⁨⁨הצפה⁩, 19 אוקטובר 1951⁩ — ‭!i‬מדידנת _ישדא? . מם' ‭j* I!860‬ משרד מחנוך והתרבות הניר‭!;‬ז ?ף\_צ_5ל" לעם ‭_| I‬ המחלקה להישכלה של ה»ו;יכרטיגיוז העכרית ן l (מדעי היות,החברה והטבע) E ‭rmmnwm 1ann‬ ן ד־ ־ה ‭. 1‬ ולשו .ן ‭| .‬ ליודעי עברית בעלי השכלה בהנהלת ‭I ] _E_3_M_1 31Sl_?f_3‬ :ולש9 1 ביום ראשון,י"ב במרהשון תשי"ב ‭11.11.51 —‬ יתחילו הלכודים בזמן הה •רף _תעי''ב ‭| 1951/52 —‬ ־ כל קורם מתקיים פעם בשבוע‭2,‬ שעות רצופות,משעה 18 עד 20 או מ־20 ער ‭j 21.45‬ י ן ומכיל ‭2j‬ שעורים בזמן. . החורף,שהים 40 שעה. I ן ־ ־ : ־ל" מ ף ‭? § g _, s‬ !ה מי ק.צ ועדת ‭! 1 __ _—‬ י- 3ירו_?זלי‭5_;3‬תל _א_3י‭I ?3‬ ‭' I‬ מיי ד־ א _11 שפי' ‭~" .7"j I _1_'!2511-?_-‬ תורת הלשמ"זדקדוק) י ד"ד מ.נאור ‭.2, _g - |‬תורת ההגה (נקוד •נגינה) י משה ראט ‭.3 ,‬תורת הצורות ושמושן.י ד"ר ש.ברקלי ‭.4 1‬תחביר (סינטכםים) ושמוש הלשון מאיר מדן ד"ד ע.איתן ‭?.5.8 ?‬שפוד־הלשון: ‭| ?‬ י א) תקוני שגיאות וטעויות . יחזקאל קוטשר ד" ר מ.נאור I ־ (מהאוניב.העברית) ‭?j‬ ב) חידושי לשון ראובן אלקלעי ד"ד ע‭..‬איתן ‭.6 _g‬סגנון •הורת ד'חכור ‭?I :‬ א) תורת הסגנון ותולדותיו י א.אורינובסקי ‭, |‬ י .ב) תורת מחבור (סגנון וניסוח) . דייר מ.גוטשטיין ד"ר מ.גוטשטיין _ל‭? 5‬ (מהאוניב.העברית) (מהאוניב.העברית) _g ומיכאל קריין־ ‭_g. -‬ ד.ארמית המקרא,התרגומים והתלמוד ניסן ברגגרין (רק 20 שעה) גיסן _ברגגריל ‭20) -..,,. *‬ שעור כ"א שעד,אחר‭(.‬ ן ‭.8‬תרבות הדיבור (מבטא והבעה) ד'־'ר א.גרבל (רק 20 שע.ה) י (מהאוניב.העברית) ץ ‭.9.‬א) לתולדות הלשון העברית משה ראט (רק 10 שעות) \ (חפשי לכל השומעים) ב) עברית‭?.‬כשפוי‭:..‬ואפ משה ראט (רק 10 שעות) ‭.10‬מלאכת התרגום (משפות זרות לעברית) יוחנן טברסקי ‭8 I.‬ וי ד ־בי זלימודי - היהדות ‭.1!‬תג"ך י - א) מבוא כללי. ,לספרות המקרא ולתרגומי המקרא העתיקים ד"ד י.א.זייגמן ‭)........‬מהאונים.העברית) ב) דרכים חדשות בפירוש לטפר איוב פרופ' ?נ.ה.מור־סיני ‭, %‬ י (מד'אוניר.העברית) \ ג) ספרים ופרקים .נבחרים בתנ"ך .יהודה אליצור ד"ד מ.נאור ־‭.12 «2‬חי פרשנות המקרא ‭...‬ד"ד נחמה ?ל יבוביץ ‭.13 3' _. —‬תלמיד ואגדה5 י א) תלמוד. הרב מ.צ.נריח ב) אגדה ד"ד צ.מרגליות ד"ר א.מרגליות ‭.14‬ספרות עברית חדשה פדופ' י.קלוזנד ד"ר ב.נתניהו (מהאוניב.העברית) וד"ר ש.וילנאי ־" ודב סדן ‭? .‬ ושלמה שפאן (מהאוניב.העברית) ‭"'.... ?‬ ומשה גיל ‭.15 I‬פילוסופיה ‭_™"‬ .יעקב לוינגר ד"ר ד,לגד* (רק20שעה) ל. , יי א‭.(‬ימי קדם ' דיר י ‭.8.‬מלממ.ד"ד א.מלמט ן 1 ומהאוניב.העברית) (מהאוניב.העברית) ב) בית שגי ד"ד א.שליט י ד"ד א.שליט ‭\ )‬ • י יי י: ._ומהאוניי.העירית) (מהאוניב.העברית) ‭.17‬ג) הלמו ™יש ,ד"ד מ.הנדל י ד''ר י.שילה ‭.13‬ידיעת ייאיז. וד"ר' א.י.ברור יו0ף ברםלבסקי - מדור גי: מדעי הרוח הכלליים . י ‭.19‬תורת הספרות ‭. . ..