverhältnisse der Juden im Deutschen Reich" (1930)., תרצא, 266-274
נרקיס, מרדכי, / Ernst Cohn-Wiener, "Die jüdische Kunst" (1929)., תרצא, 275-277

תרצא


פוגרבינסקי, יוחנן בן אפרים, / ביבליוגרפיה של מאמרי יהודה ליב גורדון :למלאת מאה שנה להולדתו., תרצא, 283-287
שלום, גרשם, / מחברו של המאמר המזוייף בלשון ס' הזהר בדורו של ר' אברהם הלוי :ר' יוסף ן' שרגא או ר' דוד מארזינטו., תרצא, 294-298
יערי, אברהם, / שני שירי חתונה לרמח"ל :יו"ל עפ"י אכסמפלרים יחידים בעולם הנמצאים בבית הספרים הלאמי והאוניברסיטאי בירושלם., תרצא, 300-302
טויבר, אריה / הערות ביבליוגרפיות., תרצא, 304-

תרצ"ב


/ ידיעות בית הספרים, תרצב, 306-307
זונה, ישעיה, / אפלטון, מתורגם מיוונית לעברית, בעריכת יוסף קלוזנר (תרפט)., תרצב, 308-309
טויבר, אריה / שמעון דובנוב, "תולדות החסידות" (תרצא)., תרצב, 308-309
גויטיין, שלמה דב, / ישראל וולפנזון, "היהודים בערב" (תרצא)., תרצב, 309-315
שוחטמן, ברוך, / מנשה מאירוביץ, "חבלי תחיה" (תרצא)., תרצב, 326-327
אולבריט, וילים פוקסול, / אלעזר ליפא סוקניק, "חפירות החומה השלישית של ירושלים העתיקה" (תרצא)., תרצב, 332-336
אולבריט, וילים פוקסול, / אלעזר ליפא סוקניק, "חפירות החומה השלישית של ירושלים העתיקה" (תרצא)., תרצב, 339-340
בר, יצחק, / יחזקאל קויפמן, "גולה ונכר" (תרץ)., תרצב, 343-346
שוחטמן, ברוך, / Рубинштейн, С[ергей] Л[еонидович], "Одеська перiодична преса рокiв революцii та громадянськоi вiйни 1917-1921"., תרצב, 350-352
קלוזנר, יוסף, / נחום סוקולוב, "ברוך שפינוזה וזמנו; מדרש בפילוסופיה ובקורות העתים" (תרפט)., תרצב, 355-
שלום, גרשם, / Harry Waton, "The Kabbalah and Spinoza's philosophy as a basis for an idea of universal history" (1931)., תרצב, 363-
שוחטמן, ברוך, / ישראל סאסיס, "די געשיכטע פון די יידישע געזעלשאפטלעכע שטרעמונגען אין רוסלאנד אין XIX י'" (1929)., תרצב, 366-368
שוחטמן, ברוך, / Рафес, М[оисей] Г., "Очерки истории еврейского рабочего движения", (1929)., תרצב, 372-373
בונה, א. / Alfred Marcus, "Die wirtschaftliche Krise des deutschen Juden" (1931)., תרצב, 386-396
גויטיין, שלמה דב, / Albert Kammerer, "Pétra et la Nabatène" (1929-1930)., תרצב, 397-408
מזר, בנימין, / Peter Thomsen, "Palästina und seine Kultur in fünf Jahrtausenden" (1931)., תרצב, 409-410
סגל, מ.צ. / Mayer Lambert, "Traité de grammaire hébraïque" (1931)., תרצב, 410-
שטקליס, משה, / המחקר הפרי-היסטורי בארץ-ישראל :ביבליוגרפיה., תרצב, 415-417
שלום, גרשם, / שרידי ספרו של ר' שם טוב אבן גאון על יסודות תורת הספירות., תרצב, 419-420
ריבקינד, יצחק. / הערות אחדות. , תרצב, 420-421
נייהויזען, חיים שמעון, / הערה ביבליוגרפית. , תרצב, 428-
ש / Beyer, Hermann Wolfgang, Die jüdische Katakombe der Villa Torlonia in Rom bearb (1930)., תרצא-תרצב, 442-443
ידיעות בית הספרים / מגמתנו, תרצב, 444-
רוקח, יהודה ליב / אריה אלוטין, "עזרה ראשונה במקרי אסון" (תרצא)., תרצב, 446-447
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / טוביה ב. אשכנזי, "דאר, קיסריה וודי-חורת" (תרצא)., תרצב, 447-450
ברגמן, שמואל הוגו, / הנרי פואנקרה, "המדע וההיפותזה" (תרצא)., תרצב, 459-461
שוחטמן, ברוך, / Всесоюзное общество политических каторжан и ссыльно-поселенцев. Cекция по изучению революционного движения среди евреев, "Революционное движение среди евреев" (1930)., תרצב, 470-471
שלום, גרשם, / Arthur Zacharias Schwarz, "Die hebräischen Handschriften in Österreich" (1931)., תרצב, 471-472
שונמי, שלמה / Bernhard Wachstein, "Literatur über die jüdische Frau" (1931)., תרצב, 488-489
שוחטמן, ברוך, / Salomon Winiger, "Grosse jüdische National-Biographie" (1931)., תרצב, 493-
אסף, שמחה, / ישראל בן יוסף אלנקאוה, "ספר מנורת המאור" (תרץ)., תרצב, 495-
שוחטמן, ברוך, / י. יאכינסאן, "סאציאל עקאנאמישער שטייגער בא יידן אין רוסלאנד אין XIX י" (1929)., תרצב, 496-498
מאיר, לאון אריה בן ברוך, / Stanley Arthur Cook, "The religion of ancient Palestine in the light of archaeology" (1930)., תרצב, 499-501
בונה, א. / Mohammed Sabry, "L'empire égyptien sous Mohamed-Ali et la question d'Orient (1811-1849)" (1930)., תרצב, 501-502
גויטיין, שלמה דב, / جورج مرعى حداد, "فتح العرب للشام" (1931)., תרצב, 503-
יערי, אברהם, / "לעקסיקאן פון יידישן טעאטער" (1931)., תרצב, 503-504
פרי, חירם, / Umberto Cassuto, "Un' antichissima elegia in dialetto giudeo-italiano" (1929)., תרצב, 513-520
בראון, נח, / Henry Keller, "Modern Hebrew orthopedic terminology and Jewish medical essays" (c. 1931)., תרצב, 520-533
פרי, חירם, / Max Leopold Wagner, "Caracteres generales del judeo-espanol de oriente" (1930)., תרצב, 534-542
שובה, משה, / Heinz Wuthnow, "Die semitischen Menschennamen in griechischen Inschriften und Papyri des vorderen Orients" (1930)., תרצב, 542-
זונה, ישעיה, / ר' משה ן' שושן ומדפיסי סביוניטה., תרצב, 13-17
שטקליס, משה, / המחקר הפרי-היסטורי בארץ-ישראל :ביבליוגרפיה., תרצב, 20-22
שלום, גרשם, / שרידי ספרו של ר' שם טוב אבן גאון על יסודות תורת הספירות., תרצב, 39-40
יערי, אברהם, / עוד הוצאות של "מסלת ישרים" לרמח"ל. , תרצב, 42-43
יערי, אברהם, / פירוש המשנה להרמב"ם במקורו :ביבליוגרפיה של חלקי הפירוש שהוצאו מתוך כ"י., תרצב, 44-46
שטקליס, משה, / המחקר הפרי-היסטורי בארץ-ישראל :ביבליוגרפיה., תרצב, 50-
שלום, גרשם, / שרידי ספרו של ר' שם טוב אבן גאון על יסודות תורת הספירות., תרצב, 51-52
הראובני, אפרים, / אלכסנדר איג, "מגדיר לצמחי ארץ-ישראל" (תרצא)., תרצב, 53-56
פוגרבינסקי, יוחנן בן אפרים, / הערות נוספות לפסידונימי יל"ג. , תרצב, 64-65
שוחטמן, ברוך, / הסתדרות "החלוץ" העולמית, "החלוץ ברוסיה; לתולדות החלוץ הבלתי לגלי (הלאמי עמלני)" (תרצב)., תרצב, 66-67
שונמי, שלמה / Edward D. Coleman, "The bible in English drama" (1931)., תרצב, 77-78
כהנא, א. / "Die Heilige Schrift des Alten Testamentes", hrsg. von Franz Feldmann und Heinr. Herkenne (1931)., תרצב, 85-88
סגל, מ.צ. / John Garstang, "Joshua, Judges" (1931)., תרצב, 88-89
גויטיין, שלמה דב, / John Walker, "Bible Characters in the Koran" (1931)., תרצב, 89-91
כהן, מ. ד. / דוד צבי הופמן, "ספר מלמד להועיל" (תרצב)., תרצב, 101-109
ליברמן, שאול בן משה, / מיכאל היגער, "מסכת שמחות" (תרצא)., תרצב, 124-125
בר, יצחק, / Herbert Fischer, "Die verfassungsrechtliche Stellung der Juden in den deutschen Städten während des dreizehnten Jahrhunderts" (1931)., תרצב, 126-133
ברגמן, שמואל הוגו, / Josef Kastein, "Eine Geschichte der Juden" (1931)., תרצב, 134-
סוקניק, אלעזר ליפה בן משה, / Clarence Stanley Fisher, "The excavation of Armageddon" (1929)., תרצב, 146-147
פרי, חירם, / Arsène Darmesteter et David Simon Blondheim, "Les gloses françaises dans les commentaires talmudiques de Raschi" (1929)., תרצב, 147-148
בנעט, דוד צבי, / Paul Dhorme, "Langues et écritures sémitiques" (1930)., תרצב, 149-150
בנעט, דוד צבי, / Pontus Leander, "Laut-und Formenlehre des Ägyptisch-Aramäischen" (1928)., תרצב, 150-151
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / טוביה ב. אשכנזי, "אהלי קדר למן הירקון עד הכרמל" (תרצב)., תרצב, 152-153
קלין, שמואל, / אברהם יעקב ברור, "מפת ארץ ישראל" (תרצא)., תרצב, 155-158
ילין, דוד בן יהושע, / זאב ז'בוטינסקי, "המבטא העברי"., תרצב, 158-165
פרנקל, אברהם הלוי / צבי הירש יפה, "קורות חשבון העבור; חקירות לברור סוד העבור האמיתי" (תרצא)., תרצב, 175-176
קלוזנר, יוסף, / אפרים ירושלמי, "מחקרים בהסטוריה ובדת הישראלית" (תרצא)., תרצב, 197-199
זונה, ישעיה, / פילון האלכסנדרוני, "כתבי פילון האלכסנדרוני מתורגמים מיוונית לעברית" (תרצא)., תרצב, 207-
קלוזנר, יוסף, / אביגדור צ'ריקובר, "היהודים והיוונים בתקופה ההלניסטית; חקירה היסטורית" (תרצא)., תרצב, 211-212
פריס-חורב, יהודה / דוד גולומב, "תרגומנא - לחקרי התרגומים אשר על התנ"ך..." (תרצב)., תרצב, 215-216
קוק, שאול חנא, / Jacob Mann, "Texts and Studies in Jewish History and Literature" (1931)., תרצב, 236-239
רופין, ארתור, / Alfred Bonne, "Palästina; Land und Wirtschaft" (1932)., תרצב, 239-250
בראון, נח, / Frank Scholten, "Palästina, Bibel, Talmud, Koran" (c. 1930)., תרצב, 250-257
בראון, נח, / اسرائيل ولفنسون, "تاريخ اللغات السامية" (1929)., תרצב, 258-

תרצב


דוקר, אברהם גורדון, / הדפוס העברי באזאר., תרצב, 274-277
כהן, בעז, / הוספות לביבליוגרפיה חדשה על האשה העבריה., תרצב, 279-281
פוגרבינסקי, יוחנן בן אפרים, / נוספות ל"ביבליוגרפיה של מאמרי י. ל. גורדון". , תרצב, 282-285
שלום, גרשם, / ס' מגן דוד הנזכר בס' פרדס רמונים מהו?, תרצב, 298-301

תרצ"ג


שובה, משה, / "ספר המקבים א'", מתורגם ומפורש ועם מאבוא לספרי המקבים מאת אברהם כהנא (תרצב)., תרצג, 302-304
בר, יצחק, / נחום סלושץ, "האנוסים בפורטוגאל" (תרצב)., תרצג, 311-312
יערי, אברהם, / זלמן פבזנר, "שבעים שנה לעתונות הישראלית בארץ ישראל" (תרצב)., תרצג, 315-316
שונמי, שלמה / Frankfort on Main, Statdbibliothek, "Katalog der Judaica und Hebraica" (1932)., תרצג, 318-320
סגל, מ.צ. / יוסף בן אליעזר טוב עלם, "ספר צפנת פענח והוא פירוש על הראב"ע על התורה" (תרץ)., תרצג, 321-322
כהן, מ. ד. / חיים הלר, "ספר לחקרי הלכות, ב" (תרצב)., תרצג, 329-330
יואל, יששכר, / <> babylonische Talmud nach der ersten zensurfreien Ausgabe... übertragen durch Lazarus Goldschmidt (1932)., תרצג, 332-340
בנטויץ', נורמן, / Isaak Heinemann, "Philons griechische und jüdische Bildung; kulturvergleichende Untersuchungen zu Philons Darstellung der jüdische Gesetze" (1932)., תרצג, 345-347
ברגמן, שמואל הוגו, / Hans Joachim Schoeps, "Jüdischer Glaube in dieser Zeit; Prolegomena zur Grundlegung einer systematischen Theologie des Judentums" (1932)., תרצג, 347-348
צ'ריקובר, אביגדור, / Josephus Flavius, "Josephus with an English Translation" (1927-1928)., תרצג, 349-351
קלוזנר, יוסף, / Hugo Willrich, "Das Haus des Herodes zwischen Jerusalem und Rom" (1929)., תרצג, 379-387
ייבין, שמואל, / William Foxwell Albright, "The archaeology of Palestine and the bible" (c. 1932)., תרצג, 388-393
כהן, ה. / Fannie Fern (Phillips) Andrews, "The Holy Land under mandate"., תרצג, 407-408
שוחטמן, ברוך, / Manfred Georg, "Theodor Herzl; sein Leben und sein Vermächtnis" (1932)., תרצג, 409-411
מרמורשטין, אברהם, / הוספות ומלואים ל"אוצר השירה והפיוט" של י. דודזון., תרצג, 417-420
יערי, אברהם, / ס' פסח ליי לר' חיים בן מאיר ן' גבאי., תרצג, 429-430
בן צבי, יצחק, / מיכאל איש-שלום, "מקומות קדושים ומקומות היסטוריים בארץ ישראל" (תרצב)., תרצג, 432-439
רבידוביץ, שמעון, / הוגו ברגמן, "הפילוסופיה של שלמה מימון" (תרצב)., תרצג, 442-
מימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך, / בנימין מנשה לוין, "אוצר הגאונים; תשובות גאוני בבל ופירושיהם על פי סדר התלמוד, ה" (תרצג)., תרצג, 443-
ברגמן, שמואל הוגו, / Moses Mendelssohn, "Gesammelte Schriften" (1932)., תרצג, 447-
יערי, אברהם, / חיים דב בריש פרידברג, "תולדות הדפוס העברי בפולניא מראשית התפתחותו בשנת רצ"ד, השתלמותו, דברי ימיו והשתלשלותו עד היום" (תרצב)., תרצג, 451-452
קרויס, שמואל, / "Die Schrift; zu verdeutschen unternommen von Martin Buber..." (1932?)., תרצג, 460-463
ברגמן, שמואל הוגו, / Joseph Carlebach, "Die drei grossen Propheten Jesajas, Jirmija und Jecheskel; eine Studie" (1932)., תרצג, 464-465
ס. / Rashi, "Rashi's commentary on Ezekiel 40-48", edited by Abraham J. Levy (1931)., תרצג, 466-
בנטויץ', יוסף, / Jesse Scott Boughton, "The Idea of Progress in Philo Judaeus" (1932)., תרצג, 476-478
מזר, בנימין, / Elias Auerbach, "Wüste und Gelobtes Land; Geschichte Israels von den Anfängen bis zum Tode Salomos" (1932)., תרצג, 480-
מילאס, י. / Fritz Baer, "Die Juden im christlichen Spanien" (1929)., תרצג, 483-484
בר, יצחק, / Rudolf Geyer (ed.), "Urkunden aus Wiener Grundbüchern zur Geschichte der Wiener Juden im Mittelalter" (1931)., תרצג, 485-486
אבי יונה, מיכאל, / William Henry Paine Hatch, "Greek and Syrian miniatures in Jerusalem" (1931)., תרצג, 500-504
סוקניק, אלעזר ליפה בן משה, / Alan Rowe, "The topography and history of Beth-Shan..." (1930)., תרצג, 505-506
נרקיס, מרדכי, / Württemberg Israelitische Religionsgemeinschaft, "Jüdische Gotteshäuser und Friedhöfe in Württemberg" (1932)., תרצג, 507-521
זידמן, ישראל איסר / ברוך קרופניק, "צרופי לשון; שלשת אלפים בטויים עברית-גרמנית גרמנית-עברית" (תרצב)., תרצג, 522-524
לוין, יהודה ליב, / מילואים לספר "מפתח ההספדים" של דובער וואכשטיין., תרצג, 525-527
זונה, ישעיה, / שלמה קריסינטי., תרצג, 3-7
גויטיין, שלמה דב, / כתאב דמת אלנבי :ספר חסות ליהודים מיוחס למחמד., תרצג, 19-20

תרצג


פישל, ולטר יוסף / כתב יד יהודי-פרסי חדש לס' שמואל מאת המשורר עמראני., תרצג, 315-316
ריבקינד, יצחק. / על הדפוס באזאר. , תרצג, 323-325
יערי, אברהם, / הדפוס העברי בארם-צובה., תרצג, 335-337
בראואר, אריך, / יהודי תימן :ביבליוגרפיה., תרצג, 343-347
בראון, נח, / משה זידל, "חקרי לשון" (תרצב)., תרצג, 349-357
אולבריט, וילים פוקסול, / אלעזר ליפא סוקניק, "בית הכנסת העתיק בבית אלפא" (תרצב)., תרצג, 372-383
אולבריט, וילים פוקסול, / אהרן ראובני, "שם חם ויפת" (1932)., תרצג, 384-395
/ ידיעות בית הספרים, תרצג, 396-400
אלטמן, משה, / אשר פריצקר, "אלו מציאות - בפרק שני מבבא מציעא בתלמוד בבלי, עם פירוש על יסודות מדעיים" (תרצב)., תרצג, 401-402

תרצג


קרויס, שמואל, / Lipót Kecskeméti, "Jeremiás (Jeremiás próféta és kora)" (1932)., תרצג, 416-418
סגל, מ.צ. / Hugo Odeberg, "Trito-Isaiah (Isaiah 56-66); a literary and linguistic analysis" (1931)., תרצג, 422-423
ילון, חנוך, / נחום אליהו ראבינאוויץ (עורך), "מדרש הגדול על חמשת חומשי תורה; ספר ויקרא" (תרץ)., תרצג, 441-442
קרויס, שמואל, / Dudley Wright, "The Talmud" (1932)., תרצג, 443-444
קויפמן, יחזקאל, / Martin Buber, "Das Kommende; Untersuchungen zur Entstehungsgeschichte des messianischen Glaubens, I" (1932)., תרצג, 445-
שלום, גרשם, / Hans Alexander Winkler, "Salomo und die Karina; eine orientalische Legende von der Bezwingung einer Kindbettdämonin durch einen heiligen Helden" (1931)., תרצג, 447-449
שובה, משה, / Michael Fraenkel (ed.), "Jacob Bernays; ein Lebensbild in Briefen" (1932)., תרצג, 451-452
בר, יצחק, / Gonçalo de Reparaz, "Mestre Jacome de Malhorca" (1930)., תרצג, 456-458
בנטויץ', נורמן, / David Menahem Shohet, "The Jewish court in the middle ages; studies in Jewish jurisprudence according to the Talmud" (1931)., תרצג, 458-462
ברגמן, שמואל הוגו, / Martin Buber, "Kampf um Israel, Reden und Schriften (1921-1932)" (1933)., תרצג, 462-464
כהן, ה. / Amedeo Giannini, "La costituzioni degli stati del vicino Oriente..." (1931)., תרצג, 471-472
סדן, דב, / יהודה אריה בן יצחק מודינא, "דיואן" (?)., תרצג, 474-475
ידיעות בית הספרים / מגמתנו, תרצג, 477-479
שוחטמן, ברוך, / מרדכי בן עמי, "אישי דורנו; דברי זכרונות והערכה" (תרצג)., תרצג, 486-488
ברגמן, שמואל הוגו, / American University of Beirut, "A post-war bibliography of the Near Eastern mandates..." (1933)., תרצג, 492-496
יערי, אברהם, / א. מ. הברמן, "נשים עבריות בתור מדפיסות, מסדרות, מוציאות לאור ותומכות במחברים" (תרצג)., תרצג, 499-506
שלום, גרשם, / David Solomon Sassoon, "List of manuscript numbers with corresponding page numbers" (1932)., תרצג, 506-
אשכולי, אהרן זאב, / "Bible; Minor prophets", edited by Oscar Löfgren (1930)., תרצג, 507-514
גויטיין, שלמה דב, / David Sidersky, "Les origines des légendes musulmanes dans le Coran et dans les vies des prophétes" (1933)., תרצג, 515-520
בר, יצחק, / Cecil Roth, "Venice" (1930)., תרצג, 520-524
כרמלי, פרץ / Jakob Lestschinsky, "Das wirtschaftliche Schicksal des deutschen Judentums" (1932)., תרצג, 524-
מזר, בנימין, / American schools of oriental reseatch, "The annual... vol. XII" (1930-1931)., תרצג, 530-
שוחטמן, ברוך, / Ber Borochow, "Sozialismus und Zionismus, eine Synthese" (1932)., תרצג, 530-
אבי יונה, מיכאל, / Leo Ary Mayer, "Saracenic Heraldry; a Survey" (1933)., תרצג, 530-
בראואר, אריך, / המשך. , תרצג, 12-
/ הערות., תרצג, 16-18
/ ידיעות בית הספרים, תרצג, 19-28
יערי, אברהם, / משה דוד גאון, "משכיות לבב על מעם לועז; גלגולו וגורלו של ספר קורא הדורות בלשון האשפניולית" (תרצג)., תרצג, 29-30
נרקיס, מרדכי, / ועד הלשון העברית, "מלון למנחי הדפוס" (תרצג)., תרצג, 35-
קליין, ש. / "תנ"ך - כתובים; ספר איוב", מבואר על ידי שמואל ליב גרדון (תרצג)., תרצג, 45-46
היילפרין, י. / Izak Lewin, "Klątwa żydowska na Litwie w XVII i XVIII wieku" (1932)., תרצג, 54-65
שובה, משה, / Philo Judaeus, "Neue Philontexte in der Überarbeitung des Ambrosius" (1932)., תרצג, 75-76
זידמן, ישראל איסר / Menahem Zulay, "Zur Liturgie der babylonischen Juden" (1933)., תרצג, 77-79
שוחטמן, ברוך, / הנריך סליוזברג, "הבארון הוראץ גינצבורג; פרשת חייו ופעולותיו" (תרצג)., תרצג, 97-
אסף, שמחה, / "פנקס פון דער שטאט פרוזשענע" (1930)., תרצג, 98-108
בר, יצחק, / John Life La Monte, "Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of Jerusalem 1100 to 1291" (1932)., תרצג, 108-
סוקניק, אלעזר ליפה בן משה, / Ovid Rogers Sellers, "The citadel of Beth-Zur; a preliminary report of the first excavation conducted by the Presbyterian theological seminar, Chicago, and the American School of Oriental Research, Jerusalem, in 1931 at Khirbat et Tubeiqa" (1933)., תרצג, 116-124
נרקיס, מרדכי, / Rudolf Hallo, "Jüdische Kunst aus Hessen und Nassau" (1933)., תרצג, 125-128
ילין, דוד בן יהושע, / ישראל דוידזון, "אוצר השירה והפיוט; מזמן חתימת כתבי הקדש עד ראשית תקופת ההשכלה" (תרצג)., תרצג, 129-132
אסף, שמחה, / "Israelitisch-theologische Lehranstalt; zum vierzigjährigen Bestehen der israelitisch-theologischen Lehranstalt in Wien" (1933)., תרצג, 135-140
זונה, ישעיה, / הבדותה ע דבר הספר "מלחמות ה'" בענין המקוה מרוויגו., תרצג, 146-150
כהן, בעז, / כתבי נויבוער ומאמריו :הוספה לביבליוגרפיה., תרצג, 171-
יערי, אברהם, / לקוטים ביבליוגרפיים. לתולדות הדפוס בנאווי-דוואר., תרצג, 174-175
אסף, שמחה, / פירוש ששה סדרי משנה לרבינו נתן אב הישיבה., תרצג, 184-
/ ידיעות בית הספרים, תרצג, 203-206
רות, בצלאל, / "ציון; מאסף החברה הא"י להיסטוריה ואתנוגרפיה, ספר חמישי" (תרצג)., תרצג, 207-208
שוחטמן, ברוך, / א. דרויאנוב, "כתב לתולדות חבת ציון וישוב ארץ ישראל, ג'" (תרצב)., תרצג, 208-209
גויטיין, שלמה דב, / Leonhard Bauer, "Wörterbuch des palästinischen Arabisch" (1933)., תרצג, 226-228
שוחטמן, ברוך, / <> Brandeis Avukah annual of 1932, "a collection of essays on contemporary Zionist thought" (c 1932)., תרצג, 230-237
יערי, אברהם, / אברהם מאיר הברמן, "המדפיסים בני שונצינו; תולדותיהם ורשימת הספרים שנדפסו על ידיהם" (תרצג)., תרצג, 238-247
פרי, חירם, / Umberto Cassuto, "Letteratura [ebraica] postbiblica" (1932)., תרצג, 248-249
מאיר, לאון אריה בן ברוך, / Thomas Arnold, "The Old and New Testaments in Muslim religious art" (1932)., תרצג, 254-265
נרקיס, מרדכי, / Donald Drew Egbert, "The Tickhill Psalter" (1932)., תרצג, 266-
אשכולי, אהרן זאב, / ~רוסית~., תרצג, 282-
הראובני, אפרים, / Grace Mary Crowfoot, "From cedar to hyssop; a study in the folklore of plants in Palestine" (1932)., תרצג, 283-284
נרקיס, מרדכי, / Arthur Szyk, "Jus Polonicum, jura Judaeis per Boleslaum..." (1930)., תרצג, 286-
פרי, חירם, / Raphael Levy, "Recherches lexicographiques zur d'anciens textes français d'origine juive" (1932)., תרצג, 287-289
זולאי, מנחם, / יוסף מרקוס (מו"ל), "גנזי שירה ופיוט; מראשי הפייטנים והמשוררים הקדמונים" (תרצג)., תרצג, 290-292
ריבקינד, יצחק, / דקדוקי ספרים לחקר התפתחות הדפוס העברי., תרצג, 293-296
שלום, גרשם, / מפתח לפירושים של עשר ספירות., תרצג, 301-302
בראואר, אריך, / המשך., תרצג, 311-312
אסף, שמחה, / המשך., תרצג, 313-
יואל, יששכר, / קונטרס הראיות להריא"ז., תרצג, 327-

תרצ"ד


הלפרין, ישראל, / הסכמות ועד ארבע ארצות בפולין., תרצד, 333-334
יערי, אברהם. / רשימת הספרים הספרדיים ב"בית עקד ספרים"., תרצד, 341-343
שוחטמן, ברוך, / י. ל. פינסקר - ביבליוגרפיה., תרצד, 346-347
שוחטמן, ברוך, / בר בורוכוב, "כתבי ב. בורוכוב" (1934)., תרצד, 348-349
ויינריב, דוב. / הערות נוספות ל"קרית ספר" שנה י' עמ' 374-376., תרצד, 350-
ליברמן, חיים, / על הסדור "תפלת נהורא השלם", תרצד, 360-367
זונה, ישעיה, / סדור תפלה עם דינים בלע"ז ספרדי, שאלוניקי שכ"ט., תרצד, 367-378
פריס-חורב, יהודה / אהרן הימן, "אוצר דברי חכמים ופתגמיהם" (תרצד)., תרצד, 368-369
אסף, שמחה, / "מתיבות; תלמוד קטן לסדר מועד, נשים ונזיקין" (תרצד)., תרצד, 370-383
שלום, גרשם, / Biblioteca Ambrosiana, "Codices hebraici Bybliothecae Ambrosianae" (1933)., תרצד, 384-383
אלון, ג / Julius Kaplan, "The Redaction of the Babylonian Talmud" (1933)., תרצד, 389-396
פרידמן, פיליפ, / Ignacy Schiper, "Żydzi Królestwa Polskiego w dobie powstania listopadowego" (1932)., תרצד, 397-
שוחטמן, ברוך, / Памяти Акима Львовича Волынского., תרצד, 398-

תרצד


מרמורשטין, אברהם, / יוסף קלוזנר, "ישו הנוצרי; זמנו, חייו ותורתו" (תרצג)., תרצד, 401-406
נרקיס, מרדכי, / Eleazar Lipa Sukenik, "Ancient synagogues in Palestine and Greece" (1934)., תרצד, 410-411
וכשטין, דובר, / מפתח הצואות., תרצד, 418-420
גוטמן, יחיאל מיכל בן אלכסנדר, / חיים יהושע קסובסקי, "אוצר לשון התוספתא; ספר המתאימות (קונקורדאנציא) לששה סדרי התוספתא" (תרצג)., תרצד, 439-450
שוחטמן, ברוך, / אליעזר שטינמן, "שער הוכוח" (תרצג)., תרצד, 455-456
גורביץ, דוד, / Eric Mills, "Census of Palestine, 1931" (1933)., תרצד, 458-459
נרקיס, מרדכי, / Zofja Ameisenowa, "Bestiarius w Biblji hebrajskiek z XIII wieku" (1933)., תרצד, 460-461
אשכולי, אהרן זאב, / Torsten Ysander, "Studien zur b'eštchen Hasidismus in seiner religionsgeschichtlichen Sonderart" (1933)., תרצד, 461-467
בר, יצחק, / Solomon Grayzel, "The church and the Jews in the XIIIth century; a study of their relations during the years 1198-1254" (1933)., תרצד, 475-476
נרקיס, מרדכי, / Mojżses Waldman, "Maurycy Gottlieb 1856-1879... Biografja artystyczna" (1932)., תרצד, 482-483
קוק, שאול חנא, / Forschungsinstitut für hebräische Dichtung, "Mitteilungen des Forschungsinstituts für hebräische Dichtung" (1933)., תרצד, 484-487
ריבקינד, יצחק, / לתולדות הדפוס העברי בפולין., תרצד, 494-497
יערי, אברהם. / מלואים ל"אוצר השירה והפיוט"., תרצד, 498-505
הלפרין, ישראל, / המשך., תרצד, 506-514
קון, פינחס, / האם ידע אמ"ד את "ספר הקונדס"?, תרצד, 515-523
יערי, אברהם, / שאול חיות, "אוצר בדויי השם" (תרצג)., תרצד, 524-526
רוזמרין, אהרן, / "Pentateuch with Targum Onkelos, Haphtaroth and prayers for Sabbath and Rshi's commentary" (1933)., תרצד, 524-526
פריס-חורב, יהודה / מיכאל היגר (מו"ל), "הלכות ואגדות" (תרצג)., תרצד, 528-
קרויס, שמואל, / א. ע. הירשוביץ, "אוצר כל מנהגי ישרון" (?)., תרצד, 3-6
קוק, שאול חנא, / רבי אליעזר, "משנת רבי אליעזר או מדרש שלשים ושתים מדות" (תרצד)., תרצד, 12-13
מרמורשטין, אברהם, / "Mishnah", translated by Herbert Danby (1933)., תרצד, 14-15
שוחטמן, ברוך, / א. יודיצקי, "יידישע בורזשואזיע אונ יידישער פראלעטאריאט אינ ערשטער העלפט XIX י"ה" (1930)., תרצד, 15-16
פרס, ישעיהו, / Norman Bentwich, "Palestine" (1934)., תרצד, 18-
נרקיס, מרדכי, / Alois Breier, "Holzsynagogen in Polen" (1934)., תרצד, 22-
בנעט, דוד צבי, / Nissim b. Jacob, "The Arabic original of Ibn Shâhîn's Book of comfort" (1933)., תרצד, 26-
וכשטין, דובר, / המשך, תרצד, 33-34
ריבקינד, יצחק, / המשך. , תרצד, 35-36
אסף, שמחה, / על כתבי יד שונים., תרצד, 41-43
יערי, אברהם. / מלואים ל"הדפוס העברי בארם-צובה". , תרצד, 62-64

