חזרה לתוצאות החיפוש

כותר [אסף תדפיסים על הרמח"ל והשבתאות].
מקום קשור Jerusalem (Israel)-place of publication
מוציא לאור מקומות שונים : מוציא לאור לא ידוע
שנה תש"ה-תשנ"ד
הערת תוכן ותקציר [1]. לתולדות קשריהם של יהודי מארוקו עם ארץ-ישראל
[2]. רבי משה קאסטילאץ מחכמי מצרים רבו של ק"ק אשכנזים בצפת. תש"ך.
[3]. פיוטים ותעודות על השבתאות בכתב-יד מפרס. תשכ"-?.
[4]. ה"חברה קדושה" של רבי יהודה חסיד ועלייתה לארץ-ישראל. תש"כ.
[5]. רבי חייא רופא וספרו "מעשה חייא". תש"ך.
[6]. תשובות בענייני השבתאות בכ"י "שבח נעורים" לרבי שמואל בן חביב. תש"כ.
[7]. עניינות חיד"א. תשי"ז.
[8]. רבי חיים ויטאל בירושלים.
[9]. התקנה שלא להוציא ספרים מירושלים והשתלשלותה. תש"י.
[10]. לתולדות בית המדרש "כנסת ישראל" בירושלים.
[11]. לתולדות בתי המדרש בירושלים במאה הי"ז. 1948.
[12]. רבי שמואל גארמיזאן ותקופתו בירושלם. תש"ה.
[13]. לתולדות היישוב היהודי בעזה. (מסוף המאה הי"ז עד שנת תרפ"ט). תשט"ז.
[14]. רבי יצחק קאריגאל באיטליה. תשי"ט.
[15]. שליחיה של צפת בזמן שקיעתה. תשי"ט.
[16]. קונטרס על חלוקת כספי ארץ-ישראל מארצות אשכנז לרבי יוסף דוד עייאש. תשי"ד.
[17]. הנהגות מקובלי צפת במירון. תשכ"ב.
[18]. כתב-יד פירושי סוגיות בתלמוד בבלי מבית מדרשו של האר"י במצרים? תשכ"ג.
[19]. שבחי האר"י. תשכ"א.
[20]. הרעב בירושלים בשנת תר"ו. תש"ט.
[21]. אגרות רבי משה חיים מורפורגו בעניינות ספרים. תשי"ט.
[22]. השיטה "לא נודע למי". תש"י.
[23]. תעודות מאיטליה מזמן חורבנה של קהילת צפת. <תט"ו-תי"ח 1655-<1658. תשי"ד.
[24]. ידיעות מאיטליה ומהולנד על ראשיתה של השבתאות. תשט"ז.
[25]. מנהגות של יהודי תירייא. תשי"ג.
[26]. מעשה נסים לרבי שלמה אליעזר גירונדי מפדואה.
[27]. השד"ר רבי יוסף ן' וינישטי. תש"ח.
[28]. לקביעת זמנן של שתי אגרות ירושלמיות. תשט"ו.
[29]. עליתו של הרמח"ל לארץ-ישראל. תשכ"ב.
[30]. פניית חכמי מצרים אל הרדב"ז וחכמי צפת להשקיט מחלוקת שפרצה בקהילתם. תשכ"ב.
[31]. האם היה קיים ישוב יהודי בצפורי לאחר תקופת התלמוד? תש"י.
[32]. הסכמת צפת לפיטור תלמידי-חכמים ממיסים ונסיונו של יהודה אבירלין לבטלה. תשכ"ג.
[33]. ראה תדפיס 82.
[34]. פנקס שלוחי ארץ-ישראל באדריאנופולי. תשט"ז.
[35]. "זכרון מעשיות ונסים" של החיד"א. תשי"ז.
[36]. שבחי הרב חיד"א. תשי"ז.
[37]. אגרות מצרים. תשי"ז.
