חזרה לתוצאות החיפוש

כותר [אסף תדפיסים].
מהדורה 1-69.
מקום קשור Jerusalem (Israel)-place of publication
מוציא לאור ירושלים ועוד : מוציא לאור לא ידוע
שנה תש"ז-תשנ"ז
הערת תוכן ותקציר [1]. על שיבושי-הלשון ודרכי עקירתם. "החנוך", תש"ז.
[2]. לבעית היכפלותן של הגיי המעבר. תרביץ, תשי"ב.
[3]. הכינויים העצמאיים לנסתר ולנסתרת במגילות ים-המלח. ארץ-ישראל, תשי"ד.
[4]. השווא בהגייתם של בני-תימן. תשי"ז.
[5]. על המלית בלהגים ערביים ומקבילותיה בעברית. תרביץ, תשי"א.
[6]. בניין פעל ובניין נתפעל (לבירורן של צורות במסורות חכמים). תרביץ, תשי"ז.
[7]. "שבע כפולות בגד כפרת". ספר טור-סיני, תש"ך.
[8]. בקרת על ספרו של י. קוטשר: הלשון והרקע הלשוני של מגילת ישעיהו. קרית ספר, תשכ"א.
[9]. קטע של משנה בניקוד שבין בבל לטבריה. "לשוננו" תשכ"א.
[10]. הארמית הבבלית במסורתם של יהודי תימן. תרביץ, תשכ"א.
[11]. מסורות הדורות בכפיפה אחת. הראל, תשכ"ב.
[12]. האיי=חיים. (למהות שמושל רב האי גאון). תרביץ, תשכ"ב.
[13]. הלשון העברית תש"ח-תשי"ח. ספר העשור של הדואר, תשי"ח.
[14]. העברית בתחייתה. האנציקלופדיה החינוכית, ח"ב, 1959.
[15]. לפירושו של המונח "מצותאת". "לשוננו", תשכ"ב.
[16]. אור זרע. (תהילים צז, יא). תרביץ, תשכ"ב.
[17]. הארמית הבבלית במסורת תימן: הפועל השלם. ספר חנוך ילון, תשכ"ג.
[18]. לענין "הגון" שהוא חזן. סיני, תשכ"ה.
[19]. דרכי החריזה של משוררי תימן ושאלת ייחוסו של מדרש הגדוללר' דוד אלעדני. תרביץ, תשכ"ה.
[20]. הערות לתיאור שיטת הניקוד של מחזור וורמייזא. "לשוננו", תשכ"ה.
[21]. מחקר מסורותיה של הלשון העברית ומפעל מסורות הלשון של עדות ישראל. "האוניברסיטה" תשכ"ו.
[22]. בקורת על ספרו: SCHRAMM, G.M.: THE GRAPHEMES OF TIBERIAN HEBREW, קרית ספר, תשכ"ז.
[23]. כתיב וקרי בספרות שלאחר המקרא במסורותיהן של עדות. "בואי תימן", תשכ"ז.
[24]. מלשון הדייגים ויורדי הים בישראל, מאת ש. מורג, ור. ספן. לשוננו, תשכ"ח.
[25]. בקורת על ספר של A. SPERBER: A HISTORICAL GRAMMAR OF BIBLICAL HEBREW, קרית ספר, תשכ"ח.
[26]. ניקוד. אנציקלופדיה מקראית, כ"ה, תשכ"ח.
[27]. העבודה במפעל מסורות הלשון של העדות. דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות, תשכ"ט.
[28]. לתורת ההגה של הארמית הבבלית. לשוננו, תשכ"ח.
[29]. על קוים אחדים בשימוש לשונו של ישיעהו השני אגב עיון בצירוף לאור גויים. בית מקרא, תשכ"ח.
[30]. דברי מבוא לסדרי המשנה נזיקין, קדשים, טהרות ... כתב-יד בניקוד לפי מסורת תימן.
[31]. העברית בפיהם של יורדי הים והדייגים, מאת שלמה מורג ורפאל ספן. תש"ל.