תרצ"ה


שוחטמן, ברוך, / חיים ארלוזורוב, "כתבי חיים ארלוזורוב, 4-6" (תרצד)., תרצה, 65-66
בראון, נח, / יצחק יהודה, "משלי ערב; אסופת מבחר משלי בני קדם" (תרצד)., תרצה, 68-69
קוק, שאול חנא, / סלמון בן ירוחם הקראי, "ספר מלחמות ה'" (תרצד)., תרצה, 70-75
ברגמן, שמואל הוגו, / Stanislaus Dunin-Borkowsi, "Aus den Tagen Spinozas; Geschehnisse, Gestalten, Gedankenwelt" (1933)., תרצה, 91-92
נייהויזען, חיים שמעון, / Leo Jung (ed.), "The Jewish Library - the Jewish Women" (1934)., תרצה, 105-114
ברגמן, שמואל הוגו, / Harry Austryn Wolfson, "The philosophy of Spinoza" (1934)., תרצה, 114-120
הברמן, אברהם מאיר, / Rafael Edelmann, "Zur Frühgeschichte des Mahzor" (1934)., תרצה, 121-130
צ'ריקובר, אביגדור, / Solomon Zeitlin, "The history of the second Jewish commonwealth" (1933)., תרצה, 131-137
קלוזנר, יוסף, / Solomon Zeitlin, "Josephus on Jesus" (1931)., תרצה, 143-146
שוחטמן, ברוך, / Дела минувших дней :записки русского еврея., תרצה, 176-177
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / Gustaf Dalman, "Arbeit und Sitte in Palästina, III" (1933)., תרצה, 181-
בן צבי, יצחק, / Jesaias Press, "Neues Palästina-Handbuch" (1934)., תרצה, 181-
גויטיין, שלמה דב, / Erich Brauer, "Ethnologie der jemenitischen Juden" (1934)., תרצה, 185-187
בר, יצחק, / שמחה אסף, "מקורות לתולדות החנוך בישראל, ב" (תרצא)., תרצה, 192-193
אסף, שמחה, / שו"ת ר' יוסף ן' צייאח., תרצה, 198-202
זונה, ישעיה, / יעקב לומברוזו וה"חשק שלמה"., תרצה, 204-206
נרקיס, מרדכי, / "ביאור על המנורה" של אברהם אלנקר., תרצה, 220-223
פוגרבינסקי, יוחנן בן אפרים, / אחד העם : ביבליוגרפיה של מה שנכתב עליו בעברית., תרצה, 226-228
יערי, אברהם. / לביבליוגרפיה של א. מ. דיק., תרצה, 238-242
יערי, אברהם. / מלואים לביבליוגרפיה על יהודי תימן., תרצה, 243-249
בראואר, אריך, / מלואים לביבליוגרפיה שלי על יהודי תימן. , תרצה, 250-265
זונה, ישעיה, / ההשלים ריקאנטי את פירושו על התורה?, תרצה, 266-271
גויטיין, שלמה דב, / תקון לכתאב דמת אלנבי ., תרצה, 272-
יבלונסקי, דניאל ארנסט / מקום הדפוס סקראליבקא., תרצה, 277-280
אשכולי, אהרן זאב, / הוספה לביבליוגרפיה על יהודי תימן, תרצה, 292-293
פוגרבינסקי, יוחנן בן אפרים, / אחד העם: ביבליוגרפיה של מה שנכתב עליו בעברית., תרצה, 299-308
שוחטמן, ברוך, / זלמן אפשטין, "משה ליב ליליינבלום; שיטתו והלך מחשבותיו בשאלות הדת ובדבר תחית עם ישראל בארץ אבותיו" (תרצה)., תרצה, 329-332
הברמן, אברהם מאיר, / המדפיסים יצחק, יום טוב ויעקב בני אביגדור הלוי קצב מפדואה :רומה 1518 טרין 1525., תרצה, 338-339
יערי, אברהם. / שלשה תרגומים של "שבחי הבעש"ט" ליודית., תרצה, 342-346
גויטיין, שלמה דב, / מאיר וכסמן, "משלי ישראל" (1933)., תרצה, 347-348
מונטנר, זיסמן, / אהרן מאיר מזיא, "ספר המונחים רפואה ולמדעי הטבע" (תרצד)., תרצה, 373-382
כהן, מרדכי דוד / משה בן מימון, "תשובות הרמב"ם" (תרצד)., תרצה, 383-393
בנטויץ', נורמן, / "Laws of Palestine 1918-1925" (1933-1934)., תרצה, 394-398
סגל, מ.צ. / רש"י, "פרשנ-דתא, פירוש רש"י על נ"ך על פי דפוסים וכתבי יד שונים" (תרצג)., תרצה, 398-401
ליברמן, שאול בן משה, / "מכילתא דרבי ישמעאל" (תרצה)., תרצה, 402-404

תרצה


ויינריב, דב, / Franz Kobler (ed.), "Juden und Judentum in deutschen Briefen aus drei Jahrhunderten" (1935)., תרצה, 409-413
שוחטמן, ברוך, / Shmarya Levin, "Jugend in Aufruhr" (1933)., תרצה, 418-419
יערי, אברהם, / דובער וואכשטיין ז"ל., תרצה, 419-424
וכשטין, דובר, / סוף., תרצה, 426-427
/ ידיעות בית הספרים, תרצה, 435-436
רוזנברג, חיים בן שלמה / חיים יוסף דוד אזולאי, "ספר מעגל טוב השלם" (תרצד)., תרצה, 450-452
איזנשטדט, ש. / Jacob Marcus Mittelmann, "Der altisraelitische Levirat" (1934)., תרצה, 460-
פריס-חורב, יהודה / "מסכתות דרך ארץ" (תרצה)., תרצה, 468-470
שוחטמן, ברוך, / שלום שווארצבארד, "אינ'ס לויף פון יארן" (1934)., תרצה, 482-484
מזר, בנימין, / Carl Watzinger, "Denkmäler Palästinas" (1933)., תרצה, 484-485
גויטיין, שלמה דב, / Sa'id 'Abbúd, "5000 arabische Sprichwörter aus Palästina" (1933)., תרצה, 489-490
יערי, אברהם, / זלמן זילבערצווייג, "לעקסיקאן פון יידישן טעאטער" (1934)., תרצה, 491-492
גוטמן, יהושע, / הרודוטוס, "כתבי הירודוטוס מתרגמים מיונית" (תרצה)., תרצה, 493-
ריבקינד, יצחק, / ספרות ההגדה של פסח: רשימה ביבליוגרפית., תרצה, 502-505
יערי, אברהם / הדפוס העברי בלאשצוב, תרצה, 506-512
יערי, אברהם, / כללי כתיב ללשון יודית משנת תקע"ט. , תרצה, 513-523
אשכולי, אהרן זאב, / הפלשים :ביבליוגרפיה., תרצה, 524-528
אורבך, אפרים אלימלך, / טעות קורא בכ"י "הלכות גדולות"., תרצה, 528-537
פיק, חיים / יצחק בן צבי, "ספר השמרונים; תולדותיהם, מושבותיהם, דתם וספרותם" (תרצה)., תרצה, 538-
פרס, ישעיהו, / חיים בר דרומא, "הנגב; גיאוגרפיה מפורטת של הנגב וסיני מבאר שבע עד תעלת סויס והים האדום" (תרצה)., תרצה, 1-7
נייהויזען, חיים שמעון, / צבי גרץ, "הרמב"ם ודורו" (תרצה)., תרצה, 16-20
ברסלבי, יוסף, / זאב וילנאי, "מדריך ארץ ישראל" (תרצה)., תרצה, 31-32
אפשטין, יצחק, / חיים אריה זוטא, "דרכי הלמוד של התנ"ך" (תרצה)., תרצה, 37-38
אלון, גדליה, / מרדכי דב יודילוביץ, "ישיבת פומבדיתא בימי האמוראים" (תרצה)., תרצה, 41-43
יערי, אברהם, / אליעזר ריגר, "אוצר מילות היסוד של הלשון העברית השמושית; מחקר בעריכת תכנית לימודים" (תרצה)., תרצה, 47-52
שוחטמן, ברוך, / "אלגעמיינע ענציקלאפעדיע, 1" (1934)., תרצה, 73-75
שוחטמן, ברוך, / Israel Schapiro, "Bibliography of Hebrew Translations of German Works" (1934)., תרצה, 78-84
זולאי, מנחם, / Gustav Ormann, "Das Sündenbekenntnis des Versöhnungstages, sein Aufbau und seine Entwicklung" (1934)., תרצה, 84-86
בר, יצחק, / Cecil Roth, "A life of Menasseh ben Israel, rabbi, printer, and diplomat" (1934)., תרצה, 86-87
שוחטמן, ברוך, / Alex Bein, "Theodor Herzl; Biographie" (1934)., תרצה, 97-104
סוקניק, אלעזר ליפה בן משה, / Pontificum institutum biblicum, "Teleilat Ghassul" (1934)., תרצה, 105-111
נרקיס, מרדכי, / "The Illustrations of the Utrecht Psalter" (1932)., תרצה, 112-117
נרקיס, מרדכי, / Maksymiljan Goldstein, Karol Dresdner, "Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich" (1935)., תרצה, 118-121
ריבקינד, יצחק, / ספרות ההגדה של פסח :רשימה ביבליוגרפית., תרצה, 122-126
הלפרין, ישראל, / ועד ארבע ארצות בפולין והספר העברי., תרצה, 127-128
פינקלשטין, אליעזר אריה, / ר' ישועה בר' יוסף הלוי ופירושו לב"ק., תרצה, 133-138
אשכולי, אהרן זאב, / הפלשים: ביבליוגרפיה., תרצה, 151-152
יערי, אברהם. / הוצאות המחזה "גדולת דוד ומלוכת שאול", תרצה, 155-162
שירמן, חיים, / אסף פיוטים מתורקיה בספריה הלאומית., תרצה, 168-170
זונה, ישעיה, / הערה., תרצה, 182-183
קוק, שאול חנא, / משה או דוד מן האדומים?, תרצה, 187-188

תרצ"ו


/ ידיעות בית הספרים, תרצו, 197-199
שוחטמן, ברוך, / הפועל הצעיר, "פרקי הפועל הצעיר" (תרצה)., תרצו, 218-228
צ'ריקובר, אביגדור, / קורנליוס טקיטוס, "גרמניה" (תרצה)., תרצו, 238-255
קלוזנר, יוסף, / Robert Travers Herford, "Talmud and apocrypha" (1933)., תרצו, 256-270
שטראוס, רפאל / Ismar Elbogen, "Geschichte der Juden in Deutschland" (1935)., תרצו, 271-272
שובה, משה, / Belle D. Mazur, "Studies on Jewry in Greece" (1935)., תרצו, 271-
פרי, חירם, / Isaiah Sonne, "Intorno alla vita di Leone Ebreo" (1934)., תרצו, 272-
בר, יצחק, / Raphael Straus, "Die Judengemeinde Regensburg im ausgehenden Mittelalter" (1932)., תרצו, 277-280
סוקניק, אלעזר ליפה בן משה, / David Diringer, "Le iscrizioni antico-ebraiche palestinesi" (1934)., תרצו, 283-284
בראפמאן, משה מאיר בן שמואל / Louis Herbert Gray, "Introduction to Semitic Comparative Linguistics" (1934)., תרצו, 294-295
זונה, ישעיה, / חיים שירמן, "מבחר השירה העברית באיטליה" (תרצד)., תרצו, 300-305
וילהלם, קורט / הדוכס והתלמוד., תרצו, 323-336
אשכולי, אהרן זאב, / הפלשים: ביבליוגרפיה., תרצו, 340-341
יערי, אברהם, / נשים במלאכת הדפוס העברית. , תרצו, 342-344
שירמן, חיים, / אסף פיוטים מתורקיה בספריה הלאומית., תרצו, 345-346
הלפרין, ישראל, / מקורות ועד גליל לבוב (תקו-תקח)., תרצו, 358-359
ריבקינד, יצחק, / עוד על האשה העברית והספר העברי., תרצו, 364-365
פוגרבינסקי, יוחנן בן אפרים, / הוספות לביבליוגרפיה., תרצו, 368-378
ליברמן, שאול בן משה, / על שני כתבי יד., תרצו, 379-387
הברמן, אברהם מאיר, / נשים מעתיקות., תרצו, 388-
קוק, שאול חנא, / אלעזר בן יעקב הבבלי, "דיואן, קובץ שירים" (תרצה)., תרצו, 389-391
יערי, אברהם. / מצאצאי שונצין., תרצו, 392-399
דה סילוא רוזה, יעקב / מלואים לס' "רשימת ספרי לאדינו" מאת אברהם יערי., תרצו, 400-416

תרצו


שוחטמן, ברוך, / חיים נחמן ביאליק, "דברים שבעל פה" (תרצה)., תרצו, 421-424
שוחטמן, ברוך, / יצחק בן צבי, "כתבי יצחק בן צבי, א-ב" (תרצו)., תרצו, 441-442
אולסבנגר, עמנואל, / אשר אברהם אבא אלתר דרויאנוב, "ספר הבדיחה והחדוד" (תרצה)., תרצו, 444-447
נואק, פ. / אברהם יהודה לוי, "בריאות הצבור" (תרצה)., תרצו, 453-455
ריפנברג, אברהם אדולף, / מרדכי נרקיס, "מטבעות ארץ ישראל, א" (תרצו)., תרצו, 459-460
/ ידיעות בית הספרים, תרצו, 475-476
אוסישקין, שמואל, / Frederic M. Goadby, "The land law of Palestine" (1935)., תרצו, 477-479
ברגמן, שמואל הוגו, / Shlomo Shunami, "Bibliography of Jewish Bibliographies" (1936)., תרצו, 484-485
רוזן, חיים, / Umberto Cassuto, "I manoscritti Palatini ebraici della Biblioteca apostolica Vaticane e la loro storia" (1935)., תרצו, 498-513
שטראוס, רפאל / Ismar Elbogen (ed.), "Germania Judaica" (1934)., תרצו, 524-539
סנדלר, אהרן / Guido Kisch, "Die Prager Universität und die Juden, 1348-1848" (1935)., תרצו, 540-552
גויטיין, שלמה דב, / Franz Rosenzweig, "Briefe" (1935)., תרצו, 553-
נרקיס, מרדכי, / Alfred Rubens, "Anglo-Jewish portraits" (1935)., תרצו, 1-6
קוק, שאול חנא, / משה בן יעקב ן' עזרא, "שירי החול" (תרצה)., תרצו, 1-6
/ ידיעות בית הספרים, תרצו, 10-13
יערי, אברהם, / Abraham Galanté, "La presse judéo-espagnole mondiale" (1935)., תרצו, 14-
גויטיין, שלמה דב, / D. B. Macdonald, "The Hebrew literary genius, an interpretation" (1933)., תרצו, 15-18
גויטיין, שלמה דב, / James Alan Montgomery, "Arabia and the Bible" (1934)., תרצו, 18-24
ליברמן, שאול בן משה, / "מסכת כלה" (תרצו)., תרצו, 24-25
מרכוס, שמעון / Abraham Galanté, "Nouveaux documents sur Sabbetai Sevi" (1935)., תרצו, 30-32
ויינריב, דב, / Filip Friedman, "Dzieje Żydów w Łodzi od początków osadnictwa Żydów do r. 1863" (1935)., תרצו, 38-40
שוחטמן, ברוך, / Sucher Ber Weinryb, "Neueste Wirtschaftsgeschichte der Juden in Russland und Polen" (1934)., תרצו, 56-60
נרקיס, מרדכי, / Rahel Wischnitzer, "Symbole und Gestalten der jüdischen Kunst" (1935)., תרצו, 64-66
שוחטמן, ברוך, / Ernst Simon, "Chajjim Nachman Bialik; eine einführung in sein Leben und sein Werk" (1935)., תרצו, 68-70
ריבקינד, יצחק, / שיורי ספר: בעיות, הערות ורשימות ביבליוגרפיות., תרצו, 97-112
יערי, אברהם. / גרים במלאכת הדפוס העברית., תרצו, 113-129
אשכולי, אהרן זאב, / הפלשים: ביבליוגרפיה., תרצו, 130-135
אסף, שמחה, / נוספות לתולדות היהודים בקורדיסטאן., תרצו, 136-
ליבוביץ, נחמיה שמואל, / מלואים למאמר "נשים מעתיקות". , תרצו, 159-
/ ידיעות בית הספרים, תרצו, 137-141
שוחטמן, ברוך, / זאב ז'בוטינסקי, "כתבים נבחרים; א - גולה והתבוללות" (תרצו)., תרצו, 146-147
ילון, חנוך, / משה צבי סגל, "דקדוק לשון המשנה" (תרצו)., תרצו, 148-149
בנעט, דוד צבי, / Moses ben Maimon, "Makala fi sana'at al'mantik" (1935)., תרצו, 155-156
בן מנחם, נפתלי, / נחמיה שמואל ליבוביץ, "רבי אברהם סבע וספריו" (תרצו)., תרצו, 160-170
פרי, חירם, / Manya Lifschitz-Golden, "Les Juifs dans la littérature française du moyen âge" (1935)., תרצו, 170-173
שטראוס, רפאל / Leopold Moses, "Die Juden in Niederösterreich" (1935)., תרצו, 183-185
שירמן, חיים, / שמואל הנגיד: רשימה ביבליוגרפית., תרצו, 185-188
אשכולי, אהרן זאב, / הפלשים: ביבליוגרפיה., תרצו, 200-201
יערי, אברהם. / שלשה תרגומים של "אגרת בעלי חיים" ליודית., תרצו, 201-202
יערי, אברהם. / תרגום יודי בלתי ידוע של "חובות הלבבות"., תרצו, 202-203
אסף, שמחה, / על כתב יד אחד מקוג'ין., תרצו, 206-210
/ , תרצ"ז, -
/ ידיעות בית הספרים, תרצז, 237-239
יערי, אברהם, / "ספר האישים; לכסיקון ארצישראלי" (תרצז)., תרצז, 240-257
סימון, אריה, / אפלטון, "המדינה" בתרגום צ. דיזנדרוק (תרצו)., תרצז, 258-263
אולבריט, וילים פוקסול, / ח. א. גינזברג, "כתבי אוגרית" (תרצו)., תרצז, 264-267
שוחטמן, ברוך, / מנחם שינקין, "כתבי מנחם שיינקין" (תרצה)., תרצז, 269-271
גויטיין, שלמה דב, / Abraham Heschel, "Die Prophetie" (1936)., תרצז, 277-279
ברגמן, שמואל הוגו, / Mordecai Menahem Kaplan, "Judaism in transition" (1936)., תרצז, 287-293
שטראוס, רפאל / Werner Heise, "Die Juden in der Mark Brandenburg bis zum Jahre 1571" (1932)., תרצז, 302-303
הרליץ, גאורג, / Adolf Böhm, "Die zionistische Bewegung" (1935)., תרצז, 341-343
בראון, נח, / Hilma Granqvist, "Marriage conditions in a Palestinian village" (1935)., תרצז, 344-348
קלנר, דוד / Geroge Adam Smith, "Historical atlas of the Holy Land" (1936)., תרצז, 360-372
נרקיס, מרדכי, / Franz Landsberger, "Einführung in die jüdische Kunst" (1935)., תרצז, 368-369
נרקיס, מרדכי, / Adolf Reifenberg, "Portrait coins of the Herodian kings" (1935)., תרצז, 370-372
ריבקינד, יצחק, / למפתח הצואות., תרצז, 377-388
אשכולי, אהרן זאב, / הפלשים :ביבליוגרפיה., תרצז, 389-
יואל, יששכר, / אוסף כתבי יד מבית דפוס ראם., תרצז, 390-
יערי, אברהם. / תלונות המגיהים על הדפסה בשבת ע"י גויים., תרצז, 391-392

תרצז


יערי, אברהם. / הדפוס העברי בברסלב. , תרצז, 404-
פריד, נפתלי. / ל"הפלשים". , תרצז, 405-406
/ ידיעות בית הספרים, תרצז, 423-424
ריבקינד, יצחק, / ספרות לאדינו., תרצז, 427-428
ויינריב, דב, / קטעי כתבי יד עבריים של יהודי שלזיה בסוף ימי הבינים., תרצז, 442-444
קון, פינחס, / מילדות כמחברות ספרים לפני מאה שנה בווילנא., תרצז, 452-455
יערי, אברהם. / לתולדות בית דפוסו של אליעזר שלמה מאיטליה במנטובה., תרצז, 489-490
הברמן, אברהם מאיר, / למאמרו של א. יערי "הדפוס העברי בברסלב". , תרצז, 491-496
פריס-חורב, יהודה / מנחם בן שלמה מאירי, "פירוש לספר תהלים" (תרצו)., תרצז, 497-499
גולדשמידט, דניאל, / "Septuaginta", edited by Alfred Rahlfs (1935)., תרצז, 500-501
כהן, מ. ד. / יעקב ליב קרוך, "חזקה רבא" (תרצו)., תרצז, 501-511
שלום, גרשם, / חיים יצחק בונין, "משנה חב"ד, א" (תרצו)., תרצז, 511-513
מרכוס, שמעון / שלמה א. רוזנס, "קורות היהודית בתורקיה וארצות הקדם" (תרצז-תרצח)., תרצז, 515-516
הד, אוריאל, / اسد رستم, "الاصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي باشا" (1930-1934)., תרצז, 146-147
קלאר, בנימין, / המכון לחקר השירה העברית, "ידיעות המכון..." (תרצו-תרצז)., תרצז, 1-6
סדן, דב, / א. מ. הברמן, "מחברת הוכוחים לפני המלך מיששכר שמחה"., תרצז, 12-13
שוחטמן, ברוך, / Benjamin Klar, "Chajim-Nachman Bialik; Leben für ein Volk" (1936)., תרצז, 23-36
רות, בצלאל, / הדפוס העברי בלונדון :ניסיון ביבליוגרפי., תרצז, 37-40
/ ידיעות בית הספרים, תרצז, 41-44
שוחטמן, ברוך, / חיים וייצמן, "דברים; נאומים, מאמרים ומכתבים" (תרצז)., תרצז, 46-47
גוטמן, יהושע, / משה בן מימון, "מורה הנבוכים" (תרצה)., תרצז, 67-69
קליין, ש. / Michael Avi-Yonah, "Map of Roman Palestine" (1936)., תרצז, 84-85
גולדשמידט, דניאל, / Ludwig Köhler, "Theologie des Alten Testaments" (1936)., תרצז, 108-113
גולדשמידט, דניאל, / A. Brody, "Der Mišna-Traktat Tamid" (1936)., תרצז, 114-133
שטראוס, רפאל / Max Grunwald, "Vienna" (1936)., תרצז, 134-139
ליברמן, שאול בן משה, / שמואל קרויס, "תוספות הערוך השלם להרב חנוך יהודה קהוט" (תרצז)., תרצז, 151-152
יערי, אברהם, / שלשה דורות של מדפיסים אשכנזים בקושטא :יונה בן יעקב אשכנזי, בניו ובני בניו., תרצז, 154-156
גויטיין, שלמה דב, / כ"י עברי-ערבי על קורות היהודים בתימן., תרצז, 178-182
קוק, שאול חנא. / הערות למאמר "תלונות המגיהים על הדפסה בשבת ע"י גויים", תרצז, 199-200
קוק, שאול חנא. / הערות. למאמרו של י' יואל , תרצז, 206-207
ליברמן, חיים, / הערות לתרגומים של "אגרת בעלי חיים" ליודית., תרצז, 224-225
/ ידיעות בית הספרים, תרצז, 230-232
שוחטמן, ברוך, / שמואל איזנשטדט (עורך), "יחיאל צ'לינוב; פרקי חייו ופעולתו, זכרונות, כתבים, נאומים, מכתבים" (תרצז)., תרצז, 270-271
שוחטמן, ברוך, / משה מדזיני, "המדיניות הציונית; מראשיתה ועד מותו של הרצל" (תרצז)., תרצז, -
אבי יונה, מיכאל, / אברהם שליט, "המשטר הרומאי בארץ-ישראל" (תרצז)., תרצז, 273-277
ליברמן, שאול בן משה, / "Siphre zu Deuteronomium", edited by Louis Finkelstein (1937)., תרצז, 286-
בר, יצחק, / Baruch Braunstein, "The Chuetas of Majorca; conversos and the inquisition of Majorca" (1936)., תרצז, 296-297
גולדשמידט, דניאל, / Constantin Hohenlohe, "Einfluss des Christentums auf das Corpus juris civilis" (1937)., תרצז, 310-312
שוחטמן, ברוך, / Mendel Mark, "Le peuple juif à la poursuite d'un équilibre économique" (1936)., תרצז, 320-338
בר, יצחק, / René Grousset, "Histoire des croisades et du royaume franc de Jérusalem"., תרצז, 348-351
נרקיס, מרדכי, / Jacob Zwarts, "De zevenarmige kandelaar in de Romeinse diaspora" (1935)., תרצז, 352-354
זונה, ישעיה, / לראשיתו של הדפוס העברי בספרד., תרצז, 358-361
רות, בצלאל, / הדפוס העברי בלונדון :ניסיון ביבליוגרפי., תרצז, 382-390
יערי, אברהם. / מלואים למאמר הקודם., תרצז, 391-
יערי, אברהם. / ספרי דפוס על קלף בגנזי ששון., תרצז, 399-400
ויינריב, דב, / שד"ר מחברון בשנות תקע"ד-ע"ו בגמרניה והולנד., תרצז, 401-402
אלון, גדליה, / חיים טשרנוביץ, "תולדות ההלכה" (תרצו)., תרצז, 408-414

תרצ"ח


/ ידיעות בית הספרים, תרצ"ח, 416-420
דוכן, משה, / אברהם פלמן, "דיני חברות בארץ ישראל להלכה ולמעשה" (תרצז)., תרצח, 450-451
פריס-חורב, יהודה / שלמה בן יצחק, "פרשנ-דתא, ג" (תרצו)., תרצח, 459-463
אשבל, דב, / Theodor Zlocisti, "Klimatologie und Pathologie Palaestinas" (1937)., תרצח, 489-492
שוחטמן, ברוך, / Иваск, Удо Георгиевич, "Еврейская периодическая печать в России" (1935)., תרצח, 493-495
נרקיס, מרדכי, / Isaac da Costa, "Noble Families among the Sephardic Jews" (1936)., תרצח, 496-500
בר, יצחק, / "Homenatge a Antoni Rubió i Lluch" (1936)., תרצח, 501-512
שוחטמן, ברוך, / Salomon Goldelman, "Löst der Kommunismus die Judenfrage? Rote Assimilation und Sowjet-Zionismus" (1937)., תרצח, 520-
שובה, משה, / Jean-Baptiste Frey, "Corpus inscriptionum iudaicarum" (1936)., תרצח, 13-14
יערי, אברהם, / שלשה דורות של מדפיסים אשכנזים בקושטא :יונה בן יעקב אשכנזי, בניו ובני בניו., תרצח, 21-26
אסף, שמחה, / שו"ת ר' עזריאל דאיינה., תרצח, 25-
זונה, ישעיה. / לרשימת יערי בדבר ספרי דפוס על קלף בגנזי ששון. , תרצח, 28-29
/ ידיעות בית הספרים, תרצ"ח, 30-
/ ידיעות בית הספרים, תרצ"ח, 46-47
קלאר, בנימין, / טדרוס אבולעפיה, "גן המשלים והחידות" (תרצז)., תרצח, 47-48
אסף, שמחה, / שו"ת ר' עזריאל דאיינה., תרצח, 51-58
הרלינג, ישראל אליהו בן משה דוד, / הערות נחמיה חייא חיון בכתב ידו לספר אש דת לר' דוד ניטו., תרצח, 61-
קוק, שאול חנא, / הערה לדברי הר"ע דאיינה. , תרצח, 62-66
ריבלין, אליעזר בן בנימין, / משה דוד גאון, "יהודי המזרח בארץ ישראל, ב" (תרצח)., תרצח, 68-73
מ.ס. / ספר שות מבית מאיר., תרצח, 77-80
מזר, בנימין, / בן ציון דינבורג, "ישראל בארצו, א" (תרצח)., תרצח, 82-
דוכן, משה, / פלטיאל דיקשטין, "דיני עונשין, בשימת לב מיוחדת למשפט העברי ולמשפט הנוהג בארץ ישראל בזמן הזה" (1938)., תרצח, 83-
שוחטמן, ברוך, / פישל לחובר, "חיים נחמן ביאליק; חייו ויצירותיו, א" (תרצז)., תרצח, 89-
פלסנר, מאיר מרטין, / "אלקראן" בתרגום יוסף יואל ריבלין (תרצו)., תרצח, 90-
ליברמן, שאול בן משה, / "מסכת סופרים" בהוצאת מיכאל היגער (תרצז)., תרצח, 94-99
שוחטמן, ברוך, / שאול גינזבורג, "היסטארישע ווערק, 1-2" (תרצז)., תרצח, 100-118
אולבריט, וילים פוקסול, / Elias Auerbach, "Wueste und Gelobtes Land" (1936)., תרצח, 119-130
יערי, אברהם, / שלשה דורות של מדפיסים אשכנזים בקושטא :יונה בן יעקב אשכנזי, בניו ובני בניו., תרצח, 135-142
שוחטמן, ברוך, / חיים נחמן ביאליק, "אגרות חיים נחמן ביאליק" (תרצח)., תרצט, 148-149
/ ידיעות בית הספרים, תרצ"ח, 157-159
שוחטמן, ברוך, / פישל לחובר, "חיים נחמן ביאליק; חייו ויצירותיו, ב" (תרצח)., תרצח, 167-168
שוחטמן, ברוך, / אהרן דוד גורדון, "קיצור כתבי א. ד. גורדון בכרך אחד" (תרצו)., תרצח, 169-171
שוחטמן, ברוך, / יעקב בן ישעיהו מזא"ה, "זכרונות, א-ד" (תרצו)., תרצח, 174-175
אלון, גדליה, / עזרא ד', "ס' חזונות אסר שאלתיאל" (תרצו)., תרצח, 178-
קלאר, בנימין, / אפרים פורת, "לשון חכמים, לפי מסורות בבליות שבכתבי יד ישנים" (תרצח)., תרצח, 192-193
גולדשמידט, דניאל, / "Biblica hebraica", edited by Rud. Kittel (1937)., תרצח, 199-201
שובה, משה, / Frederic G. Kenyon, "Bible and N.T. tr. Greek" (1933-1937)., תרצח, 207-210
רות, בצלאל, / Fritz Baer, "Die Juden im christlichen Spanien"., תרצח, 211-212
בר, יצחק, / Salo Wittmayer Baron, "A social and religious history of the Jews" (1937)., תרצח, 214-217
פרי, חירם, / Umberto Cassuto, "Storia della letteratura ebraica postbiblica" (1938)., תרצח, 236-248
הלפרין, ישראל, / Ignacy Schiper, "Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich" (1937)., תרצח, 249-252
אורבך, אפרים אלימלך, / רשימת ספרים עבריים מראשית ימי הדפוס., תרצח, 257-265
יערי, אברהם, / שלשה דורות של מדפיסים אשכנזים בקושטא :יונה בן יעקב אשכנזי, בניו ובני בניו., תרצח, 271-274
ליברמן, חיים, / מלואים לביבליוגרפיה של הגדות פסח. , תרצח, 277-283
זונה, ישעיה. / למאמרו של הרב אסף על קובץ תשובותיו של ר"ע דאיינה., תרצח, 288-289
/ ידיעות בית הספרים, תרצ"ח, 310-311
פלסנר, מאיר מרטין, / אברהם בן משה בן מימון, "תשובות רבנו אברהם" (תרצח)., תרצח, 315-
קלאר, בנימין, / יניי, "פיוטי יניי, מלוקטים מתוך כתבי הגניזה ומקורות אחרים ע"י מנחם זולאי" (תרצח)., תרצח, 319-
פולוצקי, יעקב, / Alan Rowe, "A catalogue of Egyptian scarabs, scaraboids, seals and amulets in the Palestine Archaeological Museum" (1936)., תרצח, 320-321
גויטיין, שלמה דב, / Roubène Abrahamian, "Dialectes des Israélites de Hamadan et d'Ispahan et dialecte de Baba Tahir" (1936)., תרצח, 323-
שוחטמן, ברוך, / ישראל צינבערג, "די געשיכטע פון דער ליטעראטור ביי יידן" (1936-1937)., תרצח, 337-339
שירמן, חיים, / תרגומי "ציון הלא תשאלי" ליהודה הלוי., תרצח, 340-341
זונה, ישעיה, / דפוסים אחדים בלתי ידועים נזכרים ברשימת ספרים בכתב יד מתחלת המאה הי"ח., תרצח, 343-345
נרקיס, מרדכי, / חותמת דגם של רבי נפתלי כהן., תרצח, 346-348
יערי, אברהם. / ציורי ירושלם ומקום המקדש כקישוט בספרים עבריים. , תרצח, 355-357
אסף, שמחה, / לשו"ת ר' עזריאל דאיינה. , תרצח, 360-364
נייהויזען, חיים שמעון, / ספר חנוך בספר הזהר., תרצח, 365-371
קלוזנר, יהודה אריה, / לתנועתו של שלמה מלכו., תרצח, 372-379