‬ רהל גרינברג רחל גרינברג ‭.20 l‬תולדות הכבדות:הכללית ד"ד פ.בלומנטל ץ לאו?גולדגרג. J -־ ‭? ?‬ ־ ‭.__ ..-...'‬ וד"ר א.גוידגסין ‭~:‬י &י •‭.21‬היסטוריה כדלית ‭_$?‬ א) עתוקת .עקיבא גלבוע עקיבא־ גלבוע ־ | ־ (מהאוניב.העברית) (מהאוגיב.העברית) 1• ב) ימי הבינייש . ד"ד י .פ ראוור I י (_מהאוגיב.העברית) ‭.22;. 2‬ג) הךשה ד ר מ.ו וימינגר ד"ד מ.ווייזינגר |ג י 23 י .פילופופיד,כ7ץ_& י ? פרופ' ש.ה.ברגמן ד"ד נ.רוטנשטרייך ‭. , _J.‬ י ‭).‬מהאוניב.ה עברית) (מהאוניב.העברית) K ־• ‭.24‬תולדות הרהור‭).‬דק 20 שעד‭(.‬ וד"רא‭.-‬גולדנסון י ‭. ? : §‬ ־ ג די ־'ר וז. ' לנדאו מ ‭.25‬פסיכולוגיה כללית , י • ~ י •‭._!‬_־ אודמיאן ד"ד חי אורמיאז' ' וד"ר ב' ברנד _־‭,16 §?‬הפסיכולוגיה של הילד ד"ד פ.שלזינגר ? ד"ד מ.מתם ‭| I‬ ,תולדות האטנות: ‭| ,1‬ י ‭.27‬תולדות המוסיקה.הקלטית עם ה"גמית י.מל (גריגטל) ד"ד ח.שטייגיץ ‭.2s § 8‬תורת המוסיקה ופולפג' ד"ד ש.הופמן "י דייר ש.הופמן | (קריאת תוים בקול) י ‭.29 5 3‬תולדות הציור והפיסול מ.ארד‭,'‬ו (כרונשטיין) דייר . ח.גמזו !ן ‭.30‬תולדות־ התיאטרון ד"ר ח.גמזו ‭I §‬ .‭1!‬ מדור די: מדעי החברה ן ‭.31‬סוציולוגיה ד"ד ש‭..‬נ.אייזגשטט דייר י.גרבר־טלמון ‭. i‬ (מהאוניכ.העברית) (מהאוניב.העברית) [• ויוכן?גרוס ודייר א.שמואלי ? (מהאוניב.העברית) ופרופ' א.טרטקובר ‭1|‬ ־‭.32.‬הורת המדינה לאזרחות־ ‭I.‬ (מהאוניב?העברית) ‭**‬ף _t יי ‭? ?‬ י ‭"?‬ (מהאוניב.העברית) ן המש_»ט ‭, ,‬ ־ י• ‭_^.‬ ופריופ ‭_^_'_^‬ י‭_^.‬ שק _^י ‭.33 . . . _g‬ _י־‭; '_^‬ בישראל ‭? ?‬ _השיפט א.מלי־ . ‭.34 _g‬כלכלה מדינית יוסף רוגן ? ד"ר נ.הרשלג מדור הי ז מדעי (מהאוניב.העברית) ‭35 | : _&_%_^ |‬• _פיכיקי• י ד"ד מ.למר דייר ם.בהן ‭J-?‬ י י (מהאוניב.העברית) ‭.36‬ביולוגיה כללית ר' י י י ' ן| .ד"ר .ב.שפירא ‭, « !‬ וכיהאוניב.העברית) ־ j• ן ‭3_^‬• ה־־• '־' ד"ד ב.קידזון ד"ר ב.קירזרן י־! ‭_« 8‬ _ג־ _יו בוטניקדי "ויהד (מהאונ'יב.העברית) (מהאוניב‭*.‬העברית) ג_| ד"ד מ.אבי־ארי ד"ד מ._אבן־ארי ‭9 _J"«.‬ ע‭«^‬ מתיזטיהד ‭no.a‬ קד‭.,‬ (מהאיניב.העגרית) (מה‭!:‬וניב.העידית) { ד"ד.ש.עמיצור _3רופ' י.לויצקי •־!י ן (_מהאוניג.העברית) _ןמהאוניב.העברית) ‭\i‬ ודייר א.דבורצקי וד"ר ש.עמיצור ‭|1‬ (מהאוייב._העבייית) (מהאוניב.העברית) ‭! ' | |‬ • _פיטיט ‭_D_^_OIl‬ בתכניה,הנשלהת חנם לכל דורש. j ;בכבד.מקצועות תיערך עבודה סמינריונית.בטוף הזמן ייערך קולוקב־ ום ' לרוצים בכך. ‭(j ?‬־‭- {‬ ־ שכר הלמי" : י לכל קורם ‭40)‬ שעה) ‭4.—‬ ל"י?לקורס של י 20 שעה ‭2.— —‬ ל ‭| ,"‬_ן לנרשמים לארבעה קורסים ומעלה — הנחה ‭525%‬ להברי קבוצים,למורים, ‭\*‬ לגננות ולתלמידים הנהר‭,25%,‬לחיילים ‭\_$, .50% —‬ ?_ההלשמה בירושלים,בגמנסיה רחביה,רחוב הקרן הקיימת . משעה 16• עד נ ‭;?_g .2‬בימות ההול _בתל־אביב,רחוב אל3גי ‭,'60 *‬קומה כ' משעה ‭8 '‬ עד ‭.19.30 ' ‬ [⁨כתבה⁩]

