קוקיז (עוגיות)

אתר הספרייה הלאומית עושה שימוש בעוגיות (cookies) על מנת לשפר את חווית הגלישה שלך. הגלישה שלך באתר מהווה הסכמה לשימוש בעוגיות. למידע נוסף, אנא עיינו במדיניות הפרטיות

חזרה לתוצאות החיפוש

להגדלת הטקסט להקטנת הטקסט

  • ספר
כותר מסכת : ... עם פירוש רש"י ותוספות ופיסקי תוספות ופירוש המשניות ורבינו אשר.
כותרים נוספים מסכת ... [משאב אלקטרוני]
תלמוד בבלי. ר"ף.
מקום קשור Venice (Italy)-place of publication
מחברים/ יוצרים נוספים בומברג, דניאל, ?1483-1553 (מדפיס)
אשר בן יחיאל, 1250-1327
משה בן מימון, 1138-1204
אברהם בן דוד, מפוסקיר, ראב"ד ה3, 1120-1198
יהושע אבן חנניה ((חותם))
Valmadonna Trust England
(former owner)
מוציא לאור ויניציאה : דניאל בומבירגי
שנה ר"פ-רפ"ג
הערת תוכן ותקציר [1]. ברכות. ר"פ. פו, פו-פח ד'.
[2]. זרעים [עם רמב"ם ור"ש]. רפ"ב. פו, ו ד'.
[3]. שבת. ר"פ. קצב ד'.
[4]. עירובין. רפ"ב. קכט ד'.
[5]. פסחים. [ר"פ?]. קלט ד'.
[6]. ביצה. רפ"א. נב ד'.
[7]. ראש השנה. רפ"א. מב ד'.
[8]. יומא. ר"פ. צז ד'.
[9]. סוכה. רפ"א. סח ד'.
[10]. תענית. רפ"א. לז ד'.
[11]. מועד קטן. רפ"א. מה ד'.
[12]. מגילה. רפ"א. מב [צ"ל מא] ד'.
[13]. חגיגה. רפ"א. כח [צ"ל כט] ד'.
[14]. שקלים [עם הקדמה להרמב"ם מסדר מועד]. רפ"ב. יד ד'.
[15]. יבמות. רפ"ב. קיג, קיב-קיג, קיו-קל, כ [צ"ל יח], [2] ד'. (מספור הדפים משובש).
[16]. כתובות. רפ"א. קנא ד'.
[17]. גיטין. רפ"א. קי, קיג-קיז, [1] ד'. בעותק דיגיטלי בלבד.
[18]. קידושין. ר"פ. צז ד'.
[19]. נדרים. רפ"ב. צו, כה ד'.
[20]. נזיר. רפ"ב. סא [צ"ל] סט ד'.
[21]. סוטה. ר"פ. נג ד'.
[22]. בבא קמא. ר"פ. קמו ד'.
[23]. בבא מציעא. רפ"א. קנז ד'.
[24]. בבא בתרא. רפ"א. תרט [צ"ל ריז] ד'.
[25]. סנהדרין. ר"פ. קכט, [1] ד'.
[26]. מכות. ר"פ. כח ד'.
[27]. שבועות. רפ"א. סא ד'.
[28]. עבודה זרה. ר"פ. צז ד'.
[29]. הוריות. עם תלמוד ירושלמי. רפ"א. יח ד'.
[30]. עדויות עם פירוש רבינו משה בר מיימון. רפ"א. [1], ז, ט ד'. ט הד' כוללים: מסכת עדויות עם פירוש הראב"ד.
[31]. אבות עם פירוש ... רבנו משה בר מימון ... רפ"א. יב [צ"ל יג] ד'.
[32]. חולין. רפ"א. קעד, קעז-קעט, [1] ד'.
[33]. זבחים. רפ"ב. קכא ד'.
[34]. מנחות. רפ"ב. קי, [2] ד'.
[35]. בכורות. רפ"ב. סט ד'.
[36]. ערכין. רפ"ב. לה ד'.
[37]. תמורה. רפ"ב. לד ד'.
[38]. כריתות. רפ"ב. כח ד'.
[39]. מעילה. כב ד'. וקינים. ד' כב-כה. ומידות. ד' כה-לג. ותמיד. ד' לד-לז. [עם שמחות, כלה וסופרים]. ד' לג-מז. רפ"ג.