תרצ"ט


שוחטמן, ברוך, / אהרן שמואל ליברמן (עורך), "האמת; העתון הסוציאליסטי הראשון בעברית" (תרצח)., תרצט, 381-388
שוחטמן, ברוך, / חיים נחמן ביאליק, "אגרות חיים נחמן ביאליק" (תרצח)., תרצט, 394-398
שוחטמן, ברוך, / דב שטוק, "ממחוז הילדות; עשרים פרקים" (תרצח)., תרצט, 402-403
גרונולד, קורט / David Horowitz and Rita Hinden, "Economic survey of Palestine" (1938)., תרצט, 405-409
גויטיין, שלמה דב, / Abraham b. Moses b. Maimon, "The high ways to perfection of Abraham Maimonides, 2" (1938)., תרצט, 416-418
אשתור, אלי, / Walter Joseph Fischel, "Jews in the economic and political life of mediaeval Islam" (1937)., תרצט, 424-426
נרקיס, מרדכי, / ה. י. אבוהב, מפתח נחושת יהודי שלא היה ולא נברא., תרצט, 427-428
וילנסקי, מיכאל, / הערות ביבליוגרפיות., תרצט, 428-429
ריבקינד, יצחק, / עוד תוצאות מ"מסילת ישרים"., תרצט, 430-431
יערי, אברהם. / עוד תלונות המגיהים על הדפסה בשבת ע"י גויים. , תרצט, 432-
יערי, אברהם. / דקדוקי ספרים., תרצט, 447-455
יערי, אברהם. / חותמת מו"ל נגד גניבה., תרצט, 474-477
כץ, שמחה / הוספות לרשימת דפוסי טארנאפאל., תרצט, 478-479
/ ידיעות בית הספרים, תרצ"ט, 480-484
נרקיס, מרדכי, / "זכור יום המוות" :על אודות memento mori יהודי באוסף נויהיים., תרצט, 498-497
כץ, שמחה / תרגומי תנ"ך מאת מנחם מנדיל לפין מסטאנוב., תרצט, 498-515
שוחטמן, ברוך, / אלכס ביין (עורך), "ספר מוצקין; כתבים ונאומים נבחרים, ביאוגרפיה ודברי הערכה" (תרצט)., תרצט, 515-524
זונה, ישעיה. / הספרות השדרי"ת וציורי ביהמ"ק בדפוסים העבריים., תרצט, 525-545
אלון, גדליה, / "הספרים החיצונים" בהוצאת אברהם כהנא (תרצז)., תרצט, 545-552
גליק, נלסון בן משה יצחק, / B. Maisler, "History of Palestine, I" (1938)., תרצט, 12-13
שוחטמן, ברוך, / יעקב פיכמן, "אנשי בשורה; שבע מסות" (תרצח)., תרצט, 14-17
ברגמן, שמואל הוגו, / צבי רודי, "לכסיקון לפילוסופיה והמדעים הקרובים לה" (תרצט)., תרצט, 22-28
סגל, משה צבי, / Jacob Hoschander, "The Priests and Prophets" (1938)., תרצט, 29-30
גולדשמידט, דניאל, / Arthur Lukyn Williams, "Adversus Judaeis; a bird's-eye view of Christian apologiae until the renaissance" (1935)., תרצט, 31-32
קלאר, בנימין, / ארבעה שמות ספרים., תרצט, 34-36
שוחטמן, ברוך, / נתן מיכאל גלבר, "הצהרת בלפור ותולדותיה" (תרצט)., תרצט, 45-46
הלפרין, ישראל, / דב ויינריב, "מחקרים בתולדות הכלכלה והחברה של יהודי פולין" (1939)., תרצט, 54-55
קלאר, בנימין, / שמעון בן יצחק, "פיוטי רבי שמעון ב"ר יצחק" (תרצח)., תרצט, 59-
הינמן, יצחק, / Erwin R. Goodenough, "The politics of Philo Judaeus; practice and theory" (1938)., תרצט, 74-75
צ'ריקובר, אביגדור, / "The Adler Papyri; the Greek Text", edited by Elkan Nathan Adler, John Gavin Tait and Fritz M. Heichelheim (1939)., תרצט, 76-79
שוחטמן, ברוך, / Peter Thomsen, "Die Palaestina-Literatur, eine internationale Bibliographie, 5" (1938)., תרצט, 95-104
בראפמאן, משה מאיר בן שמואל / G. R. Driver, "Problems of the Hebrew verbal system" (1936)., תרצט, 105-110
קון, פינחס, / תעודות של מכירת ספרים בין הקראים בליטא., תרצט, 111-116
/ ידיעות בית הספרים, תרצ"ט, 117-130
קליגלר, ישראל יעקב בן אהרן, / משה בריל, "הילד כבד האזן וחנוכו" (תרצט)., תרצט, 131-
שוחטמן, ברוך, / גצל קרסל, "מדעי החברה בעברית; ביבליוגרפיה" (תרצט)., תרצט, 132-133
אולבריט, וילים פוקסול, / Harry Torczyner, "The Lachish letters" (1938)., תרצט, 134-
שלום, גרשם, / Mortimer J. Cohen, "Jacob Emden; a man of controversy" (1937)., תרצט, 161-166
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / Louis Félix Abel, "Géographie de la Palestine" (1938)., תרצט, 184-190
שוחטמן, ברוך, / Emil Bernhard Cohn, "David Wolffsohn, Herzls Nachfolger" (1939)., תרצט, 197-203
פרי, חירם, / Abraham b. Meir ibn Ezra, "The beginning of wisdom; an astrological treatise" (1939)., תרצט, 210-212
זונה, ישעיה, / טיולים ביבליוגרפיים., תרצט, 213-
בן מנחם, נפתלי, / על ספריו של ר' מנשה מאיליה., תרצט, 227-233

1950-1940

 

ת"ש


שוחטמן, ברוך, / אחד העם, "לקט; לקוטים מתוך מאמריו ואגרותיו של אחד העם" (תרצח)., תש, 245-251
שוחטמן, ברוך, / חיים נחמן ביאליק, "אגרות חיים נחמן ביאליק, ה" (תרצט)., תש, 252-264
מזר, בנימין, / שמואל קליין (עורך), "ספר הישוב, א" (תרצט)., תש, 265-266
סגל, משה צבי, / דוד ילין, "חקרי מקרא; באורים חדשים במקראות" (תרצט)., תש, 297-300
נייהויזען, חיים שמעון, / Leo Jung (ed.), "Judaism in a Changing World" (1939)., תש, 303-305
אבי יונה, מיכאל, / Joshua Starr, "The Jews in the Byzantine Empire 641-1204" (1939)., תש, 309-311
קלאר, בנימין, / ישראל דודזון ז"ל., תש, 311-312
אסף, שמחה, / הפצת ספרים בתימן ע"י שליחי ארץ ישראל., תש, 312-314
הברמן, אברהם מאיר, / ההתנגדות להדפסת חומשים וסידורים על ידי גויים., תש, 95-108
יערי, אברהם. / סימני לויה בדגלי המדפיסים והמחברים העברים. , תש, 123-129
קוק, שאול חנא, / הערות ל"הקינה על הגזרות על פלונייא". טז,ד (תש) 520., תש, 281-284
קלאר, בנימין, / אברהם בן עזריאל, "ספר ערוגת הבשם" (תרצט)., תש, 420-421
בראואר, אריך, / חיים בן יחיא חבשוש, "מסעות חבשוש; ספורו של ר' חיים בן יחיא חבשוש על מסעותיו עם יוסף הלוי בתימן המזרחית ועל חיי היהודים והערבים שם" (תרצט)., תש, 421-422
שוחטמן, ברוך, / צבי קרול וצדוק לינמן, "ספר בית הקברות הישן בתל אביב" (תש)., תש, 424-
גויטיין, שלמה דב, / Leo Haefeli, "Spruchweisheit und Volksleben in Palaestina" (1939)., תש, 1-2
הורביץ, יעקב, / Albert M. Hyamson, "The British consulate in Jerusalem in relations to the Jews of Palestine 1838-1914" (1939)., תש, 7-
קוק, שאול חנא, / בדבר שם מחבר "ספר החינוך"., תש, 33-35
קרסל, גצל, / כתבי אליקים המילזאהגי., תש, 63-64
יערי, אברהם. / בית דפוסה של הרבנית יהודית ראזאניש בלבוב. , תש, 65-68
שטראוס, א. / אסף כתבי הגניזה אשר בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלם., תש, 83-86
קרסל, גצל, / מיהו מחבר הספרים "ילקוט הרועים" ו"דער יודישער פאר פסח"?, תש, 87-94
מרגליות, ראובן, / עוללות ביבליוגרפיות., תש, 109-116
ורסס, שמואל, / גלגוליו של הספר "חמת דמשק" :במלאת מאה שנה לעלילת דמשק., תש, 464-467
קלאר, בנימין, / המכון לחקר השירה העברית, "ידיעות המכון לחקר השירה העברית בירושלים, ד-ה" (תרצח-תרצט)., תש, 111-112
אלון, גדליה, / אשר גולק, "תולדות המשפט בישראל בתקופת התלמוד" (תרצט)., תש, 117-
שוחטמן, ברוך, / חיים נחמן ביאליק, "אגרות חיים נחמן ביאליק" (תרצח)., תש, 119-120
שוחטמן, ברוך, / הסתדרות העובדים העברים הכללית בא"י, "חומר ביבליוגרפי בשאלות ההסתדרות הכללית ועניני האיגוד המקצועי, א" (תרצט)., תש, 137-147
וירשובסקי, חיים, / אהרן קמינקא, "טרגדיות נבחרות של איסכילוס, סופוקלס ואורפידס" (תש)., תש, 148-149
שלם, נתן, / שמואל קלין, "ארץ יהודה; מימי העליה מבבל עד חתימת התלמוד" (תרצט)., תש, 152-160
מערכת קריית ספר / ד"ר שמחה כץ ז"ל., תש, 168-174
שוחטמן, ברוך, / כתבי פרופיסור אשר גולאק ז"ל., תש, 210-
גונסברג, ד. / חבורי ר' אברהם ביכלר ז"ל., תש, 211-214
יערי, אברהם, / המדפיסים בני פואה., תש, 215-221
הברמן, אברהם מאיר, / הדפוס העברי בקורפו., תש, 222-237
אברמסון, שרגא, / הערות בעניני פיוט., תש, 238-241
רצהבי, יהודה, / מי הוא מחברו של "מדרש חמדת ימים"?, תש, 242-244
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / דב אשבל, "מפת הגשמים למזרח הקרוב; ממוצע שנתי במ"מ" (תש)., תש, 245-247
שוחטמן, ברוך, / בנימין זאב הרצל, "מכתבים 1904-1896" (1937)., תש, 262-266
דירינגר, דוד / שמואל יבין, "תולדות הכתב העברי" (תרצט)., תש, 273-274
אברמסון, שרגא, / דוד ילין, "כתבים נבחרים, ב" (תרצט)., תש, 279-280
אלוני, נחמיה, / דוד ילין, "תורת השירה הספרדית" (תש)., תש, 284-289
פוזנר, עקיבא ברוך, / לוציוס אנאוס סנקא, "מכתבי מוסר; מכתבים א-ע"ו" (תש)., תש, 295-296
בר, יצחק, / דוד ראובני, "סיפור דוד הראובני" (תש)., תש, 302-312
בראפמאן, משה מאיר בן שמואל / Zellig S. Harris, "Development of the Canaanite dialects; an investigation in linguistic history" (1939)., תש, 370-381
שוחטמן, ברוך, / Шолом-Алейхем, 1859-1939 :биографический очерк и критические этюды., תש, 384-
קרסל, גצל, / הערות :על השם "מורה נבוכי הזמן" לספרו של רנ"ק., תש, 9-10
ברילינג, דב / הערות :אסור הדפסת ספרים על פקודת גירוש פראג מטעם קהלת המבורג בשנת 1745., תש, 15-19
קוק, שאול חנא, / עוד לענין "מדרש מי השלוח"., תש, 320-328

תש"א


יערי, אברהם. / דגלי שתי משפחות יהודיות באיטליה על כריכת כסף., תשא, 336-342
/ ידיעות בית הספרים, תשא, 107-111
קאסוטו, משה דוד, / דבורה ומתתיהו אבידב, "נתיבות בבקורת המקרא" (1940)., תשא, 261-262
גויטיין, שלמה דב, / משה בריל, "אוצר מלות היסוד בעתונות היומית הערבית" (תש)., תשא, 272-281
נוימן, דב / זיסמן מונטנר, "לקורות השפה העברית כשפת הלימוד בחכמת הרפואה" (תש)., תשא, 282-297
ילון, חנוך, / Solomon Fisch (ed.), "Midrash haggadol on the Pentateuch, Numbers" (1940)., תשא, 298-312
שוחטמן, ברוך, / Oscar Wolfsberg, "Zur Zeit- und Geistesgeschichte des Judentums" (1938)., תשא, 33-40
לווין, יהודה / Michael M. Zarchin, "Jews in the province of Posen; studies in the communal records of the eighteenth and nineteenth centuries" (1939)., תשא, 41-
אסף, שמחה, / פירוש לסדור רב סעדיה גאון מר' יוסף ראש הסדר ב"ר יעקב ראש בי רבנן., תשא, 45-48
קוק, שאול חנא, / הלכות קטנות להרא"ש., תשא, 61-66
אברמסון, שרגא, / הערות בעניני פיוט., תשא, 105-106
שוחטמן, ברוך, / שלמה גפשטין, "זאב ז'בוטינסקי; חייו, מלחמתו, הישגיו" (תשא)., תשא, 121-122
צובל, משה נחום / פרץ סנדלר, "הבאור לתורה של משה מנדלסון וסיעתו, התהוותו והשפעתו" (תשא)., תשא, 126-132
שובה, משה, / Michael Avi-Yonah, "Abbreviations in Greek inscriptions; the Near East, 200 B.C.-A.D. 1100" (1940)., תשא, 137-142
אסף, שמחה, / משה בן מימון, "קטעים מספר יד החזקה לרבנו משה בן מיימון" (תש)., תשא, 150-155
שוחטמן, ברוך, / נחמן דרוזדוב, "אחד העם; שטריכן פון זיין לעבן, כאראקטער און שאפונג" (1940)., תשא, 158-160
מערכת קריית ספר / מנחם מנדל פרובסט ז"ל., תשא, 178-
יערי, אברהם. / ציור שבע חומות יריחו בכתבי-יד עבריים., תשא, 179-181
יערי, אברהם. / צבי ודגים בדגלי המדפיסים והמחברים העבריים. , תשא, 182-189
אלוני, נחמיה, / מי חיבר את שקל הקודש?, תשא, 190-191
שטראוס, א. / מכתב פרטי מתקופת הממלוכנים., תשא, 192-198
נוימן, דב / דפוס לייפציג ודפוס קושטנטינא של ספר "האמונות והדעות"., תשא, 199-206
בן חורין, א. / מיכאל אסף, "תולדות הערבים בארץ ישראל, ב; הערבים תחת הצלבנים, הממלוכים והתורכים" (תשא)., תשא, 207-208
קרסל, גצל, / יוסף קלוזנר, "היסטוריה של הספרות העברית החדשה, ד" (תשא)., תשא, 215-220
ילון, חנוך, / שלמה בן יצחק, "פיוטי רש"י" (תשא)., תשא, 231-236
שוחטמן, ברוך, / Margery and Norman Bentwich, "Herbert Bentwich, the pilgrim father" (1940)., תשא, 239-241
שוחטמן, ברוך, / א. י. פריידענבערג, "זכרונות פון א ציוניסטישן סאלדאט" (1938)., תשא, 243-244
אסף, שמחה, / רשימות ספרים עתיקות., תשא, 353-356
יערי, אברהם, / ספרי יהודי בוכארה., תשא, 1-
שלום, גרשם, / סדר תפלות של ה"דונמה" מאיזמיר., תשא, 7-9

תש"ב


אסף, שמחה, / א. אפטוביצר, "מחקרים בספרות הגאונים" (תשא)., תשב, 10-12
גולדשמידט, דניאל, / סעדיה בן יוסף אלפיומי, "סדור רב סעדיה גאון" (תשא)., תשב, 183-
מנדילוב, אדם אברהם, / ויליאם שקספיר, "המלט, נסיך דנמרק" (תשב)., תשב, 14-16
ידיעות בית הספרים / מגמתנו, תשב, 73-76
בן חורין, א. / אוריאל היט, "ד'אהר אלעמר, שליט הגליל במאה הי"ח; פרשת חייו ופעולותיו" (תשב)., תשב, 140-143
קאסוטו, משה דוד, / פ. א. טילהבר, "אטלס היסטורי של עם ישראל" (תשב)., תשב, 144-
קלאר, בנימין, / משה בן יעקב ן' עזרא, "שירי החל, ב" (תשב)., תשב, 177-181
תשבי, ישעיה, / מאמרים מס' מערכת האלהות בס' הציוני., תשב, 184-199
שלום, גרשם, / סדר תפלות של ה"דונמה" מאיזמיר., תשב, 200-215
רצהבי, יהודה, / מן הפיוט התימני., תשב, 220-
ויל, גוטהולד, / לאחר חמשים שנה :הרצאה ברדיו ירושלים במלאת יובל שנים לייסוד בית הספרים., תשב, 229-231
הרטום, אליהו שמואל, / ספר "הלכות קצובות" מיוחס לרב יהודאי גאון (תשב)., תשב, 239-244
אברמסון, שרגא, / ב. מ. לוין, "אוצר הגאונים; תשובות גאוני בבל ופירושיהם על פי סדר הלמוד, יא" (תשב)., תשב, 55-57
שוחטמן, ברוך, / מ. י. פריד, "ימים ושנים; זכרונות וציורים מתקופה של חמשים שנה" (תרצט)., תשב, 58-64
הלפרין, ישראל, / ישראל קלויזנר, "וילנא בתקופת הגאון; המלחמה הרוחנית והחברתית בקהלת וילנא בתקופת הגר"א" (תשב)., תשב, 65-72
שוחטמן, ברוך, / Norman Bentwich, "Wanderer between two worlds" (1941)., תשב, 84-86
קלאר, בנימין, / חיים בראדי ז"ל :תרכח-תשב., תשב, 89-91
הלפרין, ישראל, / חיבורי יהודה לוין לקורות היהודים בפולין ושלזיה., תשב, 94-95
יואל, יששכר, / נוסח מקובל ונוסח מוגה בספר "משנה תורה" לרמב"ם., תשב, 95-97
גרונולד, מאיר, / דוד קארו ויהודה ליב מיזס., תשב, 104-105
קוטשר, יחזקאל, / F. Rosenthal, "Die aramaistische Forschung seit Th. Nöldekes Veröffentlichungen" (1939)., תשב, 112-114
יערי, אברהם, / ר' דוד ב"ר סלימאן ששון ז"ל., תשב, 114-116
שלום, גרשם, / כתביו האמתיים של האר"י בקבלה., תשב, 259-266
יערי, אברהם / האריה בדגלי המדפיסים העבריים., תשב, 267-276
אלוני, נחמיה, / הערות לחיי רנ"ק., תשב, 277-279

תש"ג


אסף, שמחה, / חננאל בן חושיאל מקירואן, "פרוש רבנו חננאל למסכת זבחים" (תשב)., תשג, 279-
וירשובסקי, חיים, / ישעיה תשבי, "תורת הרע והקליפה בקבלת האר"י" (תשב)., תשג, 280-
לוונשטיין, חנוך / מנגינות היהודים בתוי מוסיקה עד שנת 1800., תשג, 513-519
יערי, אברהם / הדפוס העברי במינקאוויץ. , תשג, 1-2
יערי, אברהם / הדפוס העברי בזסלב.., תשג, 7-8
הרכבי, צדקיהו / לא ראינו אינה ראיה., תשג, 9-
גרונולד, מאיר, / מחירי ספרים לפני מאה וחמשים שנה., תשג, 177-179
נרקיס, מרדכי, / יש מזל לישראל. , תשג, 194-196
/ ידיעות בית הספרים. , תשג, 133-134
גויטיין, שלמה דב, / שמחה אסף, "מקורות לתולדות החנוך בישראל; מתחילת ימי הבינים עד תקופת ההשכלה, ד" (תשג)., תשג, 137-139
שוחטמן, ברוך, / ברוך בן יהודה, "תולדות הציונות; תנועת התחיה והגאלה בישראל, א" (תשג)., תשג, 153-162
פריימן, אברהם חיים, / אברהם בן דוד מפוסקיר, "ספר חידושי הראב"ד על מסכת בבא קמא" (תש)., תשג, 171-176
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / Albert M. Hyamson, "The British Consulate in Jerusalem in relation to the Jews of Palestine 1838-1914, II" (1941)., תשג, 191-194
אלוני, נחמיה, / י. ל. זלוטניק, "מחברות מני קדם, א"., תשג, 25-28
אסף, שמחה, / זוטות., תשג, 35-36
אלון, גדליה, / Saul Lieberman, "Greek in Jewish Palestine; studies in the life and manners of Jewish Palestine in the II-IV centuries C.E." (1942)., תשג, 38-
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / אברהם יערי, "אגרות ארץ ישראל שכתבו היהודים היושבים בארץ לאחיהם שבגולה, מימי גלות בבל ועד שיבת ציון שבימינו" (תשג)., תשג, 41-42
שוחטמן, ברוך, / יעקב לשצינסקי, "היהודים ברוסיה הסוביטית ממהפכת אוקטובר עד מלחמת העולם השניה" (תשג)., תשג, 76-95
מרגליות, מרדכי, / יהודה קופמן, "מדרשי גאולה; פרקי האפוקליפסה היהודית מחתימת התלמוד הבבלי ועד ראשית האלף הששי" (תשג)., תשג, 128-131
שלום, גרשם, / ספרו הערבי של ר' יוסף ן' וקאר על הקבלה והפילוסופיה., תשג, 200-201
גולדשמידט, דניאל, / סדור תפלות כ"י מהמאה החמש-עשרה., תשג, 206-209
מיזל, יוסף, / מכתב מאת שמעון דובנוב ז"ל מהשנה האחרונה לחייו., תשג, 217-218

תש"ד


אלקושי, גדליה, / יוסף מיזל, "ר' שאול פינחס רבינוביץ (שפ"ר); האיש ופועלו" (1943)., תשד, 219-228
שובה, משה, / לוציוס א. סנקא, "מכתבי מוסר; מכתבים ע"ז-קכ"ד" (תשב)., תשד, 229-230
צידרוביץ, גרשון / Roberto Bachi, "Inquiry into poverty and malnutrition among the Jews of Jerusalem" (1943)., תשד, 231-246
גרזון-קיוי, אסתר, / Henry George Farmer, "Sa'adyah Gaon on the influence of music" (1943)., תשד, 247-248
ילון, חנוך, / שקל הקודש :הנספח ללשון למודים לר"ד אבן יחיא., תשד, 12-17
יערי, אברהם. / הדפוס העברי בהרובשוב. , תשד, 18-19
זקש, מרדכי יהודה ליב בן שניאור זלמן זאב, / פרישת רבינו אליהו מלונדריש לברכות., תשד, 100-124
בן צבי, יצחק, / ספר שירות ותשבחות של השבתאים., תשד, 179-186
סגל, משה צבי, / ספר אלעזר בן עיריי., תשד, 192-203
תשבי, ישעיה, / נתן בנימין מעזה, "בעקבות משיח; אוסף מקורות מראשית התפתחות האמונה השבתאית" (תשד)., תשד, 217-220
שוחטמן, ברוך, / שמואל יבנאלי (עורך), "ספר הציונות; מבחר הספרות הציונית ורשומי התנועה ומפעליה בגילוייהם ובהשתלשלותם ההיסטורית, ב" (תשב-תשד)., תשד, 238-242
לנדאו, מנחם / אברהם נ. פולק, "כזריה; תולדות ממלכה יהודית באירופה" (תשג)., תשד, 61-64
בן צבי, יצחק, / ספר שירות ותשבחות של השבתאים., תשד, 49-72
אלקושי, גדליה / נוספות ותיקונים לביבליוגרפיה של מאמרי יל"ג בעברית. , תשד, 19-24
יערי, אברהם. / הדפוס העברי בברדיטשוב., תשד, 125-136
בן מנחם, נפתלי / הערה, קרית ספר , תשד, 144-150
בן צבי, יצחק, / ספר שירות ותשבחות של השבתאים., תשד, 152-154
ברסלבי, יוסף, / שמחה אסף ול. א. מאיר (עורכים), "ספר הישוב, ב" (תשד)., תשד, 187-192
שוחטמן, ברוך, / אברהם לוינסון, "ביבליוגרפיה ציונית; מבחר הספרות הציונית להשתלמות והדרכה" (תשג)., תשד, 204-213
שלום, גרשם, / האם חיבר הרמב"ן את ס' אגרת הקודש?, תשד, 46-60
לוונשטיין, חנוך / חכמת המוסיקה במקורות יהודיים מהמאה הי' ועד המאה הי"ז., תשד, 214-
יערי, אברהם, / קטלוג מקורי מבית דפוסו של מנשה בן ישראל באמשטרדם., תשד, 215-216
בן צבי, יצחק, / ספר שירות ותשבחות של השבתאים., תשד, 253-254
רבינוביץ, מיכל יצחק בן יעקב גרשון, / לקוטי צבי מדפוס שדה לבן., תשד, 259-261
פוגרבינסקי, יוחנן בן אפרים, / הערות ל"נוספות ותיקונים לביבליוגרפיה של מאמרי יל"ג בעברית". , תשד, 265-269

תש"ה


/ ידיעות בית הספרים, תשה, 284-295
אברמסון, שרגא, / ב. מ. לוין, "אוצר הגאונים; תשובות גאוני בבל ופירושיהם על פי סדר התלמוד, יב" (תשג)., תשה, 296-301
הרטום, אליהו שמואל, / משה אביגדור שולוס, "רומא וירושלים; תולדות היחס של יהודי איטליה לארץ ישראל" (תשד)., תשה, 302-312
שלם, נתן, / Leo Picard, "Structure and Evolution of Palestine, with Comparative Notes on Neighbouring Countries" (1943)., תשה, 313-315
אסף, שמחה, / שלמה בן יצחק, "תשובות רש"י" (תשג)., תשה, 316-
שלום, גרשם, / לבעיות ספר מערכת האלהות ומפרשיו., תשה, 316-
יערי, אברהם. / תוספות לביבליוגרפיה של דפוסי פולין-רוסיה., תשה, 136-
יואל, יששכר, / מאוסף הכתובות שבבית הספרים., תשה, 21-26
בניהו, מאיר בן יצחק נסים, / רבי אברהם ן' חנניה., תשה, 123-129
קוק, שאול חנא. / בדבר השם "שערי צדק" לאגרת המיוחסת להרמב"ן. , תשה, 82-83
בן מנחם, נפתלי / הערות - דפוס לונדון. , תשה, 262-265
אילון, דוד, / אליהו שטראוס, "תולדות היהודים במצרים וסוריה תחת שלטון הממלוכים, א" (תשד)., תשה, 266-304
יערי, אברהם. / הדפוס העברי בשקלאוו. , תשה, 305-306
בן צבי, יצחק, / ספר שירות ותשבחות של השבתאים., תשה, 307-308
בן יעקב, אברהם, / מלואים ל"הדפוס העברי בארצות המזרח"., תשה, 308-310
לוונשטיין, חנוך / האם היה בעל ה"לוכיימר לידרבוך" יהודי?, תשה, 7-8
שלום, גרשם. / הערה בענין "אגרת הקדש" המיוחסת להרמב"ן. , תשה, 14-
יערי, אברהם. / הערה על רשימת וונדרבר. , תשה, 83-84
גליק, נלסון בן משה יצחק, / בנימין מייזלר, "בית שערים; פרשת החפירות בשנות תרצו-תש, א" (תשה)., תשה, 84-
שוחטמן, ברוך, / פישל לחובר, "ביאליק, חיי ויצירותיו, א-ב" (תשד)., תשה, 84-
יערי, אברהם, / Mitchell M. Kaplan, "Panorama of ancient letters; four and a half centuries of Hebraica and Judaica" (1942)., תשה, 94-95
מונטנר, זיסמן, / Harry Friedenwald, "The Jews and medicine; essays" (1944)., תשה, 73-82
אשתור, אלי, / עזרא י. חדאד (מתרגם), "מסעות רבי בנימין מטודילה" (תשה)., תשה, 97-99
שירמן, חיים, / Joseph Maria Millas Vallicrosa, "La poesia sagrada hebraicoespaniola" (1940)., תשה, 110-
יערי, אברהם. / הדפוס העברי בשקלאוו. , תשה, 113-114
שלום, גרשם, / פרקים מס' סולם העליה לר' יהודה אלבוטיני., תשה, 116-117
קלוזנר, יהודה אריה, / "Salvatio Romae" בספר מקאמות תימני., תשה, 135-160
/ ידיעות בית הספרים, תשה, 161-171
קוק, שאול חנא, / שלמה בן אברהם אדרת, "ספר פסקי חלה" (תשה)., תשה, 172-
שוחטמן, ברוך, / יצחק לייבוש פרץ, "בריוו און רעדעס" (1944)., תשה, 173-179
יערי, אברהם, / דפוסים קדומים., תשה, 184-185
אסף, שמחה, / מפירושו של סעדיה בן דוד (=סעיד ן' דאוד) אלעדני על הרמב"ם., תשה, 213-
הכהן, פנחס יעקב / שני ספרים בלתי ידועים מדפוס קושטנדינא., תשה, 223-239
רצהבי, יהודה, / פיוטי תימן :ביבליוגרפיה., תשה, 240-244
בניהו, מאיר בן יצחק נסים, / ספרי תקנות ומנהגים של ירושלים., תשה, 245-246
יואל, יששכר, / כתובות מאיטליה בגנזי בית הספרים., תשה, 247-261
וילנסקי, מיכאל, / לפרט, לפרט קטן ולפרט גדול., תשה, 249-250
שלום, גרשם, / ר' מאיר אנאשיכון., תשה, 32-
שלום, גרשם, / "ספר מוסר" - לר' יעקב צמח?, תשה, 73-74

תש"ו


שוחטמן, ברוך, / אלכס בין, "תולדות ההתישבות הציונית מתקופת הרצל ועד ימינו" (תשה)., תשו, 131-139
קוק, שאול חנא, / המכון לחקר השירה העברית, "ידיעות המכון לחקר השירה העברית בירושלים, ו" (תשו)., תשו, 231-232
הירשברג, חיים זאב, / אברהם נ. פולק, "דברי ימי הערבים משחר קיומם ועד לדורותינו" (תשו)., תשו, 233-238
שוחטמן, ברוך, / מאיר קוטיק, "גולה במאבקה; מערכת הסבל והגבורה של יהדות רומניה" (תשה)., תשו, 239-242
אשתור, אלי, / Niccolò da Poggibonsi, "A voyage beynd the seas; 1346-1350" (1945)., תשו, 243-248
אלון, גדליה, / William Gordon Braude, "Jewish proselyting in the first five centuries of the common era; the age of the Tannaim and Amoraim" (1940)., תשו, 249-
אסף, שמחה, / שו"ת יפה נוף לר' יצחק מזיא., תשו, 250-251
מונטנר, זיסמן, / אבן רשד וספריו הרפואיים ביחוד "הכליאת"., תשו, 251-252
שולוואס, משה אביגדור, / על רשימת המסע האיטלקית., תשו, 253-258
זנה, ישעיהו. / פירורי ידיעות., תשו, 265-266
הכהן, פנחס יעקב. / מלואים ל"הדפוס העברי בלונדון"., תשו, 20-24
גויטיין, שלמה דב, / חיים זאב הירשברג, "ישראל בערב; קורות היהודים בחמיר וחג'אז מחורבן בית שני ועד מסעי הצלב" (תשו)., תשו, 25-26
שוחטמן, ברוך, / ישראל היילפרין, "פנקס ועד ארבע ארצות; לקוטי תקנות, כתבים ורשומות" (תשה)., תשו, 37-42
פריימן, אברהם חיים, / Louis M. Epstein, "Marriage laws in the Bible and the Talmud" (1942)., תשו, 56-61
וילנסקי, מיכאל, / מי הוא ר' נתנאל הלוי? :לתולדות רבני מודינא., תשו, 62-72
יערי, אברהם, / שני קונטרסים מארץ ישראל., תשו, 73-
כהנא, יצחק זאב, / ספר "ארבעה פנים" לר' אפרים בן יצחק מרגנשבורג., תשו, 75-
וילנסקי, מיכאל, / דוד פרענקיל (עורך), "ספר היובל לכבוד הפרופיסור אלכסנדר מארכס" (תשג)., תשו, 88-89
אברמסון, שרגא, / "דיני שבועת היסת" המיוחס לרב סעדיה גאון., תשו, 90-91
אסף, שמחה, / קובץ פירושים לתלמוד ולהלכות הרי"ף., תשו, 291-292
נרקיס, מרדכי, / חותמו של המדפיס משה בן בצלאל כץ ממשפחת הגרשוני., תשו, 108-113
יערי, אברהם. / הדפוס העברי הראשון בזיטאמיר. , תשו, 140-159
פריימן, אברהם חיים, / על פירוש הראב"ד לבבא קמא, תשו, 160-
שלום, גרשם, / כמה שלמה מלכו איכא בשוקא?, תשו, 189-211
יערי, אברהם. / לקביעת זמנו של חותם המדפיס משה בן בצלאל כ"ץ., תשו, 309-323
גויטיין, שלמה דב, / פרסומים עבריים של יצחק יהודה (איגנץ) גולדציהר., תשו, 324-330
/ ידיעות בית הספרים, תשו, 331-