[38]. רבי יצחק לאמפרונטי ורבי שבתי אלחנן מן הזקנים. תשי"ח.
[39]. ידיעות על צפת מזמן חידוש יישובה. תשי"ח.
[40]. פנקסים בכתב-יד לחכם מדמשק ... תש"ך.
[41]: אגרות החיד"א לאביו רבי רפאל יצחק זרחיה אזולאי. תשי"ח.
[42]: הבדלים בטפסים שונים של ספרים בני מהדורה אחת. תשי"ז-תשי"ח.
[43]: ידיעות חדשות על רבי יהודה ביבאס. תש"ך.
[44]: אניות טעונות צמר וכסף ששלחה קהילת קושטא לעזרתה של צפת. תשכ"ב.
[45]: ה"מגיד" של רמח"ל. תשכ"א.
[46]: תעודה על פולמוס עם כת שבתאית בענין פירוש האלהות. תשי"ז.
[47]: בית-דפוסו של ר' ישראל ב"ק בצפת. תשכ"ו.
[48]: 'שבחי האר"י' ביידיש. תשכ"ו.
[49]: מפתח להבנת התעודות על התנועה השבתאית בירושלים. תשכ"ח.
[50]: אגרות מצפת לטורינו משנת תנ"א על שליחותו של רבי שמעון בכר יעקב. 1969.
[51]: כתבי-יד ומחקרים בתחום המקרא במכון בן-צבי. תש"ל.
[52]: שמועות שבתאיות
מפנקסיהם של רבי בנימין הכהן ורבי אברהם רוויגו. תשל"ג.
[53]: מינוי 'שרי הבריאות' בקרימונה בשנת של"ה, והמחלוקת שבין הרב אליעזר אשכנזי והרב מנחם פורטו הכהן. תשל"ג.
[54]: רבי דוד בן באן בנשת משאלוניקי ואגרתו לרבי אברהם אבן יעיש בברוסה. תשכ"ז-תשל"ג.
[55]: מקור על מגורשי ספרד בפורטוגאל וצאתם אחרי גזירת רס"ו לשאלוניקי
גניזת ספר האמונות וגילויו וידיעות על משפחת אבן וירגה. תשכ"ז-תשל"ג.
[56]: אגרת הסופר רבי אברהם חסן משאלוניקי, שנשלחה אל רבי אליהו מזרחי ורבי יוסף טאיטאצאק, פולמוסו של הממונה על ספרי התורה. תשכ"ז-תשל"ג.
[57]: רופא החצר רבי משה בנבנשת, ושיר על הגלייתו לרודוס מרבי יהודה זארקו. תש"ל-תשל"ג.
[58]: בית אברבנאל בשאלוניקי. תש"ל-תשל"ג.
[59]: דפוסי תורכיה שאינם אלא דפוסי איטליה
מקצת דברים על ספרי מהראנ"ח ועל תולדותיו. תשל"ג.
[60]: ספר האמונות לרבי שם טוב בן שם טוב
גניזתו וגילויו. [תשל"ד].
[61]: מעשה נורא מרבי יוסף דילה ריינה. תשל"ב.
[62]: העתקת מרכז הדפוס העברי מוויניציאה לאמסטרדם וההתחרות ביניהן לבין הדפוס בקושטא. תשל"ה.
[63]: תפילות שנתייחסו לרמח"ל ואינן לו ותפילות שלא נזכר בהן שמו והן לו.
[64]. תקנות תירייא. [תש"ו].
[65]: שירים ליום חתונתו של רמח"ל. תשל"ז.
[66]: שירי חופה חדשים לרמח"ל. 1977.
[68]: ראשית אמרים. תשל"ח.
[69]: שבועת רמח"ל לחדול מלחבר ספרים על-פי 'מגיד', מהותה ותוצאותיה. תשל"ז.
[70]: פיוט, תפילה ווידוי מכבשונו של רמח"ל שנאמרו בחבורה בראש השנה לייסודה. תשל"ח.
