תנאי שימוש וזכויות יוצרים – אוסף עיתונות יהודית היסטורית

תנאי שימוש וזכויות יוצרים – אוסף עיתונות יהודית היסטורית

בשותפות עם אוניברסיטת תל אביב

 

​1. מדיניות ההנגשה של הספרייה

א. הספרייה הלאומית מאפשרת נגישות דיגיטלית חופשית לאוספי עיתונות היסטורית, במסגרת פעילותה לשימור, טיפוח והנחלה של אוצרות התרבות והמורשת של מדינת ישראל ושל העם היהודי.

ב. הספרייה פועלת לזיהוי ואיתור של יוצרים ובעלי זכויות יוצרים. חלק מן האוספים מונגש לאחר קבלת רשות מבעלי הזכויות. חלק אחר מונגש על ידי הספרייה הלאומית במסגרת זכותה לבצע שימוש הוגן בחומרים בהתאם לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007 (להלן: "חוק זכות יוצרים").

2. שימוש בחומרים

א. לפני השימוש באוספים, על המשתמש לבדוק את מצב זכויות היוצרים ביצירה וכל מגבלה אחרת הקיימת מכוח הדין.

ב. האוספים עומדים לרשות הקהל הרחב למטרות לא מסחריות של מחקר, חינוך ולימוד בלבד. חל איסור על שימוש מסחרי כלשהו בחומרים.

ג. בנוסף, על המשתמש לקבל רשות מבעל זכויות היוצרים ביצירה לצורך ביצוע שימושים המחייבים קבלת רשות מבעל הזכויות על פי חוק זכות יוצרים. שימושים אלה כוללים בין היתר העתקה, הפצה, שידור, מסירה לצד שלישי, ביצוע פומבי, פרסום, העמדה לרשות הציבור ברשת האינטרנט או בכל אמצעי אחר.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המשתמש לבצע "שימושים מותרים" ביצירה שאינם מחייבים קבלת רשות מבעל זכויות היוצרים כהגדרתם בחוק זכות יוצרים, דוגמת השימוש ההוגן.

ד. הספרייה הלאומית עשויה להעמיד לרשות המשתמש אפשרות להוריד עותק של היצירה, להדפיסה, לשתף את היצירה או להטמיעה באתר אינטרנט אחר. ביצוע פעולות אלה הוא באחריות המשתמש בלבד וכפוף לקבלת רשות מבעל הזכויות או לביצוע שימוש מותר ביצירה כאמור לעיל.

ה. השימוש בחומרים כפוף גם לתנאי השימוש של אתר האינטרנט של הספרייה הלאומית

מובהר בזאת כי חל איסור מוחלט על ביצוע פעולה שיטתית של העתקה, הורדה או הפצה של חלק מהותי מכל אוסף מתוך אוספי הספרייה הלאומית. שמירה והחזקה בחלקים מהותיים ממאגר האוספים הדיגיטליים של הספרייה הלאומית – אסורים.

3. ציון קרדיט

א. הנגשתם של חלק מהאוספים שמעמידה הספרייה הלאומית לרשות הציבור, התאפשרה הודות לשיתופי פעולה עם בעלי זכויות יוצרים, תורמים ובעלי אוספים. במקרים אלה מופיע שם בעל האוסף במידע על האוסף באתר הספרייה הלאומית או במידע על הפריט בקטלוג הספרייה.

ב. בכל שימוש ביצירה, על המשתמש לציין את מקור היצירה (שם האוסף) ופרטי בעלי האוסף בנוסח הבא:

"אתר עיתונות יהודית היסטורית www.JPRESS.org.il, מיסודם של הספרייה הלאומית ואוניברסיטת תל-אביב"

בנוסף, על המשתמש לציין את פרטי היוצר ולכבד את זכותו המוסרית של היוצר ביצירתו.

4. מדיניות הודעה והסרה של תוכן

א. פעילות הספרייה נעשית בתום לב ומתוך רצון לכבד את הזכויות המוסריות של יוצרים, זכויותיהם של בעלי זכויות היוצרים, הזכות לפרטיות וכבוד האדם.

אם לדעתך נפלה טעות בנתונים המוצגים לעיל או שקיים חשש להפרת זכות יוצרים בפריט, אנא פנה/י אלינו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected]

5. הגבלת אחריות
הספרייה לא תישא באחריות לנזק, אובדן, הוצאה או הפסד שיגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש בחומרים. האחריות לשימוש ביצירה בניגוד לחוק לרבות פגיעה בזכות יוצרים על פי חוק זכות יוצרים, עבירה על פי חוק איסור לשון הרע תשכ"ה-1965, פגיעה בפרטיות על פי חוק הגנת הפרטיות תשמ"א-1981 וכל שימוש אחר האסור על פי דין, תוטל על המשתמש בלבד.