תש"ז


מדן, מאיר, / חיים ברודי, "מבחר השירה העברית למיום חתום כתבי הקדש עד גלות ישראל מעל אדמת ספרד בשנת ה"א רנ"ב" (1946)., תשז, 6-10
שוחטמן, ברוך, / Louis Greenberg, "The Jews in Russia, 1" (1945)., תשז, 10-12
יערי, אברהם. / הדפוס העברי במאהלוב על נהר דנייסטר. , תשז, 129-
גולדשמידט, דניאל, / מנהגי ר' חיים פלטיאל :העתיק מכ"י שבבית הספרים הלאמי והאוניברסיטאי., תשז, 16-19
קוק, שאול חנא, / פתרון הר"ת "מ"ך" בשטרות., תשז, 84-85
בנדיקט, בנימין זאב, / מרדכי מרגליות, "אנציקלופדיה לתולדות גדולי ישראל, א-ב" (תשו)., תשז, 92-94
אסף, שמחה, / מאיר ברלין ושלמה זוין, "אנציקלופדיה תלמודית לעניני הלכה, א" (תשז)., תשז, 108-114
מירסקי, אהרן בן יהושע יצחק, / דונש בן לברט, "שירים" (תשז)., תשז, 118-120
נרקיס, מרדכי, / ליאון אריה מאיר, "רשימת מחקרים על מטבעות היהודים" (תשז)., תשז, 134-135
שוחטמן, ברוך, / מ. ש. סלונים, "תולדות משפחת הרב מלאדי" (תשו)., תשז, 148-152
הירשברג, חיים זאב, / Ibrahim ibn Ya'kub, "Relacja Ibrahim ibn Ja'kuba z podróży do krajów słowiańskich..." (1946)., תשז, 153-159
בניהו, מאיר בן יצחק נסים, / הבדלים בטפסים שונים של ספרים בני מהדורה אחת., תשז, 173-178
יערי, אברהם, / תוספות ל"הדפוס העברי בארצות המזרח"., תשז, 183-185
גולדשמידט, דניאל, / סוף. , תשז, 26-27
קוק, שאול חנא, / על אגודת מקובלי ירושלים :ידיעות ביבליוגרפיות., תשז, 30-31
הירשברג, חיים זאב, / מיכאל אבי יונה, "בימי רומא וביזאנטיון; היסטוריה מדינית של יהודי ארץ ישראל למן מרד בר כוכבא ועד ראשית הכיבוש הערבי" (תש"ו)., תשז, 44-46
בן חורין, אורי / יהושע פרור, "ממלכת ירושלים הצלבנית; 1099-1291" (תש"ז)., תשז, 62-64
בלומנטל, פ. / ויליאם שקספיר, "מקבת" (תש"ז)., תשז, 65-72
אסף, שמחה, / זאב וואלף לייטער, "תשובות הגאונים שערי תשובה; שנ"ג תשובות" (תש"ו)., תשז, 73-83
שוחטמן, ברוך, / Max Weinrich, "Hitler's professors; the part of scholarship in Germany's crimes against the Jewish people" (1946)., תשז, 208-212
מונטנר, זיסמן, / אסף הרופא :ביבליוגרפיה., תשז, 243-247
יערי, אברהם, / עיונים באינקונבולים עבריים., תשז, 248-249

תש"ח


פריס-חורב, יהודה / עזריאל שוחט, "ספר שבט יהודה לרבי שלמה ן' וירגה" (תשז)., תשח, 250-257
פריס-חורב, יהודה / מרדכי מרגליות, "מדרש הגדול על חמשה חומשי תורה; בראשית" (תשז)., תשח, 258-262
הינמן, יצחק, / Harry Austryn Wolfson, "Philo; foundations of religios philosophy in Judaism, Christianity and Islam, 1-2" (1947)., תשח, 263-275
זולאי, מנחם, / ד"ר בנימין קלאר הי"ד :מקדושי שיירת הר הצופים, ד' ניסן תש"ח., תשח, 276-280
אסף, שמחה, / רשימת ספרים מראשית המאה הט"ו., תשח, 282-287
שלום, גרשם, / תיקונים והערות לרשימת כתבי היד העברים בפאריס., תשח, 10-16
יערי, אברהם, / מכירת ספרים בתימן על ידי שליחי ארץ ישראל., תשח, 28-29
בנדיקט, בנימין זאב, / כתבי ר' מאיר איש שלום (פרידמאן) :רשימה ביבליוגרפית למלאות ארבעים שנה לפטירתו; כ"ט מרחשון תרס"ט - כ"ט מרחשון תש"ח., תשח, 39-47
כהן, פינחס יעקב בן ראובן / הדפוס העברי בהונגריה., תשח, 229-230
/ ידיעות בית הספרים, תשח, 280-281
גושן-גוטשטיין, משה, / משה בן מימון, "ספר המאור, פירוש המשנה להנשר הגדול" (תשח)., תשח, 285-
שוחטמן, ברוך, / בנימין זאב הרצל, "אגרות הרצל, א" (תשח)., תשח, 51-52
מירסקי, אהרן בן יהושע יצחק, / ישראל נגרה, "זמירות ישראל" (תשו)., תשח, 105-108
שוחטמן, ברוך, / פישל לחובר, "ביאליק - חייו ויצירותיו, ג" (תשח)., תשח, 109-112
אורבך, אפרים אלימלך, / ד"ר אברהם חיים פריימן הי"ד :מקדושי שיירת הר הצופים, ד' ניסן תש"ח., תשח, 113-125
גויטיין, שלמה דב, / אהרן פריימאן ז"ל., תשח, 126-131
יערי, אברהם, / שתי תעודות לתולדות הישוב בחברון., תשח, 164-176
בניהו, מאיר בן יצחק נסים, / השיטה "לא נודע למי"., תשח, 203-205
בנדיקט, בנימין זאב, / חיים טשרנוביץ, "תולדות הפוסקים" (תשו-תשח)., תשח, 206-228
זולאי, מנחם, / רשימת ספרים ובה חיבור לא נודע לרס"ג., תשח, 248-254
כהן, פינחס יעקב בן ראובן / הדפוס העברי במונקאטש. , תשח, 305-310
בנדיקט, בנימין זאב, / על מקום הולדתו ועל שם משפחתו של רבנו אפרים תלמיד הריף., תשח, 311-314
יערי, אברהם. / נוספות ל"הדפוס העברי בשקלאוו". , תשח, 315-320

תש"ט


שוחטמן, ברוך, / חיים ויצמן, "מסה ומעש; זכרונות חייו של נשיא ישראל" (תשט)., תשט, 321-328
שטראוס, אלי / Joshua Starr, "Romania; the Jewries of the Levant after the Fourth Crusade" (1949)., תשט, 29-30
שוחטמן, ברוך, / J. Fink, "Ahad-Haam; une étape de la pensée juive" (1946?)., תשט, 45-
יערי, אברהם, / מוכר ספרים בצפת במאה השש עשרה., תשט, 195-200
וילנסקי, מיכאל, / לתולדותיו של ר' (רפאל) עמנואל חי ריקי., תשט, 201-215
/ ידיעות בית הספרים, תשט, 216-
שובה, משה, / אריסטו, "על אמנות הפיוט" (תשז)., תשט, 223-228
שוחטמן, ברוך, / חיים צ'רנוביץ, "מסכת זכרונות; פרצופים והערכות" (תשה)., תשט, 239-248
אשתור, אלי, / Gunnar Thorstensson Pihl, "Germany; the last phase..." (1944)., תשט, 49-51
אברמסון, שרגא, / רב יוסף ראש הסדר., תשט, 72-95
תמר, דוד בן יששכר, / על ספר "כבוד חכמים" לר' דוד מיסר ליאון., תשט, 96-100
יערי, אברהם. / נוספות ל"הדפוס העברי בשקלאוו"; המשך. , תשט, 101-111
כהן, פינחס יעקב בן ראובן / מלואים והוספות ל"הדפוס העברי במונקאטש". , תשט, 111-112
אשתור, אלי, / רפאל מלר, "הקראים; תנועת גאולה יהודית בימי הביניים" (1949)., תשט, 121-125
פריס-חורב, יהודה / עמנואל הרומי, "מחברות עמנואל" (תשו)., תשט, 135-138
רוזנטל, יהודה, / יעקב שאצקי, "געשיכטע פון יידן אין ווארשע" (1947-1948)., תשט, 156-158
וילהלם, יעקב דוד, / שתי תשובות של ר' יצחק בר ששת., תשט, 182-184
שלום, גרשם, / לתולדות המקובל ר' יעקב צמח ופעולתו הספרותית., תשט, 185-194
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנים 1948 ו-1949., תשט, 279-280
בן מנחם, נפתלי. / הדפוס העברי במונקאטש. , תשט, 308-312
אבידע, יהודה ליב, / הערות ביבליוגרפיות., תשט, 313-314

תש"י


אורבך, אפרים אלימלך, / יצחק הינמן, "דרכי האגדה" (תשי)., תשי, 315-321
ילון, חנוך, / אלעזר ליפא סוקניק, "מגלות גנוזות, מתוך גניזה קדומה שנמצאה במדבר יהודה" (1950)., תשי, 322-338
שוחטמן, ברוך, / Mark L'vovich Vishnitser, "To dwell in safety; the story of Jewish migration since 1800" (1948)., תשי, 339-342
דזימיטרובסקי, זלמן / גדליה אלון ז"ל., תשי, 23-25
ספראי, שמואל, / ביבליוגרפיה של כתבי ג. אלון ז"ל., תשי, 54-55
ריבקינד, יצחק, / במסכת ספרים, תשי, 60-64
בנדיקט, בנימין זאב, / על ספר התשלום להלכות הרי"ף של רבנו אפרים., תשי, 82-96
פוליבה, אברהם / עתוני היהודים שהופיעו באפריקה הדרומית בראשית שנת 1950., תשי, 97-106
שלום, גרשם / . הערות אחדות למאמרו של ד"ר זנה על ר' יעקב צמח., תשי, 107-110
וילנסקי, מיכאל, / לתולדותיו של ר' ישעיה בסאן., תשי, 111-114
יערי, אברהם. / ליברמן, ח. לתולדות הדפוס העברי בסלאוויטא. , תשי, 117-119
שוחטמן, ברוך, / אברהם לוינסון, "בראשית התנועה; פרקים בתולדות 'צעירי ציון-התאחדות'" (תשז)., תשי, 137-138
ילון, חנוך, / Millars Burrows (ed.), "The Dead Sea Scrolls of St. Mark's monastery; the Isaiah manuscript and the Habakkuk commentary" (1950)., תשי, 163-176
לנדאו, יעקב מ., / Abraham Galanté, "L'adoption des caractères latins dans la langue hébraïque, signifie sa dislocation" (1950)., תשי, 211-212
שוחטמן, ברוך, / שלמה הלל'ס, "כתבים" (תשי)., תשי, 237-248
בנדיקט, בנימין זאב, / למכלול לחכמי פרובנס., תשי, 249-256
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1950., תשי, 257-260
וילהלם, יעקב דוד, / הדפוס העברי הראשון בארץ שוודיה., תשי, 261-279
ליברמן, חיים, / הדפוס העברי במונקאטש. , תשי, 280-283

תשי


גולדשמידט, דניאל, / ליקוטי מנהגים מהמאה הי"ג :העתיקם מכ"י שבבית הספרים הלאמי והאוניברסיטאי., תשי, 300-308
אשתור, אלי, / David Solomon Sassoon, "A history of the Jews in Baghdad" (1949)., תשי, 329-349
אטיאש, משה, / Michael Molho, "Usos y costumbres de los sefardies de Salónica" (1950)., תשי, 378-381
זולאי, מנחם, / רשימת פיוטי הגניזה באוסף ששון., תשי, 382-388
זונה, ישעיה, / לקלסתר פניו של ר' יעקב צמח., תשי, 390-

1960-1950

 

תשי"א


מירסקי, אהרן בן יהושע יצחק, / יצחק בן אברהם אבן עזרא, "שירים" (תשי)., תשיא, 390-391
בנדיקט, בנימין זאב, / משה בן מימון, "הלכות הירושלמי" (תשח)., תשיא, 12-13
רצהבי, יהודה, / מלואים., תשיא, 16-35
ליברמן, חיים, / הדפוס העברי במונקאטש. , תשיא, 61-62
להמן, א. ה. / מי חיבר ספר "מילין דרבנן"?, תשיא, 101-109
גרונולד, מאיר, / כתובות בספרים (אין ליבריס) שברכושי., תשיא, 110-120
אסף, שמחה, / קטע מחבורו של אבן אלגסוס (או אלגסום) בעניני תפלה., תשיא, 126-127
פוגרבינסקי, יוחנן בן אפרים, / יהודה גור-גרזובסקי ז"ל :ביבליוגרפיה של כתביו., תשיא, 134-136
שוחטמן, ברוך, / יעקב לשצ'ינסקי, "תפוצת ישראל לאחר המלחמה" (תשח)., תשיא, 166-167
בניהו, מאיר בן יצחק נסים, / אברהם יערי, "שלוחי ארץ ישראל; תולדות השליחות מהארץ לגולה מחורבן בית שני עד המאה התשע עשרה" (תשיא)., תשיא, 171-173
שוחטמן, ברוך, / משה דויס, "יהדות אמריקה בהתפתחותה; תולדות האסכולה ההיסטורית במאה התשע עשרה" (תשיא)., תשיא, 174-176

תשי"ב


אשתור, אלי, / יום טוב צהלון, "תשובות לקהלת עאנה" (תשיא)., תשיב, 206-209
שוחטמן, ברוך, / אריה צנציפר רפאלי, "פעמי הגאולה; ספר הציונות הרוסית" (תשי"ב)., תשיב, 210-232
לנדאו, יעקב מ., / José Bénech, "Un des aspects du Judaïsme; essai d'explication d'un Mellah" (1940)., תשיב, 233-241
קצבורג, נתנאל בן מנחם, / Julian Amery, "The Life of Joseph Chamberlain," vol. 4 (1951)., תשיב, 242-250
אשתור, אלי, / Jacobus de Verona, "Liber peregrinationis di Jacopo da Verona" (1950)., תשיב, 251-254
קוק, שאול חנא, / מדרש אגור., תשיב, 255-278
בנדיקט, בנימין זאב, / ספרים וקטעי ספרים על הלכות הרי"ף ועל דרך הרי"ף., תשיב, 279-280
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1951., תשיב, 287-288
כהן, פינחס יעקב בן ראובן / הדפוס העברי בפאקש. , תשיב, 296-298
בן צבי, יצחק, / ספרותם של יהודי קרים., תשיב, 317-324
רצהבי, יהודה, / ספרות יהודי תימן :ביבליוגרפיה., תשיב, 353-354
בניהו, מאיר בן יצחק נסים, / לזיהוייו של ר' שמואל ב"ר משה בעל ההגהות בפירוש המשנה שבכתב ידו של הרמב"ם :., תשיב, 387-389

תשי"ג


שוחטמן, ברוך, / לאה גולדברג, "ספרות יפה עולמית בתרגומיה לעברית" (תשיא)., תשיג, 390-393
כץ, יעקב, / ישראל היילפרין, "תקנות מדינת מעהרין" (תשיב)., תשיג, 410-415
ירדן, דב, / יהודה בן שלמה חריזי, "תחכמוני" (תשיב)., תשיג, 415-
שוחטמן, ברוך, / יעקב שאצקי, "קולטור-געשיכטע פון דער השכלה אין ליטע; פון די עלטסטע צייטן ביז חיבת ציון" (1950)., תשיג, 26-28
צבי, דוד / "תוספות ישנים" למסכת יבמות., תשיג, 51-52
רות, בצלאל, / הדפוס העברי באיזמיר., תשיג, 64-65
פרידמן, פיליפ, / ביבליוגרפיה של ביבליוגרפיות על תקופת השואה., תשיג, 67-68
שייבר, אלכסנדר, / הוספה לביבליוגרפיה של כתבי שמואל קליין ז"ל., תשיג, 71-75
אברמסון, שרגא, / מכתב רב יהודה הלוי על עלייתו לארץ ישראל., תשיג, 79-
וילהלם, יעקב דוד, / כתב יד משנה תורה להרמב"ם בשטוקהולם., תשיג, 81-82
אברמסקי, מנחם עזרא, / התוספתא בדפוס., תשיג, 133-144
פרידמן, פיליפ, / ביבליוגרפיה של ביבליוגרפיות על תקופת השואה, תשיג, 145-148
ששון, סלימאן דוד / לגירסא "גואל - גאל" ישראל., תשיג, 149-161
ששון, סלימאן דוד / לגירסא "גואל - גאל" ישראל., תשיג, 162-171
בניהו, מאיר בן יצחק נסים, / מהיכן בא ר' מנחם בבלי לחברון?, תשיג, 172-
הלפרין, ישראל / על "הקורות הנוספות" ל"קורות העתים" של ר' אברהם טריבטש., תשיג, 172-173
ליברמן, חיים, / טעות צנזור., תשיג, 173-174
מערכת קריית ספר / ד"ר דוד ורנר סנטור ז"ל., תשיג, 174-175
הברמן, אברהם מאיר, / יצחק בן שלמה סהולה, "משל הקדמוני" (תשיג)., תשיג, 175-176
לוינגר, דוד שמואל, / Rud. Kittel (ed.), "Biblia Hebraica" (1952)., תשיג, 177-
הינמן, יצחק, / Thorleif Boman, "Das hebräische Denken im Vergleich mit dem griechischen" (1952)., תשיג, 199-203
אשתור, אלי, / A. Sebastianus Marmardji (ed.), "Textes géographiques arabes sur la Palestine" (1951)., תשיג, 218-220
מרגליות, מרדכי, / הרב פרופ' שמחה אסף ז"ל., תשיג, 225-228
בלאו, יהושע, / אבא בנדויד פאירשטין, "לשון המקרא או לשון חכמים?" (תשיא)., תשיג, 234-236
מירסקי, אהרן בן יהושע יצחק, / הפירוש לפיוטי גשם המיוחס לרש"י., תשיג, 257-261
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1952. :רשימה ביבליוגראפית., תשיג, 262-269
יערי, אברהם, / חתימות מחברים ומו"לים על ספריהם., תשיג, 270-277
קוק, שאול חנא, / לקביעת תאריך שריפת התלמוד בצרפת., תשיג, 278-280
הלפרין, ישראל, / קובץ שבכתב יד על גזירות ת"ח-תט"ז., תשיג, 281-
ליברמן, חיים, / השמטה בספר "עוז לאלקים" לנחמיא חייא חיון., תשיג, 282-283
אברמסקי, מנחם עזרא, / הוספות לרשימת ספרי לאדינו., תשיג, 284-
הברמן, אברהם מאיר / מכתב רב יהודה הלוי על עלייתו לארץ ישראל, תשיג, 284-285
קוק, שאול חנא. / עוד ל"הקורות הנוספות". , תשיג, 286-
שוחטמן, ברוך, / Alfred Sendrey, "Bibliography of Jewish music" (1951)., תשיג, 286-
אסף, שמחה, / S. Löwinger, "Gaonic interpretations of the tractates Gittin and Qiddushin" in Hebrew Union College Annual 23,1 (1950-1951)., תשיג, 304-305
ליבוביץ, יהושע, / Moses b. Maimon, "Über die Lebensdauer"., תשיג, 308-309
גולדשמידט, דניאל, / Amram Gaon, "Seder R. Amram Gaon" (1951)., תשיג, 313-314
שוחטמן, ברוך, / Louis Greenberg, "The Jews in Russia, II" (1951)., תשיג, 353-354
אשתור, אלי, / Leo Ary Mayer, "Mamluk Costume; a Survey" (1952)., תשיג, 389-390

תשי"ד


שוחטמן, ברוך, / אשר דרויאנוב, "פינסקר וזמנו" (תשיג)., תשיד, 391-429
שוחטמן, ברוך, / חיה ויצמן ליכטנשטין, "בצל קורתנו; פרקי זכרונות מבית אבא" (תשיג)., תשיד, 430-
אשתור, אלי, / נסים בן יעקב מקירואן, "חיבור יפה מהישועה" (תשיד)., תשיד, 430-431
פרי, חיים / Ben Zion Netanyahu, "Don Isaac Abravanel, statesman and philosopher" (1953)., תשיד, 431-432
יערי, אברהם, / אלכסנדר מארכס ז"ל., תשיד, 10-
בנדיקט, בנימין זאב, / פירוש תלמיד הרמב"ן ז"ל למסכת תענית., תשיד, 36-46
שייבר, אלכסנדר, / ר"י אודין בורגו., תשיד, 54-55
תמר, דוד / עוד לקביעת תאריך שריפת התלמוד בצרפת.., תשיד, 93-98
יערי, אברהם, / עוד חתימות מחברים ומו"לים על ספריהם., תשיד, 99-104

תשט"ו


רות, אברהם נפתלי צבי, / "הגדה של פסח הקרויה הגדה של גרשם הכהן" (תשיד)., תשטו, 107-112
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1953 :רשימה ביבליוגראפית., תשטו, 113-117
יערי, אברהם, / טופס מיוחד של הגדה של פסח, ויניציאה שס"ט, על קלף., תשטו, 118-136
גולדשמידט, דניאל, / לקט שכחה ופאה למחזור אפ"ם., תשטו, 136-
קוק, שאול חנא. / בדבר "צער בת רבים"., תשטו, 163-172
זליגמן, יוחנן / Karl Elliger, "Studien zum Habakuk-Kommentar vom Toten Meer" (1953)., תשטו, 200-205
שוחטמן, ברוך, / אהרן ליבערמאן, "אהרן ליבערמאנס בריוו" (1951)., תשטו, 212-
שייבר, אלכסנדר, / קטע נוסף ממגלת עובדיה הגר הנורמנדי., תשטו, 240-242
וילהלם, יעקב דוד, / כרוזי "חויא דרבנן" נגד כת שבתי צבי., תשטו, 243-253
בן חיים, זאב, / יחיאל גדליהו פריץ גומפרץ, "מבטאי שפתנו; מחקרים פוניטיים-היסטוריים" (תשיג)., תשטו, 254-256
אורבך, אפרים אלימלך, / אברהם יצחק איגוס (עורך), "תשובות בעלי התוספות; תשובות חדשות שנאספו מכתבי יד שונים" (תשיד)., תשטו, 257-263
שוחטמן, ברוך, / Peter Thomsen, "Die Palaestina-Literatur, eine internationale Bibliographie, 6" (1953-54)., תשטו, 264-278
הברמן, אברהם מאיר, / ד"ר מנחם זולאי ז"ל., תשטו, 279-
זולאי, מנחם, / מתוך יוצרותיו של ר' יוסף אבן אביתור לפרשיות התורה :זיהוי קטעים אנונימיים על פי החומר שבמכון לחקר השירה העברית., תשטו, 279-280
רות, אברהם נפתלי צבי, / כתב יד למבוא התלמוד., תשטו, 280-
ילון, חנוך, / פרשת שלח לך: כ"י ירושלים Heb. 8* 2238., תשטו, 300-302
גולדשמידט, דניאל, / סוף., תשטו, 313-315
ליברמן, חיים, / לתולדות הדפוס באמשרטדם., תשטו, 335-337
קוק, שאול חנא, / עוד בענין הר"ת "מ"ך" בשטרות. , תשטו, 360-361
תמר, דוד / עוד לפרשת חוקת ופרשת פרה, תשטו, 412-416
שוחטמן, ברוך, / יצחק גרינבוים, "התנועה הציונית בהתפתחותה, ד" (תשיד)., תשטו, 417-425
נדב, מרדכי, / חיים שירמן, "השירה העברית בספרד ובפרובאנס; מבחר שירים וסיפורים מחורזים" (תשטו)., תשטו, 426-433
רוזן, חיים ברוך בן גרשון / משה גוטשטין, זאב לבנה ושלמה שפן, "הדקדוק העברי השמושי" (תשיד)., תשטו, 434-439
אשתור, אלי, / Abraham Issac Katsh, "Judaism in Islam; biblical and talmudic backgrounds of the Koran and its commentaries" (1954)., תשטו, 440-444
שלום, גרשם, / לקוטות לביבליוגרפיה של הקבלה., תשטו, 445-446
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1954., תשטו, 447-448
ליברמן, חיים, / הדפוס העברי בפאקש., תשטו, 9-16
אשתור, אלי, / כתבי יד ערביים מארץ ישראל., תשטו, 25-26
קלוזנר, יהודה אריה, / תיאור המקומות הקדושים בארץ ישראל בכתב יד סרבי נוצרי., תשטו, 31-33
אלוני, נחמיה. / לרשימת הספרים של ר' יוסף ראש הסדר., תשטו, 41-46
רות, אברהם נפתלי צבי. / ספר "סופרים" המיוחס לרמב"ם - מהו?, תשטו, 103-104

תשט"ז


אשתור, אלי, / Nicola A. Ziadeh, "Urban life in Syria under the early Mamluks" (1953)., תשטז, 136-145
ברילינג, דב / משפחות מדפיסים בפראנקפורט ע"נ אודר., תשטז, 146-151
גולדשמידט, דניאל, / השלמה למחזור ליום הכפורים :בתוך עלון נדפס וכי"י., תשטז, 152-
שייבר, אלכסנדר. / הערה על המאמר "כתב יד משנה תורה להרמב"ם בשטוקהולם". , תשטז, 152-
בן חיים, זאב, / למאמרי., תשטז, 152-
מלמד, עזרא ציון / הערה למחקרו של ד"ר מ. זולאי ז"ל, תשטז, 155-159
אשתור, אלי, / ישראל דוד בית הלוי, "תולדות רבינו יום טוב ליפמן העלר; הגאון בעל תוספות יום טוב" (תשיד)., תשטז, 165-166
שוחטמן, ברוך, / יצחק בן צבי, "ארץ ישראל ויישובה בימי השלטון העותמאני" (תשטו)., תשטז, 189-192
נרקיס, מרדכי, / יעקב פינקרפלד, "בתי כנסת באיטליה מתקופת הריניסאנס עד ימינו; פרק בתולדות האדיכלות היהודית" (תשיד)., תשטז, 199-200
כץ, יעקב, / אפרים א. אורבך, "בעלי התוספות; תולדותיהם, חיבוריהם ושיטתם" (תשטו)., תשטז, 201-206
מרגליות, מרדכי, / עזרא ציון מלמד, "מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי" (תשטו)., תשטז, 212-214
שוחטמן, ברוך, / מכס איזידור יצחק בודנהימר, "דרכי לציון; זכרונות יהודי גרמני" (תשיג)., תשטז, 233-251
גולדברג, אברהם, / אברהם ויס, "לחקר התלמוד" (תשטו)., תשטז, 252-254
שוחטמן, ברוך, / אלכסנדר ח. לוין, "במעגלות החינוך; פרקים מחייו של מורה עברי" (תשיד)., תשטז, 255-258
אשתור, אלי, / S. D. Goitein, "Jews and Arabs; their contacts through the ages" (1955)., תשטז, 259-264
נרקיס, מרדכי, / Alfred Rubens, "A Jewish iconography" (1954)., תשטז, 264-265
כהן, פינחס יעקב בן ראובן / הדפוס העברי בפרעסבורג., תשטז, 265-267
ברילינג, דב / המשך., תשטז, 267-
בן מנחם, נפתלי, / בשערי ספרים., תשטז, 268-
יואל, יששכר, / קטע ממסכת יומא מתוך כתב יד תימני (?) של הבבלי., תשטז, 277-281
בנדיקט, בנימין זאב, / על הגהה אחת של ר' יוסף הלוי אבן מיגאש בהלכות הרי"ף., תשטז, 289-291
בניהו, מאיר בן יצחק נסים, / מהדורה בלתי ידועה של ספר "ארץ החיים" לר' אברהם חיים הכהן :הובאה לדפוס בזאלקווא על ידי ר' יעקב אלישר., תשטז, 293-296
ליברמן, חיים, / הדפוס העברי במינסק. , תשטז, 317-319
כהן, י. יוסף / על ספר "אנונימי" אחד., תשטז, 325-328
ליכט, יעקב / יגאל ידין, "מגילת מלחמת בני אור בבני חושך ממגילות מדבר יהודה"., תשטז, 341-345
שוחטמן, ברוך, / גד פרומקין, "דרך שופט בירושלים" (תשטו)., תשטז, 368-370
מולכו, יצחק רפאל, / משה אטיאש, "רומנסירו ספרדי; רומנסות ושירי עם ביהודית-ספרדית" (תשטז)., תשטז, 371-378
גולדשמידט, דניאל, / Joseph Ziegler (ed.), "Septuaginta; Vetus Testamentum Graecum" (1952)., תשטז, 379-396
אורבך, אפרים אלימלך, / "תלמוד ירושלמי; מסכת שקלים עם שני פירושים מקדמוני הראשונים" (תשיד)., תשטז, 397-398
גושן-גוטשטיין, משה, / Barthélemy and J. T. Milik, "Discoveries in the Judaean desert" (1955)., תשטז, 399-
גויטיין, שלמה דב, / קולופון לפירוש מסכת חגיגה של ר' האי גאון ולספר הדינין לר' חננאל כתוב בידי אביתר גאון., תשטז, 399-400
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1955: רשימה ביבליוגראפית., תשטז, 403-409
שלום, גרשם, / פירושו של ר' יצחק דמן עכו לפרק ראשון של ס' יצירה., תשטז, 418-420
ליברמן, חיים, / מזייפי שערים. , תשטז, 442-444
רות, אברהם נפתלי צבי, / מנחם בבלי או רומי?, תשטז, 449-451
בניהו, מאיר בן יצחק נסים, / תשובה להערה הקודמת, תשטז, 472-482
פלוסר, דוד גוסטב, / אלעזר ליפא סוקניק, "אוצר מגלות גנוזות" (תשטו)., תשטז, 483-500
שוחטמן, ברוך, / אריה רפאלי צנציפר, "במאבק לגאולה; ספר הציונות הרוסית ממהפכת 1917 עד ימינו"., תשטז, 501-506
אורמן, גוסטב יעקב, / גרשם בן יהודה מאור הגולה, "תשובות" (תשטז)., תשטז, 507-516
אשתור, אלי, / D. M. Dunlop, "The history of the Jewish Khazars" (1954)., תשטז, 8-12
רות, אברהם נפתלי צבי, / כתבי יד לתלמוד בבלי בהונגריה., תשטז, 18-19
הברמן, אברהם מאיר, / המדפיס חיים שחור, בנו חצק וחתנו יוסף ב"ר יקר :פראג, אילזא, אויגשפורג, איכנהויזן, הידרנום, לובלין., תשטז, 34-
יערי, אברהם. / מלואים ל"דגלי המדפיסים העבריים". , תשטז, 38-39
נדב, מרדכי, / פנקס קהל פרנקפורט דמיין., תשטז, 55-57

תשי"ז


כהן, י. יוסף / . לזהותו של ר' ישראל מ"ש מנ"ש, מחבר ספר "מילין דרבנן".., תשיז, 76-92
שוחטמן, ברוך, / יצחק אשר נידיץ', "בחלום ובמעשה; יצחק אשר ניידיץ', ספר זכרון" (תשטז)., תשיז, 93-96
שייבר, אלכסנדר, / Sándor Kozocsa; György Radó, "A szovjet népek irodalmának magyar bibliográfiája 1944-ig" (1956)., תשיז, 97-111
אורמן, גוסטב יעקב, / Harald Hegermann, "Jesaja 53 in Hexapla, Targum and Peschitta" (1954)., תשיז, 112-
אלוני, נחמיה, / Solomon L. Skoss, "Saadia Gaon, the earliest Hebrew grammarian" (1955)., תשיז, 123-125
יערי, אברהם, / ספרי אייזיק מאיר דיק שבירושלים., תשיז, 139-145
גולדשמידט, דניאל, / מנחם מ. כשר, "הגדה של פסח; הגדה שלמה" (תשטו)., תשיז, 163-168
בן מנחם, נפתלי. / הדפוס העברי באויבערווישא. , תשיז, 169-171
ילון, חנוך, / תורה נביאים כתובים כתב יד ירושלים., תשיז, 205-210
קטן, משה, / אדמונד זילברנר, "הסוציאליזם המערבי ושאלת היהודים; מחקר בתולדות המחשבה הסוציאליסטית במאה התשע עשרה" (תשטו)., תשיז, 230-240
מירסקי, אהרן בן יהושע יצחק, / שמעון ברנשטיין, "על נהרות ספרד; קינות כמנהג ספרד" (תשטז)., תשיז, 248-250
גולדברג, אברהם, / P. R. Weis (ed.), "Mishnah Horayoth" (1952)., תשיז, 252-254
ליכט, יעקב שלום, / Friedrich Nötscher, "Zur theologischen Terminologie der Qumran-Texte" (1956)., תשיז, 268-272
שיקובסקי, זושא, / יהודים בארבע הקהילות של הפרובינציה האפיפיורית בדרום צרפת :ביבליוגרפיה של ספרים, חוברות ומסמכים מודפסים מהמאה ה-17 עד תחילת המאה ה-19., תשיז, 305-307
יואל, יששכר, / אוסף מגלות אסתר., תשיז, 312-313
לוינגר, יעקב בן אליעזר, / שרה וילנסקי הלר, "ר' יצחק עראמה ומשנתו" (תשטז)., תשיז, 357-365
שוחט, עזריאל, / יעקב ששפורטש, "ספר ציצת נובל צבי" (תשיד)., תשיז, 366-374
נדב, מרדכי, / חיים שירמן, "השירה העברית בספרד ובפרובאנס, ב" (תשיז)., תשיז, 375-376
סימונסון, שלמה / משה אביגדור שולוואס, "חיי היהודים באיטליה בתקופת הריניסאנס" (תשטו)., תשיז, 379-383
קטן, משה, / Maurice Paléologue, "Journal de l'Affaire Dreyfus, 1894-1899" (1955)., תשיז, 415-418
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1956: רשימה ביבליוגראפית., תשיז, 430-431
בן צבי, יצחק, / "מקדשיה" הירושלמי וכתרי התורה שבבתי הכנסת הקראיים בקושטא ובמצרים., תשיז, 440-443
אלוני, נחמיה / . לקולופון לפירוש מס' חגיגה של רב האי גאון. ., תשיז, 458-461
פלוסר, דוד גוסטב, / נחמן אביגד ויגאל ידין, "מגילה חיצונית לבראשית ממגילות מדבר יהודה" (תשיז)., תשיז, 481-494
מרגלית, דוד, / אשר גולדשטין ומשה שכטר, "אוצר הרפואה והבריאות; לכסיקון רפואי" (תשטו-תשטז)., תשיז, 495-499
אורמן, גוסטב יעקב, / S. Mowinckel, "He that cometh..." (1956)., תשיז, 500-510
טברסקי, יצחק, / אברהם בן דוד מפוסקיר, "דרשה לראש השנה" (תשטו)., תשיז, 511-
בלאו, יהושע, / Carl Brockelmann, "Hebräische Syntax" (1956)., תשיז, 511-
שייבר, אלכסנדר, / כתבי עת יהודים בלשון הונגרית בהונגריה., תשיז, 7-14
אלוני, נחמיה, / כינוש - כינושים., תשיז, 74-79
יערי, אברהם, / תקנות חינוך מוירונה, תשרי תע"ה., תשיז, 135-136
קטן, משה, / הערות אחדות על ישראל איסרל בן אליקים געץ מ"שטראסבורג"., תשיז, 182-185
תשבי, פרץ, / לזהותו של ספר., תשיז, 192-195