[72]: מעמדה של התנועה השבתאית בירושלים. 1975.
[73]: הספדו של רבי שמואל יפה אשכנזי על אביו רבי יצחק יפה. תשל"ו.
[74]: תיקון שבעה באדר. תשל"ט.
[75]: רבי אברהם הכהן מזאנטי ולהקת הרופאים-המשוררים בפאדובה. 1978.
[76]: תעלומת הדפסתו של ספר "הלכות מסים". תשל"ט.
[77]: ספר הוויכוח של רבי שמשון מורפורגו עם הכומר ביניטלי. תש"ם.
[78]: וויכוח הקבלה עם ההלכה. תש"ם.
[79]: מקור לתולדות גירוש ספרד. תשמ"א.
[80]: תעודה מן הדור הראשון של מגורשי ספרד בצפת. תשי"ג. (הדפוס מצוי במיקרופיש בלבד, וסימנו: 1326 MIC).
[81]: אגרות ר' שמואל אבוהב ור' משה זכות ובני חוגם בעניני ארץ ישראל. ירושלים, תשט"ו. התדפיס נמצא במיקרופיש בלבד שסימנו 1331 MIC.
[83]: האר"י בשירת המקובלים ותיקון חמשה באב ליום פטירתו. תשמ"ב.
[84]: תפלת המתים. תשמ"ב.
[85]: 'משנת המת' ו'סדר רחיצה גדולה המיוחסים להלל הזקן. תשמ"ב.
[86]: 'חומרא גדולה על הריבית' באיטליה מחכמי קושטא שכ"ד ופסקים שלענין זה מחכמי קושטא שכ"ד ופסקים שלענין זה מחכמי למארקה. תשמ"א.
[87]: שלמה נאוארו: מחברו שלמעשה נורא מרבי יוסף דילה ריינה? תשמ"ב.
[88]: שתי מחברות שירים של רבי יהושע סגרי שנדפסו במנטובה ונגנזו. תש"ם.
[89]: מן המעמדות והמושבות למת ועד ההקפות והאיסור ליציאת הבנים אחרי מיטת אביהם. תשמ"ג.
[90]: ויכוח שעבר בין חכמי ירושלים בשנת ת"ס לענין בן חוצה לארץ שעלה ל'זייארה' לארץ ישראל כיצד ינהג ביום טוב שני שלגלויות. תשמ"ה.
[91]: רבי אברהם סבנדרי
פירוש על תשובה שלרמב"ם. תשמ"ה.
[92]: בדין אם מפרישין בים בערב שבת ובשבת. תשמ"ה.
[93]: תשובות שאלות להרמב"ם. תשמ"ה.
[94]: רבי יוסף המון - רופאו ויועצו של הסולטאן סלים ומלווהו בעלותו על מצרים, ארץ ישראל וסוריה. תשמ"ג.
[95]: תעודות מן הגניזה
על עסקי מסחר שלאר"י ועל בני משפחתו במצרים. תשמ"ה.
[96]: רבי משה יונה מגורי האר"י וראשון לרושמי תורתו. תשמ"ה..
[97]: ספר בית מועד. ירושלים, תשמ"ה.
[98]: הסכמות 'חזקת החצרות, הבתים והחנויות' בשאלוניקי ופסקיהם של רבי יוסף טאיטאצאק וחכמי דורו. תשמ"ה.
[99]: שירי קינה על רבי בנימין הכהן מריג'ייו. תשמ"ה.
[100]: הרוגי דוליא. [תשמ"ב].
[101]: ערכם של כתבי הגניזה מן המאות הט"ו-הי"ח.
[102]: ענייני רפואה בכתב יד לא ידוע של רבי חיים ויטאל. תשמ"ו.
[103]: ס' "עץ הדעת" לרבי שמעון מורפורגו. תשל"ט.