[40]. משניות סדר קדשים עם פירוש הרמב"ם. בלי שער. רפ"ב. ב, מה ד'.
[41]. נדה. ר"פ. צא ד'.
[42]. טהרות [עם הרמב"ם]. רפ"ב. עח ד'.
[43]. טהרות עם פירוש ... רבינו שמשון ... משנז"א. רפ"ג. [113] ד'.
[44]. רבינו אשר על ההילכות קטנות. רפ"ב. ט [צ"ל טו] ד'.
[45]. רבינו אשר על מסכתות שונות (מאוסף ולמדונה) כולל: פיסקי תוספות, פירוש המשניות ממסכת ביצה, רבינו אשר ממסכת ביצה. דפים מא-נב -- תוספות ממסכת נדרים. כה דפים -- פיסקי תוספות ממסכת סוטה, פירוש המשניות, ריגיסטו. דפים [מט]-נג -- פירוש המשניות ממסכת בבא בתרא, רבינו אשר. דפים פא-ריז -- פירוש המשניות ממסכת סנהדרין, רבינו אשר. דפים קטו-קכט.
הערות Valmadonna Trust London England 953
כרך 2 (זרעים): נסרק מעותק 1, ההקדמה נסרקה מעותק 2
כרך 16 (כתובות) נסרק מעותק 1, הדפים אחרונים נסרקו מעותק 2
כרך 17 (גיטין) נסרק מדפוס צילום, הוצאת מקור, תשל"א (באישור המו"ל)
כרך 18 (קידושין) נסרק מעותק 1, השער נסרק מעותק 3 (מהלמן)
כרך 23 (בבא-מציעא) נסרק מעותק 1, דף אחרון נסרק מעותק 2 (מהלמן)
כרך 29 (הוריות) נסרק מעותק 2, השער נסרק מעותק 1
[1]. מסכת ברכות: עותק 1 שלם. עותק 2 חסר עד דף לד.
[2]. זרעים: עותק 1 חסרה הקדמת הרמב"ם. עותק 2 שלם. עותק 3 חסרה ההקדמה. עותק 5 חסרה הקדמת הרמב"ם. פגום בסופו חסרים 2 עמודים בסופו. עותק 6 בכריכת עור חדשה. נוספה הקדמת הרמב"ם מעותק אחר. הגהות בכתב יד.
[3]. שבת: עותק 1 דף טו חסר. עותק 2 חסר שער. עותק 3 חסר שער. עותק 4 במיקרופילם. (פוזיטיב ונגטיב): 8919 FI עותק 6 (אוסף וואלך) כולל: ד' פו-קח, קנח-קפח (לא כרוך).
[4]. עירובין: עותק 1 שלם. עותק 2 שלם עותק 3 חסר עד דף כא (פגום מאד).
[5]. פסחים. עותק 1 שלם. עותק 2 חסרים דפים קטו-קיח. עותק 3 פגום (עם הערות שוליים). עותק 6 (אוסף וואלך) כולל: ד' כג-קלו (לא כרוך) - הוצא.
[6]. ביצה: עותק 1 שלם. עותק 2 פגום מאד. עותק 4 בצילום.
[7]. ראש השנה: עותק 1 שלם (מ ד'). עותק 2 ללא פירוש הרא"ש (לז ד').
[8]. יומא: עותק 1 שלם. עותק 2 שלם. עותק 4 (אוסף וואלך) בלי שער, דפים פגומים בהתחלה ובסוף.
[9]. סוכה: עותק 1 שלם.
[10]. תענית: עותק 1 שלם. עותק 2 חסר שער, פגום. עותק 3 פגום. בעותק 4 חסר השער.
[11]. מועד קטן: עותק 1 שלם (נקבי עש). עותק 2 שלם. עותק 3 חסר השער (נקבי עש).
[12]. מגילה: עותק 1 חסר השער. עותק 2 שלם.
[13]. חגיגה: עותק 1 חסר שער. עותק 2 שלם. עותק 3 פגום. בעותק 4 חסר השער ו-4 דפים בסוף. מעט הערות בכת"י בחלק מהדפים.