תשי"ח


גולדברג, אברהם, / יעקב נחום אפשטין, "מבואות לספרות התנאים; משנה, תוספתא ומדרשי הלכה" (1957)., תשיח, 80-88
בלאו, יהושע, / Georg Beer, "Hebräische Grammatik" (1955)., תשיח, 109-110
מירסקי, אהרן בן יהושע יצחק, / Meir Wallenstein (ed.), "Some unpublished piyyutim from the Cairo Genizah" (1956)., תשיח, 111-117
נדב, מרדכי, / אברהם שרון ז"ל., תשיח, 118-130
גרידי, שמעון / . הערות ומלואים. ., תשיח, 131-134
יערי, אברהם, / תפלות "מי שברך" :השתלשלותן, מנהגיהן ונוסחאותיהן., תשיח, 135-
גולדשמידט, דניאל, / תרגומי המקרא ליוונית מאת יהודים בני המאה הט"ז., תשיח, 227-232
שייבר, אלכסנדר, / מסע לארץ ישראל בשנת תר"ע., תשיח, 251-259
כהן, י. יוסף / ארבעה ספרים אנונימיים ומחבריהם., תשיח, 260-268
טאובנשלג, רפאל / J.J. Rabinowitz, "Jewish Law, Its Influence on the Development of Legal Institutions" (1956)., תשיח, 272-274
קיזלשטין, אשר / Carlile Aylmer Macartney, "October fifteenth; a history of modern Hungary 1929-1945" (1956-1957)., תשיח, 294-298
בן מנחם, נפתלי, / ר' יהודה ל' פליישער ז"ל (תרמו-תשטו)., תשיח, 318-322
שירמן, חיים, / חקר השירה העברית בשנת 1957 :רשימה ביבליוגראפית., תשיח, 341-344
נדב, מרדכי, / "פנקסי הכללי לשופט הקהלה דק"ק טרוקי"., תשיח, 360-375
פלוסר, דוד גוסטב, / יהושע מאיר גרינץ, "ספר יהודית, תחזורת הנוסח המקורי" (תשיז)., תשיח, 376-380
מורטונן, איימו / זאב בן חיים, "עברית וארמית נוסח שומרון, א-ב" (תשיז)., תשיח, 381-385
ליכט, יעקב שלום, / Gerhard von Rad, "Theologie des Alten Testaments, 1" (1957)., תשיח, 386-403
שנייד, נפתלי / Carl H. Kraeling, "The synagogue; the excavations at Dura-Europos" (1956)., תשיח, 404-
אורבך, אפרים אלימלך, / השגות הראב"ד ל"משנה תורה" לרמב"ם בדפוסים ובכתבי יד., תשיח, 416-422
תמר, דוד בן יששכר, / פרקים לתולדות חכמי ארץ ישראל ואיטליה ולתולדות ספרותם., תשיח, 455-460
ליברמן, חיים / . לביבליוגרפיא של א. מ. דיק.., תשיח, 468-470
כהן, י. יוסף / הדפוס העברי בטרנסילבניה., תשיח, 482-491
רוזנטאל, יהודה. / על ר' ישראל איסרל בן ר' אליקים געץ., תשיח, 509-520
שוחט, עזריאל, / גרשם שלום, "שבתי צבי והתנועה השבתאית בימי חייו, א-ב" (תשיז)., תשיח, 521-528
פלוסר, דוד גוסטב, / J.T. Milik, "Dix ans de découvertes dans le Désert de Juda" (1957)., תשיח, 529-531
נדב, מרדכי, / בער מארק, "די געשיכטע פון יידן אין פולין" (1957)., תשיח, 532-540
בנדוד, אבא, / A. Murtonen, "Materials for a non-Masoretic Hebrew grammar, I" (1958)., תשיח, 513-522
הברמן, אברהם מאיר, / המדפיסים בני חיים העליץ :קראקא ר"צ - קושטא שכ"ב., תשיח, 36-38
יערי, אברהם, / ר' משה בן יצחק אדרעי וספריו., תשיח, 117-134
בן מנחם, נפתלי. / הדפוס העברי בפרעסבורג; השלמות ותיקונים. , תשיח, 135-136
שלום, גרשם, / תעודה חדשה מראשית התנועה השבתאית., תשיח, 136-

תשי"ט


אורמן, גוסטב יעקב, / Kurt Galling (ed.), "Die Religion in Geschichte und Gegenwart; Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft" (1957)., תשיט, 139-142
ליונשטם, שמואל אפרים, / Roland de Vaux, "Les institutions de l'Ancien Testament" (1958)., תשיט, 147-150
אלטמן, ש. צ. אלכסנדר / Georges Vajda, "L'amour de Dieu dans la théologie juive du moyen âge" (1957)., תשיט, 52-54
ליור, יעקב בן שלמה, / A.S. van der Woude, "Die messianischen Vorstellungen der Gemeinde von Qumrân" (1957)., תשיט, 55-58
נרקיס, בצלאל, / "הגדה של פסח; הגדת קויפמן" (תשיז)., תשיט, 71-79
אורבך, אפרים אלימלך, / השגות הראב"ד על פירוש רש"י לתורה?, תשיט, 101-108
רצהבי, יהודה. / מלואים ל"ספרות יהודי תימן". , תשיט, 109-116
אלקושי, גדליה, / צרור איגרות של פרץ סמולנסקין אל יהודה ליב גורדון :הובאו לדפוס ע"י גדליה אלקושי., תשיט, 153-158
זנה, ישעיהו / . ר' יצחק גרשון וספרו "שלום אסתר"., תשיט, 222-230
הרכבי, צבי. / הערה בשולי הביבליוגרפיה של א. מ. דיק לאברהם יערי. , תשיט, 231-240
כהן, י. יוסף / נפתלי בן מנחם, "מספרות ישראל באונגאריה" (תשיח)., תשיט, 241-262
נדב, יעל / פ. לחובר וישעיה תשבי, "משנת הזוהר; גופי מאמרי הזוהר" (תשיז)., תשיט, 263-264
ורסס, שמואל, / ישורון קשת, "מ. י. ברדיצ'בסקי; חייו פעלו" (תשיח)., תשיט, 268-271
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1958 :רשימה ביבליוגראפית., תשיט, 274-280
ויל, גוטהולד, / ארכיון צונץ., תשיט, 284-289
אלקושי, גדליה, / צרור איגרות של פרץ סמולנסקין אל יהודה ליב גורדון : הובאו לדפוס ע"י גדליה אלקושי., תשיט, 336-339
הלוי, מאיר בן אברהם. / הערות, תקונים ומלואים. , תשיט, 363-367
זילברשטין, צבי, / יהודה פליקס, "עולם הצומח המקראי; תיאורם וזיהויים של הצמחים שנזכרו בתנ"ך על רקע הכתובים, ספרות חז"ל ויוון, וטבע הארץ" (תשיז)., תשיט, 368-387
גולדברג, אברהם, / חנוך אלבק, "ששה סדרי משנה" (תשיב-תשיט)., תשיט, 388-396
שטרן, מנחם, / יהושע גוטמן, "הספרות היהודית-ההלניסטית; היהדות וההלניות לפני תקופת החשמונאים" (תשיח)., תשיט, 397-
ויל, גוטהולד, / N. N. Glatzer (ed.), "Leopold and Adelheid Zunz; an account in letters" (1958)., תשיט, 397-
מירסקי, אהרן בן יהושע יצחק, / ר' משה ברבי מצליח הפייטן., תשיט, 397-
יערי, אברהם, / צרור צוואות: יוצא לאור על פי כתבי יד בצרוף תוספת ל"מפתח הצוואות"., תשיט, 398-399
גולדשמידט, דניאל, / מחזור ק"ק וורמייזא., תשיט, 399-400
תמר, דוד בן יששכר, / עוד "למאמרו של מהר"ם מרוטנבורג בענין קידוש השם", תשיט, 458-463
גלבר, נתן מיכאל / בשולי "צרור אגרות פ. סמולנסקין ליל"ג", תשיט, 495-498
הרכבי, צבי / "צרור אגרות פ. סמולנסקין ליל"ג", תשיט, 499-512
יואל, יששכר, / מגלת אסתר בספרדית., תשיט, 523-524
ליברמן, חיים, / ספר יצירה דפוס פראג., תשיט, 524-525
פלוסר, דוד גוסטב, / Flavius Josephus, "The Latin Josephus" (1958)., תשיט, 45-49
הלפרין, ישראל, / הס' טהרות הקודש - מי חיברו ואימתי?, תשיט, 526-527
כהן, י. יוסף / המשך. , תשיט, 527-528
גולדשמידט, דניאל, / המשך. לד,ד , תשיט, 12-18
קפאח, יוסף. / הערות אחדות ל"ספרות יהודי תימן". , תשיט, 32-36
קטן, משה, / עוד על ישראל איסרל בן אליקים געץ, תשיט, 98-108
רפאל, יצחק / . למאמר "ר' משה בן יצחק אדרעי וספריו". , תשיט, 127-136
ליברמן, חיים. / על דפוס האלמנה והאחים ראם., תשיט, 157-162

תש"ך


אטינגר, שמואל, / יעקב כ"ץ, "מסורת ומשבר" (תשיח)., תשכ, 186-196
אורמן, גוסטב יעקב, / ז. מונטנר, "מבוא לספר אסף הרופא" (תשיח)., תשכ, 58-63
גרינץ, יהושע מאיר, / Frank Zimmermann, "The Book of Tobit; an English translation" (1958)., תשכ, 109-126
כהן, י. יוסף / המשך. , תשכ, 203-209
יערי, אברהם, / ספרי בדחנים., תשכ, 237-239
סימונסון, שלמה / פנקסי הקהילה בוירונה., תשכ, 240-249
אשכנזי, שמואל בן ברוך / עמנואל בן שלמה הרומי, "מחבורות עמנואל הרומי" (תשיז)., תשכ, 250-268
ורבלובסקי, רפאל יהודה צבי, / S. Hurwitz, "Die Gestalt des sterbenden Messias; religionspsychologische Aspekte der jüdischen Apokalyptik" (1958)., תשכ, 269-272
אלטבאואר, משה, / История иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе., תשכ, 285-289
מירסקי, אהרן בן יהושע יצחק, / מוקדם ומאוחר בפיוטי ר' אלעזר הקליר., תשכ, 296-299
רובינשטין, אברהם, / שבר פושעים לר' דוד ממאקאוו - זאת תורת הקנאות לר' יחזקאל מראדזימין., תשכ, 320-323
סימונסון, שלמה / המשך, תשכ, 338-341
יערי, אברהם / . עוד על ר' משה בן יצחק אדרעי וספריו.., תשכ, 370-371
פרידמן, טוביה, / מאיר בניהו, "רבי חיים יוסף דוד אזולאי, א-ב" (תשיט)., תשכ, 372-381
קדרי, מנחם צבי, / אהרן בן אור, "לשון וסגנון; דרכי ההבעה העברית" (תשיט)., תשכ, 382-386
בלאו, יהושע, / אברהם בן משה מימון, "פירוש רבינו אברהם בן הרמב"ם על בראשית ושמות" (תשיח)., תשכ, 387-400
מרכוס, שמעון / Еврейски извори за обществено-икономическото развитие на балканските земи през XVI век., תשכ, 403-408
יואל, יששכר, / פרופסור אליקים גוטהולד וייל ז"ל., תשכ, 457-459
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1959: רשימה ביבליוגראפית., תשכ, 463-465
קטן, משה, / ספריתו של תלמיד חכם אלזסי במאה שעברה., תשכ, 495-498
בניהו, מאיר בן יצחק נסים, / פנקסים בכתב יד לחכם מדמשק :מקורות חשובים על קהילות ישראל במזרח., תשכ, 499-520
אופנהיימר, בנימין, / יעקב ליור, "תולדות בית דויד, מחורבן מלכות יהודה ועד לאחר החורבן השני" (תשיט)., תשכ, 521-531
פלסנר, מ. / Isaac b. Solomon Israeli, "Isaac Israeli; his works translated..." (1958)., תשכ, 532-
קומלוש, יהודה, / Ph. Grünvald and Alexander Scheiber (eds.), "Magyar-Zsidó Oklevéltár, 5" (1959)., תשכ, 532-

תשכ


שיקובסקי, זושא, / אוספים פרטיים של ספרי חול אצל יהודי צרפת במאה הי"ח., תשכ, 30-33
יערי, אברהם, / ר' אלעזר פאוויר ומפעלו הספרותי., תשכ, 65-66
בניהו, מאיר בן יצחק נסים / המשך. , תשכ, 150-155
שייבר, אלכסנדר, / תוספת לביבליוגרפיה של כתבי העת העבריים בהונגריה., תשכ, 191-193

1970-1960

 

תשכ"ב


רבינוביץ, זאב, / שנת הדפוס הראשון של הספר "אגרת הקודש"., תשכב, 103-122
ברויאר, מרדכי, / מרדכי אליאב, "החינוך היהודי בגרמניה בימי ההשכלה והאמנציפציה" (תשכא)., תשכב, 123-126
ליבוביץ, יהושע, / Immanuel Jakobovits, "Jewish Medical Ethics: a Comparative and Historical Study of the Jewish Religious Attitude to Medicine and Its Practice" (1959)., תשכב, 127-131
סימונסון, שלמה / ספרים וספריות של יהודי מנטובה, 1595., תשכב, 132-136
רובינשטין, אברהם, / ספרי החוזה מלובלין., תשכב, 197-200
קרסל, גדעון משלם, / לביבליוגרפיה של המחזה העברי., תשכב, 212-217
יואל, יששכר, / מגלת אנטיוכוס, דפוס ראשון., תשכב, 241-248
מברך, ברוך / עזריאל שוחט, "עם חילוי תקופות; ראשית ההשכלה ביהדות גרמניה" (תשכא)., תשכב, 249-265
ליונשטם, שמואל אפרים, / Werner Schmidt, "Königtum Gottes in Ugarit und Israel"., תשכב, 267-271
אלטמן, ש. צ. אלכסנדר / Georges Vajda, "Isaac Albalag, averroïse juif, traducteur et annotateur d'Al Ghazali" (1960)., תשכב, 272-
קצבורג, נתנאל בן מנחם, / Leonard Stein, "The Balfour Declaration" (1961)., תשכב, 286-294
אברמסון, שרגא, / עניינות ב"ספר הישר" לרבינו תם והקדמתו., תשכב, 332-341
כהן, י. יוסף / המשך. , תשכב, 380-398
ייבין, ישראל, / קטעי מקרא תימניים כתובים על קלף :בבית הספרים הלאמי והאוניברסיטאי., תשכב, 399-402
ליברמן, חיים, / ר' משה מסאטאנוב וספרו "שימוש חכמים"., תשכב, 403-412
רובינשטין, אברהם, / רפאל מלר, "החסידות וההשכלה בגאליציה ובפולין הקונגרסאית במחצית הראשונה של המאה התשע עשרה; היסודות הסוציאליים והמדיניים" (1961)., תשכב, 413-414
שליט, א. / Paul Winter, "On the trial of Jesus" (1961)., תשכב, 414-415
יערי, אברהם, / אגרות יהודה ליב גורדון שלא נכללו בקובץ אגרותיו :ביבליוגרפיה., תשכב, 415-416
בן מנחם, נפתלי, / שבלים בשדה הספר., תשכב, 424-432
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1961., תשכב, 483-489
ליברמן, חיים, / בעל "חיי אדם" והגר"א מווילנא., תשכב, 511-514
ליברמן, חיים, / ספר "זרע יעקב" על מגילת "איכה"., תשכב, 515-522
שייבר, אלכסנדר, / האם ה-HIRNÖK (המבשר) הברטיסלבאי עתון יהודי?, תשכב, 523-531
שביד, אליעזר, / שמחה בונם אורבך, "עמודי המחשבה הישראלית, ג; משנתו הפילוסופית של רבי חסדאי קרשקש" (תשכא)., תשכב, 532-
קטן, משה, / Paul Lèvy, "Les noms des Israélites en France; histoire et dictionnaire" (1960)., תשכב, 16-19
פריד, נתן. / הערות למחקרי א. יערי על תפלות "מי שברך"., תשכב, 22-25
וילהלם, יעקב דוד, / סליחות פראג משנת של"ט אשר בשטוקהולם., תשכב, 74-76
מיכאל, ראובן / יומנו של גרץ., תשכב, 97-112

תשכ"ג


ליברמן, חיים, / הדפוס הראשון של ספר "ערבי נחל"., תשכג, 113-121
מישקינסקי, משה, / ישראל קלויזנר, "אופוזיציה להרצל" (תשך)., תשכג, 122-132
קוטשר, יחזקאל, / יעקב נחום אפשטין, "דקדוק ארמית בבלית" (1960)., תשכג, 141-148
שטרן, שמואל מיקלוש, / יצחק ן' כלפון, "שירי ר' יצחק אבן כלפון" (תשכא)., תשכג, 196-202
קרפי, דניאל, / R. de Felice, "Storia degli ebrei ialiani sotto il fascismo" (1961)., תשכג, 25-28
גרזון-קיוי, אסתר, / Eric Werner, "The sacred bridge; the interdependence of liturgy and music in synagogue and church during the first millenium" (1960)., תשכג, 63-66
יערי, אברהם, / ספרי תיקונים ותפילות לפי ספר "חמדת ימים"., תשכג, 216-218
אלוני, נחמיה, / לשמות שני ספרים מהספרות היהודית-ערבית., תשכג, 247-262
יואל, יששכר, / "כתר" משנת ה' אלפים ועשרים לבה"ע., תשכג, 263-272
גוטליב, אפרים, / ישעיה תשבי, "משנת הזהר; גופי מאמר הזהר, ב" (תשכא)., תשכג, 273-275
גולדברג, אברהם, / לוי גינצבורג, "פירושים וחדושים בירושלמי" (תשכא)., תשכג, 276-
משיח, יעקב / חביב לוי, "תולדות יהודי איראן, ב" (תשך); בפרסית., תשכג, 283-286
יערי, אברהם, / המשך, תשכג, 302-310
רובינשטין, אברהם / כתב היד "על מהות כת החסידים"., תשכג, 329-330
הברמן, אברהם מאיר, / דף נוסף להגדה המצויירת קושטא? רעה-1515?, תשכג, 380-400
ליברמן, חיים, / סידור התפלה המצורף לס' "שפתי ישנים"., תשכג, 401-414
הינמן, יוסף, / בנימין דה פריס, "תולדות ההלכה התלמודית; פרקים נבחרים" (תשכב)., תשכג, 415-424
פלסנר, מאיר / משה בן מימון, "כתבים רפואיים, ג; פירוש לפרקי אבוקראט" (תשכא)., תשכג, 446-449
וינפלד, משה, / O. Bächli, "Israel und die Volker" (1962)., תשכג, 484-488
יערי, אברהם, / סוף., תשכג, 506-508
ליברמן, חיים, / ספר "תקוני שבת"., תשכג, 531-557
רובינשטין, אברהם / המשך., תשכג, 558-566
קופף, ל. / יהושע בלאו, "דקדוק הערבית-היהודית של ימי הביניים" (תשכב)., תשכג, 567-574
פרנקל, יונה, / Louis Jacobs, "Studies in Talmudic logic and methodology" (1961)., תשכג, 575-576
ליכט, יעקב שלום, / J. Barr, "Biblical Words for Time" (1962)., תשכג, 48-53
אלוני, נחמיה, / שתי רשימות ספרים אוטוגרפים של רב יוסף ראש הסדר (המאה הי"ב)., תשכג, 55-57
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1962: רשימה ביבליוגראפית., תשכג, 59-63
בית אריה, מלאכי, / תרגומים בלתי ידועים של ספרי רפואה לרמב"ם., תשכג, 69-75

תשכ"ד


סדן, דב, / כתובת ראשונה ביידיש קדומה במחזור וורמייזא., תשכד, 105-108
ילון, חנוך, / אבידה לבעליה :שקל הקדש לר' שלמה אלמולי., תשכד, 109-116
ליברמן, חיים, / המשך, תשכד, 117-136
רובינשטין, אברהם / המשך. , תשכד, 144-148
ליונשטם, שמואל אפרים, / S. Mowinckel, "The Psalms in Israel's worship" (1962)., תשכד, 197-200
סימונסון, שלמה / יחיאל נסים פיסא, "מאמר חיי עולם על ענין הרבית" (תשכב)., תשכד, 204-207
רוזנטל, יהודה, / N. Wieder, "The Judean scrolls and Karaism" (1962)., תשכד, 212-215
ספראי, שמואל, / H. Mantel, "Studies in the history of the Sanhedrin" (1961)., תשכד, 249-272
מרחביה, חן-מלך, / יעקב בן ראובן, "מלחמות השם" (תשכג)., תשכד, 273-279
פריס, בנימין דה, / אברהם ויס, "על היצירה הספרותית של האמוראים" (תשכב)., תשכד, 279-
נגאל, גדליה, / S. H. Dresner, "The zaddik; the doctrine of the zaddik according to the writings of Rabi Yaakov Yosef of Polnoy" (1960)., תשכד, 280-
מכמן, יוסף, / Raul Hilberg, "The destruction of the European Jews" (1961)., תשכד, 280-
יערי, אברהם, / שתי מהדורות יסוד של "שבחי הבעש"ט"., תשכד, 341-344
קופף, ל. / ויכוח בין נוצרי לרב יהודי בטבריה במאה הי"ח :כתב יד ערבי מגנזי בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי., תשכד, 346-357
הלוי, מאיר בן אברהם / . הערות למאמרים על "הדפוס העברי בטרנסילבניה". ., תשכד, 359-362
שייבר, אלכסנדר, / דפים נוספים מאינקונבולום אחד של המשנה תורה., תשכד, 376-377
פוקס, ליב / סידור התפלה המצורף לס' "שפתי ישנים"., תשכד, 394-407
דן, יוסף, / Georges Vajda, "Recherches sur la philosophie et la kabbale dans la pensée juive du Moyen Âge" (1962)., תשכד, 408-418
ביינארט, חיים, / Julio Caro Baroja, "Los judíos en la España moderna y contemporanea" (1962)., תשכד, 419-426
ירון, ברוך / Elek Karsai (ed.), "Fegyvertelen álltak az aknamezőkőn...; dokumentumok a munkaszolgálat történetéhez Magyarországon" (1962)., תשכד, 429-432
אורמן, גוסטב יעקב, / Markah, "Memar Marqah; the teaching of Marqah" (1963)., תשכד, 485-495
יערי, אברהם, / המשך, תשכד, 501-505
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1963 : רשימה ביבליוגראפית., תשכד, 539-548
אדלר, ישראל, / "זמרת פורים" :כתב יד בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי., תשכד, 549-551
הברמן, אברהם מאיר, / שושנה יהלום הלוי, "הספרים העבריים שנדפסו בירושלים בחמשים השנים הראשונות תרא-תרנא" (תשכג)., תשכד, 552-562
בן שלמה, יוסף, / Gershom Scholem, "Von der mystischen Gestalt der Gottheit; Studien zu Grundbegriffen der Kabbalah" (1962)., תשכד, 563-572
אטינגר, שמואל, / Революционная юность; воспоминания 1903-1917., תשכד, 1-9
כהן, י. יוסף. / ספר "תקוני שבת". , תשכד, 51-56
ליברמן, חיים, / ספר "נחלת שמעוני"., תשכד, 65-71
יערי, אברהם, / סוף., תשכד, 104-117

תשכ"ה


ייבין, ישראל, / קטעי מקרא בבליים תימניים חדשים בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי., תשכה, 118-123
גוטליב, אפרים, / משה בן נחמן, "כתבי רבינו משה בן נחמן" (תשכד)., תשכה, 124-132
כהן, י. יוסף / מסכת אבות, פירושיה ותרגומיה באספקלרית הדורות., תשכה, 133-135
קופפר, אפרים, / על תוכנו ומחברו של כתב יד פרמה 1283., תשכה, 136-
בית אריה, מלאכי, / שפתים דובבות :הגהות והשלמות בכתיבת יד לשפתי ישנים., תשכה, 139-146
אלוני, נחמיה. / תוספות ותיקונים לרשימה א מ"שתי רשימות ספרים"., תשכה, 153-156
קלוזנר, יהודה אריה, / שני שירים מתורגמים בידי ש"י אברמוביץ (מנדלי מוכר ספרים)., תשכה, 159-163
מרחביה, חן-מלך, / H. Hailperin, "Rashi and the Christian scholars" (1963)., תשכה, 256-276
תמר, דוד בן יששכר, / R. J. Z. Werblowski, "Joseph Karo, lawyer and mystic" (1962)., תשכה, 286-292
גרינץ, יהושע מאיר, / יחזקאל קויפמן, "ספר שופטים" (1962)., תשכה, 303-309
אהרוני, יוחנן, / ארתור בירם, "דברי ימי ישראל בזמן המקרא במסדרת תולדות המזרח הקדום" (תשכב-תשכד)., תשכה, 394-404
קולת, ישראל, / יהודה באואר, "דיפלומטיה ומחתרת במדיניות הציונית 1939-1945" (1963)., תשכה, 413-420
אלטמן, אלכסנדר, / לשאלת בעלותו של ס' טעמי המצות המיוחס לר' יצחק ן' פרחי., תשכה, 542-559
יערי, אברהם, / סיפור מעשה להוכיח ריבוי היסודות העבריים בלשון אידיש., תשכה, 560-568
ירדן, דב, / מנחם זולאי, "האסכולה הפייטנית של רב סעדיה גאון" (תשכד)., תשכה, 569-570
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1964 :רשימה ביבליוגראפית., תשכה, 571-
קלוזנר, יהודה אריה, / "הנקמה" - סיפורו הראשון של י"ל פרץ :בצירוף הקדמה והערות., תשכה, 572-
כהן, דניאל י. / . הערות ומלואים למחקרו של א. יערי על תפלות "מי שברך". ., תשכה, 9-17
ייבין, ישראל, / קטעי מקרא בבליים-תימניים במפעל חשיפת "גנזי-תימן" של יהודה לוי נחום בחולון., תשכה, 17-18
גלדשטיין-קסטנברג, רות, / מי היה מחבר ה"שיחה בין שנת תקס ובין שנת תקסא"?, תשכה, 138-144
שייבר, אלכסנדר, / נוסח שלם של קטע הגניזה על תולדות ימי סעדיה גאון., תשכה, 17-19

תשכ"ו


שייבר, אלכסנדר, / השלמות לביבליוגרפיה של כתבי העת העבריים בהונגריה. מ,ד (תשכה) 572., תשכו, 85-88
אורבך, אפרים אלימלך, / מילואים ותיקונים לס' ערוגת הבושם חלק גוד., תשכו, 107-116
מירסקי, אהרן בן יהושע יצחק, / ר' אברהם בן עזריאל, ס' ערוגת הבשם, מהד' א.א. אורבך, ח"ד, תשכג, תשכו, 117-132
ברזילי, יהושע בן מרדכי יצחק, / פרסומיו של יוסף קלוזנר, תרצ"ז-תשי"ט :רשימה ביבליוגרפית נבחרת, תשכו, 138-144
קופפר, אפרים, / על שלילת החברות והרבנות מן ר' יוסף איש ארלי והשבתו על כנו, תשכו, 203-206
תא שמע, ישראל משה, / [על] יעקב לוינגר, "דרכי המחשבה ההלכתית של הרמב"ם" (תשכה), תשכו, 234-244
תא שמע, ישראל משה, / יעקב לוינגר, "דרכי המחשבה ההלכתית של הרמב"ם; מחקר על המיתודה של משנה תורה" (תשכ"ה)., תשכו, 245-262
קפלן, יוסף, / Boleslao Lewin, "La Inquisición en Hispanoamérica" (1962), תשכו, 263-276
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1965 :רשימה ביבליוגראפית, תשכו, 305-308
ג'קובס, נח יונתן / הספרות על שלמה מימון :ביבליוגרפיה מוערת., תשכו, 336-338
גויטיין, שלמה דב, / שימושי בית דין מן הגניזה הקהירית, תשכו, 344-355
הברמן, אברהם מאיר, / חיים שירמן, "שירים חדשים מן הגניזה" (1965)., תשכו, 392-396
פלסנר, מ. / Roman Ecker, "Die arabische Job-Übersetzung des Gaon Saadja ben Josef al-Fajjûmi" (1962), תשכו, 397-410
גולדברג, אברהם, / [על] שאול ליברמן (מהדיר), "תוספתא ע"פ כתב-יד ווינה..., סדר מועד (תשכב); שאול ליברמן, "תוספתא כפשוטה; באור ארוך לתוספתא, חלק ג-ד: סדר מועד" (תשכב); הנ"ל, "קונטרס תיקונים והשלמות לתוספתא כפשוטה סדר מועד" (תשכב)., תשכו, 411-
מלאכי, צבי / פירושים לסמ"ג ולסמ"ק בכתב-יד מכאל כהן (בלבו מקנדיאה?), תשכו, 412-
יערי, אברהם, / גלגולו של שיר ביידיש על עשרת הדברות, תשכו, 424-426
דן, רוברט / ר' דוד בן יעקב הכהן, תושב בודא, תשכו, 468-469
בן מנחם, נפתלי, / הערות ל"ביבליוגראפיה של כתבי-העת העבריים בהונגריה"., תשכו, 498-499
קנטרה-בורגוס, פראנציסקו / חיים בינרט, "אנוסים בדין האינקויזיציה" (1965)., תשכו, 499-504
זר כבוד, מרדכי, / Oswald Loretz, "Qohelet und der alte Orient; Untersuchungen zu Stil und theologischer Thematik des Buches Qohelet" (1964)., תשכו, 529-532
אשתור, אלי, / Joshua Blau, "The Emergence and Linguistic Background of Judaeo-Arabic" (1965), תשכו, 533-544
קדרי, מנחם צבי, / Irene Garbell, "The Jewish Neo-Aramaic Dialect of Persian Azerbaijan" (1965)., תשכו, 545-556
אברמסון, שרגא, / השם העברי של תרגום ספר המעשיות לרב נסים גאון., תשכו, 557-563
דן, יוסף, / "ספרות הייחוד" של חסידי אשכנז, תשכו, 15-17
מרחביה, חן-מלך, / התרגומים הלאטיניים בשולי התלמוד כ"י פירנצי וכ"י פאריז 16558., תשכו, 108-128
וייס, יוסף, / סדר הדפסת ליקוטי מוהר"ן (קמא), דפוס ראשון., תשכו, 159-163
ירון, ברוך / Aron Moskovits, "Jewish Education in Hungary (1848-1948)" (1964), תשכו, 352-356