[32]. המסורת הטברנית של לשון המקרא, הומוגניות והטרוגניות. תשל"ב.
[33]. ומתערה כאזרח רענן (תהילים, לז, לה). תשל"ב.
[34]. גניזת קהיר וחקר הלשון העברית. מולד, כרך ד, חוב' 24. תשל"ב.
[35]. על חנוך ילון ודרכו בחקר הלשון. תש"ל.
[36]. הערות אחדות לתיאורה של מערכת התנועות של העברית המדוברת בישראל. תשל"ג.
[37]. שווא "נע מעט". 1973.
[38]. מחקר הארמית הבבלית וכתבי-היד של הגניזה. תשל"ג.
[39]. כתב-יד בבלי תימני של ספר דניאל. תשל"ד.
[40]. על 'מלות מפתח' ו'מלות עדות' בלשונו של ירמיהו. [תשל"ו].
[41]. מפעלם של ראשונים: על דרכם של חכמי המסורה ועל מונחים ארמיים שטבעו. תשל"ד.
[42]. מסורות הלשון של יהודי תימן. תשל"ו.
[43]. עיונים ביחסי משמעות. תשל"ח.
[44]. משניות מן הפרק "במה מדליקין" בשני כתבי-יד של גניזת קאהיר. תשל"ט.
[45]. 'דרך נצב'. תשל"ט.
[46]. בין מזרח למערב: לפרשת מסירתה של העברית בימי הביניים. תש"מ.
[47]. מסורת תימן של לשון התלמוד. [תש"מ].
[48]. על לשון ואסתיטיקה והעברית בת-זמננו. תש"ם.
[49]. על רקעה של מסורת הארמית הבבלית של עדת תימן ובירור שתי סוגיות במסורת זאת. תשמ"א.
[50]. לתולדות החשיבה הבלשנית בימי הביניים. תשמ"ד.
[51]. חקר לשון המקרא: אטימולוגיה וסימאנטיקה. תשמ"ג.
[52]. הערות לסוגית הדו-תנועות בארמית הבבלית. תשמ"ג.
[53]. העברית והרינסאנס בוונציה: אברם דבלמש וספרו מקנה אברהם. תשמ"ז.
[54]. העברית החדשה בהתגבשותה: לשון באספקלריה של חברה. תש"ן.
[55]. קהילות ספרד ומסורת ההגייה של טבריה: התקופה הראשונה. תשנ"א.
[56]. הערות אחדות למבנה שדות סימנטיים והקשריים בעברית ובערבית. 1992.
[57]. משקלי השירה העברית בימי הביניים: בחינות בלשניות אחדות. תשנ"א.
[58]. .GRADED ISOLOSSES IN EAST ARAMAIC 1991.
[59]. מסורת שומרון ומסורת תימן: נקודות מפגש. תשנ"ב.
[60]. המלים העבריות בלשונות היהודים - מספר היבטים כלליים. תשנ"ב.
[61]. תחומי מסורות - מספר בחינות כלליות בלימודן. תשנ"ב.
[62]. המורשת הלשונית העברית של קהילות ספרד - פרקים אחדים. תשנ"ג.
[63]. למודה של מורשת העדות: פרקים אחדים. תשנ"ד.
[64]. על שבע כפולות בג"ד כפר"ת' בספר יצירה ועל שרי-שרה ואברם-אברהם.
[65]. המגבש המשולב של העברית: בחינות של צורה ושל משמעות. תשנ"ה.
[66]. משקל ונעימה בפיוטי קהילות תימן וספרד: בחינות אחדות.
[67]. תוספות אחדות למאמרים שנתפרסמו ב"פעמים" 64.
[68]. שתי דרשות: א. בכבודה של יהדות תימן. ב. בעקבות עגנון. תשנ"ז.
[69]. לשאלת מוצאו של אלדד הדני: בחינה לשונית. תשנ"ז.
הערות עותק 2 של חלק [30] עם הקדשת המחבר בכתב ידו לפרופ' ש. ד. גויטיין.
תיאור 68 כר'.
שפה עברית
מספר מערכת 990012434450205171
תצוגת MARC
תגיות

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?