טוען...

טוען...

עמוד ⁨5⁩

חסימת תמונה
ה ⁨מאמר⁩ נגזר אוטומטית מ⁨⁨הצפה⁩ 19 אוקטובר 1951⁩, וסודר בעמודה אחת לשיפור התצוגה על מסך מחשב. עקב כך יתכן שלא ייראה בדיוק כמו הדף המקורי. ניתן לראות את ה ⁨מאמר⁩ בצורתו המקורית בpage view.

⁨לחיצה על "ביטול" תעצור את ההדרכה. לחיצה על "אישור" או בכל מקום אחר תמשיך את ההדרכה⁩

⁨להסתרת חלונית המידע או התאמת את רוחב הצפיין⁩

⁨להגדלת הצפיין⁩

⁨להקטנת הצפיין⁩

⁨מעבר לגיליון הקודם⁩

⁨מעבר לדף המידע על הכותר - לצפייה ברשימת כל הגיליונות⁩

⁨מעבר לגיליון הבא⁩

⁨צפו בתוצאת החיפוש הקודמת⁩

⁨חזרה לרשימת תוצאות החיפוש⁩

⁨צפו בתוצאת החיפוש הבאה⁩

⁨לחצו על הכפתור הימני של העכבר ועל ⁨מאמר⁩ כדי לצפות באפשרויות⁩

⁨הפעלת מצב QA⁩

⁨לגזור חלק מהעיתון⁩

⁨זום אין ⁩

⁨זום אאוט⁩