Back to search results

Title [שלש רגלים] תפילת שחרית לשבועות. .הקלטת פונקציה [הקלטת שמע]
Additional Titles פסוקי דזמרה [ביצוע מוקלט] / פריטים (45-24)00289 YC
שירת הים [ביצוע מוקלט] / פריט (48-47)00289 YC
קדיש [ביצוע מוקלט] / פריטים (01,28)00290 YC (01,03,13)00291 YC
קריאת שמע [ביצוע מוקלט] / פריטים (09-05)00290 YC
עמידה [ביצוע מוקלט] / פריטים (20-11)00290 YC
קדושה [ביצוע מוקלט] / פריטים (14-13)00290 YC
ברכת כהנים [ביצוע מוקלט] / פריט (20)00290 YC
הלל [ביצוע מוקלט] / פריטים (26-21)00290 YC
עשרת הדברות [ביצוע מוקלט] / פריט (45)00290 YC
Creation Date 1970
Genre Cantillations
Musical traditions (Jewish), Indian
Content היחידה כוללת 87 פריטים, בשלשה סרטים
1 יחידות נוספות של סרטים 00289 YC ו-00291 YC ניתנות לשליפה לפי מספרי הסרט
לדוד בשנותו את טעמו [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט (24)00289 ---YC--
תפלה למשה [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 25
ישב בסתר עליון [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 26
למנצח לדוד מזמור שיר [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 27
מזמור שירו להשם... כי נפלאות עשה [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 28
שיר למעלות אשא עיני [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 29
שיר המעלות לדוד שמחתי באמרים לי [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 30
שיר המעלות אליך נשאתי את עיני [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 31
שיר המעלות לדוד לולי השם [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 32
הללויה הללו את שם השם [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 33
הודו להשם... הודו לאלהי האלהים [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 34
ברוך שאמר [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 35
מזמור שיר ליום השבת [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 36
השם מלך גאות לבש [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 37
יהי כבוד השם לעולם [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 38
אשרי יושבי ביתך [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 39
הללויה הללי נפשי [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 40
הללויה כי טוב זמרה אלהינו [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 41
הללויה הללו את השם [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 43
הללויה הללו אל בקדשו [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 44
ברוך השם לעולם... ברוך השם מציון [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 45
ויברך דוד את השם [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 46
ויושע השם ביום ההוא [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 47
אז ישיר משה [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 48
יתברך שם כבודך אל רם [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 49
נשמת כל חי [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 50
ובמקהלות רבבות עמך [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 50
ובכן יתקדש שמך [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 51
יום יום אודה לאל אשר בחר [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 52
יתגדל ויתקדש [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט (01)00290 ---YC--
ברכו את השם המבורך [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 2
בא"א... יוצר אור [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 3
אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 4
אהבת עולם אהבתנו השם אלהינו [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 5
שמע ישראל [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 6
ואהבת את השם אלהיך [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 7
והיה אם שמע תשמעו אל מצותי [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 8
ויאמר השם... ועשו להם ציצת [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 9
אמת ויציב [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 10
השם שפתי תפתח [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 11, חזרת העמידה מפי הש"ץ
אתה גבור לעולם השם [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 12, עמידה
נקדישך ונעריצך [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 13, נגון מיוחד לשבועות
אתה קדוש ושמך קדוש [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 14
אתה בחרתנו מכל העמים... ורוממתנו [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 15
יעלה ויבא [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 16
והשיאנו השם אלהינו את ברכת מועדיך [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 17
רצה השם אלהינו בעמך ישראל [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 18
מודים אנחנו לך... צור חיינו [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 19
או"א ברכנו בברכה המשלשת [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 20
בא"א... לקרא את ההלל [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 21
הללויה הללו עבדי השם [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 22
בצאת ישראל [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 23
אהבתי כי ישמע השם [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 24
הללו את השם כל גוים [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 25
הודו להשם... יאמר נא ישראל [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 26
יהללוך השם אלהינו כל מעשיך [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 27
יתגדל ויתקדש [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 28
מכירת מצוות --- פריט 29
אתה הראת לדעת [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 30, הוצאת ס"ת
רבש"ע בזכות יקר תפארת [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 31
אלהי נצור לשוני מרע [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 32
אשרי העם שככה לו [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 33
ירד דודי לגנו [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 34, פיוט לשבועות
גדלו להשם אתי ונרוממה שמו יחדו [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 35
ישמחו השמים ותגל הארץ ויאמרו בגוים השם מלך [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 36
כי שם השם אקרא הבו גדל לאלהינו [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 37
אבינו שבשמים צור ישראל [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 38, ברכה לשלום המדינה
מי שברך [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 39, לחיילי צה"ל
ברכו את השם המבורך [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 40
בחדש השלישי לצאת בני ישראל [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 41, זקן העדה קורא ראשון ולאחריו עוד שלושה
בא"א... אשר נתן לנו תורת אמת [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 42
וירד משה מן ההר אל העם [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 43, מושר ע"י זקן העדה בנגון מיוחד
אציתו שמעו עממיא [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 44, קריאה מיוחדת לפני עשרת הדברות
אנכי השם אלהיך [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 45, המשך בסרט הבא
יתגדל ויתקדש [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט (01)00291 -----YC, מושר ע"י זקן העדה
וביום הבכורים בהקריבכם [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 2, נגון רגיל
יתגדל ויתקדש [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 3, נאמר ע"י המפטיר
בא"א... אשר בחר בנביאים טובים [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 4, ברכות לפני ההפטרה, בנגון חגיגי
ויהי בשלשים שנה [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 5, הפטרה
בא"א... צור כל העולמים [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 6, ברכות לסיום ההפטרה
הנותן תשועה למלכים... הפוצה [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 7
מי שברך [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 8
אשרי יושבי ביתך [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 9
יהי השם אלהינו עמנו [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 10
ימלך השם לעולם אלהיך ציון [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 11, הכנסת ס"ת
יהללו את שם השם כי נשגב [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 12
יתגדל ויתקדש [ביצוע מוקלט] (קוצ'ינים) פריט 13
Notes מסורת: הודים :קוצ'ינים / הודו - קוצ'ין
מסורת: הודים :קוצ'ינים / הודו - קוצ'ין - ארנקולם, צ'רמנגלם
מתפללי בית-הכנסת לעולי קוצ'ין
Additional Place יסוד המעלה
1970, June
Language Hebrew
Call Number YC 00289(24-52)-
YC 00290-
YC 00291(01-13)
System Number 990002267070205171

תנאי השימוש:

Terms of Use

The item is subject to copyright and/or contractual terms of use. 

You may use this item for non-commercial teaching and research purposes only, provided that due credit is given to the creator(s) and/or to the owner of the collection, as applicable.

It is forbidden to harm the author’s honor or reputation by means of altering the item or damaging the integrity of the item.

In addition to specifying the name(s) of the creator(s) when making use of their work, please acknowledge the source of the material as follows: 

From the collection of the National Library of Israel, courtesy of: ______*.

*The name of the collection owner that is indicated in the Library catalog

Any use that does not comply with the above conditions is subject to consent from the owner of copyright in the item and/or the owner of the collection from which the item originated, as applicable.

For any additional copyright information please contact NLI’s copyright inquiry service here.

If you believe that there is an error in the information above, or in case of any concern of copyright infringement in connection with this item, please contact us by e-mail: copyright@nli.org.il​​

MARC RECORDS

Have more information? Found a mistake?