[14]. שקלים: עותק 1 חסר דף יד. עותק 2 שלם.
[15]. יבמות: עותק 1 שלם. עותק 2 חסר השער ומדף כא של הרא"ש. עותק וואלך השער חסר, ד' יז-מג, ודף סח הושלמו מעותק אחר, כריכה ישנה מתפרקת מגוף הספר. יבמות: עותק 4 פגום. הושלמו דפים ממהדורה אחרת מא-מג, כ דפים אחרונים. עותק 5 חסר שער ודף ב, חסרים מדף קכד ועד הסוף.
[16]. כתובות. בעותק 1 חסרים דפים קמה-סוף. חלק מהדפים פגומים. בסופו: הקדמת הרמב"ם לפירוש המשניות לסדר נשים. עותק 2 חסר שער ופגום.
[17]. גיטין: אין. יש בעותק דיגיטלי.
[18]. קידושין: עותק 1 חסר שער. עותק 2 חסר שער, ההתחלה והסוף. עותק נוסף מאוסף מהלמן: 75A916.
[19]. נדרים: עותק 1 (רפ"ב) שלם. עותק 2 (רפ"ג) שלם. עותק 3 חסר השער, הערות בכתבי יד. עותק 5 חסרים שער-דף ג, דפים ט-מ, דפים פט-צו
[20]. נזיר: עותק 1 שלם. עותק 2 שלם. (עותק וואלך) חסר שער וחסר מדף סז עד הסוף. אכול עש.
[21]. סוטה: עותק 1 שלם. עותק 2 שלם. עותק 4 דפים משוקמים (עותק וואלך, חותמת של ספריית אוניברסיטת בר אילן) כריכת עור חדשה - הוצא . עותק 5 כריכת חצי עור שחורה דפים אחרונים פגומים. בשער חתימות של: יהושע אבן חנניה. עותק 7, בלי שער, שרידי דפים ראשונים, דפים ח, יא-מט שלמים. ושני דפים מתוך פירוש המשניות לרמב"ם. עותק 6 פגום. חסר שער ודף ב, מט ועד הסוף. הושלם מעותק אחר דף ב, דף נא.
[22]. בבא קמא: חסר שער, פגום מעט.
[23]. בבא מציעא: עותק 1 חסר השער. ההתחלה והסוף. עותק 2 מדף קכז. עותק נוסף מאוסף מהלמן: 75A917.
[24]. בבא בתרא: עותק 4 חסר השער ודף ב. עותק 2 הוצא (אוסף וואלך, אין שער וחסר דף ב, דפים ג-ט פגומים, חסרים דפים י-טז, לא-לג, מ-מא, קה, קיב). עותק 3 חסר השער, דף ז והסוף, פגום. עותק 1 שלם.
[25]. סנהדרין: עותק 1 שלם. עותק 3 (וואלך) דפים יט-קכט, ד' קכב-קכט מעותק נוסף.
[26]. מכות: עותק 1 שלם (נקבי עש). עותק 2 חסר שער, פגום מעט. עותק נוסף מאוסף מהלמן: 75A918.
[27]. שבועות: עותק 1 שלם. עותק 2 שלם. עותק 3 (וואלך) ד' יא-יו, כה-מה בלבד.
[28]. עבודה זרה: עותק 1 שלם. עותק 2 שלם. עותק 3 חסר השער. עותק וואלך השער, דף עט והדף האחרון בצילום. כריכת חצי עור חדשה.
[29]. הוריות: עותק 1 פגום מעט. עותק 2 חסר שער. עותק 3 חסר השער והסוף.
[30]. עדויות: עותק 1 שלם. עותק 2 שלם.
[31]. אבות: עותק 1 שלם.
[32]. חולין: עותק 1 חסר השער.
[33]. זבחים: עותק 1 שלם (השער מחורר). עותק 2 שלם. בסופו דף אחד תלוש ממסכת סופרים. עותק נוסף של וואלך השער חסר.