תשכ"ז


שורקי, א. / [על] חיים ז. הירשברג, "תולדות היהודים באפריקה הצפונית" (תשכה), תשכז, 87-90
קרפי, דניאל, / שלמה סימונסון, "תולדות היהודים בדוכסות מנטובה" (תשכ"ג-תשכ"ה)., תשכז, 32-36
שורצבום, חיים / ספר המוסר, מחברות ר' זכריה אלצ'אהרי, מהדיר י. רצהבי, תשכז, 78-86
מורג, שלמה, / Gene M. Schramm, "The Graphemes of Tiberian Hebrew" (1964), תשכז, 104-107
נרקיס, בצלאל, / סדר הציורים בהגדת קאופמן, תשכז, 132-139
ליבוביץ, יהושע, / "לקוטים מרפואות" לר' משה דא ריאטי, תשכז, 246-251
רוזנטל, אברהם / [על] "חדושי הרשב"א לרבנו שלמה בן אדרת על מסכת עבודה זרה", מהד' יהודה ליב זקס (תשכו)., תשכז, 257-252
רות, בצלאל, / Israel Adler, "La pratique musicale savante dans quelques communautés juives en Europe aux XVIIe et XVIIIe siècles" (1966), תשכז, 258-268
רוטנשטריך, נתן, / אברהם יערי ז"ל, תשכז, 269-271
בן מנחם, נפתלי, / חיבורי אברהם יערי, תשט-תשכו, תשכז, 297-303
יערי, אברהם, / הדפוס העברי במעזירוב., תשכז, 385-398
סטון, מיכאל א., / כתב יד ארמני בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים., תשכז, 399-402
מרחביה, חן-מלך, / ספר הרזים, מהד' מ. מרגליות, תשכז, 403-404
פלסנר, מאיר מרטין, / Moses ben Maimon, "Moses Maimonides’ two treatises on the regimen of health" (1964)., תשכז, 459-463
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1966 :רשימה ביבליוגראפית, תשכז, 471-473
קטן, משה, / ר' שלמה בן עמנואל דפירא לפטא, תשכז, 497-502
רובינשטין, אברהם, / "תפלת הודייה" למ. לעפין [במלאות לו 70 שנה], תשכז, 503-506
גולדברג, אברהם, / מסכת שמחות, תשכז, 507-508
סימונסון, שלמה / Léon Poliakov, "Les banchieri juifs et le Saint-Siège du XIIIe au XVIIe siècle" (1965)., תשכז, 509-510
דן, רוברט / ראשית הדפוס העברי בהונגריה., תשכז, 511-
כהן, גרשון / מכתב ששלח ר' יעקב יוסף מאירזיסטשיב לר' יקיר גירון, תשכז, 68-79
תא שמע, ישראל משה, / על פירוש אבות שבמחזור ויטרי., תשכז, 13-15
הבלין, שלמה זלמן בן שלום, / משהו לתולדות דפוסי הרמב"ם., תשכז, 29-
אליצור, ראובן / על הספר "שתי ידות" לר' מנחם לונזאנו, ויניציאה שע"ח., תשכז, 159-140

תשכ"ח


גולדברג, אברהם, / [על] דב מנדלבוים (מהדיר), "פסיקתא דרב כהנא" (תשכב), תשכח, 160-
קטן, משה, / François Piétri, "Napoléon et les Israélites" (1965)., תשכח, 166-163
אלוני, נחמיה, / ארבע רשימות ספרים מהמאה הי"ב., תשכח, 278-276
רצהבי, יהודה, / שירי ר' שלם שבזי :ביבליוגרפיה, תשכח, 284-279
קטן, משה. / למאמרי "ר' שלמה בן עמנואל דפירא לפטא". , תשכח, 300-285
הברמן, אברהם מאיר, / [על] אברהם יערי, "הדפוס העברי בקושטא" (תשכו)., תשכח, 308-305
תשבי, פרץ, / חילופי גרסאות בדפוסי ספרים., תשכח, 371-363
טורי, יעקב, / מבעיות "קהלת מוסר"., תשכח, 378-382
נרקיס, בצלאל, / כ"י מצוייר של משנה תורה בבית הספרים הלאומי האוניברסיטאי בירושלים, תשכח, 411-428
עודד, בוסתנאי, / [על] זכריה קלאי, "נחלות שבטי ישראל" (תשכז), תשכח, 429-441
פלורסהיים, יואל / חידושי הריטב"א על מס' שבת [מהד'] הרב ש.ז. רייכמאן (תשכז), תשכח, 452-442
טורי, יעקב, / Hans Liebeschütz, "Das Judentum im deutschen Geschichtsbild; von Hegel bis Max Weber" (1967)., תשכח, 520-526
בית אריה, מלאכי, / פאלימפססט מינכן :שרידי מגילה מלפני המאה השמינית (סדר תפילה ופיוטים ליום הכיפורים)., תשכח, 540-536
סמט, משה שרגא / ר' שאול ברלין וכתביו, תשכח, 568-560
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1967 :רשימה ביבליוגראפית., תשכח, 576-569
קטן, משה, / André Chouraqui, "Cent ans d’histoire; L'Alliance israélite universelle" (1965)., תשכח, 581-577
מורג, שלמה, / Alexander Sperber, "A Historical Grammar of Biblical Hebrew" (1966), תשכח, 582-
מרחביה, חן-מלך, / שתי מובאות מן המדרש הנעלם בכתב יד לאטיני, תשכח, 121-139
תא שמע, ישראל משה, / יצירתו הספרותית של ר' מאיר הלוי אבולעפיה., תשכח, 583-584
מהלמן, ישראל, / הדפוס העברי בקושטא מאת אברהם יערי (הערות ותוספות)., תשכח, -
שצמילר, יוסף / . פירא לפטא=פיירלאט.., תשכח, 90-94
גולדשמידט-למן, רות פ., / "ספר עוז לאלקים" לנחמיה חייא חיון., תשכח, 238-243
אורמן, גוסטב יעקב / אורמן, גוסטב יעקב. הסימן X בפאלימפססט מינכן., תשכח, 49-51

תשכ"ט


מעוז, משה, / יעקב מ. לנדאו, "היהודים במצרים במאה התשע-עשרה" (תשכ"ז)., תשכט, 54-63
בלאו, יהושע, / [על] אבא בנדויד, "לשון מקרא ולשון חכמים" (תשכז), תשכט, 85-86
אשתור, אלי, / Shelomo Dov Goitein, "A Mediterranean society" (1967)., תשכט, 125-128
אליאב, מרדכי, / Jacob Toury, "Die politischen Orientierungen der Juden in Deutschland" (1966)., תשכט, 140-129
גויטין, שלמה דב. / כלי קודש ורופאים כמוכרי ספרים (בעקבות מאמרו של נ. אלוני, ק"ס מג 121)., תשכט, 141-
גולדשמידט, דניאל, / תפילות לערב ראש חודש., תשכט, 178-175
כהן, יצחק יוסף, / הספרות התורנית ברומניה עד סוף המאה הי"ט., תשכט, 180-182
הברמן, אברהם מאיר, / סדר הקינות לתשעה באב, מהד' ד. גולדשמידט, תשכח., תשכט, 225-223
רבינזון, יעקב, / יעקב כ"ץ, "בונים חופשים ויהודים; קשריהם האמיתיים והמדומים" (תשכ"ח)., תשכט, 297-279
בלאו, יהושע, / James Barr, "Comparative Philology and the Text of the Old Testament" (1968), תשכט, 307-308
טורי, יעקב, / Michael A. Meyer, "The origins of the modern Jew" (1967)., תשכט, 316-318
וייס, יוסף, / מגילת סתרים לר' נחמן מברסלב על סדר ביאת המשיח, תשכט, 379-385
וונדר, מאיר / . אגרת לא ידועה לפולמוס על "בשמים ראש". (למאמרו של מ. סמט, ק"ס מג 429)., תשכט, 394-395
פלק, זאב, / [על] יצחק ד. גילת, "משנתו של רבי אליעזר בן הורקנוס ומקומה בתולדות ההלכה" (תשכח)., תשכט, 428-418
ליפשיץ, ב. / Jan Nicolaas Sevenster, "Do You Know Greek?" (1968)., תשכט, 435-429
פלסנר, מאיר מרטין, / A.Z. Iskandar, "A Catalogue of Arabic Manuscripts on Medicine and Science" (1967)., תשכט, 441-436
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1968 :רשימה ביבליוגראפית, תשכט, 442-
תא שמע, ישראל משה, / יצירתו הספרותית של ר' מאיר הלוי אבולעפיה., תשכט, 443-
קלין-פרנקה, פליקס / תרגום עברי בלתי נודע של "כתאב אל-טב אל מנצורי" לאל ראזי, תשכט, 449-451
תא שמע, ישראל משה, / תרגום רס"ג לתורה, מהדורת ליסבון?, תשכט, 501-503
שמרוק, חנא, / על "מגילת סתרים" הגנוזה לרבי נחמן מברסלב., תשכט, 514-515
זר כבוד, מרדכי, / יעקב ליור, "פרקים בתולדות הכהונה והלוייה" (תשכ"ט)., תשכט, 548-546
אורמן, גוסטב יעקב, / Hans von Campenhausen, "Die Entstehung der christlichen Bibel" (1968)., תשכט, 552-549
מכמן, יוסף, / Wilhelmina Chr. Pieterse, "Daniel Levi de Barrios als geschiedschrijver..." (1968)., תשכט, 559-553
שייבר, אלכסנדר, / רשימת ספרים נוספת ליוסף ראש הסדר, מגנזי קויפמן., תשכט, 562-560
בית אריה, מלאכי, / נוסחות מעתיקים בתחתית עמודים., תשכט, 485-491
דוד, אברהם, / ר' יצחק די מולינא (עם תשובה משלו, מתוך כ"י)., תשכט, 590-606
בן מנחם, נפתלי, / קול שחל, שירי אפרים לוצאטו, אזמיר [ברלין] תק"ן., תשכט, 15-22

תש"ל


לוינגר, דוד שמואל, / Sandor Scheiber, "Héber kódexmaradványok" (1969)., תשל, 126-119
ויס, רפאל, / John Marco Allegro, "Qumran Cave 4. I (4Q158-4Q186)" (1968), תשל, 127-154
ביר, בתיה, / Dieter Wohlenberg, "Kultmusik in Israel" (1967), תשל, 155-
תא שמע, ישראל משה, / יצירתו הספרותית של ר' מאיר הלוי אבולעפיה., תשל, 155-
תשבי, ישעיה, / דרכי הפצתם של כתבי קבלה לרמח"ל בפולין ובליטא., תשל, 173-177
בית אריה, מלאכי, / השלמה ל"נוסחות מעתיקים בתחתית עמודים"., תשל, 177-187
רוזנטל, אברהם בן אליעזר שמשון / איפה נדפס סיפורי מעשיות לר"נ מברסלב, דפוס ראשון?, תשל, 253-270
פלסנר, מ. / [על] גד בן-עמי צרפתי, "מונחי המתימטיקה בספרות המדעית העברית של ימי הביניים" (תשכט), תשל, 271-
פליישר, עזרא, / יעקב פרנסיס, "כל שירי יעקב פראנסיש; ההדירה, הקדימה מבוא ופירשה פנינה נוה" (תשכ"ט)., תשל, 287-298
וייס, יוסף, / הספר הנשרף לר' נחמן מברסלב., תשל, 299-
מרחביה, חן-מלך, / כ"י ספרדי-לאטיני על המאבק נגד התלמוד בתחילת המאה ה- 15., תשל, 300-
קרה, איציק / הדפוס העברי ברומניה עד שנת תר"ס., תשל, 323-327
דוד, אברהם, / ר' מרדכי כומיטינו מורו של ר' אליהו מזרחי, תשל, 379-
תשבי, ישעיה, / ס' מסילת ישרים, מהדורת זאלקווא תקכ"ו., תשל, 385-392
גולדברג, אברהם, / [על] זאב פלק, "מבוא לדיני ישראל בימי הבית השני" (תשכט), תשל, 424-434
טורי, יעקב, / David Alexander Winter, "Geschichte der jüdischen Gemeinde in Moisling, Lübeck" (1968)., תשל, 435-446
יהלום, יוסף, / Manfried Dietrich, "Neue palästinisch punktierte Bibelfragmente" (1968), תשל, 447-450
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1969: רשימה ביבליוגראפית, תשל, 451-
בית אריה, מלאכי, / תכונות קודיקולוגיות כבחנים פאליאוגראפיים בכ"י עבריים מימי הביניים., תשל, 94-99
סד-רינה, גבריאל / סידור תפילות כ"י ליסבון מן המאה הט"ו., תשל, 452-
יודלוב, יצחק, / על שתי הוצאות של "נקודות הכסף"., תשל, 529-531
ליברמן, חיים; קופפר, אפרים / . [הערות למאמר הנ"ל]., תשל, 539-546
ירון, ברוך / [על] נתנאל קצבורג, "אנטישמיות בהונגריה, 1867-1914" (תשכט), תשל, 65-69
בלאו, יהושע, / Anton C.M. Blommerde, "Northwest Semitic Grammar and Job" (1969), תשל, 607-610
סרמונטה, יוסף ברוך, / Isaac Barzilay, "Between Reason and Faith; Anti-Rationalism in Italian Jewish Thought, 1250-1650" (1967)., תשל, 611-614
מרחביה, חן-מלך, / כ"י ספרדי-לאטיני על המאבק נגד התלמוד בתחילת המאה ה- 15., תשל, 615-621
שצמילר, יוסף / הצעות ותוספות ל"גאליה יודאיקה"., תשל, 622-
שפיגל, יעקב שמואל, / העדות האחרונה למדרש אבכיר., תשל, 622-623
פייקאז', מנדל, / מספרותם של חסידי ברסלב, תשל, 623-
קלוזנר, יהודה אריה, / פרטים אחדים על משפחתו של י"ל מיזס, תשל, 623-626
קלוזנר, יהודה אריה, / שיר-הקדשה ותיקון בקובץ שיריו של מיכאל גורדון, תשל, 627-628

תשל


קלוזנר, יהודה אריה, / עוד הקדשה של ח"נ ביאליק ליוסף קלוזנר, תשל, 154-169
קלוזנר, יהודה אריה, / "מודעה" של ר' יעקב רייפמאן., תשל, 28-31

1980-1970

 

תשל"א


דוד, אברהם, / פסקה נוספת ל"ספר חסידים", תשלא, 15-22
פלק, זאב, / [על] אפרים א. אורבך, "חז"ל - פרקי אמונות ודעות" (תשכט), תשלא, 94-99
שטרן, מנחם, / Martin Hengel, "Judentum und Hellenismus" (1969)., תשלא, 136-146
תא שמע, ישראל משה, / יצירתו הספרותית של רבינו יוסף הלוי אבן מיגאש., תשלא, 147-153
רפפורט-אלברט, עדה / שני מקורות לתאור נסיעתו של ר' נחמן מברסלב לא"י., תשלא, 154-169
גרינבאום, אהרן בן אפרים / פרקים נוספים מס' הערבות והקבלנות לרב שמואל בן חפני גאון, תשלא, 170-174
בן מנחם, נפתלי, / שני ספרים לא ידועים., תשלא, 175-176
קטן, משה, / "סידור פרשת פרה"., תשלא, 186-192
מיקלישנסקי, יעקב קופל / [על] דוד הלבני, "מקורות ומסורות; ביאורים בתלמוד לסדר נשים" (תשכט)., תשלא, 200-205
הברמן, אברהם מאיר, / מחזור לימים הנוראים, מהדורת דניאל גולדשמידט, תשל, תשלא, 281-282
אורמן, גוסטב יעקב, / Hans Liebeschütz, "Von Georg Simmel zu Franz Rosenzweig" (1970), תשלא, 318-322
תא שמע, ישראל משה, / יצירתו הספרותית של רבינו יוסף הלוי אבן מיגאש., תשלא, 330-342
רצהבי, יהודה, / שירי ר' שלם שבזי (מילואים ביבליוגרפיים), תשלא, 343-348
נגאל, גדליה, / על מקורות הדביקות בספרות ראשית החסידות, תשלא, 349-354
מלאכי, צבי / נפתלי הירץ ויזל ויצחק בלינפנטי מאמשטרדם (מוטיב "האמת הערומה" ושינוייו בדפוסי "גן נעול")., תשלא, 355-368
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1970. רשימה ביבליוגראפית, תשלא, 424-428
בלאו, יהושע, / [על] אבא בנדויד, "לשון מקרא ולשון חכמים" (תשכז), תשלא, 501-503
פלסנר, מ. / Haim Schwarzbaum, "Studies in Jewish and World Folklore" (1968), תשלא, 541-53
תא שמע, ישראל משה, / יצירתו הספרותית של רבינו יוסף הלוי אבן מיגאש., תשלא, 554-579
שפיגל, יעקב שמואל, / ספר "מגיד משנה" שעל "משנה תורה" להרמב"ם, תשלא, 569-574
תא שמע, ישראל משה, / יצירתו הספרותית של רבינו יוסף הלוי אבן מיגאש., תשלא, 580-582
דוד, אברהם, / תשובה נוספת לר' יצחק די מולינא, תשלא, 580-582

תשל"ב


גולדברג, אברהם, / [על] חנוך אלבק, "מבוא לתלמודים", חלק א (תשכט), תשלב, 9-19
רוזנטל, יהודה, / [על] חן-מלך מרחביה, "התלמוד בראי הנצרות; היחס לספרות ישראל שלאחר המקרא בעולם הנוצרי בימי הביניים 500-1248" (תשלא)., תשלב, 28-31
קומלוש, יהודה, / Alejandro Díez Macho (ed.), "Neophyti I :Targum palestinense, Ms de la Biblioteca Vaticana" (1968), תשלב, 84-88
הברמן, אברהם מאיר, / מי הדפיס את ההגדה המצויירת [קושטא? רע"ה?]., תשלב, 159-161
אלבוים, יעקב בן חיים יוסף / מהדורותיו של ספר "צל העולם"., תשלב, 162-168
חלמיש, משה, / לשאלת זהותו של הספר "בית מדות" הנזכר בס' חרדים וב"ראשית חכמה"., תשלב, 169-178
בן-מנחם, נפתלי. / ל"הדפוס העברי ברומניה עד שנת תר"ס". , תשלב, 179-
גולדרייך, עמוס / [על] ישראל וינשטוק, "במעגלי הנגלה והנסתר" (תשל)., תשלב, 199-209
סמט, משה שרגא / Ruth Gladstein-Kestenberg, "Neuere Geschichte der Juden in den böhmischen Ländern... :T. 1: Das Zeitalter der Aufklärung, 1780-1830" (1969), תשלב, 273-280
תמר, דוד בן יששכר, / ברורים קצרים לתולדות חכמים, מקובלים ושבתאיים., תשלב, 323-329
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1971 :רשימה ביבליוגראפית, תשלב, 330-340
בריימן, שלמה בן משה, / מכתב של מ.ל. ליליינבלום לי.ש. אולשבאנג, תשלב, 341-343
יודלוב, יצחק, / ספר המפואר וספר אמרי נעם, קראקא שנ"ח., תשלב, 344-
רובינשטין, אברהם, / [על] מרדכי וילנסקי, "חסידים ומתנגדים; לתולדות הפולמוס שביניהם בשנים תקל"ב-תקע"ה" (תשל)., תשלב, 361-373
אורמן, גוסטב יעקב, / "סדר רב עמרם גאון", מהדורת דניאל גולדשמידט (תשלב), תשלב, 376-381
פכטר, מרדכי / לעניין המובאות מ"אורחות צדיקים" בספרי המוסר של חכמי צפת., תשלב, 487-492
שפיגל, יעקב שמואל, / משהו על "משנה תורה" לרמב"ם מהדורות בראגאדין ויושטיניאן., תשלב, 493-501
רוזנטל, יהודה, / ציור אנטי-שבתאי כסמל איקומני., תשלב, 502-503, 719
טנא, דוד, / [על] "האגרון" מאת סעדיה גאון, מהדורת נ. אלוני (תשכט), תשלב, 545-553
לוינגר, דוד שמואל, / [על] ג'ררד ע. וייל, "בית צפורה, מסורה גדולה לפי כ"י B19a מלנינגרד", כרך א (1971), תשלב, 601-605
ליכט, יעקב שלום, / Gerhard von Rad, "Weisheit in Israel" (1960), תשלב, 611-614
בלאו, יהושע, / Klaus Beyer, "Althebräische Grammatik" (1969), תשלב, 642-646
פכטר, מרדכי / ספר "ראשית חכמה" לר' אליהו די-וידאש וקיצוריו., תשלב, 686-710
גולדשמידט, דניאל, / על דפוס קדום של מחזור ספרדי., תשלב, 711-719
קלין-פרנקה, פליקס / כתב-יד יהודי תימני של "ספר התכונה" מאת אלבירוני, תשלב, 720-

תשל"ג


אורמן, גוסטב יעקב, / [על] שרה הלפרין, "ד"ר א. בירם וביה"ס הריאלי" (1970), תשלג, 45-48
מלמט, אברהם, / Roland de Vaux, "Histoire ancienne d'Israël" (1971), תשלג, 77-83
רופא, אלכסנדר, / Moshe Weinfeld, "Deuteronomy and the Deuteronomic School" (1972)., תשלג, 83-89
יואל, יששכר, / ד"ר דניאל גולדשמידט ז"ל, תשלג, 145-
בן מנחם, נפתלי, / חיבורי ד"ר דניאל גולדשמידט ז"ל, תשלג, 146-151
אלוני, נחמיה, / רשימת ספרים, אוטוגרף לר' יוסף ראש הסדר., תשלג, 172-152
גוטליב, אפרים, / שני חיבורים נוספים לר' יוסף הבא משושן הבירה וזיהוי החיבורים שב"ספר המלכות"., תשלג, 178-173
תא שמע, ישראל משה, / על ספר "מגיד משנה" הנדפס על הלכות שחיטה לרמב"ם., תשלג, 179-
דוד, אברהם, / ידיעות חדשות על כלב אפנדפולו., תשלג, 180-
שורץ, מיכאל, / "מורה הנבוכים", תרגום לעברית מאת יוסף קאפח (תשלב)., תשלג, 195-196
בלאו, יהושע, / [על] גוטהלף ברגשטרסר, "דקדוק הלשון העברית" (תשלב), תשלג, 222-226
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1972 :רשימה ביבליוגראפית., תשלג, 315-328
פליישר, עזרא, / "עין משפט", חיבור שנתעלם מן העין ליצחק בעל "עזרת נשים"., תשלג, 339-329
אלבוים, יעקב בן חיים יוסף / שלוש דרשות אשכנזיות קדומות., תשלג, 340-347
ריך, י.. / להערתו של נ. בן-מנחם "דפוס שאלוניקי לא ידוע". , תשלג, 348-
בלאו, יהושע, / [על] אבי הורביץ, "בין לשון ללשון; לתולדות לשון המקרא בימי בית שני" (תשלב)., תשלג, 391-392
הינמן, יוסף, / Peter Schäfer, "Die Vorstellung vom heiligen Geist in der rabbinischen Literatur" (1972)., תשלג, 434-437
רוזנברג, שלום בן בנציון, / Joseph Baruch Sermoneta (ed.), Moses ben Solomon, "Un glossario filosofico ebraico-italiano del XIII secolo" (1969)., תשלג, 438-444
בלאו, יהושע, / פרופיסור דוד צבי בנעט ז"ל, תשלג, 490-
פלסנר, מ. / כוונתו של כתאב מעאני אלנפס המיוחס לר' בחיי ן' פקודה ומקומו בתולדות המחשבה היהודית., תשלג, 491-498
גוטליב, אפרים, / מאמרי ה"פיקודין" שבזהר., תשלג, 499-508
סמט, משה שרגא / "בשמים ראש" של ר' שאול ברלין :ביבליוגרפיה, היסטוריוגרפיה ואידאולוגיה., תשלג, 509-523
קופפר, אפרים, / תעלומת שריד מכ"י עתיק של "ספר מצוות גדול", תשלג, 525-524
נגאל, גדליה, / מקור בלתי נודע בספרות ההנהגות החסידית, תשלג, 526-527
הברמן, אברהם מאיר, / טעות שגררה טעויות., תשלג, 528-
לרנר, מירון ביאליק, / "מדרש שיר השירים", מהדורה חדשה מאת הרב י.ח. ורטהיימר (תשלא)., תשלג, 549-543
דן, יוסף, / Jerome R. Mintz, "Legends of the Hasidim; an Introduction to Hasidic Culture and Oral Tradition in the New World" (1968)., תשלג, 648-650
אורמן, גוסטב יעקב, / "Moritz Lazarus und Heymann Steinthal :die Begründer der Völkerpsychologie in ihren Briefen", Bd. 1, hrsg. von Ingrid Belke (1971), תשלג, 657-664
קפלן, יוסף, / Yosef Haim Yerushalmi, "From Spanish Court to Italian Ghetto :Isaac Cardoso" (1971), תשלג, 669-675
דינסטאג, ישראל יעקב / מאמר תחיית המתים להרמב"ם :ביבליוגרפיה של הוצאות, תרגומים ומחקרים, תשלג, 730-740
אברמסון, שרגא, / "אבל כרמים", קונטרס נדיר שנדפס בשקלאוו, תקס"ט., תשלג, 753-741
אלקושי, גדליה, / שוב על מחברה של החוברת האנונימית "Die jüdische Frage in der orientalischen Frage"., תשלג, 754-756
אלפסי, יצחק בן ישראל, / שני בירורים ביבליוגרפיים: א. מי חיבר את ס' "בעל שם טוב"? ב. רבי ליפא מחמלניק., תשלג, 659-660

תשל"ד


תא שמע, ישראל משה, / מפתח השו"ת :המפתח ההיסטורי, א: שו"ת הריטב"א, שו"ת זכרון יהודה (תשלג), תשלד, 194-198
שורץ, מיכאל, / [על] יהודה הלוי, "ספר הכוזרי; תרגום עברי עם מבואות מאת יהודה אבן שמואל" (תשלג)., תשלד, 198-202
הברמן, אברהם מאיר, / [על] יצחק משה אלבוגן, "התפילה בישראל בהתפתחותה ההיסטורית"; תרגם י. עמיר, ערך י. היינמן (תשלב)., תשלד, 203-206
קטן, משה, / Bernhard Blumenkranz (ed.), "Histoire des Juifs en France" (1972), תשלד, 206-211
גיל, משה, / André Paul, "Écrits de Qumran et sectes juives aux premiers siècles de l’Islam" (1969)., תשלד, 211-213
יהלום, יוסף, / Ernest John Revell, "Hebrew Texts with Palestinian Vocalization" (1970), תשלד, 214-222
צוקר, שלמה, / כתב-יד מראשית הספרות החסידית., תשלד, 223-235
יודלוב, יצחק, / לתולדות הדפוס העברי במנטובה במאה הט"ז., תשלד, 236-241, 636
דן, יוסף, / לשאלת דפוס נאפולי של "ספר הישר"., תשלד, 242-244
ביק, אברהם יהושע, / נצחונה של סניגוריה, תשלד, 269-272
טל, אוריאל, / [על] יעקב טורי, "קווים לחקר כניסת היהודים לחיים האזרחיים בגרמניה", ספר א-ב (תשלב-תשלג)., תשלד, 407-415
כרמל, אלכס, / [על] מרדכי אליאב, "הישוב היהודי בארץ ישראל בראי המדיניות הגרמנית; מבחר תעודות מארכיון הקונסוליה הגרמנית בירושלים (1842-1914)" (תשלג)., תשלד, 415-419
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1973 :רשימה ביבליוגרפית, תשלד, 420-435
פלאי, משה, / לבירור שאלות ביבליוגרפיות ביצירתו של יצחק סאטאנוב., תשלד, 436-439
זימר, יצחק, / ידיעות ביוגרפיות על יהודי איטליה מעטו של אברהם גראציאנו, תשלד, 440-444
קטן, משה, / זוטות מגנזי בית הספרים., תשלד, 445-448
נגאל, גדליה. / למאמרו של ש. צוקר כתב-יד מראשית הספרות החסידית. , תשלד, 451-452
ליכט, יעקב שלום, / [על] בנימין אופנהיימר, "הנבואה הקדומה בישראל" (תשלג)., תשלד, 622-624
שנאן, אביגדור, / [על] יהודה קומלוש, "המקרא באור התרגום" (תשלג), תשלד, 625-629
בית אריה, מלאכי, / כתב ומלאכת הספר., תשלד, 630-635
יודלוב, יצחק, / לתולדות הדפוס העברי במנטובה במאה הט"ז., תשלד, 636-642
הבלין, שלמה זלמן בן שלום, / לתולדות משפחת אלכלץ ושאלת מחבר ה"מגיד משנה" על הלכות שחיטה ברמב"ם., תשלד, 643-656
אלוני, נחמיה. / תוספות ותיקונים לרשימת ספרים, אוטוגרף לר' יוסף ראש הסדר. , תשלד, 657-658

תשל"ה


אבישור, יצחק, / Loren R. Fisher (ed.), "Ras Shamra Parallels; the Text from Ugarit and the Hebrew Bible" (1972)., תשלה, 133-140
אורמן, גוסטב יעקב, / Ben Rekers, "Benito Arias Montano" (1972), תשלה, 141-145
קלין-ברסלבי, שרה / Charles Touati, "La pensée philosophique et théologique de Gersonide" (1973), תשלה, 146-148
אידל, משה, / קטע עיוני לר' אשר בן משולם מלונל, תשלה, 153-149
ביק, אברהם יהושע, / התנצלות ר' יעקב עמדין על הסכמתו לספר "מקדש מלך", תשלה, 156-154
בונפיל, ראובן, / פירוש ר' משה פרובינציאלו לכ"ה הקדמות הרמב"ם, תשלה, 176-157
אידל, משה, / Gabrielle Sed-Rajna (ed.), Azriel de Gérone, "Commentaire sur la liturgie quotidienne" (1974), תשלה, 284-287
פגיס, דן, / פיוטים מאוחרים מאיטליה., תשלה, 312-288
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1974 :רשימה ביבליוגראפית, תשלה, 324-313
תא שמע, ישראל משה, / סדר הדפסתם של חידושי הראשונים לתלמוד :פרק לתולדות ה"פלפול"., תשלה, 325-336
נגאל, גדליה, / הערות אחדות על דרשותיו של בעל ס' "אוהב ישראל"., תשלה, 337-339
קופפר, אפרים / . להערתו של נ. אלוני "תוספות ותיקונים., תשלה, 340-
אבישור, יצחק, / Willibald Kuhnigk, "Nordwestsemitische Studien zum Hoseabuch" (1974), תשלה, 469-476
זימר, יצחק, / Herman Pollack, "Jewish Folkways in Germanic Lands (1648-1806)" (1971), תשלה, 477-479
תשבי, ישעיה, / "קודשא בריך הוא אורייתא וישראל כולא חד" :מקור האמרה בפירוש "אדרא רבא" לרמח"ל., תשלה, 480-492
תמר, דוד בן יששכר, / לזיהויים של מחברים., תשלה, 493-496
קאופמן, דליה / מנדלי מוכר ספרים בברית-המועצות (1917-1948) :ביבליוגרפיה, תשלה, 497-516
אורמן, גוסטב יעקב, / פזמוני האנונימוס... בצירוף מבוא, חילופי נוסח וביאורים בידי עזרא פליישר, תשלד, תשלה, 632-637
אטקס, עמנואל, / נחום לאם, "תורה לשמה במשנת רבי חיים מוולוז'ין ובמחשבת הדור" (תשלב), תשלה, 638-648
ביר, בתיה, / Israel Adler, "Hebrew Writings concerning Music in Manuscripts and Printed Books" (1975)., תשלה, 649-653
טובי, יוסף יובל, / שרידים חדשים מפירוש רב סעדיה גאון לספר ישעיהו, תשלה, 654-662
שצמילר, יוסף / תקנות פרובנסאליות משנת 1313., תשלה, 663-667
זלוטניק, דב, / סדר דורות חכמים בלתי רגיל שנדפס בטעות בשם הרמב"ם., תשלה, 675-676
תשבי, ישעיה, / השלמות למאמרי., תשלה, 668-674