[104]: ויכוחים בקהילה הספרדית והפורטוגזית בלונדון ותשובות החכם רבי רפאל מילדולה. תשמ"ו.
[105]: מקורות לתולדות יהודי בבל ולזיקה שביניהם ובין יהודי כורדיסתאן ופרס. 1982.
[106]: רבי יוסף ריקיטי - אמן צעיר מאיטליה שעלה לצפת. תשמ"ח.
[108]: דיעות מהפכניות בכללי ההלכה. תשמ"ט.
[109]: האסכולות של המבי"ט ושל מרן רבי יוסף קארו והתכתשות ביניהן. תשמ"ט.
[110]: ספר בית יוסף והמפנה שחולל בספרות ההלכה. תשמ"ט.
[111]: על שום מה חיבר מרן את שולחן ערוך ולשם מי חברו? תשמ"ט.
[112]:רבי ישראל נאג'ארה. תש"ן.
[113]: ההגות שבפירושי המגילות לרבי אלישע גאליקו. תש"ן.
[114]: דעת רבי רפאל מרדכי מלכי על הנחת שני זוגות שלתפילין.
[115]: רבי שמואל משער אריה על רופאים ורפואות. תש"ן
[116]: דמותו של רמח"ל לאורם של מקורות חדשים. 1989
[117]: רבי משה זכות בין צאתו מהמבורג לשבתו בויניציאה. תשנ"א.
[118]: הפולמוס על ספר מאור עינים לרבי עזריה מן האדומים. תשנ"א.
[119]: חמש שנים שעשו את ירושלים לבוקה ומבוקה ומבלוקה. תשנ"ב.
[120]: עמדתם של רבי משה זכות ורבי שמואל אבוהב בפולמוסים שנתעוררו בקרב אנוסי פורטוגל ששבו ליהדות. תשנ"ג.
[121]: פירוש הספרי לרבי אליעזר נחום. תשנ"ג.
[122]: כלום השיטות המקובצות המיוחסות לרבי אהרן לפאפא שלו הן?. תשנ"ג.
[123]: המקורות החשובים לתולדותיה של ירושלים בימי הגזירות של ן' פרוח'. [תשנ"ג].
[124]: ספר יפה נוף וספרים ראשונים של תיקון סופרים. [תשנ"ג].
[125]: איגרות ירושלים מפנקסיה שלמשפחת קנשינו בווהראן. [תשנ"ד].
[126]: חידוש הפולמוס על פיטור ,תלמידי חכמים ממיסים בירושלים בשנת שנו וסיבת עקירת דירתו שלרבי חיים ויטל מירושלים לדמשק. [תשנ"ד].
[127]: רבי משה ב"ר מיכאל הכהן וספרו עט סופר : מקור נכבד לקורות שבויי בילגרד. [תשנ"ד].
[128]: ספור דברים מורגלים בירושלים : איגרת ששלח רבי דניאל פינצי מירושלים לקארפי בשנת שפ"ה. תשמ"ז.
[129]: דעת חכמי איטליה על הנגינה בעוגב בתפילה. תשמ"ז.
[130]: הגהותיהם שלרבי בצלאל אשכנזי ורבי יהוסף אשכנזי וטופס האב שלהם. תשמ"ז.
הערות עותק נוסף במיקרופיש: 1289 MIC (תדפיס מס' 11 בלבד). תדפיס 2=12 עותקים. תדפיס =81. תדפיס 119 עותק נוסף =SR
התדפיסים באוסף שלום מפוזרים במספרים שונים. ראה פירוט בראש הרשומה ובמצאי. חפש גם לפי כותר המאמר.
בעותק 4 של חלק [11] הקדשת המחבר בכתב ידו.
בעותק 1 של חלק [64] הקדשת המחבר בכתב ידו לאברהם חיים אלחנני.
תיאור 130 חוברות
25 ס"מ.
שפה עברית
מספר מערכת 990010918430205171
תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?