[34]. מנחות: עותק 1 שלם. עותק 2 הוצא. עותק 3 חסר השער ושני הדפים האחרונים. חסרים הדפים האחרונים, מדף קו ואילך. עותק 4 (אוסף וואלך) השער בצילום מתולע מאוד. עותק 5 חסר שער, דף ב בצילום. חסרים מדף קד ועד הסוף.
[35]. בכורות: עותק 1 שלם. עותק 2 שלם.
[36]. ערכין: עותק 1 שלם. עותק 2 שלם. עותק 3 חסר השער.
[36]. ערכין: עותק 4 בכריכה חדשה עם הגהות נוסח בכתב יד.
[37]. תמורה. עותק 1 השער בצילום. עותק 2 שלם. עותק 5 בכריכת עור חדשה.
[38]. כריתות: עותק 1 שלם. עותק 2 שלם. עותק 3 מדף ט ואילך. עותק 4 השער חסר.
[39]. מעילה וכו': עותק 1 שלם. עותק 2 חסר המסכתות הקטנות. עותק 4: שער פגום. מדף לח ועד הסוף פגום.
[40]. משניות קדשים: עותק 1 נדפס בלי השער. עותק 2 נדפס בלי השער.
[41]. נדה: עותק 1 שלם. עותק 2 שלם. עותק 3 שער בצילום. מדף עא ועד הסוף מעותק אחר. בכריכה חדשה.
[42]. משניות טהרות עם פרוש הרמב"ם: עותק 1 שלם. עותק 2 שלם.
[43]. משניות טהרות עם פרוש הר"ש: עותק 1 שלם.
[44]. רא"ש על הלכות קטנות: עותק 1 שלם. עותק 2 שלם. עותק 3 חסרים דפים ח, ט. עותק 4 משוקם עם כריכה חדשה.
[45]. הלכות הרא"ש על מסכת ברכות, הקדמת הרמב"ם למשנה, תוספות ממסכת נדרים, רבינו אשר נדרים, פירוש המשניות בבא קמא, רבינו אשר בבא קמא (דפוס ראשון), רבינו אשר בבא קמא (קולופון רצ"ח), רבינו אשר בבא מציעא, רבינו אשר ופירוש המשניות מכות, פירוש המשניות ורבינו אשר שבועות, רבינו אשר בכורות (מאוסף וואלך).
תיאור 44 כרכים
30 ס"מ.
שפה עברית
מספר מערכת 990020083970205171
קרדיטים מאוסף הספרייה הלאומית
קישורים טקסט מלא

בכל שימוש יש לציין את מקור הפריט בנוסח הבא:

מאוסף הספרייה הלאומית

תנאי השימוש:

הנך רשאי/ת להשתמש בפריט באופן חופשי לכל מטרה וללא מגבלות כלשהן. פריט זה שייך לנחלת הכלל (Public Domain) ואינו כפוף לזכויות יוצרים במדינת ישראל.

נבקשך לציין כי הפריט הוא מאוסף הספרייה הלאומית וכן את שם בעל האוסף הרשום במידע המפורט על הפריט בקטלוג הספרייה.

שים לב כי כללי זכויות יוצרים עשויים להשתנות ממדינה למדינה ולכן אם ברצונך לעשות שימוש בפריט מחוץ למדינת ישראל עליך לברר מהם כללי זכויות יוצרים על פי הדין החל באותה מדינה.

למידע נוסף על שירות בירור מצב זכויות היוצרים ותנאי השימוש בפריטים מאוספי הספרייה לחץ כאן.

אם לדעתך נפלה טעות בנתונים המוצגים לעיל או שקיים חשש להפרת זכות יוצרים בפריט, אנא פנה/י אלינו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: copyright@nli.org.il

תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?