תשל"ו


רצהבי, יהודה, / חקר יהדות תימן: ביבליוגרפיה לשנים 1935-1975, תשלו, ע' 72, VIII-
זקוביץ, יאיר, / [על] משה גרסיאל, "מלכות דוד" (תשלה), תשלו, 232-240
בלאו, יהושע, / Bengt Knutsson, "Studies in the Text and Language of Three Syriac-Arabic Versions of the Book of Judicum" (1974), תשלו, 241-242
רוזנברג, שלום בן בנציון, / [על] "ספר תיקון הדעות" ליצחק אלבלג, ההדיר י.א. וידה (תשלג)., תשלו, 243-247
גרינולד, איתמר / Peter von der Osten-Sacken, "Römer 8 als Beispiel paulinischer Soteriologie" (1975)., תשלו, 248-249
רצהבי, יהודה, / [על] שלמה אבן גבירול, "שירי החול", יו"ל ע"י ח. בראדי וח. שירמן (תשלה), תשלו, 250-257
פליישר, עזרא, / Samuel Miklós Stern, "Hispano-Arabic Strophic Poetry :Studies" (1974), תשלו, 258-268
שור, שמעון א., / שוויון המינים ("בעיית החבירה") בקיבוץ :רשימה ביבליוגראפית., תשלו, 271-282
מרחביה, חן-מלך, / על נוסחאותיו העבריות של ספר "פוגיו פידיאי" בכ"י סט. ז'נבייב., תשלו, 283-288
נגאל, גדליה, / השפעתו הספרותית של ר' יוסף יעבץ, תשלו, 289-299
תשבי, ישעיה, / קטרוגו של ר' ישראל משקלוב על החסידים., תשלו, 300-303
בניהו, מאיר בן יצחק נסים, / חידושים על סוגיות התלמוד מבית-מדרשו של ר' יוסף טאיטאצאק, בקושטא., תשלו, 304-314
מיכאל, ראובן / ר' ישראל ליבל וקונטרסו הגרמני., תשלו, 315-323
דוד, אברהם, / לקורותיו של ר' יצחק קנפנטון, מגדולי חכמי ספרד במאה הט"ו., תשלו, 324-326
תא שמע, ישראל משה, / [על] אפרים קופפר (מהדיר), "תשובות ופסקים מאת חכמי אשכנז וצרפת" (תשלג), תשלו, 480-483
סימון, אוריאל, / [על] אשר וייזר, "פירושי התורה לר' אברהם אבן עזרא" (תשלו); :Leo Prijs, "Abraham Ibn Esra's Kommentar zu Genesis Kapitel 1" (1973)., תשלו, 646-659
אברמסון, שרגא, / לשימוש רב דוד קמחי בתרגומי ספרי רב יהודה חיוג' ומורה הנבוכים., תשלו, 680-696
אורון, מיכל / האם חבר ר' טודרוס הלוי אבולעפיה את ספר מערכת האלוהות., תשלו, 697-704
רביצקי, אביעזר, / כתב נשכח לר' חסדאי קרשקש, תשלו, 705-711
אברמסון, שרגא, / מתרגם "ערוגות הבושם" לרב משה בן עזרא הוא רב יהודה אלחריזי., תשלו, 712-
שפיגל, יעקב שמואל, / מובאה חדשה מפרוש רש"י האמיתי למסכת מועד קטן, תשלו, 713-
רופא, אלכסנדר, / השלמת הומויוטלאוטון בספרו של דוד ילין על ישעיה., תשלו, 714-

תשל"ז


וורמן, קורט דוד, / ד"ר יששכר ברנהרד יואל ז"ל :אייר תר"ס - ניסן תשל"ז., תשלז, 5-6
ליכט, יעקב שלום, / Józef T. Milik (ed.), "The Books of Enoch; Aramaic Fragments of Qumran Cave 4" (1976)., תשלז, 148-152
לוינגר, יעקב בן אליעזר, / [על] ברוך קורצויל, "לנוכח המבוכה הרוחנית של דורנו; פרקי הגות ובקורת" (תשלו)., תשלז, 153-155
אברמסון, שרגא, / לפירוש רב יצחק בן גיאת לקהלת., תשלז, 156-172
פיינטוך, ישראל צבי, / הגהות ר' שמואל לירמה למשנה., תשלז, 173-186
גריס, זאב, / עריכת "צוואת הריב"ש"., תשלז, 187-210
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1976 :רשימה ביבליוגראפית., תשלז, 211-224
ויס, רפאל, / Bernard Grossfeld, "A bibliography of Targum literature" (1972)., תשלז, 228-231
אלון, אלעי / Joshua Leibowitz and Shlomo Marcus, "Moses Maimonides on the Causes of Symptoms" (1974)., תשלז, 269-270
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1975 :רשימה ביבליוגראפית., תשלז, 271-282
יסיף, עלי, / Heda Jason, "Studies in Jewish Ethnopoetry" (1975), תשלז, 373-377
בלאו, יהושע, / Mayer Lambert, "Traité de grammaire hébraique" (1972)., תשלז, 378-380
אברמסון, שרגא, / על ספר "דרכי התלמוד" שמיוחס לרב סעדיה גאון., תשלז, 381-382
שמרוק, חנא, / רשימה ביבליוגראפית של דפוסי פולין ביידיש עד גזירות ת"ח ות"ט., תשלז, 383-417
סוקולוף, מיכאל / Stephen A. Kaufman, "The Akkadian Influences on Aramaic" (1974), תשלז, 464-473
בלאו, יהושע, / Paul-Eugène Dion, "La langue de Ya'udi" (1974)., תשלז, 474-476
פוקס, מיכאל / מיכאל פוקס, "סיפורים, מזמורים, משלים מספרות מצרים העתיקה" (תשלה)., תשלז, 477-479
אידל, משה, / זהותו של מתרגם ס' ערוגות הבושם לר' משה אבן עזרא., תשלז, 484-487
שפיגל, יעקב שמואל, / האם לפנינו קטע חדש מ"אגרת הקודש" המיוחסת לרמב"ן?, תשלז, 488-491
דן, יוסף, / כ"י בית הספרים [הלאומי] 3182 ו"מעשה ירושלמי", תשלז, 492-498
ליכט, יעקב שלום, / [על] אריה טוויג, "מתן תורה בסיני" (תשלז), תשלז, 552-554
תא שמע, ישראל משה, / ספרי הריבות בין הראב"ד לבין רבי זרחיה הלוי (הרז"ה) מלוניל :היבטים ביבליוגראפיים וספרותיים., תשלז, 557-577
אורמן, גוסטב יעקב, / כתבי יהודה רוזנטל: רשימה ביבליוגרפית, תשלז, 578-602
בלאו, יהושע, / David Cohen, "Le parler arabe des Juifs de Tunis; T. II: Etude linguistique" (1975)., תשלז, 555-556
גרינולד, איתמר / Peter Schäfer, "Rivalität zwischen Engeln und Menschen" (1975)., תשלז, 659-663
פליישר, עזרא, / [על] אברהם אבן עזרא, "שירי הקדש", כרך א, יו"ל בידי י. לוין (תשלו), תשלז, 664-675
פליישר, עזרא, / אברהם אבן עזרא, " שירי-הקודש...; יוצאים לאור על-פי כתבי-יד ודפוסים בצירוף חילופי-נוסח וביאורים בידי ישראל לוין" (תשלו)., תשלז, 664-675
ברויאר, מרדכי בן יצחק, / [על] יוסף ולק, "חינוכו של הילד היהודי בגרמניה הנאצית, החוק וביצועו" (תשלו), תשלז, 676-679
אלבוים, יעקב בן חיים יוסף / Anthony J. Saldarini, "The Fathers according to Rabbi Nathan (Abot de Rabbi Nathan) Version B" (1975), תשלז, 806-815
גוטמן, ישראל, / Celia S. Heller, "On the Edge of Destruction; Jews of Poland between the Two World Wars" (1977)., תשלז, 816-817
בניהו, מאיר בן יצחק נסים, / סדר התיקון לשביעי של פסח., תשלז, 818-833
נגאל, גדליה, / על כתב יד חסידי מראשית המאה [כ"י מס' 5271 8], תשלז, 834-842

תשל"ח


שורץ, מיכאל, / [על] יהודה בן שמואל הלוי, "כתאב אלרד ואלדליל פי אלדין אלד'ליל (אלכתאב אלכ'זרי)...", הוציאו לאור ד.צ. בנעט, התקין את הטקסט ח. בן-שמאי (תשלז)., תשלח, 160-161
מיכאל, ראובן / [על] יוסף פרל, "על מהות כת החסידים" (תשלז), תשלח, 162-166
תשבי, ישעיה, / קובץ של כתבי קבלה מגנזי הרמח"ל בכתב-יד אוקספורד 2593, תשלח, 167-198
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1977 :רשימה ביבליוגרפית., תשלח, 199-212
אידל, משה, / שתי הערות על ספר חרב פיפיות לרבי יאיר בן שבתי., תשלח, 213-214
יהלום, יוסף, / [על] יוסף נוה, "על פסיפס ואבן; הכתובות הארמיות והעבריות מבתי-הכנסת העתיקים" (תשלח)., תשלח, 349-355
ברמן, אליעזר זאב, / כתב-יד המכונה "שושן למודים" ויחסו ל"קהל המעיינים" הפרובנסאלי, תשלח, 368-372
חוה לזר / הוראות למאייר ב"הגדת שוקן", תשלח, 373-376
דוד, אברהם, / תרגום בלתי ידוע לאיגרת תחיית המתים לרמב"ם., תשלח, 377-378
חלמיש, משה, / גלגוליו של מנהג קבלי "הריני מקבל עלי לקיים מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך"., תשלח, 534-556
פריידין, ישראל / זיהויי שמות בדויים בספרות העברית בא"י בשלהי המאה הי"ט., תשלח, 557-564
לוין, דב, / אתנחתא קצרה של תקוות :סופרי יידיש בליטא הסובייטית 1940-1941., תשלח, 565-576
ריצ'לר, בנימין / זיהוי מתרגמו האנונימי של ס' העגולות הרעיונות [לעבדאללה בן מחמד אלבטליוסי]., תשלח, 577-
מישור, מרדכי, / טביעה של דפוס ויניציאה על גבי כ"י ליידן של הירושלמי., תשלח, 578-
רומר-סגל, אגנס / ספרות יידיש וקהל קוראיה במאה הט"ז, יצירות ביידיש ברשימת ה"זיקוק" ממנטובה, 1595., תשלח, 779-778
תא שמע, ישראל משה, / על פירוש רבינו גרשם מאור הגולה לתלמוד., תשלח, 356-365
אמית, יאירה, / [על] שרה יפת, "אמונות ודעות בספר דבה"י ומקומן בעולם המחשבה המקראית" (תשלז)., תשלח, 748-752
גוטמן, ישראל, / [על] שמואל אטינגר, "האנטישמיות בעת החדשה; פרקי מחקר ועיון" (תשלט)., תשלח, 753-759
אברין, לילה / Bezalel Narkiss; Gabrielle Sed-Rajna, "Index of Jewish Art" I (1976)., תשלח, 760-762
גריס, זאב, / קונטרס הנהגות נעלם לר' נחמן מברסלב?, תשלח, 763-778

תשל"ט


תבורי, יוסף, / [על] מנחם מנדל כשר; יעקב דב מנדלבוים, "שרי האלף", מהד' חדשה (תשלט)., תשלט, 148-153
זקוביץ, יאיר, / Jacob Licht, "Storytelling in the Bible" (1978), תשלט, 154-160
טורניאנסקי, חוה, / [על] "בשרייבונג פון שבתי צבי" מאת ר' ליב ב"ר עוזר... יו"ל מכ"י המחבר עם תרגום, מבוא והערות מאת זלמן שזר (1978), תשלט, 161-167
גיל, משה, / Shlomo Dov Goitein, "A Mediterranean Society :the Jewish Communities of the Arab World as portrayed in the Documents of the Cairo Geniza. Vol. III: The Family" (1978), תשלט, 168-173
בית אריה, מלאכי, / מאמר על הקץ והאיצטגנינות מאת ר' אברהם זכות [כ"י בית הספרים 3935 8 [HEB., תשלט, 174-194
מירסקי, אהרן בן יהושע יצחק, / שינוי נוסח בין הפירוש לבין המתפרש בסידורים., תשלט, 195-200
צפתמן, שרה / "חרבן הבית" קראקא לפני שנת שנ"ה - דפוס פולין נוסף ביידיש מהמאה הט"ז., תשלט, 201-203
דן, יוסף, / David Biale, "Gershom Scholem; Kabbalah and Counter-History" (1979)., תשלט, 358-362
קמרון, אלישע, / [על] זאב בן-חיים, "עברית וארמית נוסח שומרון; כרך 5: לשון תורה" (תשלז)., תשלט, 363-370
אטקס, עמנואל, / "תבונה" - כתב-עת תורני ראשון במזרח-אירופה., תשלט, 371-383
אליאור, רחל, / "קונטרס ההתפעלות" לר' דוב בער שניאורסון., תשלט, 384-391
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1978: רשימה ביבליוגרפית., תשלט, 392-406
אברמסון, שרגא, / קטע חדש מן המקור הערבי של ספר "אותיות הענינים" של רב יהודה בן בלעם [כ"י אליאנס, פאריס, 287 [BII., תשלט, 794-801
שמרוק, חנא, / נוסח בלתי ידוע של הקומדיה האנונימית "די גענארטע וועלט", תשלט, 802-816
פלאי, משה, / יצחק סאטאנוב ושאלת הזיוף בספרות., תשלט, 817-824
יודלוב, יצחק, / "אילה שלוחה" לר' נפתלי הירש אלטשולר, קראקא, שנ"ה (?)., תשלט, 827-828
אידל, משה. / על ר' יוחנן אלימנו ו"מאמר חוזה"; השלמה ל"מאמר על הקץ והאיצטגנינות מאת ר' אברהם זכות". ., תשלט, 825-826
לוין, שלום דובער. / "קונטרס ההתפעלות" לר' דוב בער שניאורסון; למאמרה של רחל אליאור.., תשלט, 829-830

תש"ם


אדלר, יעקב, / מי הוא מחבר החרוז "המת בבית הבית טהור, יצא מתוכו הרי הוא טמא", תשם, 178-182
שורצפוקס, שמעון, / Phyllis Cohen Albert, "The Modernization of Frence Jewry :Consistory and Community in the Nineteenth Century" (1977), תשם, 175-177
פליישר, עזרא, / לזיהוי מעתיק "השאלות העתיקות"., תשם, 183-190
תא שמע, ישראל משה, / קליטתם של ספרי הרי"ף, הר"ח ו"הלכות גדולות" בצרפת ובאשכנז במאות הי"א-י"ב, תשם, 191-201
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1979 :רשימה ביבליוגרפית., תשם, 202-213
תמר, דוד בן יששכר, / הקדמה גנובה., תשם, 214-
גריס, זאב, / [על] מתי מגד, "האור הנחשך; ערכים אסתטיים בספר הזהר" (תשם)., תשם, 373-378
סדן, יוסף / על גניזה אצל המוסלמים :דרכי טיפול בכתבי-קודש שבלו באיסלאם ולקחן היהודי והאנושי., תשם, 398-410
וינפלד, משה, / [On] Frank Crüsemann, "Der Widerstand gegen das Königtum" (1978), תשם, 567-573
באואר, יהודה, / Meir Michaelis, "Mussolini and the Jews :German-Italian Relations and the Jewish Question in Italy, 1922-1945" (1978)., תשם, 574-575
ברויאר, מרדכי בן יצחק, / Eric Werner, "A Voice Still Heard; the Sacred Songs of the Ashkenazic Jews" (1976)., תשם, 576-584
מאורי, ישעיהו / [על] אהרון הימן, "ספר תורה הכתובה והמסורה על תורה נביאים וכתובים" מהד' שניה ערוכה מחדש... ע"י דוב הימן (תשלט), תשם, 584-590
תשבי, ישעיה, / הנהגות נתן העזתי, אגרות רבי משה זכות ותקנות רבי חיים אבולעפיא בספר "חמדת הימים"., תשם, 585-610
קפלן, יוסף, / לבירור תאריכי פטירתם של בני משפחת נונייס הנריקס ושלושה מגדולי רבניה של אמשטרדם [ר' דוד פארדו, ר' מנשה בן ישראל, ר' שאול לוי מורטירה]., תשם, 611-613
תמר, דוד. / למאמר גלגוליו של מנהג קבלי., תשם, 614-
ליבס, יהודה, / מיכאל קרדוזו - מחברו של ספר "רזא דמהימנותא" המיוחס לשבתי צבי והטעות בייחוסה של "איגרת מגן אברהם" לקרדוזו., תשם, 603-616
רוזנפלד, משה נ. / "דער בראנט שפיגל" - מהדורה בלתי נודעת של הספר וזיהוי מחברו., תשם, 617-621
זקוביץ, יאיר, / [על] אלכסנדר רופא, "ספר בלעם" (תשם), תשם, 785-789
מיכאל, ראובן / [על] מאיר גילון, "'קהלת מוסר' למנדלסון על רקע תקופתו" (תשלט)., תשם, 790-793
שייבר, אלכסנדר, / לפעילותו של טוביה בן משה הקראי כמעתיק., תשם, 791-793
הרוי, זאב, / לזיהוי מחברן של ההסתייגויות מן הדטרמיניזם בס' "אור ה'" לר' חסדאי קרשקש - עדות כ"י פירנצה., תשם, 794-801
פכטר, מרדכי / יצירתו הדרשנית של ר' ישראל די קוריאל וזיהוי מחברו האמיתי של קובץ הדרושים שבספר "אור צדיקים" המיוחס לר' יוסף קארו., תשם, 802-810
ברויאר, מרדכי בן יצחק, / [על] ראובן בונפיל, "הרבנות באיטליה בתקופת הריניסאנס" (תשלט), תשם, 363-368
חזן-רוקם, גלית, / Haim Schwarzbaum, "The Mishle Shu'alim" (Fox Fables) of Rabbi Berechiah ha-Nakdan" (1979), תשם, 369-372
ורסס, שמואל, / בעקבותיו של החיבור "מחכימת פתי" האבוד., תשם, 379-397
שטיינפלד, צבי אריה, / [על] אברהם גולדברג, "פירוש למסכת שבת - נוסח כ"י קויפמן ונוסח דפוס ראשון רנ"ב, עם שינויי נוסחאות מכתבי יד עתיקים, דפוסים ראשונים וקטעי גניזה, בצירוף מבוא והערות" (תשלו)., תשם, 571-583

תשם


שמרוק, חנא, / Marian Fuks, "Prasa zydowska w Warszawie 1823-1839" (1979)., תשם, 777-782
קאופמן, דליה / [על] מרדכי אלטשולער (עורך), "בריוו פון יידישע סאוועטישע שרייבערס" (תשם)., תשם, 783-786
בראון, אברהם צבי / [על] ישראל גוטמן, "יהודי וארשה, 1939-1943; גיטו, מחתרת, מרד" (תשלז)., תשם, 787-790
תא שמע, ישראל משה, / מחברו האמיתי של ספר "החינוך"., תשם, 811-813
קטן, משה, / זוטות ביבליוגרפיות., תשם, 814-

1990-1980

 

תשמ"א


יודלוב, יצחק, / "אילה שלוחה" לר' נפתלי הירש אלטשולר, קראקא, שנ"ה (?)., תשמא, 148-152
לינדר, אמנון / Pierre Riché, "Les écoles et l'enseignement dans l'Occident chrétien de la fin du Ve siècle au milieu du XIe siècle" (1979), תשמא, 153-163
רביצקי, אביעזר, / זהותו וגלגוליו של חיבור פילוסופי שיוחס לר' מכאל בן שבתי בלבו (כ"י וטיקאן 501), תשמא, 164-175
זק, ברכה, / למקורותיו של ספר "חסד לאברהם" לר' אברהם אזולאי, תשמא, 176-202
גריס, זאב, / הגדרת ההנהגה כסוג ספרותי בספרות המוסר העברית, תשמא, 344-352
תא שמע, ישראל משה, / [על] אברהם גרוסמן, "חכמי אשכנז הראשונים - קורותיהם, דרכם בהנהגת הציבור, יצירתם הרוחנית מראשית ישובם ועד לגזירות תתנ"ו (1096)" (תשמא)., תשמא, 353-355
ווסרמן, הנרי, / Todd M. Endelman, "The Jews of Georgian England, 1714-1830 :Tradition and Change in a Liberal Society" (1979), תשמא, 356-368
דינסטאג, ישראל יעקב / "אגרת השמד" או "מאמר קידוש השם" :ביבליוגרפיה של הוצאות תרגומים ומחקרים, תשמא, 369-372
תלמג', אפרים, / ויכוח אנטי נוצרי במזרח אירופה בסגנון הפולמוס בספרד - כ"י יחיד [כ"י בודלי 585 OPP., 81 א- 82 א]., תשמא, 373-374
ליבס, יהודה, / מיכאל קרדוזו - מחברו של ספר "רזא דמהימנותא" המיוחס לשבתי צבי והטעות בייחוסה של "איגרת מגן אברהם" לקרדוזו., תשמא, 488-493
אלוני, נחמיה, / [על] יצחק בן אברהם אבן עזרא, "שירים", י"ל עפ"י כתבי יד... על ידי מנחם חיים שמלצר (תשמא), תשמא, 494-496
קטן, משה, / Simon Schwarzfuchs, "Napoleon, the Jews and the Sanhedrin" (1979), תשמא, 497-528
רצהבי, יהודה, / חקר יהדות תימן :ביבליוגרפיה לשנים 1976-1981 (כולל מילואים לשנים 1935-1975), תשמא, 529-545
זימר, יצחק, / ספר "יפה נוף" לר' יצחק מזיא :כ"י בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי 522 4 HEB., תשמא, 546-547
בית אריה, מלאכי, / נוספות למעתיק אברהם בן יום טוב הכהן., תשמא, 548-
חלמיש, משה, / אימתי נכתב הספר הקבלי "לחם שלמה", תשמא, 549-
שמרוק, חנא. / למאמרו של א' תלמג'., תשמא, 721-725
אברמסון, שרגא, / ספר חדש של רב שמואל בן חפני :על שמות ה' ותאריו, תשמא, 740-794
/ מגנזי המכון לתצלומי כתבי-היד העבריים של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים., תשמא, 716-720
מלמד, אברהם, / [על] יהודה מסיר ליאון, ספר "נופת צופים", דברי מבוא מאת ראובן בונפיל (תשמא), תשמא, 726-739
רביצקי, אביעזר, / על מקורותיו של פירוש משלי לעמנואל הרומי, תשמא, 750-
בית-אריה, מלאכי / . להערתו של ח' שמרוק. ., תשמא, 369-372

תשמ"ב


יסיף, עלי, / Elliott Oring, "Israeli Humor; the Content and Structure of the Chizbat of the Palmah" (1981)., תשמב, 179-184
ליבס, יהודה, / חיבור בלשון הזוהר לר' וולף בן ר' יהונתן אייבשיץ על חבורתו ועל סוד הגאולה, א: מבוא., תשמב, 185-186
זק, ברכה, / ועוד לגלגולה של האמרה "קודשא בריך הוא אורייתא וישראל כולה חד", תשמב, 343-349
שייבר, אלכסנדר, / מי הדפיס את ההגדה המצויירת הראשונה?, תשמב, 350-367
ליבס, יהודה, / טקסט החיבור על פי כ"י בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים 3100 8 Heb. ., תשמב, 176-202
אברמסון, שרגא, / על דפוס ספר "גופי ההלכות" לר' שלמה אלגאזי, תשמב, 380-384
ירדן, דב, / לתולדות נוסחן של "מחברות עמנואל", תשמב, 385-386
ינון-פנטון, יוסף. / למאמרו של י. סדן. , תשמב, 684-700
שפיגל, יעקב שמואל, / מסכת חגיגה - דפוס ספרדי מלפני הגירוש., תשמב, 709-714
סימון, אוריאל, / קטע נוסף של השריד מ"שיטה ראשונה" של פירוש ראב"ע לתהילים, תשמב, 715-724
רוזנברג, שלום בן בנציון, / התרגומים העבריים ל"דרושים הטבעיים" של ן' רשד ופירושיו של ר' משה נרבוני., תשמב, 725-726
רדלר-פלדמן, יהושע, / Ithamar Gruenwald, "Apocalyptic and Merkavah Mysticism" (1980)., תשמג, 667-668
רדלר-פלדמן, יהושע, / Lawrence Hoffman, "The Canonization of the Synagogue Service" (1979)., תשמג, 163-169
טל, אוריאל, / Joseph Walk (Hrsg.), "Das Sondrerrecht für die Juden in NS-Staat; eine Sammlung der gesetzlichen Massnahmen und Richtlinien - Inhalt and Bedeutung" (1981)., תשמב, 170-187
שיינטוך, יחיאל, / Joshua A. Fishman (ed.), "Never Say Die; a Thousand Years of Yiddish in Jewish Life and Letters" (1981)., תשמב, 159-162
ורסס, שמואל, / [על] דן אלמגור; שמואל פישמן, "נחלת מי"ב; מפתח ביבליוגרפי ליצירות מיכה יוסף ברדיצ'בסקי <בן-גריון> ולחיבורים אודותיו" (תשמב)., תשמב, 582-585
תא שמע, ישראל משה, / על הפירוש לפיוטים הארמיים שבמחזור ויטרי, תשמב, 417-418

תשמ"ג


יודלוב, יצחק, / ספר "שר שלום" לר' שלום הספרדי ש"ק, תשמג, 159-162
גיל, משה, / Alexander Scheiber, "Geniza Studies" (1981), תשמג, 168-174
צפור, משה בן אליעזר / [על] צבי קארל, "תרגום השבעים לתורה" [תרגום עברי] (תשלט)., תשם, 163-169
שלומוביץ, פיטר / [על] פרידמן בושויץ, "יוליוס ולהאוזן - יסודות וקני-מידה בהיסטוריוגראפיה שלו" [בתרגום עברי, מאת תיאודור התלגי] (1982), תשמג, 170-187
ורסס, שמואל, / הנוסח המקורי הבלתי-ידוע של איגרת שמואל יעקב ביק אל טוביה פדר., תשמג, 188-191
אביבי, יוסף בן אריה / ספרי 'נגיד ומצוה' לר' יעקב צמח, תשמג, 192-203
לבדב, ויקטור / מאטעריאלן וועגן דער געשיכטע פון יודאיזם און וועגן זיין קריטיק אינעם קסאוויאד-פאנד פון דער עפנטלעכער ביבליאטעק אף מ. יע. סאלטיקאוושטשעדרינס נאמען, תשמג, 192-201
/ מגנזי המכון לתצלומי כתבי-היד העבריים של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים., תשמג, 204-206
קרגילה, צבי / ידיעות נוספות על שליח ארץ-ישראל [ר' יוסף דוד עייאש], תשמג, 400-406
בן שמאי, חגי, / [על] אוריאל סימון, "ארבע גישות לספר תהלים, מר' סעדיה גאון עד ר' אברהם אבן עזרא", כולל שריד מ'שיטה ראשונה' של פירוש ראב"ע שעדיין לא ראתה אור (תשמב), תשמג, 407-414
פליישר, עזרא, / לזהותו של הממשל סעיד בן באבשאד 'סנאהה הכהן', תשמג, 417-418
שוורץ, דניאל, / יונס באנדי - שמותיהם, שנות חייהם, וחיבוריהם, תשמג, 582-585
ווסרמן, הנרי, / Karl E. Demandt, "Bevölkerungs- und Sozialgeschichte der jüdischen Gemeinde Niedenstein, 1653-1866" (1980), תשמג, 586-604
פנקובר, יצחק שרגא / מהדורת התנ"ך הראשונה שהוציא בומברג לאור וראשית בית דפוסו, תשמג, 605-621
ווסט, אפרים / יהודי איראן וספרות פרסית :עיונים בכתבי יד., תשמג, 622-628
/ מגנזי המכון לתצלומי כתבי-היד העבריים של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים, תשמג, 629-
פרשל, מרגלית / הדפוס העברי בקורפו (נוספות)., תשמג, 667-668
י.י. / [על] יעקב בוקסנבוים (מהדיר), "שאלות ותשובות מתנות באדם" (תשמג)., תשמג, 803-807
שמרוק, חנא, / David Neal Miller, "A bibliography of Isaac Bashevis Singer; January 1950-June 1952" (1979) and "Bibliography of Isaac Bashevis Singer, 1924-1949" (1983)., תשמג, 808-857
תשבי, פרץ, / דפוסי-ערש (אינקונבולים) עבריים :תיאור ביבליוגרפי מפורט של הספרים העבריים שנדפסו עד סוף שנת 1500, בצירוף צילום סימני מים ופקסימילים של עמודים מיוחדים, תשמג, 268-270

תשמ"ד


צפור, משה בן אליעזר / David J.A. Clines, "The Esther Scroll; the Story of the Story" (1984)., תשמד, 234-239
בר אשר, שלום, / Mark R. Cohen, "Jewish Self-Government in Medieval Egypt" (1980), תשמד, 240-242
דוד, אברהם, / לפרשת מותו של הגר יוסף סרלבו על קידוש השם, תשמד, 243-245
יודלוב, יצחק, / ר' יצחק גרשון ור' יצחק טריוויס - שניים שהם שניים, תשמד, 247-251
הורוביץ, אלימלך / על ר' יצחק בן גרשון טריוויס בויניציאה., תשמד, 252-257
שנפלד, רות / שמואל ורסס :ביבליוגרפיה של כתביו, תשמד, 258-267
פיינטוך, ישראל צבי, / הערה על תלמוד ירושלמי דפוס ויניציאה, תשמד, 268-270
בית אריה, מלאכי, / [על] עמוס גולדרייך (מהדיר), "ספר מאירת עינים לר' יצחק דמן עכו" (תשמד), תשמד, 599-602
טובי, יוסף יובל, / [על] שלמה דב גויטיין, "התימנים; היסטוריה, סדרי חברה, חיי רוח - מבחר מחקרים" (תשמג)., תשמד, 603-608
פליישר, עזרא, / גניזה בלתי ידועה במוסקבה ובה שני פיוטים חדשים לר' חדותא (בירבי אברהם), תשמד, 609-624
הראש, מאירה, / הדפוס העברי בטריפולי שבלוב., תשמד, 625-634
/ מגנזי המכון לתצלומי כתבי-היד העבריים של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים, תשמד, 635-643
דן, יוסף, / "פירוש התורה לר' אלעזר מגרמיזא" [מהד' שי"ח קניבסקי], תשמד, 644-
יודלוב, יצחק, / ספר "אור לוסטרו" המיוחס לר' יהודה אריה מודינה וספר "דיבר טוב", קראקא ש"ן, תשמד, 645-646
שמלצר, חיים / "סליחות מנהג אלזס תנ"א"., תשמד, 646-
ורסס, שמואל, / [על] יוסף חיים ברנר, "הכתבים היידיים - די יידישע שריפטן", ערך יצחק בקון (תשמה), תשמד, 923-933
קאופמן, דליה / [על] יצחק קאצענעלסאן, "יידישע געטא-כתבים, ווארשע 1940-1943", ארויסגעגעבן... פון יחיאל שיינטוך (תשמד)., תשמד, 934-937
זהר, נעמי / "דגל יהודה" (כתב-יד) - בעקבות יהודה יצחק ליינוואנד, תשמד, 938-945
תשבי, פרץ, / האינקונבולים העבריים בישראל., תשמד, 946-958

תשמ"ה


גוטליב, יצחק, / סיפורי ספר בראשית, פירושיהם ומדרשיהם, תשמה, 289-293
דן, יוסף, / מחקר חדש על סיפורי בן-סירא, תשמה, 294-297
תא שמע, ישראל משה, / ספרייתם של חכמי אשכנז בני המאה הי"א-הי"ב., תשמה, 298-309
מרוז, רונית / ספר "אור הגנוז" לרבי אברהם אזולאי, תשמה, 310-324
לנגרמן, יצחק צבי, / מגנזי המכון לתצלומי כתבי-היד העבריים של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים: "אלגז אלתאני מן אסור והיתר" :אגרת עלים בן טליב לדוד בן שלמה בן עקוש ס"ט; גירסה עברית של האנציקלופדיה של "GUILLAUME DE CONCHES"., תשמה, 325-329
פליישר, עזרא, / השלמות לפיוטי הגניזה הבלתי ידועה במוסקבה, תשמה, 330-331
בית אריה, מלאכי, / כתב-יד פאריס, ספרייה לאומית 803 HEBR., תשמה, 332-
תשבי, פרץ, / דפוסי-ערש (אינקונבלים) עבריים, (ב): איטליה-ריג'ו קלבריאה פייביא די שקו, מנטואה, פירארה., תשמה, 865-962
חלמיש, משה, / טיול בכתבי-יד, תשמה, 963-966
בן שמאי, חגי, / מגנזי המכון לתצלומי כתבי-היד העבריים של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים: 44. פירוש ספר שמואל מאת יפת בן עלי הקראי, תשמה, 967-968

תשמ"ו


בית-הלחמי, אסתר יעל / Northrop Frye, "The great code; the Bible and literature" (1982)., תשמו, 16-17
שנאן, אביגדור, / יונה צבר, "מדרשים בארמית יהודי כורדיסטאן" (תשמה)., תשמו, 42-
פישמן-דוקר, רבקה / אמנון לינדר, "היהודים והיהדות בחוקי הקיסרות הרומית" (תשמג)., תשמו, 77-78
שנול, שפרה / Luis Díez Merino (ed.), "Targum de Salmos.. ms. Villa-Amil n.5" (1982)., תשמו, 187-
גולדברג, אברהם, / י"צ פיינטוך, "מסורות ונוסחאות בתלמוד" (תשמה)., תשמו, 206-207
פישמן-דוקר, רבקה / ירון דן, "חיי העיר בארץ-ישראל בשלהי העת העתיקה" (תשמד)., תשמו, 243-
רופא, אלכסנדר, / Jo Ann Hackett, "The Balaam Text from Deir 'Alla" (1984)., תשמו, 245-
שנול, שפרה / Louis H. Feldman, "Josephus and Modern Scholarship (1937-1980)" (1984)., תשמו, 395-396
ארמון, תיאודור / "Die Ausbürgerung deutscher Staatsangehöriger, 1933-45" (1985)., תשמו, 441-442
בן-שמאי, בתיה / Devorah Dimant, "Bibliography of works on Jewish history in the Persian, Hellenistic, and Roman periods" (1987)., תשמו, 451-452
סגל, דוד שמחה / "חקר השירה והפיוט [מאת ח' שירמן]; מפתח" (תשמז)., תשמו, 486-
/ הרשימה המאוחדת של כתבי עת בספריות ישראל., תשמו, 579-
תא שמע, ישראל משה, / נוספות למאמרי "ספרייתם של חכמי אשכנז בני המאה הי"א-הי"ב"., תשמו, 581-582
הורוביץ, אלימלך / על כתב-יד מצויר של ספר משנה תורה., תשמו, 583-586
חבצלת, מאיר / לעניין הפתיחות והחתימות ב"מדרש החפץ" על התורה לר' זכריה בן שלמה הרופא., תשמו, 587-588
בן שמאי, חגי, / משה צוקר, "פירושי רב סעדיה גאון לבראשית" (1984)., תשמו, 601-602
יצחקי, אפרים / דוד רידר, "תרגום יונתן בן עוזיאל על התורה" (תשמד)., תשמו, 602-603
רופא, אלכסנדר, / Giovanni Garbini, "Storia e ideologia nell'Israele antico" (1986)., תשמו, 609-
שנול, שפרה / M. Pérez Fernández, "Los capítulos de Rabbí Eliezer" (1984)., תשמו, 628-
לרנר, מירון ביאליק, / ליקוטי מעשיות :עיונים בקטעי אגדה שבסידרת "גנוזות", תשמו, 867-891
פליישר, עזרא, / לקורות ר' יהודה הלוי בנעוריו וראשית קשריו עם ר' משה אבן עזרא (בעקבות מחקריו של אריה וילסקר ז"ל), תשמו, 893-910
בר יוסף, חמוטל, / עוללות ביבליוגרפיות לשירת זלדה, תשמו, 911-918
בלאו, יהושע, / ספר דקדוק חדש ללשון המקרא, תשמו, 919-924
אורמן, גוסטב יעקב, / הבראיקה של המאה הט"ז בקצת מספריות איטליה, תשמו, 925-928
יודלוב, יצחק, / "תפלה לדוד" - קובץ תפילות מירושלים, קושטא רצ"ה או רצ"ח, תשמו, 929-932
דוד, אברהם, / דרושיו של רבי לוי אבן חביב, תשמו, 933-935
לנגרמן, יצחק צבי, / חיבור במדע האופטיקה של אחמד אבן עיסא בתעתיק עברי., תשמו, 936-
/ מגנזי המכון לתצלומי כתבי-היד העבריים של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים., תשמו, 959-966
נצר, אמנון. / הערות על יהודי איראן וספרות פרסית., תשמו, 967-969

תשמ"ז


ליאנס, דוד / חתימת אקרוסטיכון ברשימות המסורה., תשמז, 141-145
דינסטאג, ישראל יעקב / איגרת הרמב"ם לחכמי צרפת הדרומית על איצטגנינות :ביבליוגרפיה של הוצאות, תרגומים ומחקרים, תשמז, 147-158
רבינוביץ, צבי מאיר, / מהדורת פיוטיו של רבי שמעון בר מגס [מהד' יוסף יהלום], תשמז, 159-161
ורסס, שמואל, / אוטוביוגרפיה בשפת הביבליוגרפיה, תשמז, 163-168
מיליקובסקי, חיים בן משה, / מהדורות וטיפוסי-טקסט בספרות חז"ל :בעקבות מאמרו של י.מ. תא-שמע, "ספרייתם של חכמי אשכנז בני המאה הי"א-הי"ב" (ק"ס ס'), תשמז, 169-170
אברמסון, שרגא, / להקים שם: א. מיהו "חכם מערב" בדברי הרמב"ם? :ב. על דברי ה"דרישה" לאבן העזר סי' סג, תשמז, 171-174
קרפי, דניאל, / על הספר "בלשון ספרדי" של ר' מנשה בן ישראל בשבח דרשותיו של ר' יהודה אריה ממודינא., תשמז, 175-
אורמן, גוסטב יעקב, / "Bibliotheca Palatina" (1986)., תשמז, 178-
בן שמאי, חגי, / מציאה אחת שהיא שתיים :פירוש האזינו לרב שמואל בן חפני ופירוש ויושע לרב סעדיה גאון בכתב יד נשכח., תשמז, 313-332
קרה, איציק / הדפוס העברי ברומניה עד שנת תר"ס, ב, תשמז, 333-344
כשר, רמון, / מהדורה חדשה של תרגום ארצישראלי לתורה על פי קטעי גניזה, תשמז, 345-348
יובל, ישראל יעקב / על כמה מפרסומי כתב-העת 'מוריה' ו'מפעל תורת חכמי אשכנז'., תשמז, 349-359
לנגרמן, יצחק צבי, / קטע מספר "אלמעתבר" של אבו אלברכאת אלבג'דאדי, תשמז, 361-362
לנגרמן, יצחק צבי, / החיבור התימני המכונה "חפיצה", תשמז, 363-367
דוד, אברהם, / ר' יצחק די מולינא - מנהל בית המטבע במצרים., תשמז, 368-370
אילן, נחם, / פירוש "מצח אהרן" על חמישה חומשי תורה לר' אהרן גריש, תשמז, 371-372
אברמסון, שרגא, / בעליו עמו (על חתימת הבעלים בעותק של "ספר עלים לתרופה")., תשמז, 373-374
הראש, מאירה, / הדפוס העברי בטריפולי שבלוב - תיקונים והוספות., תשמז, 375-376
אורמן, גוסטב יעקב, / Walter Mettmann, "Die volkssprachliche apologetische Literatur auf der Iberischen Halbinsel im Mittelalter" (1987)., תשמז, 432-433
אורמן, גוסטב יעקב, / Naftali Deutsch, "Iconographie de l'illustration de Flavius Josèphe au temps de Jean Fouquet" (1986)., , 792-793

תשמ"ח


תשבי, פרץ, / דפוסי-ערש (אינקונבולים) עבריים - ספרד ופורטוגל: ואד אלחגארה, תשמח, 521-546
הילדסהימר, מאיר בן עזריאל, / תקנות והנהגות בית-הכנסת בקהילת ברלין., תשמח, 547-559;
הטל, אברהם רוברט בן חיים / הדפוס העברי באלג'יר., תשמח, 561-572
וינפלד, משה, / על הברית במקרא, תשמח, 573-576
שנול, שפרה / חיבוריו של כריסטיאן זיגמונד גיאורגי, תשמח, 577-579
הילדסהימר, מאיר בן עזריאל, / תקנות והנהגות בית-הכנסת בקהילת ברלין., תשמח, -
אורמן, גוסטב יעקב, / Richard Simon, "Additions aux 'Recherches curieuses sue la diversité des langues et religions' d'Edward Brerewood" (1983)., תשמח, 13-14
שורץ, ברוך יעקב / Leonid Finberg, "Judaic Perspectives on Ancient Israel" (1987)., תשמח, 28-30
שנאן, אביגדור, / "קדושתאות לשבתות הנחמה", לרבי אלעזר בירבי קיליר, יוצאות לאור... בידי שולמית אליצור (תשמח)., תשמח, 132-
בית אריה, מלאכי, / Gabrielle Sed-Rajna, "La Bible hébräique" (1987)., תשמח, 264-265
תשבי, פרץ, / דפוסי-ערש (אינקונבולים) עבריים - איטליה., תשמח, 361-406
בן שמאי, חגי, / כתאב אלמחתוי ליוסף אלבציר, מהדורת המקור הערבי עם תרגום צרפתי, תשמח, 407-426
ווסרמן, הנרי, / מחקרים חדשים על האורתודוכסיה היהודית בגרמניה, תשמח, 427-432
גולינקין, דוד, / "שאילתות דרב אחאי" ככינוי לספר "הלכות קצובות", תשמח, 433-438
קרייסל, חיים / התשובה על אודות הנבואה לר' יהודה בן בנימין אבן רוקש., תשמח, 439-444
דוד, אברהם, / איגרת בלתי ידועה של ר' שמואל בן הושענא השלישי, תשמח, 445-447
לנגרמן, יצחק צבי, / חיבור אשכנזי בלתי נודע במדעי הטבע, תשמח, 448-449
ריצ'לר, בנימין / איגרת נוספת מאת הלל בן שמואל אל יצחק הרופא?, תשמח, 450-452
זהר, נעמי / הסאטירה "מגילת אמעריקא" מאת מחבר לא נודע במאה התשע-עשרה., תשמח, 453-456
יודלוב, יצחק, / "שיני תחינה" ו"אורח חיים" - שני ספרי יידיש בלתי ידועים, תשמח, 457-458
יודלוב, יצחק, / סליחות, יאנוב תקס"ג, תשמח, 459-460
שנאן, אביגדור, / Roger Syrén, "The blessings in the Targums" (1986)., תשמח, 495-
לנרד, פיטר ש., / Peter Schäfer, "Konkordanz zur Hekhalot-Literatur" (1986-1988)., תשמח, 550-551
שנול, שפרה / Elias Joseph Bickerman, "The Jews in the Greek age" (1988)., תשמח, 573-574
אורמן, גוסטב יעקב, / Zvi Erich Kurzweil, "Hauptströmungen jüdischer Pädagogik in Deutschland" (1987)., תשמח, 586-587
חזן, אפרים, / יוסף יהלום, "שפת השיר של הפיוט הארץ-ישראל" (תשמה)., תשמח, 751-752
רצהבי, יהודה, / חקר יהדות תימן :ביבליוגרפיה לשנים 1982-1987, תשמח, 785-865
אליצור, שולמית, / פיוט חדש ליניי החזן, תשמח, 867-872
כשר, חנה / הפתיחה שבכתבי-יד לפירושו האליגורי של רד"ק למעשה בראשית., תשמח, 873-885
יסיף, עלי, / "פנאי" ו"רוח רחבה" :הלכה ומעשה בהתהוות הסיפור העברי בשלהי ימי-הביניים, תשמח, 887-905
חבצלת, מאיר / ילקוט מדרשי תימן, תשמח, 907-910
אורמן, גוסטב יעקב, / ג'נוצו מניטי - הבראיסט?, תשמח, 911-914
נוריאל, אברהם, / האם שם טוב פלקירא הוא מחברו של "באור נפלא"?, תשמח, 915-916
פרוידנטל, גד / להבחנה בין שני ר' יוסף בן יוסף נחמיאס :האחד מפרש, השני אצטגנין, תשמח, 917-919
ריבלין, יוסף יהושע בן שמואל שלום, / ביאור הגר"א לספר יונה (על פי כתב-יד בית המדרש לרבנים מס' 5179), תשמח, 920-924
לנג, יוסף, / עיתוני אליעזר בן-יהודה בשנת תר"ן (עם גילוי עשרה גליונות 'אבודים' של עיתון "הצבי"), תשמח, 925-929
יודלוב, יצחק, / לוחות אלף-בית איטלקיים, תשמח, 930-932
יודלוב, יצחק, / מהדורה ראשונה של "לקוטי הלכות", חלק אורח חיים, מאת ר' נתן שטרנהרץ, תשמח, 933-935
ניסן, רחל / "מעיינות" מספר "אילימא רבתי" חלק ב, תשמח, 936-
/ , תש"ן, -
מיכאל, ראובן / Moses Mendelssohn, "Gesammelt Schriften" (1990)., תשן, 9-10
שנאן, אביגדור, / שני פירושי ר' אברהם אבן עזרא לתרי עשר (תשמט) :מהדורה מדעית מבוארת מאת אוריאל סימון., תשן, 16-17
ברלין, אדל / Harold Fisch, "Poetry with a purpose" (1988)., תשן, 19-20
זקוביץ, יאיר, / "Secundum Salomonem; a thirteenth century Latin commentary on the Song of Solomon" (1989)., תשן, 22-23
אורמן, גוסטב יעקב, / Hermann Leberecht Strack, "Introduction au Talmud et au Midrash" (1986)., תשן, 48-49
לנרד, פיטר ש., / Lawrence A. Hoffman, "Beyond the Text; a Holistic Approach to Liturgy" (1987)., תשן, 80-
יהלום, יוסף, / בחזרה ל"מחזור ארץ-ישראל - קודקס הגניזה", תשן, 189-206
פליישר, עזרא, / פיוט ותפילה ב"מחזור ארץ-ישראל - קודקס הגניזה", תשן, 207-262
רגב, שאול / "ספקות...על מעשה ישו הנוצרי"., תשן, 263-269
כהנא, מנחם יצחק, / פירוש רבנו הלל לספרי, תשן, 271-280
אורמן, גוסטב יעקב, / בין יהודים ונוצרים בהולנד של המאה הי"ז, תשן, 281-285
הלוי, יוסף חיים בן זכריה / שושנה שבבו :הסופרת בת הארץ הראשונה שמן היישוב החדש, תשן, 286-290
הראש, מאירה, / "העברי" (על עיתון עברי רביזיוניסטי בתוניס ועל דוד ברדא, עורכו)., תשן, 291-294
דוד, אברהם, / היתר להדפסת התלמוד באיטליה עשר שנים לאחר שריפתו, תשן, 295-296
ריצ'לר, בנימין / חיבורים בלתי ידועים ברפואה ליש"ר מקנדיא, תשן, 295-296
ריצ'לר, בנימין / האם קדם משה ן' וקאר לחסדאי ן' קרשקש ויוסף אלבו?, תשן, 299-
ניסן, רחל / כתב יד חדש של "תיקונים חדשים" לרמח"ל [כ"י שוקן 15939], תשן, 300-
עמנואל, שמחה בן יונה, / כתב יד מוסקבה 566 :תיאור ראשוני, תשן, 301-306

2000-1999

 

תש"ן-תשנ"א


רופא, אלכסנדר, / Mark A. O'Brien, "The deuteronomistic history hyposthesis; a reassessment" (1989)., תשן-תשנא, 330-331
ספראי, חנה, / Judith Romney Wegner, "Chattel or Person? The Status of Women in the Mishnah" (1988)., תשן-תשנא, 363-364
שנאן, אביגדור, / יעקב אלבוים, "פתיחות והסתגרות; היצירה הרוחנית-הספרותית בפולין ובארצות אשכנז בשלהי המאה השש-עשרה" (תשן)., תשן-תשנא, 401-402
אורמן, גוסטב יעקב, / Martin Friedrich, "Zwischen Abwehr und Bekehrung; die Stellung der deutschen evangelischen Theologie zum Judentum im 17. Jahrhundert" (1988)., תשן-תשנא, 408-
הראש, מאירה, / Boris Korsch, "Soviet publications on Judaism, Zionism, and the Steate of Israel, 1984-1988; an annotated bibliography" (1990)., תשן-תשנא, 434-435
תשבי, פרץ, / ביבליוגרפיה כוללת על אודות דפוסי-ערש (אינקונבולים) עבריים., תשן-תשנא, 579-602
תשבי, פרץ, / דפוסי-ערש (אינקונבולים) עבריים - איטליה: שונצינו., תשן-תשנא, 603-636;
שוורץ, דב, / "הציורין" לר' דוד אבן ביליה., תשן-תשנא, 637-645
אורפלי, משה לוי / על יהודי סנטה קולומה די קיראלט, תשן-תשנא, 647-649
רחמן, יוספה / [על] משה ארנד (מהדיר), "פירוש רבי יוסף קרא לספר איוב" (תשמט), תשן-תשנא, 650-654
פריש, עמוס, / תורתו של ר' מאיר (וייס) בחקר המקרא, תשן-תשנא, 655-659
אליצור, בנימין, / עקבותיו של דף אבוד מכתב יד ליידן של הירושלמי., תשן-תשנא, 661-668
זק, ברכה, / על פרשת מעיינות "אילמה" לר' משה קורדובירו, תשן-תשנא, 669-674
פיאטלי, אנג'לו מרדכי, / נוספות לעניין המדפיס זואן די גארה., תשן-תשנא, 675-678
יודלוב, יצחק, / "מקדש מלך" מאת ר' שלום בוזגלו, קופוסט וסדילקוב תק"ע-תקפ"א., תשן-תשנא, 679-682
שורצפוקס, ליז / שיר דני על הקפטן דרייפוס, תשן-תשנא, 683-685
שורץ, ברוך יעקב / ארבעה מחקרים חדשים על ספר יחזקאל., תשן-תשנא, 710-711
בונפיל, ראובן, / Lionel Kochan, "Jews, Idols and Messiahs; the Challenge from History" (1990)., תשן-תשנא, 783-784
אורמן, גוסטב יעקב, / Georges Weill, "Vie et caractère de Guillaume Postel" (1987)., תשן-תשנא, 799-800
שנול, שפרה / Bo Utas (ed.), "Frahang i pahlavik" (1988)., תשן-תשנא, 913-914
הילדסהימר, מאיר בן עזריאל, / רבני הונגריה ואסיפת מיכאלוביץ: (א) רבי משה שיק, מהר"ם שיק :(ב) רבי אברהם שמואל בנימין סופר, הכתב סופר., תשן-תשנא, 941-951
קומם, אהרן, / סיפורי יעקב שטיינברג ומחזותיו בעברית וביידיש :ביבליוגרפיה, תשן-תשנא, 953-964
בלאו, יהושע, / הוצאה חדשה ושלמה של איגרות הרמב"ם, תשן-תשנא, 965-978
כהן, ירחמיאל, / לתולדות תנועת הרפורמה ביהדות., תשן-תשנא, 979-983
פרוידנטל, גד / שתי הערות על "ספר מישר עקוב" לאלפונסו, הוא אבנר מבורגוס, תשן-תשנא, 984-986
פריידין, ישראל / "חרב פיפיות" ו"צעקת הדל" - קונטרסים אבודים מפולמוס "בית יוסף חדש", תשן-תשנא, 987-992
ריצ'לר, בנימין / תרגום נוסף של ספר השרשים מאת ר' יונה אבן ג'נאח, תשן-תשנא, 993-995
דוד, אברהם, / לתולדותיו של ר' אלעזר בן החסיד ר' מתתיה מחכמי ארץ-ישראל (?) במאה הי"ג, תשן-תשנא, 996-998
לנגרמן, יצחק צבי, / קטעי גניזה מיצירתו של הרלב"ג באסטרונומיה, תשן-תשנא, 999-
לוקר, צבי, / "תיקון חצות", מן הדפוס העברי בבלגראד במאה הי"ט., תשן-תשנא, 1000-1002
שנאן, אביגדור, / מאיר בר אילן, "סתרי תפילה והיכלות" (תשמז)., תשן-תשנא, 1076-1077
אורמן, גוסטב יעקב, / "Germania judaica", Bd. 3, 1. Teil (1987)., תשן-תשנא, 1080-
הופמן, אברהם / יצחק יוסף כהן, "חכמי טראנסילוואניה" (תשמ"ט)., תשן-תשנא, 1082-1083
שנול, שפרה / Alfredo Mordechai Rabello, "Giustiniano, Ebrei e Samaritani" (1987-1988)., תשן-תשנא, 1118-1119
דגני, שונית / ממנדלי ועד הנה :רשימת מאמרים, לקט הלל יפה (תשנא)., תשן-תשנא, 1191-
מטרס, חגית / מכתבי שמעון ביכובסקי אל יוסף חיים ברנר בתקופת "המעורר" (1906, 1907), תשן-תשנא, 1253-1304
ליבס, יהודה, / גלם בגימטריא חכמה., תשן-תשנא, 1305-1322
ריצ'לר, בנימין / השלמה למדרשו של ר' שמואל בן נסים מסנות לבראשית., תשן-תשנא, 1323-1326
ריצ'לר, בנימין / קטעים מכתבי-יד נוספים של התרגום הבלתי-ידוע של ספר השרשים לר' יונה אבן ג'נאח, תשן-תשנא, 1327-1328
תא שמע, ישראל משה, / קטע מדרשה לא ידועה לרבנו אשר ב"ר יחיאל., תשן-תשנא, 1329-1330
לנגרמן, יצחק צבי, / פירושו של שלמה אבן יעיש לקאנון של אבן סינא, תשן-תשנא, 1331-1333
לנגרמן, יצחק צבי, / שני מדרשים פילוסופיים בלתי-ידועים מתימן, תשן-תשנא, 1334-1337
דוד, אברהם, / "תעלומות חכמה" לר' משה בן יהודה גאליינו [כ"י קיימברידג' 511 [MS. ADD., תשן-תשנא, 1338-1340
אוקון, יעל / יצחק בן משה הלוי מחכמי קושטא [כ"י ירושלים, מוסד הרב קוק 886], תשן-תשנא, 1341-1342

תשנ"ב-תשנ"ג


הראש, מאירה, / משה רוזנפלד, "הדפוס העברי מראשיתו עד שנת ה'תש"ח" (תשנב)., תשנב-תשנג, 1-2
ריגלר, מיכאל, / יצחק קלימי, "ספר דברי הימים - ביבליוגרפיה ממוינת" (תשנא)., תשנב-תשנג, 17-18
שנול, שפרה / Fray Luis de León, "aproximaciones a su vida y su obra" (1989)., תשנב-תשנג, 102-103
נוה, נירה / Amihai Mazar, "Arachaeology of the land of the Bible" (1990)., תשנב-תשנג, 142-
רופא, אלכסנדר, / Thomas Krapf, "Yehezkel Kaufmann" (1990)., תשנב-תשנג, 159-161
כשר, רמון, / "תרגומי כלאיים" ארמיים לתורה על פי קטעי גניזה חדשים [136.2 T-S NS, 22.243 [T-S MISC, תשנב-תשנג, 277-287
אלקיים, אברהם / על המיבנה הארכיטקטוני של הספר "מערכת האלהות"., תשנב-תשנג, 289-304
סיראט, קולט / להשלמת הכליל - חומש סנט פטרסבורג, תשנב-תשנג, 305-313
חבצלת, מאיר / חכמי "ג'רבנא" - "מג'רבנא" בספרות הראשונים., תשנב-תשנג, 314-
צוריאלי, יוסף, / נוטריקון להלכות שחיטה וגלגולי הספר "ימין משה", תשנב-תשנג, 315-320
וולף, יוסף (ג'פרי) / מתי נתחבר ספר אורחות צדיקים?, תשנב-תשנג, 321-322
זקוביץ, יאיר, / בריאת האל מן הצלע, תשנב-תשנג, 323-325
שמרוק, חנא, / מדריך לספרות הילדים ביידיש, תשנב-תשנג, 327-329
יודלוב, יצחק, / דפוסים איטלקיים בלתי ידועים מן המאה השש-עשרה, תשנב-תשנג, 330-335
טלשיר, צפורה, / אלכסנדר רופא, "מבוא לספרות הנבואה" (תשנב)., תשנב-תשנג, 356-357
שנול, שפרה / Ciriaca Morano Rodríguez, "Glosas marginales de Vetus Latina en las Biblias Vulgatas españolas..." (1989)., תשנב-תשנג, 359-360
בן עמי, יששכר / יצחק אבישור, "החתונה היהודית בבגדאד ובבנותיה" (תשן-תשנא)., תשנב-תשנג, 579-580
לנרד, פיטר ש., / יהודית דישון ואפרים חזן (עורכים), "פרקי שירה; מגנזי השירה והפיוט של קהילות ישראל" (תשן)., תשנב-תשנג, 592-593
תשבי, פרץ, / דפוסי-ערש (אינקונבולים) עבריים - איטליה: שונצינו., תשנב-תשנג, 689-726
קאופמן, דליה / הנוסחים השונים של "בלאנדזשענדע שטערן" לשלום עליכם, 1909-1914., תשנב-תשנג, 727-736
צוקר, שלמה, / מוצאו המזרחי של סידור ר' שלמה בר' נתן וייחוסו המוטעה לצפון אפריקה, תשנב-תשנג, 737-746
שניאורסון, שמואל מנחם / פיוט לברכת המזון מעניינו של יום הכיפורים, תשנב-תשנג, 747-750
תא שמע, ישראל משה, / ספר "נימוקי חומש" לרבי ישעיה די טראני., תשנב-תשנג, 751-753
בן שלום, רם / לשאלת מחברה של הקונקורדנציה "מאיר נתיב", תשנב-תשנג, 754-760
פישלר, בנציון, / (ה)חטא ועונשו., תשנב-תשנג, 761-762
פסברג, שמואל / מילון חדש לארמית היהודית של ארץ-ישראל, תשנב-תשנג, 763-768
גיל, משה, / צבי רין, "הטור השלישי לעלילות האלים" (1992)., תשנב-תשנג, 1021-1023
לרנר, מירון ביאליק, / מדרשי האגדה שבפירוש רבנו הלל לספרי, תשנב-תשנג, 1055-1065
דודי, עמוס, / מחזורי קטלוניה המנוקדים - בעיות המחקר שבכתבי יד מתקופת ספרד הנוצרית, תשנב-תשנג, 1067-1076
שוורץ, דניאל, / בין ברלין, ליטא והמזרח הרחוק :על כמה שו"ת ו"תיקון בהשמטה", תשנב-תשנג, 1077-1087
בונפיל, ראובן, / חוזה להדפסת ספרים בליוורנו במאה התשע-עשרה, תשנב-תשנג, 1089-1094
ברויאר, מרדכי בן יצחק, / בסיס תיעודי מקיף ומפורט לחקר המוסיקה היהודית, תשנב-תשנג, 1095-1100
גלזנר, רות / ביאור לא ידוע של הרלב"ג, תשנב-תשנג, 1101-1102
לנגרמן, יצחק צבי, / תרגום עברי נוסף ל- PHILOSOPHIA PAUPERUM, תשנב-תשנג, 1103-1104
דוד, אברהם, / מקורות עבריים חדשים לתולדות בני משפחת מנדס-נשיא באיטליה ובקושטא, תשנב-תשנג, 1105-1110
אוקון, יעל / לזהותו של הד"ס, תלמידו של נתן שפירא, תשנב-תשנג, 1111-1112
מלכיאל, דוד / Malachi Beit-Arié, "Hebrew manuscripts of East and West" (1992-1993)., תשנב-תשנג, 769-770
שנול, שפרה / Josephus Flavius, "Les antiquités juives" (1992)., תשנב-תשנג, 800-801
מלכיאל, דוד / Barry Dov Walfish, "Esther in medieval garb" (1993)., תשנב-תשנג, 1143-1144
שנאן, אביגדור, / שולמית ולר, "נשים ונשיות בסיפורי התלמוד" (1993)., תשנב-תשנג, 1187-
מלכיאל, דוד / אברהם גרוס, "ר' יוסף בן אברהם חיון" (1993)., תשנב-תשנג, 1193-1194
שפט, אברהם יוסף, / "A Hebrew chronicle from Prague, c. 1615", edited by A. David (1993)., תשנב-תשנג, 1234-1235
שנול, שפרה / Joseph Augustine Fitzmeyer, "An Aramaic Bibliography" (1992)., תשנב-תשנג, 1342-1343
פרץ, מערבי / קטע חדש מתוך "כתאב אלתשויר" לר' יונה אבן ג'נאח, תשנב-תשנג, 1367-1387
שוורץ, דב, / ר' אברהם אלטביב - האיש ופעלו., תשנב-תשנג, 1389-1401
הכהן, דב בן דוד / הדפוס העברי באזמיר., תשנב-תשנג, 1403-1423
רצהבי, יהודה, / [על] שולמית אליצור, "מחזורי שבעתות לסדרים ולפרשות" (תשנג), תשנב-תשנג, 1424-1426
לנגרמן, יצחק צבי, / קובץ חדש בפילוסופיה היהודית של ימי הביניים, תשנב-תשנג, 1427-1432
דוד, אברהם, / מעורבותו של המהר"ל מפראג בויכוח יהודי-נוצרי., תשנב-תשנג, 1433-1434
יודלוב, יצחק, / המחזורים הראשונים כמנהג בני רומא, שונצינו רמ"ו - פאנו רס"ד., תשנב-תשנג, 1435-1448

תשנ"ד-תשנ"ה


יודלוב, יצחק, / המחזורים הראשונים כמנהג בני רומא, שונצינו רמ"ו - פאנו רס"ד., תשנד-תשנה, 13-14
מלכיאל, דוד / "The uses of tradition", edited by Jack Wertheimer (1992)., תשנד-תשנה, 20-22
שנול, שפרה / "El Texto Antioqueno de la Biblia Griega", ed. por Natalio Fernández Marcos y José Ramón Busto Saiz (1989-1992)., תשנד-תשנה, 172-
ריגלר, מיכאל, / אברהם דוד, "עלייה והתיישבות בארץ-ישראל במאה הט"ז" (תשנג)., תשנד-תשנה, 43-44
דימנט, דבורה, / Lawrence Harvey Schiffman, "The Eschatological Community of the Dead Sea Scrolls" (1989)., תשנד-תשנה, 124-125
הופמן, אברהם / יוסף אליחי, "תנועת המזרחי בפולין הקונגרסאית 1916-1927" (תשנג)., תשנד-תשנה, 331-332
שנול, שפרה / David Dawson, "Allegorical readers and cultural revision in ancient Alexandria" (1992)., תשנד-תשנה, 335-336
שנול, שפרה / "Fuentes del cristianismo", edited by Antonio Piñero (1993)., תשנד-תשנה, 379-380
הנסל, ז'ואל / אפרים מאיר, "כוכב מיעקב; חייו ויצירתו של פראנץ רוזנצווייג" (תשנד)., תשנד-תשנה, 392-393
גריס, זאב, / גדליה נגאל, "מאגיה, מיסטיקה וחסידות" (1992)., תשנד-תשנה, 699-700
לסקר, דניאל י. / Joseph Shatzmiller, "La deuxième controverse de Paris" (1994)., תשנד-תשנה, 706-708
מורנו-קרבליו, פרנסיסקו / "História de Portugal, vol. 6: Judaísmo, Inquisição e Sebastianismo" (1993)., תשנד-תשנה, 706-708
שנול, שפרה / Luis Alonso Schökel, "Diccionario bíblico hebreo-español"., תשנד-תשנה, 1098-1100

תשנ"ו


שנול, שפרה / "The apocryphon of Jannes and Jambres the magicians", edited by Albert Pietersma (1994)., תשנו, 34-35

תשנ"ח


אליאב, ירון צבי / אברהם כהנא (1874-1946) - אוטודידקט ומוציא לאור במדעי היהדות, תשנח, 7-19
אלמגור, דן, / שירים על ספרים ליוסף בן שמואל צרפתי, תשנח, 21-36
הולצמן, אבנר, / ההיסטוריון והמשורר: חליפת המכתבים בין שמעון דובנוב לבין מיכה יוסף ברדיצ'בסקי (1888-1909)., תשנח, 37-58
הוס, מתי / שלוש מהדורותיה של 'מנחת יהודה שונא הנשים' ליהודה אבן שבתי., תשנח, 59-83
הטל, אברהם רוברט, / הדפוס העברי בווהראן., תשנח, 85-92
לנג, יוסף, / אליעזר בן יהודה - ביבליוגרפיה נבחרת :תיקונים, השלמות והארות לרשימתו הביבליוגרפית של יעקב כנעני, תשנח, 93-98
מדינה, שלום, / עיונים במחקרי תימן :אלג'אמע = המאסף - איננו חיבור דוד בן ישע הלוי, תשנח, 99-103
סיראט, קולט / הודעה על גילוי שרידים של שש מגילות תורה קדומות לשנת אלף, תשנח, 105-110
עמינח, נח / הערות לספר שו"ת הרשב"ש בדפוס וכתב יד, תשנח, 111-125
פנקובר, יצחק שרגא / על גלגולי דברי ר' שמואל די אוזידה לשמות כ"ג, כה אל תוך ה'פירוש על יונתן'., תשנח, 127-149
פרידמן, מרדכי עקיבא, / הערה בדבר מקום חיבור הסידור של ר' שלמה בר' נתן., תשנח, 151-154
קושלבסקי, רלה / ספר המעשיות' - הערה לזמנו ומקורותיו., תשנח, 155-165
רובין, צביה / מפעל הזוהר - מטרות והישגים, תשנח, 167-174
שוורץ, דב, / חקרי רב סעדיה גאון., תשנח, 175-189
שי, הדסה, / הדברים המאפיינים כתב ידו של מחבר :כתביו של תנחום הירושלמי, תשנח, 191-204
בלידשטיין, יעקב, / Jay Harris, "How Do We Know This? Midrash and the Fragmentation of Modern Judaism" (1995)., תשנח, 205-220
דן, יוסף, / [על] שרה צפתמן, "בין אשכנז לספרד; לתולדות הסיפור היהודי בימי הביניים" (תשנג)., תשנח, 221-228
יעקבסון, יורם, / במבוכי ה"אין" ובמבוכת ה"יש" :עיון בספרה של רחל אליאור, "תורת אחדות ההפכים; התיאוסופיה המיסטית של חב"ד" (תשנג), תשנח, 229-243
רביד, בנימין חיים יצחק / [על] ראובן בונפיל, "במראה כסופה; חיי היהודים באיטליה בימי הרינסאנס" (תשנד)., תשנח, 245-253
שוורץ, דניאל, / Martin Goodman, "Mission and Conversion :Proselytizing in the Religious History of the Roman Empire" (1994), תשנח, 255-259
יודלוב, יצחק, / דפוסי קלף בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי., תשנח, 261-273
ריצ'לר, בנימין / חינוכן ושיחתן של בנות עשירים באיטליה בימי הרינסאנס, תשנח, 275-278
רצהבי, יהודה, / ביאור תפילה' - חיבור ר' יוסף ציאח (?), תשנח, 279-282